Ocena boniteta i racio analiza

 

Ocena boniteta firme

 

Bonitet je ocena likvidnosti i kreditne sposobnosti preduzeća, u u širem smislu sveobuhvatna ocena preduzeća data na osnovu pregleda završnog računa i situacije u kom se trenutno nalazi jedno preduzeće. U tom smislu, ocena boniteta odnosi se i na ocenu ekonomskih pojava u preduzeću, na osnovu kojih se preduzeće može posmatrati. U praksi, ocena boniteta se koristi da bi se na osnovu ocene likvidnosti i kreditne sposobnosti preduzeća dobio kredit kod poslovnih banaka

 

Kako da iskoristim ocenu boniteta ?

 

Na temelju analize podataka završnih računa i analize situacije preduzeća pojedino preduzeće svrstava se u jedan od nekoliko grupa boniteta: u gornjim grupama su preduzeća u kojima ni podaci o bilansu ni situacija u preduzeću ne upućuju na ugroženost preduzeća; u sredini su preduzeća za koja se, ili na temelju bilansa ili na temelju situacije preduzeća, zaključuje o mogućoj ugroženosti, dok se u najnižim grupama nalaze preduzeća čiji bilans odražava ugroženost preduzeća.

 

Reč-dve o relacijama finansijskih veličina

 

Sagledavanje relacija pojedinih veličina u knjigovodstvu je čest metod ocene stanja poslovnih promena. Ova potreba procene određene veličine u odnosu sa nekom drugom proizlazi iz činjenice da posmatranje izolovanog podatka često ima malu analitičku vrednost. Tako npr. prihod od 300.000 din po nekom poslu, ne daje nikakve dodatne informacije sem o apsolutnoj visini prihoda.

 

Mnogo potpuniju i realniju sliku kvaliteta neke knjigovodstvene promene pruža podatak o odnosu te promene sa nekom drugom veličinom.

 

U tom kontekstu, menadžmentu su važni oni finansijski izveštaji koji mogu da odgovore na pitanje "koliko relativno" a ne "za koliko".

 

Šta je to racio analiza?

 

Racio analiza finansijskih izveštaja se bavi upoređivanjem analitički važnih odnosa između pojedinih finansijskih kategorija radi sagledavanja i ocene finansijskog položaja preduzeća. Cilj tog sagledavanja nije samo puka konstatacija stanja nego pokušaj da se na bazi tih odnosa anticipira finansijski položaj Vašeg preduzeća u budućnosti, kao i da se donose odgovarajuće odluke na nivou menadžmenta firme.

 

Jedan primer racio analize

 

Preduzeće je u martu ove godine imalo prihod od 120000.00 . Prošle godine u martu je imalo prihod od 100000.00. Racio analizu mnogo više interesuje podatak od 20% , nego da je prihod ovog marta veći za 20000.00 u odnosu na prošli mart.

 

U skladu sa gorenavedenim, SVM - ujedinjena poslovna rešenja Vam pruža sledeće knjigovodstvene usluge:

 

  • Ocena boniteta budućih i sadašnjih klijenata analizom poslovnih knjiga
  • Predviđanje poslovnih promena na osnovu analize aktive i pasive
  • Racio analiza: pravljenje posebnih izveštaja na osnovu upoređivanja standardnih knjigovodstvenih veličina

 

Ocena boniteta i racio analiza - cene usluga

 

Ove usluge spadaju u dodatne knjigovodstvene usluge i uglavnom se naplaćuju po odrađenoj analizi. Cene ovih knjigovodstvenih usluga zavise od obima poslovanja i pretežne delatnosti preduzeća za koji se radi ova knjigovodstvena usluga. Naravno, cene usluge zavise i od toga da li je potencijalno preduzeće korisnik još nekih od naših usluga iz paketa ujedinjenih poslovnih rešenja, u kom slučaju se pravi poseban aranžman u zavisnosti od odabranih usluga.

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici