U kojim slučajevima se odlaže primena novog Zakona o radu

01.10.2014

Narodna skupština Srbije je 18. jula usvojila Zakon i izmenama i dopunama Zakona o radu, koji je jedanaest dana kasnije stupio na snagu, a poslodavci su u obavezi da svoje akte usklade sa novim propisima u roku od 60 dana. Ovo je donelo velike promene u pravima i obavezama radnika i poslodavaca, s obzirom na to da su napravljene izmene na oko 120 članova Zakona o radu. Upravo zbog velikog broja promena, zakonodavac je za neke od njih predvideo i takozvane prelazne i završne odredbe. To znači da se primenjivanje nekih odredbi od samog početka odlaže za određeni period, kako bi se poslodavcima omogućilo da u razumnom roku obave promene svojih akata i usklade ih sa zakonom.

 

Usklađivanje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova
 

Predviđeno je da se poslodavcima da rok od 60 dana kako bi usaglasili pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistemazizaciji poslova sa novim propisima. To znači da je 26. septembar poslednji dan da se taj posao obavi, jer već od 27. septembra važe odredbe predviđene Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu.

 

Kolektivni ugovori važe do kraja januara

 

Sve odredbe kolektivnog ugovora, u slučaju da nisu u neskladu sa novim zakonom, nastaviće da važe sve do donošenja novog ugovora ili do njegovog isteka, ali taj period ne sme biti duži od šest meseci. Isto važi i za pravilnik o radu, tamo gde kolektivni ugovori nisu potpisani. To znači da je krajnji rok za uslaglašavanje sa zakonom 29. januar 2015. godine.

 

Promena ugovora o radu ne znači i novi ugovor o radu

 

Kada je reč o ugovoru o radu, poslodavac može sa zaposlenim sa kojim je zasnovao radni odnos pre stupanja na snagu ovog zakona da potpiše ugovor o radu ili aneks ugovora o radu do 27. septembra, što je 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu. Dakle, može, ali ne mora. Važno je imati na umu da se ovime ne zasniva ponovo radni odnos, već se eventualno neki delovi ugovora mogu usaglasiti za novim zakonom. Ugovor o radu ili aneks ugovora o radu koji su poslodavac i zaposleni zaključili pre stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu će i dalje biti validan ako se ni u jednom delu ne kosi sa odredbama nastalim promenom zakona. Ugovor će biti snazi, osim u odredbama koje su u suprotnosti za zakonom.

 

I ugovori o zastupanju i posredovanju koji su zaključeni pre stupanja na snagu novog zakona, ostaće na snazi sve dok ne isteknu.

 

Što se tiče otpremnina za zaposlene u preduzećima koja su u restrukturiranju, period za njihovo utvrđivanje se, kako je predvideo zakonodavac, može utvrditi i nekim drugim aktom. Ovo važi za ona preduzeća koja su dobila status preduzeća u restrukturiranju pre stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu.

 

Takođe i pravilnik o radnoj knjižici prestaje da važi 1. januara 2016. godine, s tim da će sve knjižice izdate do kraja tekuće 2015. godine moći da se koriste kao validna isprava za ostvarivanje svih prava.

 

Budite slobodni i da za sve nedoumice u tumačenju Zakona kontaktirate našu angenciju.

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.