Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku

12121212

Prema pravilniku o poreskoj prijavi za porez po odbitku definisano je i objašnjeno kako knjigovođe/knjigovodsvene agencije podnose poresku prijavu – isključivo elektronski. U prošlosti, pre nego što je navedeni pravilnik donešen, poreska prijava se predavala preko papirnih OPJ i OD obrazca. Uvođenjem prijave poreza elektronskim putem, omogućeno je smanjivanje grešaka. Predaja poreske prijave će se ubuduće vršiti generisanjem XML fajla koji će se slati Poreskoj upravi direktno ili će se importovati preko sajta Poreske uprave. Ovaj način predavanja poreske prijave garantuje sigurnost svim činiocima poreskog sistema:

 

 • Poslodavcima, koji će sa sigurnošću predavati poreske prijave na nov način
 • Zaposlenima, koji će biti sigurni da će im biti porezi i doprinosi evidentirani i plaćeni
 • Državnim organima, koji će koristeći jedinstvenu bazu podataka lakše i sa manje grešaka baratati podacima na osnovu kojih se sabiraju plaćeni kako porezi kojim će baratati državni budžet, tako i doprinosi za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje

 

Pravilnikom se propisuju:

 

 • način i postupak podnošenja i evidentiranja, sadržina poreske prijave za porez i doprinose koji se plaćaju po odbitku za isplate prihoda fizičkim licima (u daljem tekstu: porez po odbitku), kao i način plaćanja poreza po odbitku na jedinstveni uplatni račun, koja se podnosi na Obrascu PPP-PD - Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;
 • način i postupak podnošenja i evidentiranja, sadržina poreske prijave za poreze po odbitku koji su dospeli za plaćanje do 31. decembra 2013. godine i za koje su podnete propisane poreske prijave Poreskoj upravi, kao i način plaćanja poreza po odbitku na propisane uplatne račune javnih prihoda, koja se podnosi na Obrascu PP-PD S - Poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima koji su dospeli za plaćanje do 31. decembra 2013. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;
 • sadržina potvrde o plaćenom porezu po odbitku koja se izdaje na Obrascu PPP-PO - Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 20___ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

 

Pojedinačna poreska prijava

 

Pojedinačna poreska prijava podnosi se pre svake isplate prihoda na koji se obračunava i plaća porez po odbitku, kao i pre svakog plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kada se ti doprinosi plaćaju bez isplate zarade u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. Pojedinačna poreska prijava podnosi se i za poreze po odbitku koji su dospeli za plaćanje do 31. decembra 2013. godine za koje nisu podnete propisane poreske prijave.

 

Elektronska poreska prijava

 

Pojedinačna poreska prijava, kao i izmenjena pojedinačna poreska prijava podnose se isključivo u elektronskom obliku:

 

 • kao jedinstveni zapis iskazan XML jezikom, elektronskim putem preko portala Poreske uprave;
 • popunjavanjem pojedinačne poreske prijave u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave;
 • upotrebom računarskog servisa (engl. web service) - direktnom vezom između Poreske uprave i poreskog obveznika, uz pomoć aplikacije sertifikovane (odobrene) od strane Poreske uprave. Podnošenje pojedinačne poreske prijave u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave ograničeno je na 50 primalaca prihoda u Obrascu PPP-PD, deo Podaci o primaocima/fizičkim licima i vrstama prihoda. Za broj primalaca prihoda veći od 50, podnosilac poreske prijave podnosi odgovarajući broj pojedinačnih poreskih prijava.

 

Danom početka primene ovog pravilnika, obrasci propisani ovim pravilnikom zamenjuju grupe sledećih obrazaca:

 

 • Obrazac PP OPJ, OPJ1, OPJ2, OPJ3, OPJ4, OPJ5, OPJ6, OPJ7 i OPJ8
 • Obrazac PP OD i PP OD1
 • Obrazac ZSD
 • Obrazac INSZ
 • Obrazac INSZ-I
 • Obrazac INSZ-M

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.

Zadovoljni Korisnici