Standardne knjigovodstvene usluge > izrada periodičnih izveštaja

 

Knjigovodstvene usluge u načelu imaju svoj cilj da na kraju perioda utvrde poslovne rezultate, i da te rezultate na odgovarajućim obrascima predaju odgovarajućim državnim institucijama.

 

U ove knjigovodstvene usluge spadaju:

 

 • Izrada mesečne ili tromesečne PDV prijave
 • Izrada M4 prijava za utvrđivanje godišnjeg doprinosa penzijskog i invalidskog osiguranja radnika
 • Izrada PPP-PO prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana
 • Izrada godišnjih bilansa

 

Opciono, u ove usluge spadaju i:

 

 • Izrada ostalih periodičnih izveštaja po zahtevu (krediti za banke, ocena boniteta itd.)

 

Oko obračuna PDV-a, više informacija možete saznati na našim stranicama o vođenju poreskih knjiga i izradi obrazaca i obračunu PDV-a.

 

Za izradu M4 i PPP-PO obrasca, potrebna je revnosna uredno vođenje obračuna zarada i naknada, koje izvodimo koristeći naše programe za knjigovoddstvo i koje zastupamo.

 

Konačno, kao knjigovodstvena agencija koja se vodi svojim načelom Ujedinjena poslovna rešenja, zaokružujemo fiskalnu godinu predajom godišnjih obrazaca. To su za mala preduzeća :

 

 • Bilans stanja,
 • Bilans uspeha
 • Statistički aneks

 

a za preduzeća koja podležu reviziji još i :

 

 • Izveštaj o tokovima gotovine
 • Izveštaj o promenama na kapitalu
 • Izrada napomena uz obrasce.

 

Većina ovih postupaka je automatizovana koliko je moguće, jer nam to omogućavaju programi kojima radimo. Ovo uključuje

 

 1. Automatsko generisanje obrazaca
 2. Eksport obrazaca u naročite formate za slanje
 3. Import u program za elektronsko podnošenje godišnjih obrazaca

 

Ovim vam je na još jedan način pokazano da saradnja sa SVM-om, knjigovodstvenom agencijom koja nudi više, štedi naše vreme, a samim tim i smanjuje vaše troškove !

 

Periodični izveštaji - cene usluga

 

Za ove cene knjigovodstvenih usluga najpre zavisi od vrste izveštaja. Drugi faktori koji utiču na cenu su: preduzeće je u sistemu pdv-a, preduzeće koristi ostale naše usluge, izveštaj se radi za preduzeće koji nije klijent knjigovostvene agencije itd. Naravno, cena usluge zavisi i od toga da li je potencijalno preduzeće korisnik još nekih od naših usluga iz paketa ujedinjenih poslovnih rešenja, u kom slučaju se pravi poseban aranžman u zavisnosti od odabranih usluga.

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici