Korektivna PP-PD S prijava

Korektivna PP-PD S prijava


Pravilnik o poreskoj prijavi propisuje i način i postupak podnošenja i evidentiranja, kao i sadržinu poreske prijave za poreze po odbitku koji su dospeli za plaćanje do 31. decembra 2013. godine (dakle, za ranije poreske prijave OPJ, OPJ1, … OPJ8 i kao i OD i OD-1) i za koje su podnete propisane poreske prijave Poreskoj upravi, kao i način plaćanja poreza po odbitku na propisane uplatne račune javnih prihoda, koja se podnosi na novom obrascu PP-PD S - Poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima koji su dospeli za plaćanje do 31. decembra 2013. godine.

Ovo praktično znači da će poreski obveznici morati da ispravljaju ranije podnete poreske prijave OPJ, OPJ1, OPJ2...OPJ8, kao i OD i OD-1 i to elektronski putem, koristeći PP-PD S obrazac. Kad kažemo ranije, mislimo na poreske prijave koje su dospele na plaćanje do 31. Decembra 2013. Godine.

U nastavku dajemo način kako će se ta poreska prijava popunjavati, kao i njen papirni izgled, koji samo služi da se stekne vizuelni utisak kako bi mogla ta poreska prijava da izgleda.

Obrazac PP-PD S sastoji se iz tri dela, i to:

 • Podaci o prijavi;
 • Podaci o poslodavcu/isplatiocu prihoda;
 • Podaci o URJP.

PP-PD S prijava – Podaci o prijavi

U Obrazac PP-PDS u delu Podaci o prijavi, unosi se:

Pod rednim brojem 1.1 Obračunski period -  mesec i godina za koji se vrši obračun i isplata zarada, odnosno isplata zarada i drugih vrsta prihoda. U ostalim slučajevima ovo polje se ne popunjava.

Pod rednim brojem 1.2 Datum nastanka poreske obaveze - datum nastanka oporezivog događaja u skladu sa zakonom.

Pod rednim brojem 1.3 Datum plaćanja - datum kada je planirano plaćanje, ako postoji obaveza za plaćanje.

Pod rednim brojem 1.4 Obrazac - skraćeni naziv obrazaca poreske prijave (npr. PP OPJ, PP OPJ-1, PP OD, PP OD-1 i dr.).

Pod rednim brojem 1.5 Izmena prijave - oznaka jedne od navedenih izmena, i to:

 izmena poreske prijave u skladu sa članom 40. ZPPPA (oznaka 1);

 • izmena poreske prijave po nalazu kontrole (oznaka 2);
 • izmena poreske prijave po odluci suda (oznaka 3).
 • Pod rednim brojem 1.5a Identifikacioni broj prijave - broj podnete prijave koja se menja (bar kod).

Pod rednim brojem 1.6 Po nalazu kontrole/odluci suda - broj rešenja poreske kontrole, odnosno odluke suda, u slučaju kada je u polju pod rednim brojem 1.5 Izmena prijave navedena oznaka 2, odnosno oznaka 3.

Pod rednim brojem 1.6a Osnov - upisuje se:

 • rešenje doneto po žalbenom postupku u prvom stepenu (oznaka 1);
 • rešenje doneto po žalbenom postupku u drugom stepenu (oznaka 2);
 • rešenje doneto po odluci Upravnog suda (oznaka 3).
 • Ovo polje popunjava se samo u slučajevima kada su doneta rešenja u postupku po žalbi.

 

PP-PD S prijava – Podaci o poslodavcu/isplatiocu prihoda

U Obrazac PP-PD S, deo 2. Podaci o poslodavcu/isplatiocu prihoda, unosi se:

Pod rednim brojem 2.1 Tip isplatioca - jedan od navedenih tipova, i to:

 • za pravno lice koje se ne finansira iz budžeta (oznaka 1);
 • za pravno lice koje se finansira iz budžeta (oznaka 2);
 • za predstavništvo stranog lica (oznaka 3);
 • za preduzetnika (oznaka 4);
 • za fizičko lice (oznaka 5);
 • za Vojsku Republike Srbije (oznaka 6);
 • za poljoprivredno gazdinstvo (oznaka 7).

Pod rednim brojem 2.2 Poreski identifikacioni broj (PIB ili JMBG) - u zavisnosti od tipa isplatioca unosi se poreski identifikacioni broj ili jedinstveni matični broj građana.

Pod rednim brojem 2.3 JMBG podnosioca prijave - jedinstveni matični broj građana podnosioca poreske prijave.

Pod rednim brojem 2.4 Matični broj - matični broj dobijen od strane Agencije za privredne registre, odnosno drugog propisanog registra.

Pod rednim brojem 2.5 Naziv/Prezime i ime - naziv ili prezime i ime isplatioca prihoda.

Pod rednim brojem 2.6 Sedište/Prebivalište - podatak o šifri opštine sedišta ili prebivališta isplatioca prihoda.

Šifra se upisuje iz pravilnika kojim se propisuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda.

Pod rednim brojem 2.7 Telefon kontakt osobe - podatak o telefonu kontakt osobe isplatioca prihoda.

Pod rednim brojem 2.8 Ulica i broj - podatak o adresi isplatioca prihoda.

Pod rednim brojem 2.9 E-mail - podatak o elektronskoj adresi podnosioca poreske prijave na koju se dostavlja obaveštenje
 

PP-PDS prijava – Podaci o URJP

U Obrazac PP-PD S, deo 3. Podaci o URJP, unosi se:

Pod rednim brojem 3.1 R.B. - podatak o rednom broju uplatnog računa.

Pod rednim brojem 3.2 Uplatni račun javnih prihoda - broj uplatnog računa javnih prihoda.

Pod rednim brojem 3.3 Opština/Filijala RZZO - šifra opštine na kojoj se nalazi sedište filijale Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje ako za doprinos za zdravstveno osiguranje, odnosno šifra opštine na kojoj se nalazi prebivalište primaoca prihoda u svim ostalim slučajevima. Šifra opštine se upisuje iz pravilnika kojim se propisuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda.

Pod rednim brojem 3.4 Prethodno stanje - iznos obaveze po jednom uplatnom računu i teritoriji.

Pod rednim brojem 3.5 Novo stanje - novi iznos obaveze.

Pod rednim brojem 3.6 Razlika - iznos razlike između obaveze iskazane u polju pod rednim brojem 3.5 Novo stanje i polju pod rednim brojem 3.4 Prethodno stanje. Ako je razlika pozitivna uplaćuje se na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda, a ako je negativna predstavlja više ili pogrešno naplaćen porez.

Pod rednim brojem 3.7 Kamata - iznos pripadajuće kamate ako postoji.Polja Ukupno za redne br. 3.4 - 3.7 ne popunjava podnosilac poreske prijave, nego ih obračunava Poreska uprava.

U Obrazac PP-PD S iznosi se upisuju u dinarima, bez decimala, pri čemu se primenjuje prag tolerancije kod zaokruživanja propisan u članu 11. ovog pravilnika.

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici