Opoziv podataka o ličnosti

Zahtev za opoziv pristanka na obradu podataka o ličnosti

SVM DOO DRUŠTVO ZA INFORMATIKU, TRGOVINU I USLUGE BEOGRAD (u daljem tekstu SVM DOO BEOGRAD) je rukovalac podacima o ličnosti fizičkih lica te ih obrađuje u skladu s primenjivim propisima, odnosno u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) kao i Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Veća od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ (u slučajevima kada je primenljivo) (u daljem tekstu – zakonska regulativa).

 

Lice na koje se podaci odnose je svako fizičko lice (pojedinac) ili zastupnik pravnog lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju.

 

Ispunjavanjem i slanjem ove forme možete poslati zahtev za opoziv pristanka na obradu podataka o ličnosti.

 Pristanak povlačim za sledeće svrhe obrade