Rešenje dileme u vezi prelaska iz kvartalnog u mesečni period za predaju i obračun PDV-a

Privredna društva koja su u sistemu PDV-a dolaze u zabunu kako se prati promet dobara i usluga u poslednjih 12 meseci? Pa se tako javlja dilema :

 

Da li se gleda period od početka godine, pa do trenutka dok obveznik ne ostvari 50 miliona dinara prometa i usluga,

ili se gleda period od datuma kada je obveznik ušao u sistem PDV-a (ukoliko je taj ulazak bio u proteklih 12 meseci), pa do trenutka dok se ne ostvari 50 miliona dinara prometa.

 

Navešćemo primer: Obveznik je ušao u sistem PDV-a u junu 2015. godine. Isti obveznik u periodu od 01.01.2016. do 30.09.2016. godine ima 44 miliona dinara prometa dobara i usluga. Da li se u ovom slučaju prati promet dobara i usluga od juna 2015. godine do maja 2016. godine ili od 01.01.2016. pa do datuma dok se ne ostvari promet koji je veći od 50 miliona dinara?

 

Zakon je po ovom pitanju jasan

 

Saglasno odredbi člana 48. stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost, za obveznika iz stava 2. ovog člana koji u kalendarskom tromesečju ostvari ukupan promet veći od 50.000.000 dinara, poreski period je kalendarski mesec počev od meseca po isteku kalendarskog tromesečja (u kom je ostvario promet veći od 50 miliona dinara).

 

Iz navedene zakonske odredbe zaključujemo:

 

da se obvezniku PDV koji podnosi poreske prijave, obračunava i plaća PDV tromesečno, a koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 50.000.000 dinara, poreski period menja u kalendarski mesec po sili zakona, i

da ovaj obveznik podnosi poreske prijave, obračunava i plaća PDV mesečno počev od meseca po isteku kalendarskog tromesečja u kojem je ostvario ukupan promet veći od 50.000.000 dinara.

 

Dakle, period od 12 meseci za koji se utvrđuje iznos ukupnog prometa, utvrđuje se kao period od 12 meseci unazad od dana kada se utvrđuje ukupan promet. To znači da obveznik PDV (zapravo njegov odgovorni knjigovođa) mora stalno prati kretanje ukupnog prometa i utvrđuje njegovu visinu, na osnovu evidencije koju vodi u skladu sa odredbama člana 46. Zakona i Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV.

 

obračun pdv-a

 

Konkretnim primerom rešavamo dilemu

 

Obveznik PDV koji podnosi poreske prijave, obračunava i plaća PDV tromesečno, ustanovio je da je 28. oktobra tekuće godine ostvario ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci veći od 50 miliona dinara. Periodičnu poresku prijavu za tekući poreski period ovaj obveznik je dužan da podnese do 15. januara sledeće godine, a nakon toga poreske prijave podnosi, obračunava i plaća PDV mesečno (do 15. februara, 15. marta itd.).

 

Pored toga, ovaj obveznik PDV je dužan da nadležnom poreskom organu dostavi obaveštenje o promeni iznosa ukupnog prometa i to u roku od pet dana od nastupanja te promene, tj. najkasnije do 2. novembra.

Komentari (2)

LJILJANA BOJOVIĆ on 13.07.2019 17:33


Jako lepo objašnjenje sa primerima ali sam u dilemi koji promet je parametar za prelazak sa tromesečnog na mesečniu obavezu. Da li samo prometi sa PDV.
Bila bih Vam zahvalna na pomoći.
Veliko hvala i pozdrav.

Odgovori

SVM SUPPORT on 23.07.2019 21:05

@Ljiljana Bojovic,

Parametar je 50 miliona dinara bez uračunatog PDV-a u poslednjih 12 meseci. Pod pretpostavkom da se fakturiše samo promet po opštoj stopi, to je 50 miliona + 20% PDV, ukupno 60 miliona dinara sa PDV-om.

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.