Knjigovodstvene i računovodstvene usluge - glavna knjiga

 

Šta je to glavna knjiga?

 

Osnovna knjiga u računovodstvu, srž samog knjigovodstva, osnova za knjigovodstvene i racunividstvene usluge, drugim rečima - glavna knjiga, sadrži sve najvažnije promene u poslovanju jednog preduzeća. Kvalitetno vođenje glavne knjige omogućava i kvalitetne i jednostavne izveštaje, a samim tim i olakšava poslovno odlučivanje. Zahvaljujući optimizaciji procesa i uslova pod kojim SVM - ujedinjena poslovna rešenja najčešće sarađuje sa svojim klijentima, omogućen Vam je stalni pristup najvažnijim informacijama o Vašem poslovanju upravo kroz bilansne i saldovne izveštaje koji su posledica profesionalnog vođenja glavne knjige.

 

Da li svaka firma mora da ima glavnu knjigu?

 

Ako vaša firma nije registrovana kao agencija, koja plaća mesečni paušalni iznos poreza (tzv. paušalac), prema zakonu o računovodstvu, u obavezi ste da vodite glavnu knjigu. Glavna knjiga je osnovna poslovna knjiga u koju se sistemski i hronološki upisuju poslovni događaji. Ti poslovni događaji odnose se ne samo na promene na prihodima i rashodima nego i na imovini, na obvezama i potraživanjima, i na kapitalu. Sve te promene formiraju na kraju fiskalnog perioda finansijski rezultat.

 

Šta je to Dnevnik knjiženja?

 

Dnevnik knjiženja je osnovna poslovna knjiga u koju se hronološkim redosledom evidentiraju svakodnevni knjigovodstveni poslovni događaji. Dnevnik sadrži sve informacije o jednom poslovnom događaju na jednom mestu. Prema jednom od osnovnih načela knjigovodstva, nakon knjiženja svake poslovne promene dnevnik mora da bude u ravnoteži (dugovna strana jednaka potražnoj strani).

 

Kako naše knjigovodstvene usluge mogu da Vam pomognu u vođenju dnevnika glavne knjige?

 

Na više načina:


Prvi način je onaj koji mi najčešće predlažemo: Ako SVM - Ujedinjena poslovna rešenja bude Vaša knjigovodstvena agencija, dobićete licence za softver za vođenje poslovanja SVM Syntegra potpuno besplatno ! Vi ćete u tom softveru izdavati račune, i ukucavati primljene račune, a mi ćemo ih knjižiti. Na ovaj način, mi ne prekucavamo podatke, štedimo naše vreme, a istovremeno Vama smanjujemo troškove. Pa gde je tu dnevnik glavne knjige? Upravo je to glava prednost ove knjigovodstvene usluge: Glavna knjiga će da se formira automatski po knjiženju vaših poslovnih promena. Te poslovne promene (najpre ulazni i izlazni računi) se razvrstavaju na posebne grupe, koje se zovu konta. To je ono što je srž glavne knjige. Ona je skup konta koji su razvrstani određenim rasporedom koji su propisani Zakonom o računovodstvu, a taj raspored se zove kontni plan.

 

Drugi način je da mi knjižimo i Vaše izlazne i ulazne račune, po vašem nalogu. Ovo je česta opcija koju biraju preduzeća sa relativno malim brojem mesečnih promena. Ovakva kompletna knjigovodstvena usluga takođe može biti predmet dogovora .
I najzad, treći način, kojem pristupamo samo ako je to nužno, je da vi radite ulazne i izlazne račune u jednom softveru, a mi da prekucavamo Vaše izlazne i ulazne račune u neki od naših softvera za vođenje poslovanja.

 

Glavna knjiga - cena usluge

 

Cena za računovodstvene usluge vođenja glavne knjige koju vam može pružiti naša knjigovodstvena agencija zavisi od nekoliko faktora. Cena zavisi od toga da li se preduzeće nalazi u sistemu PDV-a ili ne, kao i od broja ulaznih i izlaznih faktura, broja radnika za koji se radi obračun zarada, broja blagajni, broja osnovnih sredstava. Takođe na cenu može da utiče i to da li se firma bavi spoljnom trgovinom, broja maloprodajnih objekata itd. Naravno, cena usluge zavisi i od toga da li je potencijalno preduzeće korisnik još nekih od naših usluga iz paketa ujedinjenih poslovnih rešenja, u kom slučaju se pravi poseban aranžman u zavisnosti od odabranih usluga.

Komentari (3)

Vladislav on 16.08.2016 16:49

Kako se ovaj komentar vidi u tabeli comments ?
Lepo !

Odgovori

Aleksandra Mijatovic on 04.02.2023 20:06

Jedno pitanje, da li konto RUC 1329, u glavnoj knjizi strana DUGUJE nam je (-) a strana POTRAZUJE (+), jer je to u stvari jedna vrsta prihoda?

Odgovori

Admin sajta on 07.02.2023 15:09

@ Aleksandra Mijatovic

RUC konto 1329 je ukalkulisana razlika u ceni - to nije prihod.

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici