Olakšice za kvalifikovana nezaposlena lica od 01.01.2020. godine

11.01.2020

Još jedna vrsta olakšica za novozaposlene od 01.01.2020. godine


Pored postojećih olakšica za zapošljavanje i samozapošljavanje, od 01.01.2020. godine na snazi je novi tip olakšica po osnovu zapošljavanja. Radi se o licima koja se smatraju “kvalifikovanim novozaposlenim licima”. To su lica koja tokom cele 2019. godine nisu bila u radnom odnosu u smislu Zakona o radu niti jedan jedini dan.

 

Zamišljen opseg važnosti olakšice

 

Odredbe su stupile na snagu 27.12.2019. godine a primenjuju se od 01.01.2020. godine i trenutno se primenjuju na zarade obračunate u periodu do 31.12.2022. godine.
 

Novčana suština olakšice

 

Smisao poreskih olakšica je oslobođenje obračuna i plaćanja dela obaveza za obračunate zarade

 • tokom 2020. godine: 70% poreza i 100% PIO doprinosa
 • tokom 2021. godine: 65% poreza i 95% PIO doprinosa
 • tokom 2022. godine: 60% poreza i 90% PIO doprinosa

koje važe za kvalifikovana novozaposlena lica. Za PIO doprinose važi oslobođenje i na teret zaposlenog i na teret poslodavca.


Vrlo atraktivne olakšice za poslodavce

 

Ovo su vrlo atraktivne olakšice gledano na kratki i srednji rok zapošljavanja kvalifikovanih lica, jer čak i recimo 3 godine nakon isteka 2022. godine i pri obračunu punog obima poreza i doprinosa, ukupan iznos plaćenih poreza i doprinosa po kvalifikovanom licu će biti daleko niži od poreza i doprinosa za ostala lica: Tokom perioda olakšica ušteda je oko 65% na porezima i doprinosima. Dakle, poslodavac koji bi na 54000 dinara prosečne neto zarade u Srbiji platio još oko 33500 poreza i doprinosa, na ovaj način bi plaćao samo oko 12000.
Dakle, prosečna zarada poslodavcu štedi u idealnom slučaju 3 godine prosečno 200 evra, ukupno 7200 evra. Čak i kad bi zaposleni ostao još 3 godine kod istog poslodavca i poslodavac mu isplaćivao pune poreze i doprinose, akumulirana ušteda od 7200 evra za prvih 36 meseci i dalje je vredna ušteda u odnosu na pune doprinose koji slede nakon isteka roka 31.12.2022. godine. 

 

Za razliku od trenutno aktuelnih tipova olakšica, ove olakšice su tako osmišljene da poslodavci neće morati da obračunavaju i plaćaju pune poreze i doprinose pa da naknadno zahtevaju povrat sredstava od neke nacionalne institucije, već će zamišljeno da se odmah obračunavaju i plaćaju umanjeni porez i doprinosi (kao kod nekadašnjih olakšica koje su predviđale predaju NZS i NZD obrasce).
Uslov koji treba da ispuni poslodavac je još da zasnivanjem radnog odnosa sa kvalifikovanim novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih u svojoj firmi u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. decembra 2019. godine. Olakšice ostvaruju i novi poslodavci, tj. nove firme, tj. one koje započnu obavljanje delatnosti  nakon 31. decembra 2019. godine.
 

Dva perioda korišćenja olakšica

 

Da bi poslodavci mogli da koriste olakšice, potrebno je da u zakonski predviđenom roku zaposle kvalifikovano lice. Predviđena su dva perioda za zapošljavanje tih lica.

 1. 01.01.2020. godine – 30.04.2020. godine, za preduzetnike i ostale kategorije. 
  Ažurna informacija od 24.04.2020. godine: Rok 30.04.2020. godine je pomeren na datum koji nastupa 60 dana u odnosu na dan kad se ukine vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije. 
 2. 01.05.2020. godine – 31.12.2020. godine., samo za ostale kategorije (objašnjeno u pasosu niže)

U okviru ovih perioda poslodavac treba da učini samo 2 stvari:

 

 1. da zaključi sa kvalifikovanim novozaposlenim licem ugovor o radu
 2. da prijavi to lice na obavezno socijalno osiguranje. 

 

 

Ko se smatra kvalifikovanim novozaposlenim licem

 

Lice koje se zaposli pod navedenim uslovima, a koje pri tom nije imalo zasnovan radni odnos u periodu od 1. januara do 31. decembra 2019. godine, ni jedan dan. Kvalifikovanim novozaposlenim smatraju se oni koji su tokom 2019-te bili:

 

 1. Nezaposleni (nezavisno od statusa prijavljenosti na birou za zapošljavanje),
 2. Studenti koji su završili studiranje (nezavisno od godine završetka studija),
 3. Osnivači koji sa privrednim društvom nisu zasnovali radni odnos,
 4. Lica koja su bila angažovana po bilo kom ugovoru van radnog odnosa. Radi se o
 • Ugovoru o delu,
 • Ugovoru o pravima i obavezama direktora,
 • Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima,
 • Ugovoru o dopunskom radu,
 • Ugovoru o autorskom delu,
 • Ugovoru o stručnom osposobljavanju ili usavršavanju.

5. Posebna kategorija su preduzetnici: Ograničenje kod preduzetnika je što se zapošljavanjem preduzetnika može ostvariti olakšica samo u prvom periodu tj. do 60 dana nakon ukidanja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije (prvobitan zakonski rok je bio 30.04.2020. godine, ali je dana 24.04.2020. godine taj rok pomeren zbog vanrednog stanja). 

 

Paušalci i IT struka – OPREZ !


Ovo je jedini period za ostvarivanje prava na olakšicu za preduzetnke koji ne prođu Test samostalnosti i koji su u periodu tokom cele 2019. godine bili angažovani u vidu angažmana o poslovno tehničkoj saradnji od nalogodavca koji je faktički bio jedini poslodavac.

Prema trenutno važećim zakonskim odredbama, ne postoji tj. nije propisana nijedna procedura kojom će se dokazati da zaposleni niti jedan dan nije bio u radnom odnosu tokom 2019. Godine.
 

Ko se sigurno ne smatra kvalifikovanim novozaposlenim licem?

 

 1. Korisnici starosne, invalidske penzije i privremene starosne penzije
 2. Zaposleni u javnim preduzećima i institucijama, državnim organima i budžetski korisnici
 3. Ostala lica koja ne ispunjavaju gore navedene uslove

 

Zašto je značajan datum 01. mart 2020. godine za preduzetnike?

 

01. mart 2020. je rok propisan izmenama zakona kao krajnji rok da se završi poslovni odnos između nalogodavca i preduzetnika koji je faktički radio kod nalogodavca (kao da mu je taj nalogodavac ustvari poslodavac). Dakle, ovo je čest slučaj kod paušalaca koji su radili za samo jednog nalogodavca.  Do 1. marta 2020. godine takvi preduzetnici mogu da izdaju račun svom nalogodavcu i takav prihod će imati tretman poslovnog odnosa između dva subjekta: nalogodavca i preduzetnika.


Međutim, nakon tog roka, ako bi preduzetnik izdao račun nalogodavcu, na taj poreski događaj bi se primenilo načelo fakticiteta, što znači da bi poreski inspektor u procesu kontrole nalogodavca mogao da utvrdi drugu vrstu poreza i da naloži nalogodavcu da obračuna i plati porez po zakonu kao da je to "Drugi prihod" definisan zakonom. U ovom slučaju, to je porez 20% na naknadu i puni doprinosi, u zavisnosti od statusa zaposlenja preduzetnika. Ako preduzetnik još nije u radnom odnosu, onda je prema trenutnim propisima još 35.8% doprinosa.

 

 

Kako se prenosi pravo na ovu olakšicu?

 

Ove olakšice imaju još jednu pogodnost vezano za klimu zapošljavanja: olakšica je svojstvo zaposlenog, a ne poslodavca. Šta ovo znači: kvalifikovani zaposleni olakšicu nose sa sobom u slučaju da se zaposle kod novog poslodavca u navedenom periodu. Dakle olakšice neće biti privilegija samo za onog poslodavca koji prvi zaposle neko kvalifikovano lice, već će kvalifikovano lice pravo na olakšicu moći da prenesu do 31.12.2022. godine na svakog narednog poslodavca.
 

 

Kako se gubi pravo na ovu olakšicu?

 

Poslodavac gubi pravo na ovu olakšicu ako smanji broj zaposlenih koji ne koriste ovu olakšicu uvećanu za broj kvalifikovanih zaposlenih lica koji koriste ovu olakšicu, u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.12.2019. godine.

 

Na primer, poslodavac je na dan 31.12.2019. godine imao 7 zaposlenih. Tokom 2020. godine je zaposlio još 2 zaposlena bez olakšice i 3 zaposlena sa olakšicama. Poslodavac ima 12 zaposlenih lica, ali kritičan broj zaposlenih je 10, jer je to 7 (broj zaposlenih na dan 31.12.2019. godine) uvećan za 3 (broj zaposlenih koji koriste olakšice).
Ukoliko poslodavac raskine radni odnos sa jednim od 9 zaposlenih koji ne koriste olakšicu, sva 3 zaposlena imaju pravo na ove olašice, jer ostaje 11 zaposlenih, što je veće od 10.
Ukoliko poslodavac raskine radni odnos sa 2 od 7 starih zaposlenih, sva 3 zaposlena i dalje imaju pravo na ove olakšice, jer ostaje 10 zaposlenih, ali se broj zaposlenih u odnosu na 31.12.2019. godine (7), uvećan za broj kvalifikovanih lica koje koriste olakšicu (3) nije umanjio, nego je ostao isti.
Ukoliko poslodavac raskine radni odnos sa 3 od 10 zaposlenih koji ne koriste olakšicu, jedan od zaposlenih koji koristi olakšicu će izgubiti pravo na istu (i to onaj koji je najranije zaposlen).
Ukoliko poslodavac raskine radni odnos sa jednim od 3 novozaposlena koji koriste olakšicu, ukupan broj je 7 + 2 + 2 = 11, pa preostala 2 novozaposlena sa olaškicom ne gube pravo na istu, jer je kritičan broj 7 (broj zaposlenih na 31.12.2019. godine) + 2 (broj kvalifikovanih lica) = 9. Pošto je 11 > 9, kvalifikovanim licima ostaje pravo na olakšicu.
 

 

 

Zaključak

 

Poreski smisao ovih olakšica jeste delom da se faktički radni odnos dela preduzetnika sa nalogodavcima prevede na radni odnos, ali ova olakšica ima mnogo manja ograničenja u odnosu na ostale aktuelne olakšice:

 • Ne uslovljava postojanje dokaza od 6 meseci sa biroa za zapošljavanje
 • Ne zahteva dodanu papirologiju dokazivanja prava ostvarivanja na olakšicu već se porez i doprinosi umanjuju pri obračunu
 • Ne uslovljavaju poslodavca da zaposli nekoliko lica da bi se olakšica ostvarila: za jednog su olakšice kao i za 100 novozaposlenih
 • Ne postoji ograničenje u broju zaposlenih za koje se olakšice mogu ostvariti
 • Zaposleni imaju prava da "nose" olakšicu sa sobom u drugo pravno lice, tj. ne stvara se obaveza poslodavcu da vrati novac državi usled gubitka tog zaposlenog koji je otišao u drugo pravno lice,
 • Takođe, zaposleni ima priliku da bude atraktivniji na tržištu jer se nad njime i kod ostalih poslodavaca mogu primeniti olakšice
 • Atraktivne cifre umanjenja poreza i doprinosa po jednom zaposlenom omogućavaju značajnu uštedu poslodavcu i "računicu" srednjeročnog ili dugoročnog planiranja zapošljenja kvalifikovanog zaposlenog lica

 

 

Komentari (295)

Ivana Stamenkovic on 27.01.2020 09:09

Postovani, da li lice koje je prijavljeno pod sifrom za olaksice ima pravo na bolovanje, koji se iznos uzima za osnovicu za doprinose? Da li idu uredno u radni staz puni iznos poreza i doprinosa? Hvala unapred.

Odgovori

SVM SUPPORT on 12.02.2020 14:37

@Ivana Stamenkovic,
Nema smetnji da lice koje je prijavljeno sa šifrom za olakšice ide na bolovanje.
Ne prijavljuju se puni iznosi poreza i doprinosa u poreskoj prijavi za zarade, ali se vreme provedeno pod olakšicom računa u radni staž, to i jeste suština ove olakšice :) - da se poslodavci lakše odluče da nekog zaposle i da tom nekom teče radni staž.

Mihailo Marinkovic on 12.02.2020 20:04

Postovani,

Da li kao kvalifikovani novozaposleni (nameravam da se zaposlim u doo) moram da zatvorim preduzetnicku agenciju (pausalac sam od 2016) kako bih ostvario olaksice ili mogu samo da je stavim na mirovanje, za slucaj da mi povremeno iskrsne neki posao sa strane.

Hvala!

Odgovori

SVM SUPPORT on 14.02.2020 16:33

@Mihailo Marinkovic

Za državu (tj. po zakonu) je važno da se vi zaposlite i da poslodavac ubuduće plaća porez i doprinose na vašu zaradu. Uopšte nigde nije postavljen uslov da vi morate da zatvarate preduzetničku agenciju. Naš savet je da je privremeni prekid obavljanja delatnosti (status mirovanja).

Aca Martinovic on 14.02.2020 15:34

Da li se olaksice odnose samo na minimalac ili se odnosi na vece plate recimo 70000.

Odgovori

SVM SUPPORT on 14.02.2020 16:43

@Aca Martinovic,
Prema trenutno važećim propisima, ova vrsta olakšica za zapošljavanje nije ograničena iznosom zarade.

Svetlana Knezevic on 15.02.2020 11:27

Poštovani, da li pravo na olaksicu ostvaruje samo poslodavac ili i zaposleni?
Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 19.02.2020 11:30

@Svetlana Knezevic,
Pravo na olakšicu ostvaruje poslodavac, umanjujući porez i doprinose koji plaća državnim institucijama uz zaradu zaposlenog. Zaposlenom ostaje ista neto zarada kao kada ne bi koristio olakšicu.

Ana-Marija Antić on 15.02.2020 21:17

Kao potencijalni poslodavac, molim još jednom za dodatno objašnjenje - da li se kvalifikovanim novozaposlenim licem u 2020. može smatrati lice koje je jednim delom 2019.-e bilo preduzetnik, a zatim zatvorilo preduzetničku radnju i prijavilo se na evidenciju NSZ-a?

Takođe, kako se dokazuje status nezaposlenosti za lica koja tokom 2019.-e objektivno nisu radila ni jedan dan, ali se nisu ni redovno javljala savetniku NSZ-a?

Odgovori

SVM SUPPORT on 19.02.2020 11:50

@Ana-Marija Antić,
Kad pročitate pažljivo Zakon i izmene zakona, nigde se ne pominje da je za ovu olakšicu potrebna bilo kakva evidencija vezano za Nacionalnu službu za zapošljavanje (NZS).
Time je upitno (i to smo i naglasili u tekstu) kako će se dokazivati da kvalifikovana novozaposčena lica tokom 2019. godine nisu radila ni jedan dan. Jedan od predloga je da se izvadi listing u odgovarajućem fondu za period 01.01.2019. godine - 31.12.2019. godine.

Violeta Radenkovic on 17.02.2020 20:23

Postovani,
da li mogu biti u kategoriji kvalifikovanih novozaposlenih ukoliko nisam bila zaposljena tokom 2019. U 2019. obavljala sam volonterski pripravnicki staz radi polaganja strucnog ispita. Prijavljena sam na evidenciji NSZ u decembru 2019.god.
Hvala

Odgovori

SVM Support on 19.02.2020 11:58

@Violeta Radenkovic,
Volonterski staž se ne smatra radom iz radnog odnosa. Evidencija na NSZ nije od značaja za ovu olakšicu. Znači, vi ste u kategoriji kvalifikovanih novozaposlenih.

Nikola on 18.02.2020 16:17

Poštovani,

Prilikom zaposlenja na ovaj način, sa ovim olakšicama, koji status je za kasnije eventualno trudničko bolovanje? Da li se računa u tom slučaju ceo iznos bez olakšica trudnici ili umanjen?

(Ukupan trošak neto, poreza i doprinosa bez olakšica je npr 100.000, sa olakšicama u prvoj godini umanjen za 70% poreza i 100% doprinosa - šta trudnica računa u osnovicu za bolovanje?)

Odgovori

SVM Support on 19.02.2020 12:09

@Nikola,
Po našem mišljenju: u izmenama zakona ne pominje se trudničko niti bilo kakvo drugo odsustvo kao izuzetak. Dakle, važe standardni uslovi za zasnivanje trudničkog bolovanja. Obračun prvih 30 dana odsutva se računa na teret poslodavca, i kod njega važe olakšice za umanjen porez i doprinose , a od 31. dana, kad se trudničko bolovanje isplaćuje na teret Fonda za zdravstveno osiguranje, obzirom da Fond nije poslodavac, ne važe pravila za okakšicu.
Trudnica i u jednom i u drugom slučaju (i kad je u radnom odnosu, i kad je na trudničkom bolovanju) ostvaruje otprilike isti neto iznos zarade. Olakšice se odnose na porez i doprinose koje poslodavac neće da isplati državnim institucijama.

Dzemil Dzamovic on 18.02.2020 19:59

Da li postoji oslobadjanje od doprinosa prve godine otvaranja firme za osobe koje su bile 6 meseci na zavoduu pa otvorile firmu?

Odgovori

SVM Support on 19.02.2020 12:13

@Dzemil Dzamovic,
Ako je osoba koja je bila 6 meseci na zavodu, pa otvorila firmu, i u radnom odnosu je u toj svojoj firmi, onda ne postoji pravo na olakšicu.
Ako je osoba koja je bila 6 meseci na zavodu, pa otvorila firmu, i nije u radnom odnosu u toj svojoj firmi, onda postoji pravo na olakšicu.

Svetlana Knezevic on 19.02.2020 12:31

Postovani, zahvaljujem na prethodno datom odgovoru da olaksicu ostvaruje samo poslodavac a da zaposlenom ostaje ista neto zarada. Medjutim, u Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje u clanu 45đ kaze sledece: "Poslodavac koji zasnuje radni odnos sa licem koje se u skladu sa odredbama ovog člana može smatrati kvalifikovanim novozaposlenim (u daljem tekstu: kvalifikovano novozaposleno lice), oslobađa se obaveze plaćanja doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog i na teret poslodavca, za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2022. godine."
Dakle zakon spominje oslobadjanje i na teret zaposlenog. Da li to i dalje znaci da neto zarada ostaje nepromenjena?
Hvala.

Odgovori

SVM SUPPORT on 19.02.2020 12:40

@Svetlana Knezevic,
Tako je. Zarada se obračunava sa i bez olakšice. Sa olakšicom se obračunava da bi se poslodavcu izračunao iznos olakšice, a bez olakšice da bi se zaposlenom isplatio neto iznos (kao i da nema olakšice).

Aleksandar on 19.02.2020 13:25

Postovani,

da li je tacno da je poslodavac duzan da refundira olaksice koje ostvari na konto zaposlenog, ako zaposleni da ili dobije otkaz u naredne ti godine. Naime nas nekoliko radi za jednu stranu firmu i sada prelazimo iz pausala u doo kako bi izbegli eventualni problem sa testom samostalnosti. Doo bi se vodio na nekoga od nas, ali ako bi neko dao otkaz posle godinu dana, da li to znaci da bi doo morao drzavi da nadoknadi njegove iskoriscene olaksice ostvarene za tih godinu dana. Nisam uspeo da nadjem gde to pise, ali evo sad cujem sa vise strana.

pozdrav
Aleksandar

Odgovori

SVM SUPPORT on 19.02.2020 15:35

@Aleksandar,

Po našem mišljenju, u zakonu je opisano samo da poslodavac GUBI pravo na olakšice u određenim uslovima. Ovo tumačimo kao da više nema pravo na olakšice u budućnosti, ali ne tumačimo tako da je poslodavac dužan da refundira državi olakšice koje je koristio.

Ana-Marija Antić on 20.02.2020 13:19

Poštovani,
Zahvaljujem za odgovor na moje pitanje o mogućnosti za dokazivanju statusa nezaposlenosti preko listinga Fonda (PIO, pretpostavljam) i molim Vas i za odgovor na prvi deo istog pitanja, koji mi je još bitniji - da li se kvalifikovanim novozaposlenim licem u 2020. može smatrati lice koje je jednim delom 2019.-e bilo preduzetnik (dakle, ne zaposleno kod drugoga), a zatim zatvorilo preduzetničku radnju i prijavilo se na evidenciju NSZ-a?
Ovo me interesuje zato što imam mogućnost da uposlim upravo takvo lice, a u jednom od prethodnih odgovora ste pomenuli da preduzetnik može da zasnuje radni odnos u doo-u i bez zatvaranja dosadašnje preduzetničke radnje i da se kao takav može smatrati kvalifikovanim novozaposlenim licem - dakle, iako je, pretpostavljavam, i tokom 2019. bio u radnom odnosu kao preduzetnik.
Unapred zahvaljujem na odgovoru.

Odgovori

SVM Support on 21.02.2020 12:27

@Ana-Marija Antić,
Preduzetnik koji je bio u radnom odnosu tokom 2019. godine (makar i jedan dan) smatra se Kvalifikovanim novozaposlenim licem samo do 30.04.2020. godine. Nakon toga se ne smatra kvalifikovanim novozaposlenim licem.
Smisao odredbe člana 21ž stav 3 i stav4 Zakona o porezu na dohodak građana i jeste bio da se preduzetnicima da 4 meseca da se zaposle kod nalogodavca, koji bi im činom zapošljavanja postao poslodavac.
To što je lice zatvorilo preduzetničku radnju, pa se prijavilo na evidenciju NSZ-a ne menja stvar u vašu korist.
Po našem mišljenju daklle, imate šansu da zaposlite to lice do 30.04.2020. godine.

Branislava Andjelkovic on 20.02.2020 16:26

Postovani,
Da li prilikom obracuna zarade radnika sa ranijim olaksicama od 65% povracaja dela doprinosa i za radnike bez olaksica, moze se predati jedan obracun ili se treba predati dva obracuna u 2020. godini? Napominjem da smo ranije podnosili samo jedan obracun zarade sa razlicitim siframa.

Odgovori

SVM SUPPORT on 21.02.2020 12:36

@Branislava Andjelkovic,

Iz izmena zakonske odredbe nigde ne piše eksplicitno da treba da se prave posebni obračuni za radnike sa novim olakšicama. Ovo će praksa pokazati, koliko obračuna treba da predajemo.

Danica on 20.02.2020 23:27

Postovani
Da li prava na poreske olaksice imaju poslodavci koji zaposljavaju lica najuze porodice?

Odgovori

SVM SUPPORT on 21.02.2020 12:40

@Danica,

U opštem slučaju, imaju. Bitno je da član najuže porodice ispunjava opšte uslove propisane izmenama zakona: one koje smo naveli u tekstu + da poslodavac nije javno preduzeće i slično, da član porodice ne koristi već neku olakšicu i da ne koristi starosnu ili invalidsku penziju.

Dusica Miljanovic on 21.02.2020 21:08

Postovani,
Da li se smatra kvalifikovanim novozaposlenim licem osoba koja je bila preduzetnik tokom cele 2019 godine, a privremeni prekid je napravila od 1.02.2020. Nije na birou bila nikada. Ako se zaposli u DOO u stalni radni odnos , naravno do kraja aprila u I fazi, da li se mogu dobiti olaksice? Pritom, radi se o tome da bi brat koji je direktor DOO, zaposlio sestru, a osnivac firme je njihov otac, koji je ostvario pravo na penziju .
Unapred zahvaljujem na odgovoru!

Odgovori

SVM SUPPORT on 24.02.2020 14:55

@Dusica Miljanovic,
Ako se taj preduzetnik zaposli u d.o.o. u stalni radni odnos do 30.04. mogu se dobiti olakšice, uz ostale uslove koji su nabrojani u tekstu.
Rodbinski odnosi u d.o.o. ne utiču na (ne)mogućnost ostvarivanja ove olakšice.

Jelena on 23.02.2020 00:41

Postovani,
Molim za misljenje vezano za zakonski uslov sticanja statusa kvalif.nezaposlenog lica.
Igrom slucaja, u 2019.god. sam zakljucila ugo.o radu u trajanju od samo 15 dana. Osim tog kratkog perioda, na evidenciji nezaposlenih lica NSZ-a sam gotovo 5 godina uz redovno javljanje.
Da li ima nacina za ostvarivanje poreskih olaksica za novozaposlene?
Hvala unapred.

Odgovori

SVM SUPPORT on 24.02.2020 15:04

@Jelena,
Na žalost, zakon je vrlo jasan: ne smete biti zaposleni niti jedan dan u radnom odnosu tokom 2019. godine, kao jedan od preduslova za ostvarivanje ovih olakšica.

Slobodan Djikanovic on 23.02.2020 15:42

Postovani,
ukoliko osnujem novo privredno drustvo (d.o.o.), odnosno ukoliko istovremeno postanem i osnivac i novozaposleni (direktor), da li mogu da ostvarim navedene poreske olaksice?

Odgovori

SVM SUPPORT on 24.02.2020 15:12

@Slobodan Djikanovic,
Možete, i to:
1. ako ste bili preduzetnik tokom 2019. godine, onda samo ako se zaposlite u vašem d.o.o. do 30.04.2020. godine
2. ako niste bili preduzetnik tokom 2019. godine, i nigde niste bili u radnom odnosu, onda ako se zaposlite u vašem d.o.o. do 31.12.2020. godine

Zeljko jovanovic on 23.02.2020 20:56

Da li lice koje je u 2019 bilo preduzetnikna licnoj zaradi moze da otvori doo zaposli sebe kao direktora i da imapravo na ove olaksice

Odgovori

SVM SUPPORT on 24.02.2020 15:15

@Zeljko Jovanovic,
Ako ste tokom 2019. godine bili bilo kakva vrsta preduzetnika (bilo paušalac, bilo na ličnoj zaradi ili sa samooporezivanjem) odgovor je da, može, samo ako se zaposlite u vašem d.o.o. do 30.04.2020. godine. Nakon tog roka nema više prava na olakšice.

Rade on 24.02.2020 10:44

Poštovani,

Šta se dešava ako je paušalna agencija u statusu mirovanja, ali se desi priliv za usluge koje su fakturisane dok je agencija bila aktivna? Da li je to prekršaj, kako poreska posmatra taj slučaj?

Odgovori

SVM SUPPORT on 24.02.2020 15:21

@Rade,
Poreska uprava posmatra vašu neaktivnost na osnovu podnetih obrazaca PPDG, a ne na osnovu aktivnosti u bankama. Tako bi bar trebalo da bude.
Što znači, ako ste vi u periodu dok je preduzetnik bio u statusu "Privremeni prekid obavljanja delatnosti" kako mu je službeni naziv, alias u statusu mirovanja, a neko vam uplatio novac, to se ne smatra da preduzetnik "nije mirovao". Uplate od klijenata su poslovni događaji na koje ne možete da utičete 100% niti je aktivan neki propis koji obavezuje kako da postupate u slučaju statusa mirovanja sa uplatama klijenata.

Ivana Antonić on 24.02.2020 21:51

Poštovanje,

Da li kao vlasnik DOO mogu da se zaposlim u svom preduzeću, do sada nisam bila zaposlena, bila sam samo vlasnik, i da na taj način ostvarim olakšice za novozaposleno lice?

Hvala...

Odgovori

SVM SUPPORT on 25.02.2020 10:34

@Ivana Antonić,

Evo male mozgalice :)
(rogobatna rečenica iz člana 21ž zakona koju treba rastaviti na delove a koja vam daje odgovor na vaše pitanje)

Kvalifikovanim zaposlenim se smatra lice koje nije imalo status osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član.

Ako vam ne bude jasan odgovor, raščlanićemo mi :)

Vladislav on 25.02.2020 00:02

Postovani,

Jedan knjigovodja mi je dao informaciju da zakljucno sa 29. februarom moram napraviti poslednju fakturu sa klijentom, da bih (isto najkasnije) u toku marta mogao da zasnujem radni odnos.
Ovde u clanku se, medutim, navodi 30. april kao poslednji rok za potpisivanje ugovora o radu.
Molim vas da mi objasnite znacaj rokova 1. Mart (datum koji se ranije cesto pominjao) odnosno 30. april.

Ukratko, da li mogu da radim kao pausalac za klijenta, recimo do 29. aprila, pa da tog dana stavim preduzetnicku radnju u status mirovanja i da 30. aprila zasnujem ugovor o radu?

Hvala unapred.

Odgovori

SVM SUPPORT on 25.02.2020 10:57

@Vladislav,

01. mart 2020. je rok propisan zakonom kao krajnji rok da se završi poslovni odnos između nalogodavca i preduzetnika koji je faktički radio kod nalogodavca (kao da mu je taj nalogodavac ustvari poslodavac).
Nakon tog roka, ako bi preduzetnik izdao račun nalogodavcu, na taj poreski događaj bi se primenilo načelo fakticiteta, što znači da bi poreski inspektor u procesu kontrole nalogodavca mogao da utvrdi drugu vrstu poreza.

Dakle, istina je, možete da budete preduzetnik do 30.04.2020 koji se nije zaposlio kod nalogodavca, ali ne smete više da izdajete račune nakon 01.03.2020. godine nalogodavcu, jer bi se u toku kontrole poreskog inspektora taj poslovni događaj mogao oceniti drugom vrstom prihoda.

Hvala na primedbi, i ovom informacijom ćemo pojasniti članak.

Vladimir on 25.02.2020 10:01

Postovani,
Imam pitanje u vezi gubljenja prava olaksica. Naime, ako je u firmi jedan direktor (poslodavac) i on zaposli (kvalifikovanog nezaposlenog) novog radnika i samim tim dobije olaksice za tog novog radnika (vreme februar 2020) i tada ih ima dvoje u firmi, ako taj prvi direktor da otkaz tj preda direktorstvo novozaposlenom i ostane zaposlen samo taj novozaposleni sa olaksicama, da li se u tom slucaju gube olaksice za tog novozaposlenog?
Posto kazu da se gubi ako se smanji broj u odnosu na 31.Decembar 2019, dakle do tada je bio jedan, na kratko bi bilo dva, pa opet jedan.
Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 25.02.2020 10:59

@Vladimir,

Prema našem mišljenju to je tačno. Novozaposleni bi gubio pravo na ovu olakšicu, jer se ukupan broj zaposlenih u odnosu na 31.12.2019. godine smanjio nakon što se zapošljavanjem njega privremeno povećao.

Vladimir on 25.02.2020 11:36

Ako dozvoljavate da se samo nadovezem na Vas predjasnji odgovor SVM SUPPORT on 25.02.2020 10:59 @Vladimir
Dakle, a kada bi taj novozaposleni, na kom bi u momentu zaposljavanja bila ostvarena olaksica, pa nakon toga izgubljena olaksica posto bi bio jedini zaposleni, kada bi se taj novi zaposleni nakon toga zaposlio u novu firmu da li bi u toj novoj firmi imao olaksicu do kraja 2022?
Posto se olaksica nastavlja i na sledeceg poslodavca, ali bi u ovoj prethodnoj firmi bi sa olaksicom, pa bez, pa da li bi mogao ponovo nastaviti olaksicu u sledecoj firmi?
Hvala puno

Odgovori

SVM SUPPORT on 25.02.2020 11:49

@Vladimir,
Odlično pitanje !
Prema izmenama zakona, gubitak olakšice je vezan za poslodavca. Dakle, ovaj poslodavac GUBI pravo na olakšicu, i to samo za tog zaposlenog.
Zaposleni svoju olakšicu "nosi" sa sobom i novi poslodavac ponovo stiče pravo da ostvari olakšicu. Ovo i jeste značajna povoljnost u odnosu na neke ranije olakšice.

Vladimir on 25.02.2020 14:15

Samo jos ovo ako dozvolite, da li bi postojao mozda odredjeni vremenski period koji bi morali oba zaposlena provesti zajedno u firmi, pa tek onda da taj prvi zaposleni (direktor) moze da izadje iz firme, ili bi to moglo brze tj ako danas zaposlite drugog sa povlasticama, a sutra vec direktor izadje, dakle nisu jos ni prve plate isplacene. Da li je i tada taj drugi zaposleni "nosilac" povlastica kod drugog poslodavca u drugu firmu?
Sve pohvale za Vas rad

SVM SUPPORT on 26.02.2020 23:09

@Vladimir,

Po našem mišljenju, ako danas zaposlite drugog zaposlenog sa ovom olašicom, sutra već direktor može da izađe iz firme.
Međutim, u praksi će se verovatno tražiti razni dokazi da bi se olakšice priznale, i vreme će pokazati da li će tako brzo biti moguće da se olakšice prenose iz firme u firmu.

Ivana Antonić on 25.02.2020 11:44

Poštovanje...

Hvala na odgovoru ali ipak molim za raščlanjenje, da ne bih napravila neku grešku.
"Kvalifikovanim zaposlenim se smatra lice koje nije imalo status osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član."

Najlepše hvala na strpljenju i odvojenom vremenu sa svima nama :)

Odgovori

SVM Support on 25.02.2020 11:58

Evo ukratko pitanja:
Da li vlasnik d.o.o. koji do sada NIJE bio zaposlen u tom d.o.o. može da se zaposli tokom 2020. godine u tom d.o.o. i da na taj način ostvari olakšice za novozaposleno lice?

Evo ukratko odgovora:
Da, ako nije bilo zaposleno nigde drugde tokom 2019. godine i nije bilo preduzetnik tokom 2019. godine.

Evo proširenog odgovora:
Obzirom da pravo na olakšicu ostvaruje ono lice koje je član društva koji u toku 2019. godine nije bio u radnom odnosu u tom društvu u kojem je član, ispunjen je uslov iz člana 21ž stav 3 ili 4 Zakona o porezu na dohodak građana, pa se takvo lice može smatrati kvalifikovanim novozaposlenim licem.

Ako je lice ipak bilo preduzetnik tokom 2019. godine, onda može da se zaposli samo do 30.04.2020. godine, a ako nije bilo preduzetnik niti bilo u radnom odnosu u nekoj drugoj firmi tokom 2019. godine, onda do 31.12.2020. godine.

Mirjana Agbaba on 25.02.2020 12:00

Poštovani,

Ukolik zaposlimo lice koje ima pravo na subvencije, a trenutan broj radnika u firmi je 186, da li će firma morati da vraća poreze doprinose ili od momenta kada je broj radnika manji od početnog mora da plaća pune poreze i doprinose?
Odnosno, da li postoje sankcije ukoliko se broj radnika smanji u odnosu na trenutak kada je zaposleno lice koje ima pravo na subvencije?

Odgovori

SVM SUPPORT on 26.02.2020 22:59

@Mirjana Agbaba,
Prema našem mišljenju, firma ne mora da vraća poreze i doprinose ako se broj radnika smanji u odnosu na 31.12.2019. godine, ali gubi pravo na olakšice za onaj broj lica za koji je smanjio broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.12.2019 + broj kvalifikovanih novozaposlenih.

Npr. ako ste imali 186 zaposlenih. Zaposlite 4 kvalifikovana novozaposlena lica, a posle otpustite jednog od tih 190 zaposlenih (koje uopšte ne mora biti jedan od kvalifikovanih novozaposlenih, nego npr. nekog starog radnika), onda gubite pravo za jednog zaposlenog da bude kvalifikovano novozaposleno lice, i to onog od četvoro kojeg ste prvog zaposlili.
Zakon ne precizira kojeg ćete radnika skinuti sa liste kvalifikovanih ako ste više kvalifikovanih zaposlenih lica zaposlili u istom danu.
Npr: ako su 2 kvalifikovana zaposlena počela da rade od 05.02.2020. godine (Pera i Mika), a još 2 od 25.02.2020. (Marko i Janko) i onda 11.03.2020. otpustite Stanka, onda ili Pera ili Mika gube status kvalifikovanog zaposlenog lica. Da je Pera bio zaposlen 05.02.2020, a Mika samo dan kasnije, npr. 06.02.2020. godine, onda bi Pera kao najstariji kvalifikovani zaposleni izgubio taj status.
Naravno, Pera bi ostao u radnom odnosu, ali poslodavac nema pravo na olakšicu za Peru.

Takođe, prema našem mišljenju, za olakšice koje su ostvarene za Perinu zaradu za februar i deo marta (dok nije otpušten Stanko), ne treba vraćati državi nikakav porez i doprinose.

Ivana Antonić on 25.02.2020 13:35

VI STE, STVARNO, DIVNI...

Odgovori

SVM Support on 27.02.2020 22:07

Hvala na fidbeku :) !

Ciric zoran on 25.02.2020 21:44

Otvorio bi pausalnu firmu,gde treba da se obratim za informaciju sta mi treba od papira da bi dobio subvencije

Odgovori

SVM SUPPORT on 26.02.2020 23:15

@Ciric Zoran,
I za otvaranje paušalne agencije i za dobijanje subvencija, dobar početak je da se obratite knjigovođi ili advokatu.

Dragana on 26.02.2020 15:41

Pozdrav,

Od 01.01.2019. do 30.09.2019. moja preduzetnicka agencija je bila u statusu mirovanja i pri tome nisam bila zaposlena. Od 01.10.2019. do danas agencija je aktivna i od 01.03.2020. cu stupiti u redovan radni odnos. Da li moj novi poslodavac ima pravo na olaksicu?

Odgovori

SVM SUPPORT on 26.02.2020 23:18

@Dragana,
Ne, zato što ste bili tokom perioda od 1. januara 2019. godine do 30. aprila 2020. u statusu preduzetnika. Čak i da je preduzetnička radnja bila u statusu "mirovanja" sve to vreme, poslodavac ne bi imao pravo na olakšicu.

VERICA ŽIVANOVIĆ on 27.02.2020 05:49

Poštovani, da li penzioner u prevremenoj penziji može imati status kvalifikovanog nezaposlenog lica?
Hvala.

Odgovori

SVM SUPPORT on 27.02.2020 10:13

@Verica,

Penzioner ne može, bez obzira da li je starosna, invalidska ili privremena starosna penzija.

Olivera on 27.02.2020 09:23

Poštovani,
koja je šifra vrste prihoda za ovu vrstu olakšica i koeficijenat za bruto zvog 70% poreza pravo na umanjenje ?
Pozdrav!!!

Odgovori

SVM SUPPORT on 27.02.2020 10:30

@Olivera,

Pod pretpostavkom da je u pitanju zaposleni, da nema beneficirani staž: biće 101 101 260
Ono što je srž je da je olakšica sa 70% obeležena sa 26 (7 i 8 cifra u Šifri vrste prihoda), olakšica sa 65% je obeležena sa 27, a olakšica sa 60% je obeležena sa 28.

Detalji su u novoj verziji Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku, koja je na snazi od 01.01.2020. godine

Vladimir on 27.02.2020 10:35

Poštovani,
da li se ova olakšica ostvaruje i kod zapošljavanja kada se potpiše ugovor o radu na nepuno radno vreme?

Odgovori

SVM SUPPORT on 27.02.2020 11:25

@Vladimir,
Po našem mišljenju, da.

Nemanja on 27.02.2020 13:04

Poštovani,
Da li prava na olakšice imaju studenti koji još nisu završili fakultet i vode se kao redovni studenti ali nisu bili zapošljavani u 2019?

Odgovori

SVM SUPPORT on 27.02.2020 21:40

@Nemanja,
Student nije vrsta statusa što se tiče statusa radnog odnosa. Ovo znači da student može biti kvalifikovano novozaposleno lice.

Vladislav on 27.02.2020 15:22

Citave prosle i ove godine sam radio kao preduzetnik pausalac za jednog klijenta.

1. Ako od kraja februara stavim preduzetnicku agenciju na mirovanje i od 1. marta napravim d.o.o., da li i dalje mogu da nastavim da poslujem sa istim klijentom preko doo, tj. bez obaveze testa samostalnosti?
2. Da li onda zadrzavam pravo na poreske olaksice?
3. Da li mi se najvise isplati da celokupne prihode od ovog klijenta isplacujem sebi kao bruto zaradu na kojoj bih dobio poreske olaksice? Tako ne bih placao porez na dobit?
4. Kolike troskove (jednokratne i mesecne) bih imao prelaskom na doo?
5. Da li je jednostavnije da budem doo van sistem pdv ili da budem u pdv. (predvidjeni prihodi ce mi biti manji od 8 miliona dinara). I sta odabir jednog ili drugog povlaci za sobom?

Hvala unapred :)

Odgovori

SVM SUPPORT on 27.02.2020 21:42

@Vladislav,
Ovoliko pitanja već prevazilazi obim informacija koje pružamo preko komentara na blogu. Možete se javiti u inbox na office@svmresenja.com i zatražiti ponudu za konsultacije.

Dragana on 27.02.2020 16:14

Da li mi mozete pojasniti primer iz teksta o olaksicama u Privrednom savetniku, januar 2020. :
Fizicko lice je registrovalo preduzetnicku delatnost u maju 2019. godine i odlucilo se za obracun licne zarade. S obzirom na to da u periodu cele 2019. godine to lice nije bilo zaposleno bilo kod drugog poslodavca, bilo u svom privrednom drustvu, steklo je status kvalifikovanog lica. U periodu od 01.01. do 30.04.2020. to lice moze da se zaposli kod poslodavca ili da u istom periodu osnuje privredno drustvo i u svom novoosnovanom drustvu osnuje radni odnos i time omoguci poreske olaksice za novozaposleno lice poslodavcu kod kojeg se zaposlio (nezavisno od toga sto i dalje posluje kao preduzetnik i nezavisno od toga sto ostvaruje licnu zaradu).

Meni se cini da je ovaj slucaj slican mom, jer nemam ni dan zaposlenja u toku 2019. godine u smislu redovne prijave.

Odgovori

SVM SUPPORT on 27.02.2020 21:48

@Dragana,
Ovde se misli da se preduzetnik može do 30.04.2020. godine:
1) zaposliti kod drugog poslodavca
2) zaposliti u svom d.o.o.
i da ostvari olakšice koje su predmet našeg članka.
Nezavisno od toga, to lice ne mora da gasi postojeću preduzetničku agenciju niti da je stavlja u mirovanje.

Još jednom napomena: ovo važi samo ako se lice zaposli do 30.04.2020. godine.

Marko on 27.02.2020 19:28

Poštovani,
šta u suštini predstavljaju te olakšce koje daje poreska uprava i zašto nema olakšica na zdravstveno osiguranje? Da li to znači da zbog umanjenja doprinosa za PIO kod izračunavanja visine iznosa moje penzije ova olakšica će mi umanjiti penziju?

Odgovori

SVM SUPPORT on 27.02.2020 22:00

@Marko,
Olakšice daje država, a Poreska uprava je samo organ koji ih sprovodi i ima nadzor nad istim.
Suština olakšica je ta da se podstakne zapošljavanje preduzetnika koji su bili u fiktivnom radnom odnosu kod svojih nalogodavaca, najčešće ljudi iz IT struke i drugi inženjeri, i zbog svojih visokih primanja koje ti stručnjaci imaju, nalogodavci su štedeli na porezu i doprinosima koje su obračunavali i plaćali u državnu kasu. Na taj način je državna kasa bila praznija za razliku između poreza koje bi obračunavali da su stručnjaci bili zaposleni i poreza koji su obračunavati dok su stručnjaci bili "paušalci", dakle nisu bili zaposleni radnici, nego su bili privredni subjekti.
Nema olakšica za zdravstveno osiguranje, jer je tako zakonski propisano.
Olakšica je zamišljena tako da se obračuna pun iznos, baš da bi se računala puna penzija, a da poslodavac plati manje.

Dragana on 28.02.2020 09:13

Da li mi mozete pojasniti sledeci deo iz Privrednog savetnika:
Fizicko lice je registrovalo preduzetnicku delatnost u maju 2019. godine i odlucilo se za obracun licne zarade. S obzirom na to da u periodu cele 2019. godine to lice nije bilo zaposleno bilo kod drugog poslodavca, bilo u svom privrednom drustvu, steklo je status kvalifikovanog lica.
Po ovom delu ispada da je moguce steci status kvalifikovanog lica ukoliko za deo 2019. ima preduzetnicka radnja ukoliko u ostatku godine nije bilo zaposlenja na prijavu.

Odgovori

SVM SUPPORT on 29.02.2020 18:47

@Dragana,

Sve je ok, napisano, ali obratite pažnju na tumačenje pojma "kvalifikovano lice". Precizno bi bilo napisati: Moguće je steći status kvalifikovanog lica, što znači da bi moralo da se zaposli do 30.04.2020. godine, obzirom da je tokom 2019. godine bilo bar jedan dan preduzetnik.

Ivana Antonić on 28.02.2020 10:00

Poštovanje...
Samo kratko pitanje :)
Ako radnik u DOO prestane sa radom, samoinicijativno (zbog odlaska u inostranstvo), 29,02,2020, a preduzeće u toku godine zaposli novog radnika koji ispunjava uslove kao novozaposleno lice, da li ima pravo na olakšicu po novom Zakonu?

Hvala,
Ivana

Odgovori

SVM SUPPORT on 29.02.2020 18:51

@Ivana,
A taj radnik što ide u inostranstvo, kada je on zaposlen u d.o.o.?
A da li je pretpostavka da u firmi nema više zaposlenih kvalifikovanih lica do zapošljenja?
Pod pretpostavkom da je dotični radnik zaposlen pre 2020. godine, i da nema drugih kvalifikovanih zaposlenih, onda nema smetnje da se tokom godine zaposli novi radnik koji ispunjava olakšicu po novom Zakonu.

TANJA MILOVANOVIC on 28.02.2020 13:24

Postovani molim za pomoc. Preduzetnik je imao na dan 31.12.2019, tri radnika. Sredinom februara je istekao ugovor jednom radniku i on je odjavljen a sada hoce da skopi ugovor sa novim kvalifikovanim radnikom. Dali ima pravo u ovom slucaju na olaksicu+

Odgovori

SVM SUPPORT on 29.02.2020 18:55

@Tanja Milovanovic,
Obzirom da ih je sad 2 radnika + 1 kvalifikovani, dakle ukupno 3, a 31.12.2019. ih je bilo 3, onda se nije smanjio broj radnika uvećan za broj kvalifikovanih radnika u odnosu na 31.12.19, (jer 3 nije manje od 3), što je dovoljno da se olakšice koriste.

SVM Support on 06.03.2020 07:35

Tatjana,
Korekcija: pošto je na dan 31.12.2019. bilo 3 radnika, a sad ih je novozapošljavanjem takođe 3, onda se broj radnika nije uvećao u odnosu na 31.12.2019. godine, pa se novozapolsleni ne smatra kvalifikovanim licem za olakšicu. Izvinite na prvom komentaru, a sad je to pojašnjeno i u samom tekstu.

Branislav Matijević on 28.02.2020 22:48

Poštovani,moje pitanje je da li starosni penzioner koji je u celoj 2019.godini imao privremeno odjavljenu preduzetničku radnju i koji istu nije aktivirao već ju je zatvorio u martu 2020.godine,ako otvori u aprilu 2020.godine novu preduzetničku radnju ima pravo na subvencije?

Odgovori

SVM SUPPORT on 29.02.2020 19:00

@Branislav Matijević,

Starosni penzioneri nemaju pravo na ove olakšice nevezano od statusa njihove preduzetničke radnje.

Marko on 28.02.2020 23:35

Postovanje, da li olaksice vaze i u slucaju kada pausalci zaposljavaju nove ljude, i da li posle nekog vremena (posle 30. aprila) moze da se osnuje doo i ti ljudi prebace u doo sa istim beneficijama? Hvala.

Odgovori

SVM SUPPORT on 29.02.2020 19:05

@Marko,

Pod pretpostavkom da ti novi ljudi jesu bili preduzetnici u 2019. godini, važno je da se sad do 30.04.2020. zaposle. Posle toga, mogu se ostvariti olakšice i nakon 30.04.2020. godine i kod d.o.o. i kod drugog poslodavca (i naravno pod pretpostavkom da su zadovoljeni svi ostali uslovi o kojima smo pričali u ovom članku).

Ako ti ljudi tokom 2019. godine nisu bili preduzetnici, onda nema žurbe do 30.04.2020. godine, jer je kako sad stoje stvari propisan rok za zapošljavanje do 31.12.2020. godine.

Andrijana on 29.02.2020 06:29

Da li prava na poreske olaksice imaju poslodavci koji zaposljavaju preduzetnike koja su u 2019 bili na isplati lične zarade i vodili dvojno knjigovodstvo?
Unapred hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 29.02.2020 19:07

@Andrijana,

Naravno, pod uslovom da poslodavci zaposle te preduzetnike do 30.04.2020. godine. Olakšice nisu ograničene samo na preduzetnike-paušalce, nego i na preduzetnike sa isplatom lične zarade, i na preduzetnike sa samooporezivanjem.

Dragana Mijajlovic on 29.02.2020 17:35

Postovani,
Da li Agencije za privremeno zaposljavanje imaju pravo da ostvare olaksice za lica koja zaposle kod sebe i ustupe drugom poslodavcu,posto se lica sa agencija u Crosu prijavljuju pod sifrom132 a ne pod sifrom101.,iako se radi o ugovoru o radu?

Odgovori

SVM SUPPORT on 29.02.2020 19:24

@Dragana Mijajlović,

Po našem mišljenju, da li je kvalifikovano zaposleno lice, zaposleno na određeno vreme ili neodređeno vreme nema uticaja na mogućnost ostvarivanja olakšice.
Takođe, da li ga je zaposlila agencija za privremeno zapošljavanje (lizing radne snage) ili stvarni poslodavac, takođe nije od značaja za mogućnost ostvarivanja olakšice.

Bitno je dakle, da se :
1. Zaključi ugovor o radu (ne kaže kakav, da li na neodređeno ili određeno vreme) sa zaposlenim
2. Prijavi zaposleni na CROSO (ne kaže pod kojom šifrom)

Ivana Antonić on 29.02.2020 19:14

Hvala na odgovoru na moje pitanje:

"Ako radnik u DOO prestane sa radom, samoinicijativno (zbog odlaska u inostranstvo), 29,02,2020, a preduzeće u toku godine zaposli novog radnika koji ispunjava uslove kao novozaposleno lice, da li ima pravo na olakšicu po novom Zakonu?"

Dodajem da je radnik zaposlen 2018.god i da je razlog prestanka radnog odnosa isključivo zbog preseljenja iz zemlje. Firma je imala samo jednog zaposlenog i od 01.03.2020. ostaje bez radnika.

Hvala :)

Odgovori

Andrijana on 29.02.2020 19:21

Hvala Vam na odgovoru.
U kojim slučajevima poslodavac gubi pravo na olakšice?
Ako na dan 31.12.2019. ima 7 zaposlenih, u 2020. prijavi jednog zaposlenog za koga neće koristiti olakšice i 10 zaposlenih za koje će koristiti olakšice, u slučaju da jedan od zaposlenih prekine radni odnos (sve jedno koji zaposleni), kako će se to odraziti na olakšice?
Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 29.02.2020 19:29

@Andrijana,
Ako jedan zaposleni prekine radni odnos (nije bitno kvalifikoani ili nekvalifikovani), olakšice ostaju svim zaposlenima.
Ali prema postavci vašeg zadatka :) zaposlenih je na vrhuncu bilo 7 + 1 + 10 tj. ukupno 18, pa prema tome, već ako drugi zaposleni ode, onda će ih biti samo 16, što je manje od 7 + 10 = 17.

Olakšicu gubi onaj koji je najpre došao u firmu kao kvalifikovani. Ako ih je više došlo istog dana kao najstariji kvalifikovani zaposleni, onda nije precizirano koji od njih gubi olakšicu, pa je naše mišljenje da o tome poslodavac može sam da odluči.

Tomaja on 01.03.2020 03:23


Pozdrav. S obzirom na to da se u propisima porez na zaradu vodi kao doprinos na teret zaposlenog, a PIO se deli na teret zaposlenog (14% osnovice) i na teret poslodavca (10% bruto iznosa), nejasno je da li se olakšica za PIO doprinos odnosi na ukupan iznos doprinosa za PIO ili samo na onaj deo doprinosa za PIO koji je na teret poslodavca.
Hvala unapred!

Odgovori

SVM SUPPORT on 02.03.2020 12:19

@Tomaja,

U zakonu precizno piše da se poslodavac koji zaposli kvalifikovanog novozaposlenog oslobađa obaveze plaćanja PIO doprinosa i na teret zaposlenog i na teret poslodavca, za zarade isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2022. godine, po procentima navedenim u tekstu.

Gorana Novkov on 02.03.2020 12:15

Poštovani,

Kruži informacija da svaki prihod koji legne u martu, iako na fakturi piše zaključno sa 29. februarom, potpada pod kontrolu poreske, tj. da će se primenjivati načelo fakticiteta. Da li je ovo tačno?

Zbog čega bi nam dali do 30. aprila rok ako postoji rizik da prethodno budemo dodatno oporezivani?

Hvala!

Odgovori

SVM Support on 02.03.2020 12:31

@Gorana Novkov,

Po našem mišljenju, informacije koje kruže su opravdane. Naime, prema jednom članu zakona, Prihod ISPLAĆEN preduzetniku od profesionalnih i drugih intelektualnih usluga zaključno sa 1. martom 2020. godine, smatraće se prihodom od samostalne delatnosti bez obzira na prirodu njegovog odnosa sa nalogodavcem u smislu odredaba člana 85. Zakona, odnosno člana 9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Da prevedemo na srpski: od dana 02.03.2020. godine, sve što nalogodavac isplati preduzetniku, BEZ OBZIRA na to kad je račun preduzetnik izdao nalodogavcu, neće se smatrati prihodom od samostalne delatnosti PA PODLEŽE načelu fakticiteta, tj. načelu utvrđivanja prirode poslovnog odnosa između preduzetnika i nalogodavca i određivanju druge vrste poreza, ako se utvrdi tako u postupku poreske kontrole.

Marko Stjepic on 02.03.2020 14:30

Postovani, da li osoba koja je radila u inostranstvu prethodnih par godina, znaci nema evidencije da je radila u Srbiji cele prethodne godine ali nije ni prijavljena na biro rada kao nezaposleno lice, bi mogao da upadne u neku od grupa navedenih
o kvalifikovanim novozaposlenim licem?
Tj da li bi poslodavac zaposljavanjem nekog Srbina iz inostranstva mogao dobiti iste povlastice?

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 06:41

@Marko Stjepic,
U opštem slučaju - da. Uopšte se ne pominje kao uslov dobijanja olakšice da je lice prijavljeno na biro za nezaposlene.

Tatjana Savić on 03.03.2020 11:42

Poštovani, da li poreske olakšice važe ukoliko se radnik zaposli na pola radnog vremena?

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 06:43

@Tatjana Savić,
Prema našem mišljenju, važe. U zakonu se ne pominje uslov da se zaposleno lice mora zaposliti na puno radno vreme.

Jelena Milankov on 03.03.2020 11:51

Poštovani, otvorila sam knjigovodstvenu agenciju prošle godine i korisnik sam subvencija. Želim da zaposlim radnika koji nije bio zaposlen u 2019. godini. Da li imam pravo na poreske olakšice iako sam korisnik subvencija?

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 06:45

@Jelena Milankov,
Vi nemate pravo na ove poreske olakšice. Radnik kojeg zapošljavate ima pravo, ako zadovoljava ostale uslove navedene u ovom tekstu.

Mitrovic Jelena on 03.03.2020 13:32

Poštovani,

Da li mogu iskoristiti olaksice kvalifikovanih novozaposlenih kada otvaram firmu (preduzetnik) gde bi ja bila zaposlena? Nisam bila zaposlena godinu dana.

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 23:24

@Mitrovic Jelena,
Pardon, nije dovoljno jasno pitanje: Preduzetnik može da ima ličnu zaradu, ali nije kod sebe zaposlen - ne zasniva radni odnos. U tom smislu sami vi za sebe ne možete da ostvarite olakšicu ako osnujete preduzetničku agenciju. Ako osnujete d.o.o. u njemu se možete zaposliti i ostvariti olakšice. Međutim, čak i ako osnujete preduzetničku radnju, možete zapošljavati druga kvalifikovana novozaposlena lica, ako ispunjavaju uslove navedene u ovom tekstu.

Renata Djuric on 03.03.2020 15:36

Poštovani,
Hteli smo da zaposlio lice koje je na birou , nepunih 5 meseci, da li imamo olakšice ukoliko je zaposlimo

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 06:48

@Renata Djuric,

Činjenica da je osoba bila na birou 5 meseci nema uticaja na ovu vrstu olakšice. Važno je da osoba nije bila zaposlena tokom cele 2019. godine, a da li je bila na birou 1 dan ili svih 365 dana nema uticaja.

Mladen on 04.03.2020 11:40

Ako 31.12.2019. godine prestane radni odnos radniku zbog odlaska u penziju da li novozaposleni radnik u 2020 godini ima pravona olakšice ??

Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 06:49

@Mladen,
Pod pretpostavkom da je reč o istom radniku: starosni penzioneri ne mogu biti korisnici ove olakšice.

DRAGANA PETROVIĆ on 04.03.2020 15:35

Postovani, postoji li neki poseban nacin prijave za ovu kategoriju olaksica ili se prijave u CROS-u rade kao i za ostale.

Unapred hvala!

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 06:51

@Dragana Petrović,
Za sada nam nije poznato da se na CROSO platformi na poseban način prijavljuju ovakvi novozaposleni radnici.

Vesna Jankovic on 04.03.2020 17:44

Imam kvalifikovanog zaposlenog po članu 45dj, sa olaksicama. . Kako da prokjnizim zaradu. Na platnom listu je bruto na koji se obračunavaju socijalni doprinosi , a plaćam manje. Kako izgleda obrazac PPP PD ? Koja osnovica? Ona na koju se obračunavaju doprinosi ili umnjujem? Ništa mi nije jasno! Hvala!

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 06:52

@Vesna Jankovic,
Ovo su već knjigovodstvene konsultacije, a njih ne pružamo besplatno.

Svjetlana Jokic on 04.03.2020 22:41

Postovani,
Interesuje nas: tri preduzetnika pausalca,koji su u toku 2019 godine,i jos uvek imaju svoje preduzetnicke radnje,bi osnovalo novo privredno drustvo,kao troclano drustvo.Sca tri clana drustva bi se prijavilo u radni odnos.Sve bi to zavrsili do 30.4.2020.Da li ostvaruju olaksice za zaposlenje kvalifikovanog lica? I da li imaju ogranicenje po pitanju neto zarade?

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 06:58

@Svjetlana Jokic,
Ostvaruju pravo na olakšice, prema navedenom. Nemaju ograničenje po pitanju neto zarade po ovoj vrsti olakšice.

Snezana Vasic on 04.03.2020 23:58

Da li osoba koja je placala doprinose za PIO po cl. 15, ima pravo na olaksice ako sklopi radni odnos?

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 07:02

@Snezana Vasic,
Molimo za preciznije pitanje: po kom članu 15 ?

Tatjana on 05.03.2020 22:55

Da li olaksica moze da se iskoristi retroaktivno, i da li se uopste moze ostvariti ukoliko je kvalifikovani novozaposleni zasnovao radni odnos u januaru 2020., a za pravo na olaksicu saznao u martu,i da se od marta nastavi regularno sa olaksicom?

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 07:07

@Tatjana,
Ovo je zanimljivo pitanje! Po našem mišljenju, uz ispravku odgovarajuće PPP-PD prijave moglo bi se pokušati. Druga je stvar što je olakšica nova i službenicima u Poreskoj upravi, pa nismo sigurni kakav je njihov stav po ovom pitanju. Tako da za sada jedino možemo da kažemo: ako ne probate, nećete ni saznati, a po našem mišljenju, zakonski osnov postoji :) !

Mladen on 06.03.2020 07:23

Na radno mesto radnika koji je otišao u penziju 31.12.2019 godine prima se novi novozaposleni radnik ! Da li on ima pravo na olakšicu ??
Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 07:30

@Mladen,

Korekcija: Odgovor je ne. Uslov je da se činom zapošljavanja novog lica poveća broj zaposlenih u odnosu na dan 31.12.2019. godine. Pošto je kod vas isti broj zaposlenih (sem ako se nije u međuvremenu još neko zaposlio), onda taj uslov nije ispunjen.

Snezana Vasic on 06.03.2020 09:27

Postovani,
Ako je lice samostalno placalo doprinose za pio po cl 15 Zakona o penzisko invaludskom osiguranju, nije bilo u radnom odnodu i nije bilo prijavljeno kod nacionalne sluzbe za zaposljavanje.
Da li ispunjava pravo na olaksicu ako zasnuje radni odnos?

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 23:41

@Snežana Vasić,
Po našem mišljenju, da. U Zakonu o porezu na dohodak građana, član 21ž, stav 3 piše, razrešeno, ovako:
Kvalifikovanim novozaposlenim licem smatra se lice koje u periodu od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine nije imalo status osiguranika zaposlenog, odnosno osnivača koji je zasnovao radni odnos u svom društvu.

Nezaposleno lice koje je samostalno uplaćivalo doprinos, po nama nema status osiguranika zaposlenog u smislu člana 11 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, pa stoga ispunjava uslove da bude kvalifikovano novozaposleno lice.

Nebojša on 06.03.2020 19:13

Poštovani,
interesuje me sledeća situacija, ako otvorim doo, zaposlim se u njemu i iskoristim pravo na olakšice, nakon par meseci zaposlim radnika koji nema pravo na olakšice, da li bi ja izgubio pravo na olakšice ako bi taj radnik nakon godinu dana dobio otkaz?

Odgovori

SVM SUPPORT on 07.03.2020 00:02

@Nebojša,
Evo malo matematički zasnovanog odgovora.
Recimo da je broj zaposlenih na 31.12.2019. godine A. Dakle, A=0.
Recimo da je broj zaposlenih na dan otkaza je bio 2, a pada na 1. Dakle, B = 1.
Recimo dalje da je Ukupan broj zaposlenih na 31.12.2019. (A) uvećan za broj zaposlenih koji koriste olakšicu (1) je C. Dakle, C = 0 + 1.
Uslov za gubitak olakšice je da je B < C.

I šta kažete: Da li biste izgubili olakšicu ?

Canji željko on 07.03.2020 00:20

Postovani
Zaposlio bih 2 radnika starija od 50 god starosti
a oni su u 2019 god primali materijalnu pomoć. Dali na njih imam pravo na olakšice. Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 07.03.2020 06:36

Canji Željko,

Ako nisu penzioneri, imate pravo. Bitno je da nisu bili u radnom odnosu tokom 2019. godine ni jedan jedini dan.

Nada Mirkovic on 07.03.2020 19:32

Da li Privredno drustvo, koje je podnelo zahtev za odlaganje placanja poreskog duga, a poreski dug nije po osnovu poreza i doprinosa na zarade, moze da ima subvencije za prijem u radni odnos kvalifikovanog novozaposlenog lica koji nije bio u radnom odnosu tokom cele 2019.godine i njegovim prijemom se uvecava broj zaposlenih u odnosu na 31.12.2019.godine, odnosno ako ima pravo na subvencije na zaposljavanje kvalifikovanog novozaposlenog lica da li to, mozda, ima nekakav negativan odraz na zahtev za odlaganje placanja poreskog duga? Ako ima, sta je u pitanju? Zahvaljujem na odgovoru.

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 09:20

@Nada Mirkovic,
Nigde u zakonu se ne navodi da je uslov za zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih lica postojanje poreskog duga, niti nepodnošenje zahteva za odlaganje plaćanja poreskog duga. Ako su ispunjeni svi ostali zakonski preduslovi o kojima pišemo u tekstu, Privredno društvo o kojem govorite ima pravo na subvencije za zapošljavanje kvalifikovanog novozaposlenog lica. Po našem mišljenju, negativan odraz na zahtev za odlaganje poreskog duga ne bi smeo da postoji, međutim, podsećamo da postoji načelo fakticiteta po kojem je pravo poreskog službenika da ospori jednu vrstu poreza ako smatra da je trebalo da dođe do plaćanja druge vrste poreza.

Ivona on 08.03.2020 00:08

Postovani,

Nije mi jasna razlika izmedju olaksica iz clana 21ž 21e Zakona o porezu na dohodak, kada je rec o situaciji kada preduzetnik (nije bio u r.odnosu u 2019) osnuje svoj doo do 30.4.
Da li on potpada pod situaciju da je kvalifikovani novozaposleni i po tom osnovu ostvaruje olaksicu ili mora da vodi racuna da osnuje doo koji se bavi inovacionim tehnologijama i po tom osnovu ostvari olaksicu i da li ove olaksice iskljucuju jedna drugu (ako da, kada clan novog drustba bira koju zeli da ostvari) . Hvala!

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 09:30

@Ivona,
Olakšice isključuju jedna drugu. Po našem mišljenju, treba koristiti olakšicu po članu 21ž, jer je ona isplativija i manji je skup uslova tj. lakše ih je ostvariti. Jedino što je rok do 30.04.2020. godine, ali ima još vremena do tog datuma.

Miljan Kostic on 08.03.2020 11:57

Postovanje
Sin otvara ur tj brzu hranu tokom 2019 nije bio zaposlen niti osiguran. Dali ce kao vlasnik radnje imati pravo na olaksice, u pocetku bi radio sam. Redovno se javlja na biro

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 09:33

@Miljan Kostić,
Neće kao vlasnik radnje imati pravo na olakšice. Vlasnik UR ne može se zaposliti u svom UR, jer je to pojam preduzetnika, a on je fizičko lice. Ako bi sin otvorio d.o.o. i zaposlio se u istom, onda bi imao prava na olakšice po osnovu ovog teksta o kojem smo pisali, uz ostale ispunjene uslove.

Vladimir Maric on 10.03.2020 17:16

Postovani,preduzetnik sam ,zaposlio sam fizickog radnika -lice bez zanimanja i strucne spreme.Nema radnog staza od 2017 do 09.03.2020.(kada sam sklopio ugovor o radu sa njim)..Nisam znao za ovaj zakon da postoji u vezi olaksica pa.nisam naglasio u PIO da samo teba za zdrastvo da se prijavi,URADJEN JE NORMALAN UGOVOR I PRIJAVA.Da li mogu ostvariti olaksicu?

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 09:43

@Vladimir Maric,
Možete ostvariti olakšicu ako radnik i vi kao poslodavac zapošljavate sve ostale uslove koje smo naveli u tekstu.

Marko Aksentijević on 10.03.2020 20:01

Poštovani,
Koji ugovor o radu je potreban, da bi se ostvarile olakšice za kvalifikovana lica.
Unapred Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 09:45

@Marko Aksentijević,
Nikakvi posebni članovi ugovora o radu nisu potrebni da bi se ostvarila olakšica za kvalifikovana lica. Ukratko - mora postojati ugovor o radu, radnik se mora prijaviti u Fondu za obavezna osiguranja i ne sme biti zaposlen tokom 2019. godine.

Dušan Aksentijević on 10.03.2020 20:11

Poštovani,
naša firma je ortačko društvo sa jednim zapošljenim na kraju 2019. godine.
Zapošljeni krajem marta ide u penziju. Ako zaposlimo lice sa preko 50 godina života, koje u toku 2019. godine, nije bilo u radnom odnosu, da li ostvarujemo olakšice za kvlifikovano lice
Unapred Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 09:49

@Dušan Aksentijević,

Ako se zasnivanjem radnog odnosa sa kvalifikovanim novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. decembra 2019. , onda imate pravo na olakšice.
Vi ste 31.12.2019. imali 1 zaposlenog. Potom je u martu 2020. godine broj zaposlenih pao na nula, odlaskom u penziju tog jednog zaposlenog. Zapošljavanjem novog zaposlenog (bez obzira na godine života), ponovo ćete imati 1 zaposlenog, što znači da niste povećali ukupan broj zaposlenih u odnosu na 31.12.2019. godine. Znači, nemate pravo na olakšice.

Milena M. on 10.03.2020 21:50

Preduzetnicka radnja otvorena u novembru 2018. ali bez pocetka datuma poslovanja i nikad aktivirana (iako je status u APR-u aktivan).

Po kom kriterijumu ispunjavam uslov za olaksice - kao preduzetnik ili kao nezaposleno lice? Tj, ako otvorim doo kao suvlasnik sa drugim preduzetnikom kada se prijavljujem u radni odnos u tom doo? Do kraja aprila ili od maja?

Hvala na odgovoru

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 09:53

@Milena M.
Obzirom da ste bili preduzetnik tokom 2019. godine, morate otvoriti d.o.o. (bez obzira da li ste jedini vlasnik ili kao suvlasnik sa još nekim), zaposliti se u tom d.o.o. do 30.04.2020. godine da biste imali pravo na olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica.

Slobodan on 11.03.2020 17:06

Postovani,
da li imam status kvalifikovanog novozaposlenog lica ako sam osnovao agenciju (paušalno oporezivanje) iz radnog odnosa u oktobru 2018. godine, bio zapošljen do kraja februara 2019. godine , a zatim nastavio da radim samo kao paušalac cele 2019. godine? Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 09:55

@Slobodan,

Na žalost nemate status kvalifikovanog novozaposlenog lica, jer ste bar jedan dan tokom 2019. godine bili u radnom odnosu. Činjenica da ste imali preduzetničku radnju tokom 2019. godine ne menja stvari.

Željko on 13.03.2020 11:44

Radnica je zatrudnela i otišla je na trudničko u 2018 god ...u međuvremenu je firma zatvorena u decembru 2018....primala je trudničko do januara 2019 zajedno sa januarom....nema ni jedan dan radnog staza u 2019 ...dali zbog tog trudničkog ima pravo na nove olakšice ......hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 10:07

@Željko,
Kako pišete: Pošto radnica tokom 2019. godine nije bila nijedan dan u radnom odnosu, ima pravo na nove olakšice.
Činjenica kad joj je isplaćeno bolovanje (tokom januara 2019. godine) ne utiče na kvalifikaciju za novozaposleno lice po ovom propisu.

Vesna on 14.03.2020 08:57

Postovani

Zanima me da li novozaposleni koji je u 2019.god bio na evidenciji NSZ i imao ugovor o strucnom usavrsavanju ima pravo na subvenciju ako je zaposlen u mojoj radnji od 01.02.2020.?Koju sifru prihoda u prijavi PPP-PD trebam da stavim da bi za zaposlenog ostvarila pravo na olaksice po novom propisu?

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 10:16

@Vesna,
Ima pravo, ako su ispunjeni ostali uslovi (povećao se broj zaposlenih u odnosu na 31.12.2019).
Šifra PPP PD je pitanje za vašeg knjigovođu.

Aleksandar on 19.03.2020 11:02

Nisam radio predhodnih godina. Na birou sam 3 meseca. Želim da budem paušalac. Da li stičem pravo na olakšice kao kvalifikovani nezaposleni?

Odgovori

SVM SUPPORT on 29.03.2020 07:38

@Aleksandar,
Ako osnujete paušalnu preduzetničku agenciju, ne stičete pravo da budete kvalifikovano novozaposleno lice, jer osnivanjem paušalne preduzetničke agencije se NE ZAPOŠLJAVATE u istoj. Morali biste da osnujete d.o.o., da se zaposlite u istom, ili da se zaposlite u nečijem tuđem d.o.o. da biste se stekli uslovi da se smatrate kvalifikovanim novozaposlenim licem.

Milena on 02.04.2020 16:11

Postovani, da li je uslov za olakšice zakvalifikovanog zaposlenog da se paušalna radnja tog lica zamrzne ili zatvori? Odnosno da li je zabranjeno da paušalna ostane otvorena ili može da se prebaci da bude "iz radnog odnosa"?

Odgovori

SVM SUPPORT on 16.04.2020 05:02

@Milena,
Nije uslov da se bilo šta uradi sa paušalnom radnjom. Šta više, državi će biti drago da joj paušalna radnja uplaćuje poreze i doprinose.

Milena on 02.04.2020 17:05

Postovani,

''Za razliku od trenutno aktuelnih tipova olakšica, ove olakšice su tako osmišljene da poslodavci neće morati da obračunavaju i plaćaju pune poreze i doprinose pa da naknadno zahtevaju povrat sredstava od neke nacionalne institucije, već će zamišljeno da se odmah obračunavaju i plaćaju umanjeni porez i doprinosi (kao kod nekadašnjih olakšica koje su predviđale predaju NZS i NZD obrasce).''
Da li to znaci da ce zaposleni sa olaksicama da primaju manji iznos poreza i doprinosa u odnosu na zaposlene sa istom platom bez olaksica?
Zar zakon ne kaze da se moraju obracuvati ali ne i placati doprinosi od kojih su oslobodjeni?

Hvala unapred

Odgovori

SVM SUPPORT on 16.04.2020 05:06

@Milena,
Obračunavaju se i puni porez i doprinosi, ali samo da bi se na osnovu njih mogli obračunati i umanjeni porez i doprinosi. U tome je bila poenta citirane rečenice. Ideja olakšice je da se zna koliko bi bili puni porez i doprinosi, koliko će umanjene poreze i doprinose da plati poslodavac, a koliko će biti ostatak koji će "trpeti" državna kasa.

Dragana Božović on 03.04.2020 12:34

Poštovani,
U svetlu novih mera vlade za pomoć poslodavcima i zaposlenima zbog vanrednog stanja COVID-19, nameće se pitanje da li poslodavac ima pravo na odlaganje plaćanja i ovako umanjenih doprinosa za novozaposlene (ako ih sada prijavi do 30.04.), a isto tako da li ti isti zaposleni ostvaruju pravo na pomoć vlade u iznosu 3 minimalne zarade, ako potpišu ugovor o radu nakon uvođenja ovih mera, a do 30.04.?

Odgovori

SVM SUPPORT on 16.04.2020 05:14

@Dragana Božović,
Prema našem mišljenju, olakšice za kvalifikovana lica nisu nijednim članom Uredbe Vlade pomenuti kao izuzetak. Takvi zaposleni se smatraju zaposlenima koji ostvaruju pravo na pomoć na osnovu Uredbe u punom obimu, pod uslovom da su zaposleni sa punim radnim vremenom.

Jovana Nesic on 06.04.2020 22:38

Poštovani,

Da li je poslodavac koji je zaposlio lice za koje ostvaruje olakšice, u obavezi da određeno vreme to lice i drži zaposlenim u smislu da ako je to lice kod njega zaposleno npr. prva tri meseca u 2020.g., da li je poslodavac u obavezi da iznose olaksica posle odlaska zaposlenog vrati ukoliko npr. zaposleni nije proveo godinu dana kod njega? Ili skraćeno - da li se olakšice u nekom slučaju vraćaju retroaktivno ili ne? Unapre hvala na odgovoru!

Odgovori

SVM SUPPORT on 16.04.2020 05:27

@Jovana Nesic,

Nigde nije ograničen rok u mesecima zapošljavanja kvalifikovanog novozaposlenog lica. To i jeste suština prednosti ove vrste olakšice. Zaposleni tu olakšicu nosi sa sobom i prenosi iz firme u firmu poslodavcu. On je taj koji drži poslodavcu "zlatno jaje". On je taj koji pruža dodatnu vrednost i zato će ovakve osobe biti konkurentnije na tržištu kadrova. U CV-ju bi mogle staviti etiketu "ispunjavam uslove da budem kvalifikovano novozaposleno lice".
Ovo treba da imaju na umu pre svega studenti i osobe koje nisu bile zaposlene tokom cele 2019. godine.

Ognjen on 09.04.2020 12:07

Hvala na tumacenju zakona, tesko je ispratiti u njemu sve.
Moja pitanja bi bila:

1. Za zaposljavanje novih ljudi od stane DOO-a, olaksice se primenjuju do 31.12.2020 za sve koji potpadaju pod taj kriterijum, npr bili su nezaposleni?

2. U zakonu nigde ne vidim ove olaksice za porez, samo za pio.
U kom ste to delu videli?

3. Oslobodjenje od PIO znaci da se ne plati odmah ili se podnosi pbrazac za povracaj kasnije?

4. Da li ovo vazi samo za platu do 150.000 dinara (tako pise u jednom delu zakona), tj to je max iznos na koji mogu da se dobiju povlastice/oslobodjenje?

Hvala!

Odgovori

SVM SUPPORT on 16.04.2020 05:36

@Ognjen,
1. Olakšice se primenjuju do kraja 2022. godine, dakle čak 3 godine. Ali moraju BITI zaposleni do kraja 2020. godine. Npr. ako bi jedan poslodavac zaposlio neko lice 15.01.2021. godine koje ima ove uslove, za njega ne bi ostvario pravo na olakšice.
2. Postoje dva zakona: 1 zakon definiše olakšice za porez, a drugi olakšice za doprinose.
3. Obračuna se odmah i pun i umanjen PIO, a plati se umanjen.
4. Ograničenje od 150.000 dinara se ne odnosi na ovu vrstu olakšice, nego na poslodavce koji obavljaju inovacionu delatnost. Dakle, kvalifikovana novozaposlena lica mogu dobiti oslobođenje za PIO nezavisno od visine ugovorene zarade.

MARJAN STOLEVSKI on 10.04.2020 21:05

Sa 31.12.2019 imao sa ukupno 5 zaposlenih radnika od toga su 4 radnika sa olaksicama za novozaposlene a jedan radnik sa redovnim doprinosima.Dana 15.01.20 sam otpustio radnika sa olaksicama i umesto njega zaposlio drugog radnika sa redovnim doprinosima.Zatim 01.02.20 zaposljavam dva nova radnika koja ispunjevaju sve uslove za olaksice za novozaposlene.Moje pitanje je sta se desava kada otpustim radnika koji je bio od ukupno 5 prijavljenih zakljucno sa 31.12.19 i bio je radnik sa olaksicama da li gubim neke povlastice za dva novozaposlena radnika prijavljena 01.02.20 na kojima sam ispunio uslove za olaksice prilikom placanje doprinosa ili ne jel i pored tog otpustenog radnika ja bi imao sest radnika za jednog radnika vise nego 31.12.2019.hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 16.04.2020 05:46

@Marjan Stolevski,
Treba uporediti broj zaposlenih trenutno (7) sa brojem zaposlenih na 31.12.2019 (5) uvećanim za broj lica koji koriste olakšice za novozaposlene (2), ukupno 7.
Ako u toku korišćenja olakšica za kvalifikovana novozaposlena lica (tj. za ovu dvojicu novih) padne broj zaposlenih ispod 5 + 2, tj. ispod 7, onda gubite pravo na olakšicu. Dakle, trenutno imate pravo na olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica.
Ako jedno lice (bilo koje staro lice) otpustite, a ne zaposlite drugo, onda padate ispod 5+2 i onda za jednog gubite pravo da koristite olakšice, jer je 5+2 > 6. Dakle, morate zaposliti novo lice da bi ova dvojica novih koristila olakšicu. Ako otpustite novo lice (nekog od ove dvojice), onda imate 5+1 = 6 i onda ne gubite pravo za ovog jednog preostalog. Onda ne morate zapošljavati novo lice.

Ukoliko ste zadovoljni kvalitetom odgovora, molimo vas da ostavite Google review.

Aleksandar Vijatov on 11.04.2020 19:46

Da li se smatra kvalifikovanim novozaposlenim licem ako sam bio preduzetnik tokom cele 2018 godine do 29.11.2019 kada je izvrsena odjava tj prestanak obavljanje delatnosti?

Odgovori

SVM SUPPORT on 16.04.2020 06:00

@Aleksandar Vijatov,
Da, ukoliko niste ušli u radni odnos nakon 29.11.2019. bar do 01.01.2020. godine.

Davor Popovic on 15.04.2020 10:52

Postovani, jel imate mozda informaciju hoce li se odlagati prava na olaksice koje su postavljene za 01.01.2020. godine – 30.04.2020. godine, za preduzetnike i ostale kategorije zbok situacije sa koronom...

Odgovori

SVM SUPPORT on 16.04.2020 07:09

@Darko Popovic,
Nema odlaganja. Požurite da se zaposlite ako ste paušalac. Imate članak na našem sajtu vezano za online osnivanje d.o.o. koje vam može pomoći.

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/vesti/clanak/da-li-je-moguce-da-otvorim-d.o.o.-online-

Davor on 21.04.2020 11:05

Postovani... krenui sam da otvaram doo online medjutim sertifikat na licnoj karti mi je istekao a u mup-u ne mogu da ga produze... sta raditi sad?

SVM Support on 24.04.2020 04:41

@Davor,
1. Možete otvoriti novi digitalni sertifikat u Privrednoj komori Srbije online. Traje jedno 5 - 7 dana cela procedura.
2. Možete podneti dokumentaciju za otvaranje putem pošte, ali onda ovaj zahtev online stornirajte. Takođe, treba vam overa osnivačkog akta kod javnog beležnika.
3. Možete da nam se obratite za detalje na office@svmresenja.com

Ivona on 28.04.2020 14:38

Poštovani,

dana 24.4. Vlada RS je donela Uredbu kojom je odložen period za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog i ostvarivanje olakšica za 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja, Uredbu možete naći na sajtu Vlade RS na dan 24.4.

