Bitne činjenice vezano za minimalce u julu i avgustu

17.08.2020

Obaveštenje o bitnim činjenicama i rokovima vezanim za dodatne mere pomoći Vlade RS donetim Zaključkom dana 31.07.2020. godine.

 

Skrećemo vam pažnju na sledeće dve kategorije preduzeća:

 

Kategorija I - Preduzeća koja su koristila mere pomoći donete Uredbom

 

1. Po automatizmu će dobiti uplate direktnih davanja (60% od uplate u Julu 2020) na COVID račun i to do 10-tog Avgusta za Jul i do 10-tog Septembra za Avgust mesec.

 

2. Sredstva uplaćena u avgustu i septembru 2020. se moraju upotrebiti za isplatu zarada i naknada zarada najkasnije do 31.10.2020. Ako se ne iskoriste, sav preostali iznos se vraća sa COVID tekućeg računa na račun budžeta Republike

 

3. Skrećemo pažnju da sredstva dobijena zaključno sa julom 2020 pravna lica moraju iskoristiti do 15.08.2020. Nakon tog dana, sav preostali iznos se vraća sa COVID tekućeg računa na račun budžeta Republike.

 

4. Pravo na pomoć države firme gube u slučaju da:

a) isplate dividendu u 2020

b) smanje broj zaposlenih za više od 10% do kraja godine.

 

5. Preduzetnici paušalci: akontacija poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi) za jul 2020. godine, koja dospeva za plaćanje 17.08.2020. godine u skladu sa zakonom, automatski se odlaže za 5. januar 2021. godine;

 

6. Preduzetnici koji vode poslovne knjige: akontacije za poreze i doprinose za jul 2020. godine, koja u skladu sa zakonom dospevaju za plaćanje 17.08.2020. godine, automatski se odlažu do dana podnošenja konačne poreske prijave za poreze i doprinose na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu.

 

7. Porez i doprinosi na zarade, naknade zarada i ličnu zaradu preduzetnika, za obračunski period avgust 2020. godine, odlaže se za 05.01.2021. godine, (dakle, samo za avgust, ali ne i za jul 2020.) ukoliko se do 30.09.2020. godine podnese pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP-PD) za obračunski period avgust 2020. godine u kome je u polju 1.4. – Datum plaćanja, unet 5. januar 2021. godine.
 

Kategorija II - Preduzeća koja nisu koristila mere prema Uredbi i novoosnovana - registrovana pravna lica u periodu nakon 15. marta 2020. godine a zaključno sa 20. julom 2020. godine

 

1. u septembru 2020. godine isplaćuju se direktna davanja u visini od 120% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine po zaposlenom za zarade i naknade zarada za koje je podnet Obrazac PPP-PD za obračunski period avgust 2020. godine. Uslov je da najkasnije do 15. septembra 2020. godine privredni subjekti podnesu Obrazac PPP-PD za obračunski period avgust 2020. godine, a u polju 1.4. – datum plaćanja, da unesu datum plaćanja 5. januar 2021.
 

2. Ovim privrednim subjektima se automatski otvara COVID račun u njihovoj poslovnoj banci
 

3.

- preduzetnicima paušalcima i
- preduzetnicima drugo lice, koji nemaju zaposlene radnike,
- preduzetnicima i preduzetnicima poljoprivrednicima koji plaćaju porez na prihode od samostalne delatnosti na stvarni prihod i nemaju zaposlene, a nisu se opredelili za isplatu lične zarade, drugim rečima, onim preduzetnicima koji nemaju zaposlene, tako da ne podnose Obrazac PPP-PD, a osnovani su i registrovani nakon 15. marta 2020. godine a zaključno sa 20. julom 2020. godine, isplaćuju se po automatizmu u septembru 2020. godine direktna davanja u visini od 120% 30367 dinara;
 

4. Privredni subjekti primljena sredstva po osnovu direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije koriste najkasnije do 31. oktobra 2020. godine, istekom kog roka posebni namenski računi – COVID-19 se gase, a neiskorišćena sredstva sa tih računa vraćaju se na račun budžeta Republike.

 

5. Ukoliko privredni subjekti ne žele da koriste direktna davanja koja su uplaćena na posebni namenski računi – COVID-19, odnosno nisu u mogućnosti da ispune obaveze koje proizilaze po osnovu ovih davanja, ne moraju ih trošiti i ona će nakon 31. oktobra 2020. godine sa namenskog računa biti vraćena u budžet Republike Srbije.

 

U vezi sa korišćenjem direktnih davanja koja su u skladu sa Zaključkom uplaćena na posebni namenski računi – COVID-19, u avgustu i septembru 2020. godine, obaveštavamo i sledeće:

 

Prilikom isplate zarada zaposlenima sa namenskog računa poslodavac mora imati u vidu da se

 

  1. „minimalci“ uplaćuju za dva meseca,
  2. a da se odlaganje dospeća za plaćanje poreza i doprinosa vrši za jedan mesec, i to za avgust 2020. godine (a za jul se ne odlažu). Poslodavac je u obavezi da porez i doprinose za jul plati u roku (31.08.2020 najkasnije).

 

Akontacija poreza na dobit preduzeća za jul 2020. godine pa nadalje se ne odlaže.

 

Gubitak prava

 

Bez obzira da li se koriste sredstva sa namenskog računa ili ne, samim opredelenjem za korišćenje davanja i pogodnosti, poslodavci su dužni da ne smanjuju broj zaposlenih do kraja 2020. godine.

 

Takođe, poslodavci ne smeju da isplaćuju dividende do kraja 2020. godine.

 

Ako se nešto od ovog desi, gubi se pravo na pomoć i odlaganje plaćanja poreza i doprinosa i snose posledice gubitka u skladu sa Uredbom.

 

Gubitak prava na pomoć po Uredbi i po Zaključku Vlade Srbije za posledicu ima da su pravna lica dužna da vrate sva iskorišćena novčana sredstva, uplate sve odložene poreze i doprinose sa kamatom.

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.