Spameri, oprez, od sad vas i zakonski vreba kazna!

30.09.2019

Raspravljalo se u Skupštini Srbije o elektronskoj trgovini i trgovini uopšte. Bilo je amandmana na članove zakona i poslanici su nakon duge rasprave odlučili da usvoje dva nova zakona. Naime, na glasanje su stavljene izmene Zakona o elektronskoj trgovini. Izmene su prihvaćene, i u ovom članku ćemo se malo pozabaviti objašnjavanjem tih izmena, a pored toga, usvojen je i novi Zakon o trgovini, o kojem ćemo posvetiti pažnju u nekom drugom članku.

Od 30. jula 2019. godine, odnosno od osmog dana od objavljivanja u “Sl. glasniku RS” Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini stupio je na snagu. Izuzetak su odredbe nekoliko članova (npr. novog člana 5a i člana 21. St. 3. i 4), jer će ove odredbe početi da se primenjuju onoga trenutka kada Republika Srbija postane članica Evropske unije.

Izmene Zakona o elektronskoj trgovini

Da li znate koje su izmene Zakona o elektronskoj trgovini?

Reč je o sledećim izmenama:

  • Pružalac usluga informacionog društva može da bude fizičko lice;
  • Komercijalne poruke je dozvoljeno slati samo uz pristanak primaoca poruke;
  • Omogućena je sloboda prekograničnog pružanja usluga Srbija – EU/EU – Srbija
  • Nakon dva radna dana nedopušten sadržaj mora da se ukloni;
  • Moguće je čuvati podatke tokom pružanja usluga informacionog društva i više od 30 dana.


Šta je to usluga informacionog društva

Usluga informacionog društva je usluga koja se pruža na daljinu. To obuhvata, ali ne obavezuje i naknadu za pruženu uslugu. Naknada je naplaćena putem elektronske opreme za obradu i skladištenje podataka, na lični zahtev korisnika usluga. Ovde se uglavnom misli na trgovinu putem interneta, ali to nije jedina usluga informatičkog društva. Ovde spadaju i 

  • nuđenje podataka preko interneta
  • oglašavanje putem interneta
  • skladištenje podataka korisnika usluga
  • elektronsko pretraživanje i omogućavanje pretraživanja podataka i usluga koje se prenose elektronskom mrežom
  • obezbeđivanje pristupa takvoj mreži

Pružanje usluga informacionog društva i slanje komercijalnih poruka

U komercijalne svrhe usluge informacionog društva može da pruža fizičko ili pravno lice koje je registrovano za obavljanje određenih delatnosti koje su u skladu sa zakonom. Dakle, i fizičko i pravno lice može npr. da šalje poruke reklamirajući neke usluge.

Osim propisanih izuzetaka, ugovor može biti zaključen u elektronskom obliku, odnosno elektronskim putem. Ugovor u elektronskom obliku je ugovor koji je zaključen između pružaoca usluge informacionog društva i korisnika te usluge. Ugovor je zaključen elektronskim putem upotrebom elektronskih sredstava (npr. klikom na dugme Prihvatam uslove ugovora). Biće interesantno videti šta će da pokaže sudska praksa u slučaju trgovinskog spora za ugovor koji je zaključen na takav način, tj. nema ni pečata ni potpisa, koji se na ovaj način još više marginalizuju.

Komercijalne poruke mogu da se šalju elektronskim putem samo ako je prethodno odobren pristanak lica kojima je takva vrsta poruka namenjena. Pružalac usluga dužan je redovno da proverava da li je lice kome se upućuju komercijalne poruke dalo pristanak ili je opozvalo pristanak.

Za nepoštovanje zakonskih odredbi propisuju se novčane kazne u iznosu od 20 000 dinara za preduzetnike i 100 000 dinara za pravna lica. Dakle, spameri, oprez ! Sad postoji zakonska odredba kojom neko može da vas tuži odgovarajućoj sudskoj instanci i na osnovu koje možete odgovarati za privredni prestup. Redovno proveravajte vaše baze i poštujte pravo primaoca komercijalnih poruka ukoliko (više ili uopšte) ne žele da primaju vaše poruke.

Sloboda prekograničnog pružanja usluga

Prekogranično pružanje usluga podrazumeva pružanje usluga ne samo u Republici Srbiji ili EU nego i kada pružalac usluga nije poslovno nastanjen u nekoj državi u okviru koje se usluge pružaju, odnosno kada pružalac nema sedište. Isto važi i za pružaoce usluga sa prebivalištem u Evropskoj uniji koji svoje usluge usmeravaju ka našoj zemlji. 

Pružanje prekograničnih usluga je u načelu slobodno, ali je predviđen način kako se nadležno Ministarstvo može ponašati ako se želi ograničiti pružanje ovih usluga. Ako se ove zakonske odredbe prekrše, sankcije za pravna lica iznose 100 000 dinara, dok preduzetnici moraju da plate 20 000 dinara.

Uklanjanje sadržaja nakon dva dana

Pružalac usluge dužan je da bez odlaganja ukloni sadržaj koji je nedopušten. Rok je dva radna dana od trenutka kada stigne akt organa nadležnog za primenu i postupanje po zakonu čija je odredba prekršena, a prema kojem se nalaže da nedopušteni sadržaj mora da se ukloni.

Ako se ova zakonska odredba ne poštuje sankcije za preduzetnike iznose od 10 000 do 300 000 dinara, dok pravna lica moraju da plate od 100 000 do 1 500 000 dinara.

Čuvanje podataka

 

Podaci koje pružalac informacionog društva dobija od korisnika moraju se čuvati makar mesec (još tačnije: 30) dana od dana kada je pružanje usluge prestalo. Ovo se posebno odnosi na IP adresu koju korisnik upotrebljava prilikom korišćenja usluga informacionog društva.


Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.