Poreska prijava-fizicka lica

Poreska prijava - Fizička lica

 

Poreska prijava - Ko je u obavezi da je pošalje?

 

Ukoliko je u prethodnoj godine došlo do promene podataka koji su bitni za postupak oporezivanja, Fizilko lice ima obavezu da podnese novu poresku prijavu najkasnije do 31. Marta tekuće godine za koju se porez  obračunava I plaća, čak iako je prethodno predata poreska prijava za određenu vrstu imovine.

 

Poreska prijava podnosi se na tačno utvrđenom obrascu pomoću kojeg se utvrđuje porez na imovinu. Poreska prijava se predaje poreskom organu koji je nadležan za teritoriju na kojoj se nalazi nepokretna imovina koja je predmet oporezivanja kao i svaka druga vrsta nepokretnosti koja je stacionirana na području te opštine.  

 

Poreska prijava – Od čega se sastoji poreska osnovica?

 

Za nepokretnosti ( koje ne obuhvataju poljoprivredno I šumsko zemljište ), za poresku osnovicu se uzima tržišna vrednost  na dan 31.12. prethodne godine, umanjena za iznos amortizacije -stopa od 1,5% primenom proporcionalne metode, najviše do 70%.

 

Da li se poreska prijava podnosi svake godine?

 

Poreski obveznik, u ovom slučaju fizičko lice, nije u obavezi da svake godine podnosi novu poresku prijavu osim ukoliko nije došlo do izmene podataka iz poreske prijave koji direktno utiču na formiranje poreske osnovice. Ukoliko nastupi neka od promena koja utiče na poresku osnovicu, fizičko lice je u obavezi da u roku od 10 radnih dana prijavi nastanak promene, podnošenjem poreske prijave.

 

Da li jedna poreska prijava može sadržati sve nepokretnosti?

 

Poreska prijava se podnosi zasebno za svaku od nepokretnosti koju u svom vlasništvu ima fizičko lice. U prevodu, podnosi se onoliko prijava koliko im nepokretnosti.

 

Poreska prijava i poreska stopa

 

Fizička lica svoj porez plaćaju na osnovu progresivnih poreskih stopa.

 

Da li se poreska prijava može podneti elektronskim putem?

 

Poreska prijava se može podneti elektronskim putem i teži se ka totalnom iskorenjivanju papirnih formi prijava poreza. Više informacija o ovoj temi pročitajte na stranici Poreska prijava elektronskim putem.

 

Šta se dešava ukoliko se poreska prijava ne podnese?

 

Fizičko lice, koje ne podnese poresku prijavu na vreme ili uopšte, biće kažnjeno za poreski prekršaj. Kazne koje su zakonom propisane za ovaj vid prekršaja kreću se u rasponu od 5.000-50.000 RSD.

Komentari (2)

zorica ilić on 06.11.2019 00:17

da li se poreska prijava podnosi na opštini stanovanja ili na opštini gde se nalazi nekretnina,
napomena stanujem na Zvezdaru, nekretnine su na Starom gradu.

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.11.2019 06:56

Poštovani,
Koja poreska prijava ?

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici