Poresko savetovanje

 

Poresko planiranje je dobra praksa u vođenju preduzeća. Specijalno, u uslovima u kojima se nalazi privreda Srbije, poželjno je planirati poreske obaveze. Knjigovodstvena agencija SVM - ujedinjena poslovna rešenja kroz uslugu poresko savetovanje Vam mogu pomoći da sastavlite poresku strategiju u poslovanju, optimizujete poreske obaveze i samim tim umanjite poreski rizik. Ispravnim pristupom poreskim obavezama se postže minimizovanje iznosa poreza koje je obavezan da se plati i otvara mogućnost za planiranja sredstava u druge svrhe.

 

Usluge koje SVM na temu Poresko savetovanje pruža se mogu podeliti u nekoliko grupa:

 

Poresko savetovanje - Obuka i informisanje

 

 • Obuka i informisanje klijenata o izmena u poreskim zakonima i uredbama
 • Saveti o primeni novonastalih međunarodnih računovodstvenih standarda vezanih za poreze
 • Davanje saveta o svim poreskim pitanjima, poreskim obavezama i poreskim prijavama
 • Poresko savetovanje kroz analizu i rešavanje poreskih problema

 

Poresko savetovanje - Vrste poreza

 

 • Porez na prihode po osnovu ugovora o delu
 • Porez na dodatu vrednost (PDV). Obračunati I prethodni PDV, mogućnost i uslovi odbitka prethodnog PDV. Poreska prijava.
 • Poresko savetovanje, vezano za Porez na dohodak građana u zavisnosti od oblika angažovanja i tipa ugovora zaključenog sa poslodavcem.
 • Porez na prihode od autorskih prava i prava industrijske svojine tu spadaju naknade koje poreski obveznik ostvari od pisanih dela, govornih dela, dramskih I muzičkih dela, koreografskih dela, dela likovne umetnosti, kinematografskih dela, prevoda, lektura, patenata itd.
 • Porez na prihode od samostalnih delatnosti
 • Porez na prihode od nepokretnosti, zakupi I podzakupi, zgrada, delova zgrada, stanova, poslovnih prostorija I garaža.
 • Porez na osnovu ugovora o stručnom usavršavanju
 • Porez na osnovu ugovora o vršenju privremenih i povremenih poslova
 • Porez na kapitalnu dobit
 • Porez na prihod od kapitala: kamate po osnovu zajma, štednje, dividende I udeli u dobiti
 • Porez na ostale prihode. Poreski tretman poklona. Prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari. prihodi na osnovu dobitaka igara na sreću Porez na prenos apsolutnih prava
 • Dvostruko oporezivanje.Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na porez na dohodak, porez na imovinu, porez na dobit, primenjuju se na rezidente jedne ili obe zemlje potpisnice sporazuma

 

Poresko savetovanje - Poreske kazne i prekršaji

 

 • Poreski prekršaji
 • Poreska krivična dela
 • Prvostepeni i drugostepeni poreski postupak

 

Poresko savetovanje - Specijalno

 

 • Menadžerske poreske analize
 • Planiranje poreza
 • Predlozi i saveti za buduće uspešne poslovne poteze

 

Poresko savetovanje - Poreska prijava - pravni okvir

 

 

Poresko savetovanje - cene usluga

 

Cena poreskog savetovanja pre svega zavise od toga da li naš klijent ili ne jer u sklopu osnovnog ugovora osnovno savetovanje je besplatno. Ukoliko su Vam potrebne dodatne usluge one su ugovoraju posebno zavisno od obima poslovanja preduzeća, njegove strukutre kao i od cilja koje treba zajedno da postignemo. Napominjenmo da plaćanja poreza nije dobrovoljna kategorija i da porez mora da se plati ali da su mu za Vas da optimizujemo ove iznose. Naravno, cene usluge zavise i od toga da li je potencijalno preduzeće korisnik još nekih od naših usluga iz paketa ujedinjenih poslovnih rešenja, u kom slučaju se pravi poseban aranžman u zavisnosti od odabranih usluga.

Zadovoljni Korisnici