Poreska prijava-pravna lica

Poreska prijava za pravna lica

 

Ko je u obavezi da podnese poresku prijavu?

Pravna lica i preduzetnici čija imovina služi za obavaljanje delatnosti i koja vode poslovne knjige, u obavezi su da podnesu poresku prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu. 

 

Poreska prijava  se podnosi na tačno utvđenom i propisanom obrascu za prijavu i utrvđivanje poreza na imovinu. Poreska prijava se podnosi nadležnom poreskom organu na teritoriji na kojoj se imovina nalazi.

 

Kada je u pitanju imovina koja se ne upotrebljava za obavljanje delatnosti, neophodno je ponovo podneti poresku prijavu ukoliko je nastala bilo kakva promena koja utiče na oporezivanje, tj na poresku osnovicu. Nova poreska prijava mora se podneti najkasnije do 31. marta tekuće godine. 

 

Da li se poreska prijava podnosi svake godine?

 

Pravna lica i preduzetnici svake godine podnose poresku prijavu preko obrasca PPI-1 za imovinu koja služi za obavljanje delatnosti. 

 

Lice koje plaća porez na imovinu nije u obvezi da podnosi novu poresku prijavu osim ukoliko nije nastala promen podataka koji su sadržani u poreskoj projvi i ukoliko ne utiču na poresku osnovicu.

 

Ukoliko je imovina steknuta, ili je sa njom započelo/prestalo obavaljanje delatnosti u toku godine, poreski obveznik podnosi poresku prijavu najkasnije u roku od 10 dana nastajanja promene.

 

Da li jedna poreska prijava može obuhvatiti sve nepokretnosti?

 

Na osnovu jedne poreske prijave PPI-1 može se obuhvatiti svaka nepokretnost pravnog lica, tj. preduzetnika na području iste teritorije.

 

Poreska prijava PPI-2 se podnosi za svaku nepokretnost ponaosob , što u prevodu znači da poreski obveznik podnosi onaj broj prijava u odnosu na broj nepokretnosti. 

 

Koliko iznosi poreska stopa?

 

Poreska stopa koja se primenjuje kod pravnih lica ili preduzetnika koji vode poslovne knjige vezane za imovinu koja služi za obavaljanje delatnosti iznosi 0,40%.

 

Sva ostala pravna lica ili preduzetnici koji ne vode poslovne knjige, plaćaju porez na osnovu progresivnih stopa.

 

Krajnji rok za podnošenje poreske prijave

 

Poslednji datum, odnosno rok koji je predviđen za predaju poreske prijave kojom se utvrđuje porez na imovinu za 2013 godinu je 31. mart 2013 godine.

 

Šta se dešava ukoliko se poreska prijava ne podnese?

 

Ukoliko pravno lice ili preduzetnik ne podnese poresku prijavu u zakonskom roku, snosiće posledice na ime poreskog prekršaja shodno članu 177, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji («Sl.glasnik RS» br. 80/02,84/02,23/03,70/03,55/04 i 61/05).

Komentari (2)

Višnja Vuk on 11.02.2020 13:41

Da li znate koliko se najvi]e puta mo\e iymeniti poreska prijava na porez na imovinu?

Odgovori

SVM SUPPORT on 12.02.2020 16:46

@Višnja Vuk,

U skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, član 40, stav 3,
Podnetu poresku prijavu poreski obveznik može da izmeni najviše dva puta podnošenjem izmenjene poreske prijave.
Poreska prijava ne može se menjati ako je u toku postupak poreske kontrole nad subjektom za koji je poreska prijava podneta.

Ovo važi i za poresku prijavu za porez na imovinu.

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici