Znate li ko je u stvari stvarni vlasnik firme i koje su sve vaše obaveze?

03.10.2018

U pitanju je novi zakon - Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i tiče se pitanja stvarnih vlasnika privrednih subjekata i obaveze podnošenja dokumentacije i registrovanja tih podataka. Zakon je donet ne bi li se regulisala oblast sprečavanja pranja novca i finansiranja međunarodnog terorizma i stupio je na snagu 8. juna 2018.

 

Ko je stvarni vlasnik privrednog subjekta?

 

 • Fizičko lice koje je imalac (posredno ili neposredno) 25% ili više udela, akcija, prava glasa ili drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju ili kapitalu registrovanog subjekta
 • Fizičko lice koje (posredno ili neposredno) ima preovlađujući uticaj na donošenje odluka i vođenje poslova (a nije nikakav imalac akcija)
 • Fizičko lice koje posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva registrovanom subjektu i na osnovu toga utiče na upravljanje i donošenje odluka o finansiranju i poslovanju registrovanog subjekta
 • Fizičko lice koje je osnivač, zaštitnik, poverenik ili korisnik, kao i lice koje ima položaj u upravljanju trastom, odnosno u drugom licu stranog prava
 • Ako ovlašćeno lice nije prijavilo drugo fizičko lice kao stvarnog vlasnika, onda se stvarnim vlasnikom smatra registrovano fizičko lice za zastupanje fondacija, zadruga, udruženja, zadužbina i ustanova

stvarni vlasnik

 

U posebnim slučajevima, ukoliko nije moguće odrediti fizičko lice na propisani način, stvarnim vlasnikom smatra se fizičko lice koje je registrovani zastupnik.
 

Koje su nove obaveze povodom osobe koju nazivamo stvarni vlasnik?

 

 1. Da se odredi stvarni vlasnik privrednog subjekta i podaci o istom čuvaju minimum 10 godina - rok za ispunjenje ovog zahteva je 8. 07.2018. god.
 2. Izvršivanje upisa podataka o vlasniku kroz portal APR - a - rok je do 31.01.2019. god.

 

Na koga se ova odredba odnosi?

 

Obaveza da odredite stvarne vlasnike i predate dokumentaciju u vezi sa istim važi za vašu firmu/organizaciju, ukoliko ste:

 

 • privredno društvo,
 • zadruga,
 • ogranak stranog privrednog društva,
 • poslovno udruženje i
 • udruženje (ali ne odnosi se na političke stranke, sindikate, sportska i udruženja verskih zajednica) ,
 • fondacija ili zadužbina,
 • ustanova,
 • predstavnik stranog provrednog društva,

 

Ukoliko je osnivač privrednog društva Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, ovaj zakon se na iste ne primenjuje.

 

Gde i kada dostaviti podatke?

 

Još uvek ima vremena za dostavljanje dokumentacije institucijama.

 

Uspostavljanje Centralne evidencije stvarnih vlasnika vodiće APR. Elektronski servis za prijavu ovih podataka u registar APR-a trebalo bi od 1. januara da počne sa registrovanjem na sajtu. Nakon što se uspostavi registar, firme će morati dostave svoje podatke nakasnije do 31.01.2019.

 

Ideja je da se upis vrši elektronskim putem i da se prijavi svaka promena. To će biti omogućeno tako što će se koristiti elektronski potpis (sertifikat) zakonskog zastupnika.

 

Šta činiti do tada?

 

 1. Sastavite izjavu u slobodnoj formi: izjava treba da sadrži podatke o stvarnim vlasnicima i neophodno je da bude potpisana od strane ovlašćene osobe ili zakonskog zastupnika vaše organizacije. Neophodni podaci tiču se ličnih podataka fizičkih lica za koje se tvrdi da su stvarni vlasnici.
 2. Pored izjave potrebno vam je i rešenje o registraciji privrednog subjekta ili izvod iz APR-a u kojem se vidi ko je stvarni vlasnik, kao i očitane lične karte ili kopije pasoša stvarnog vlasnika.

 

Neprijavljivanje stvarnog vlasnika je krivično delo

 

Ovu obavezu prijave stvarnih vlasnika treba shvatiti ozbiljno, jer ako se utvrdi

 

 • da je stvarni vlasnik prikrivan,
 • ako je upisan neistinit podatak
 • ako se promeni istinit podatak
 • ako se izbriše istinit podatak

o stvarnom vlasniku, to se smatra krivičnim delom i zaprećena je kazna od tri meseca do pet godina zatvora.

 

Takođe, ako se stvarni vlasnik ne upiše u roku od 15 dana od nastanka osnova za evidentiranje na inernet stranici APR-a, zaprećena je prekršajna novčana kazna od 500.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice (registrovani subjekt) odnosno 50.000 do 150.000 odgovorno lice registrovanog subjekta.

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.