Blog

29.10.2014
Poslovni softveri su za menadžment nekih preduzeća kod nas još uvek neprihvatljiva stvar, odnosno stvar čiji značaj nije shvaćen.
14.10.2014
Novi zakon o radu je stupio na snagu 29. jula 2014. i doneo je nekoliko novina u vezi sa obračunom zarade zaposlenog.
02.10.2014
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu stupio je na snagu 29. jula i istog dana je počela i njegova primena. Poslodavcima je dat rok od 60 dana da svoje opšte akte usklade sa novim zakonskim prop…
29.08.2014
Poslovanje jednog preduzeća u Srbiji zavisi od više faktora i svi se slažu da u tom domenu stvari nikako nisu jednostavne.
14.10.2014
Narodna skupština Republike Srbije je 18. jula usvojila predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, koji je na snagu stupio 29. jula 2014. godine.
08.10.2014
Pored brojnih promena, Zakon o izmenama i dopunama zakona o radu, koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila 18. jula 2014. godine donosi novine i u vezi sa maksimalnim rokom na koji posloda…
01.10.2014
Narodna skupština Srbije je 18. jula usvojila Zakon i izmenama i dopunama Zakona o radu, koji je jedanaest dana kasnije stupio na snagu, a poslodavci su u obavezi da svoje akte usklade sa novim propi…
30.07.2014
Ako pogledamo realno, spektar aktivnosti i usluga jedne ozbiljne agencije odavno je prevazišao ono što se zaista tiče samo takozvanog vođenja knjiga.