Korekcija i ispravke poreske prijave

Korekcija i ispravke poreske prijave

Ako pojedinačna poreska prijava sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti, Poreska uprava u elektronskom obliku obaveštava podnosioca poreske prijave o tim nedostacima. U ovom slučaju, pojedinačna poreska prijava ne smatra se podnetom. Po dobijanju obaveštenja od strane Poreske uprave, podnosilac poreske prijave je dužan da otkloni identifikovane nedostatke i podnese tako ispravljenu pojedinačnu poresku prijavu. Ispravljena pojedinačna poreska prijava ne smatra se izmenjenom poreskom prijavom.

Kad se pojedinačna poreska prijava smatra podnetom?

Pojedinačna poreska prijava smatra se podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu ispravnost i matematičku tačnost iskazanih podataka,

  1. dodeli broj prijave (umesto bivše barkod-nalepnice, koja se lepila na papir),
  2. broj odobrenja za plaćanje ukupnog iznosa obaveze po tom osnovu (poziv na broj za uplatu poreza i doprinosa)
  3. u elektronskom obliku dostavi te informacije podnosiocu poreske prijave.

Nakon dobijanja informacije, podnosilac poreske prijave u nalog za prenos sredstava upisuje jedinstveni uplatni račun za poreze po odbitku, broj odobrenja za plaćanje i ukupan iznos obaveze po tom osnovu. Obaveza se može izmiriti plaćanjem jednim nalogom ili plaćanjem sa više naloga sa istim pozivom na broj odobrenja za plaćanje.

Ukoliko se obaveza isplaćuje sa više naloga, Poreska uprava raspoređuje sredstva po uplatnim računima proporcionalno, tako da se ne može više desiti da poslodavac isplati samo npr porez i doprinose za zdravstveno osiguranje, a doprinose za penzijsko i invalidsko da ne plati. Na ovaj način i zaposleni su obezbeđeni da će im doprinosi biti uplaćeni.

Pojedinačna poreska prijava i aktivnosti Poreske uprave

Poreska uprava na osnovu podataka iz pojedinačne poreske prijave i broja odobrenja za plaćanje, po plaćanju obaveze po svakoj pojedinačnoj poreskoj prijavi automatski raspoređuje sredstva po teritorijama i uplatnim računima javnih prihoda i sastavlja rekapitulaciju, kao osnov za prenos sredstava sa jedinstvenog uplatnog računa na uplatne račune javnih prihoda. Pojedinačni raspored sredstava po broju odobrenja za plaćanje, teritoriji, računu i iznosu, koji je sastavni deo rekapitulacije, predstavlja osnov za knjiženje u poreskom računovodstvu na dan prenosa sredstva na odgovarajuće uplatne račune javnih prihoda.

Pojedinačna poreska prijava i portal Poreske uprave

 

Obaveštenje koje sadrži informaciju o formalnim nedostacima i matematičkim netačnostima i uputstva za njihovu ispravku, kao i informacija koja sadrži potvrdu o formalnoj ispravnosti i matematičkoj tačnosti iskazanih podataka, broj prijave, broj odobrenja za plaćanje ukupnog iznosa obaveze po tom osnovu, dostupni su na portalu Poreske uprave u okviru korisničke aplikacije.

 

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici