Šta moraju da sadrže opšti akti privrednog društva posle promene Zakona o radu

02.10.2014

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu stupio je na snagu 29. jula i istog dana je počela i njegova primena. Poslodavcima je dat rok od 60 dana da svoje opšte akte usklade sa novim zakonskim propisima.

 

Cilj je da se ovim promenama Zakon o radu uskladi sa zakonodavstvom Evropske unije, kao i da se posredno omogući lakše zapošljavanje, u cilju smanjenja broja nezaposlenih.

 

Ovaj akt donosi brojne novine, kako za poslodavce, tako i za zaposlene. Zakon se primenjuje na one koji su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, bilo kod domaćeg ili stranog pravnog i fizičkog lica. Takođe, u slučaju da nije drugačije naznačeno, zakon se primenjuje i na one koji su od strane svog poslodavca poslati na rad u nekoj drugoj zemlji. I za zaposlene u državnim organima, te organima lokalne samouprave važe odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu.

 

Pravilnik o radu i pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova

 

Izmenama zakona utvrđene su i neke novine u vezi sa tim kako se donose pravilnici o radu i pravilnici o organizaciji i sistematizaciji poslova, kao i to šta ovi akti treba da sadrže.

 

U skladu sa tim, poslodavac je sada dužan da u roku od sedam dana od stupanja na snagu reprezentativnom sindikatu dostavi pravilnik o radu. Pravilnikom o radu poslodavac može da reguliše prava i obaveze jedino u slučaju da je prihvatio predlog reprezentativnog sindikata u vezi sa pristupanjem pregovorima o zaključenju kolektivnog ugovora.

 

Napravljena je novina u vezi sa tim koji organ kod poslodavca je nadležan za donošenje pravilnika o radu. Naime, do sad je to bila obaveza upravnog odbora ili direktora, u slučaju da upravni odbor ne postoji. U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o radu se sada navodi da pravilnik o radu donosi organ koji je utvrđen zakonom ili osnivačkim i drugim aktima. To znači da sada poslodavac ima obavezu da osnivačkim aktom ili statutom odredi koji je organ nadležan za donošenje pravilnika o radu u slučajevima ako to nije propisano zakonom.

 

Utvrđen je i period od šest meseci, tokom koga su poslodavci dužni da naprave ove izmene i usklade svoje akte sa zakonom.

 

Kada je reč o pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova, zakonskim izmenama utvrđeno je šta oni moraju da sadrže. Tu, između ostalog, spada tačan naziv posla i opis istog, neophodna stručna sprema za njegovo obavljanje, pa čak i broj izvršilaca potrebnih za određeno radno mesto (ovo nije obavezno).

 

Najveća razlika je u tome što pravilnik sada mora da sadrži i tačan opis posla, pa je neophodno da pravilnici budu usklađeni sa novim zakonskim izmenama. S obzirom na to da je predviđen rok za usaglašavanje bio 60 dana, znači da od 26. septembra poslodavci moraju da imaju prilagođene pravilnike.

 

Dok su do sad obavezu o donošenju pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova imali poslodavci sa pet ili više zaposlenih, ovaj minimum je novim zakonom podignut na deset zaposlenih.

 

U vezi sa svim nedoumicama oko novih zakonskih propisa koji se odnose na vaše poslovanje, budite slobodni da nas kontaktirate za pomoć.

Komentari (0)

Trenutno nema komentara na ovu temu ...

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.