Ivona on 28.04.2020 14:45

Poštovani,

Ukoliko jedan zaposleni koji ima status kvalifikovanog novozaposlenog (bio je preduzetnik u 2019. i nije bio u radnom odnosu) i zaključio radni odnos kod dva poslodavca do dana 30.4.2020 (kod oba sa nepunim radnim vremnom), oba poslodavca ostvaruju pravo na olakšice? Hvala!

SVM Support on 03.05.2020 10:01

@Ivona,
Ovo je tačno. U trenutku pisanja našeg odgovora (16.04) nije bilo reči o odlaganju. U međuvremenu 24.04, Vlada je donela Uredbu kojom se rok pomera sa 30.04.2020. na 60 dana nakon ukidanja vanrednog stanja, što je u članku odmah i naglašeno plavim okvirom. Ali hvala što i po komentarima obaveštavate zainteresovane o toj promeni. Ima nekoliko komentara na tu temu, ali mi ih nećemo pojedinačno editovati.

SVM Support on 03.05.2020 10:11

@Ivona,
Pozivamo vas da dodatna pitanja ostavljate u posebnom komentaru, jer nemaju veze sa osnovnim pitanjem.
Odgovor na drugo pitanje: po našem mišljenju, da, ostvaruje pravo na srazmeran deo olakšice. Zakon ne propisuje uslov u smislu zaposlenja samo kod jednog poslodavca u isto vreme. Šta više, zaposleni se može zaposliti i kod 10 poslodavaca na po 10% i kod svih poslodavaca će biti uslova da se ostvari olakšica za kvalifikovana novozaposlena lica koja je predmet ovog članka.

Davor Popovic on 16.04.2020 08:49

Postovani... hvala puno na informaciji e sad jedino ja ne bi da otvaram d.o.o. vec bi nastavio kao preduzetnik a koliko god da citam razne tekstove vezano za te testove nije mi jasno zasto svi forsiraju prelazak u d.o.o. koje je ozbiljnije knjigovotstvo a ja nemam potrebe za tim. Imam par klijenata i po testu ne bi trebalo da padnem... zasto onda preci u d.o.o.?

Odgovori

Admin sajta on 18.04.2020 09:41

@Davor Popovic,
Ako smatrate da ne padate test samostalnosti, nema smisla da bilo šta menjate. Ostavite vaš status preduzetničke radnje i mirni ste. Sve je skroz ok.

Isabela on 16.04.2020 09:27

Dobar dan jel mozete molim vas da mi odgovorite na ova dva pitanja.

1. imam peduzetnicku radnju 5 godina jel mogu da zaposlim sebe kao preduzetnik i jel postoje neke olaksice i tada ili moram otvarati doo i sebe zaposliti... znaci da li uopste postoji opcija da ostanem preduzetnik a da dobijem olaksice

2. ako kojim slucajem ipak otvorim doo sada i zaposlim sebe da li imam prava na ovih 3 puta 30000? ili ako ostanem preduzetnik i ako postoji mogucnost da sebe zaposlim da li ostvarujem prava na dobijanje istih?

Odgovori

Admin sajta on 18.04.2020 10:19

@Isabela Kesic,

1. Ne možete sebe zaposliti u sopstvenoj preduzentičkoj radnji. Olakšice se odnose na zapošljavanje i u okviru preduzetničke radnje, ali ne sebe nego ostalih ljudi.

2. otvorite doo, požurite, do 30.04.2020. ako želite, dajte nam podatke i mi ćemo vam pomoći da to uradite u roku. Kako sad stoje stvari, imaćete pravao na ovih 3 x 30000 dinara. Ostvarujete pravo i kao preduzetnik na tih 3x30000 dinara, ako niste nigde u radnom odnosu i ako niste penzioner.

Isabela on 18.04.2020 11:02

Hvala puno na informacijama... moguce je da bi otvorila doo a zamrznula radnu ... onda znaci da tih 30000 ne dobijam kao preduzetnik vec samo kao doo... bojim se da ako zamrznem sad agenciju a otvorim doo ne dobijem uopste tu pomoc jer agencija je zamrznuta a za doo ne ispunjavam uslo... mada ja sam ubedjena da po testu ne bi trebala da padnem... mozda samo po jednoj tacki od svih... iako je agencija IT

Admin sajta on 19.04.2020 07:29

@Isabela,
Ovo je korekcija tj. pojašnjenje: Ako zamrznete preduzetničku agenciju, a zaposlite se u doo sigurno nemate pravo na minimalce, evo zašto:
1. Preduzetnici iz radnog odnosa (teko reći, oni koji su zaposleni u nekom d.o.o., pa i u svojem d.o.o.) i penzioneri u radu nemaju pravo na direktna davanja.
2. D.o.o. koji biste otvorili, otvarate ga nakon 15.03.2020. i nemate pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja.

Ali kako stvari stoje na dan pisanja odgovora, morate da se zaposlite (u nekom d.o.o., svojem ili tuđem) do 30.04.2020. da biste ostvarili pravo na olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica.

Preporuka, tj. rešenje: ostanite preduzetnik, da biste zadržali pravo na direktna davanja. Gledajte da ispunite što više kriterijuma kako ne biste pali test samostalnosti (ako ste uopšte kritičan slučaj).

Isabela on 21.04.2020 11:27

Samo jos jedno pitanje molim vas... ako se ja zaposlim u doo koji je otvoren u Aprilu mesecu ove godine... ja dobijam olaksice? i za mesec ili dva otvorim svoj doo i sebe onda tu zaposlim i prebacim iz doo u kome sam se zaposlila... jer ja onda nosim sa sobom olaksice iste?

SVM Support on 24.04.2020 04:44

@Isabela,
1. Tako je, vi dobijate olakšice kao kvalifikovano novozaposleno lice, bez obzira što je d.o.o. otvoren u aprilu ove godine.
2. Tako je, nosite sa sobom olakšicu za kalifikovano novozaposleno lice. Ona je svojstvo zaposlenog, a ne poslodavca. To je prvi put u istoriji olakšica za poslodavce tako smišljeno u zakonu i zato je tako "zgodna"

Nikola Šekarić on 16.04.2020 11:34

Poštovani,

da li možete da mi objasnite sledeću situaciju: ukoliko je DOO na dan 31.12.2019. imalo jednog zaposlenog u radnom odnosu i zaposli u 2020. godini jednog osnivača koji nije bio nikako u radnom odnosu u toku 2019. godine i još jedno lice koje takođe ima uslov za olakšice ( znači ima dva lica novozaposlena sa olakšicama), i krajem 2020. dodje do prekida radnog odnosa sa jednim od njih, da li za preostalog novozaposlenog važe olakšice.

Hvala puno

Odgovori

Admin sajta on 18.04.2020 10:26

@Nikola Šekarić,
broj zaposlenih u tom trenutku (tekući datum) bi bio 2. Broj zaposlenih na dan 31.12.19 je 1. Uvećanje za broj lica sa olakšicama na tekući datum je 1. Ukupno je to 2.
2 nije manje od 2, znači ima prava na olakšice za tog jednog.

Nikola on 16.04.2020 13:37

Ako sam zatvorio Agenciju u martu, ali trenutno nemam angazman (poslodavca koji bi me zaposlio na UoR), na koji nacin mogu ostvariti to pravo nakon 30.4.2020. i ako ne mogu da li bi Poslodavac koji bi me zaposlio na odredjeno (mesec dana, cime bih ja stekao pravo) nakon toga izgubio pravo na olaksece za jednog novog zaposlenog?

Odgovori

Admin sajta on 18.04.2020 10:29

@Nikola,
Morate naći nekog da vas zaposli do 30.04. Ako niko neće, otvorite vaš d.o.o.
Na našem sajtu imate poseban članak na tu temu, pod nazivom "Da li je moguće otvoriti d.o.o. online?"
Poslodavac bi izgubio pravo na olakšicu po osnovu vas, ako vi niste više u radnom odnosu. Ali ne bi izgubio ako bi zaposlio neko drugo lice koje bi se smatralo kvalifikovanim u skladu sa odredbama Zakona. Kvalifikovana lica nose tu osobinu "sa sobom" iz firme u firmu. Olakšica nije svojstvo poslodavca, nego samog lica.

Sasa on 21.04.2020 11:40

Pitanje jedno samo. Da li ja moram da osnujem doo ili mogu da se zaposlim kod druga koji ima otvoren doo jos od ranije. Znaci jel bitno da se doo sad otvori? i on dobija olaksice ako mene sad zaposli a ja zamrznem agenciju?

Odgovori

Admin sajta on 24.04.2020 04:49

@Sasa,
Možete da se zaposlite kod druga koji ima otvoren d.o.o. još ranije. Nije bitno da se otvori d.o.o. nego je bitno da se zaposlite: da li u d.o.o. ili kod preduzetnika.
I tačno, drug dobija olakšice ako vas zaposli, nezavisno od toga da li ćete vi da zamrznete preduzetničku agenciju ili ne, ali vam se isplati da je zamrznete, da ne biste tamo plaćali porez i doprinose svaki mesec.

Milena Lazarević on 21.04.2020 14:35

Poštovani,
imam plan da osnujem udruženje građana, znači ja bi bila jedan od osnivača.
To udruženje bi imalo i svoju privrednu delatnost gde bi se ja zaposlila.
Nisam radila cele prošle godine.
Da li bi mogla da se koristi ova olakšica?
Hvala!

Odgovori

Admin sajta on 24.04.2020 04:53

@Milena Lazarević,
Mogla bi da se koristi olakšica. Udruženje građana bi bilo vaš poslodavac. U zakonu stoji precizno da je poslodavac pravno ili fizičko lice. Pravna lica su d.o.o., udruženje građana, ortačka društva, komanditna društva i akcionarska društva. Fizička lica su preduzetnici.
Dakle, samo napred i srećno vam korišćenje olakšica :) !

Ivana on 21.04.2020 14:40

Postovani,

Da li je rok za olaksice za zaposljavanje preduzetnika pomeren zbog vanrednog stanja ili ostaje 30.april?

Hvala unapred!
Ivana

Odgovori

Admin sajta on 24.04.2020 04:55

@Ivana,
U toku pisanja odgovora na vaše pitanje, prema našim saznanjima, nije pomeren rok, niti se priča o tome. Znači, ako ste bili preduzetnik tokom 2019. godine, požurite !! imate rok do 30.04.2020. godine da se zaposlite ako želite da budete kvalifikovano novozaposleno lice i da se mogu nad vašom zaradom koristiti olakšice.

Dusko Jovanovic on 22.04.2020 01:00

Postovani,
Poslodavac je tokom 2019 .g. imao neprekidno 3 radnika I sa 31.12.2019. je raskinuo ugovor o radio. Da li je stanje broja radnika na dan 31.12. dva ili tri radnika? Da li se moze koristiti olaksica poreza i doprinosa pie, ako zaposli jednog radnika sa 01.05.2020. na odredjeno vreme do 15.06.2020.godine?
Hvala uz srdacan pozdrav

Odgovori

Admin sajta on 24.04.2020 05:02

@Dusko Jovanovic,
31.12.2019. je još uvek imao 3 radnika (do 17h :) verovatno).
Broj radnika na 31.12.19: 3
Broj radnika sa olakšicama : 1
Trenutni broj radnika: 3
Trenutnih 3 je manje od 3 (na 31.12.19) uvećan za 1 (broj olakšica).
3 < 3 + 1
3 < 4. Ispunjen uslov iz stav 7, član 21ž Zakona o porezu na dohodak građana za opoziv prava na olakšice.
Poslodavac nema prava na olakšice.

Sandra on 23.04.2020 12:54

Poštovani,
Samo da proverim da li sam dobro razumela "nošenje olaksice sa sobom": ako poslodavac u aprilu 2020. zaposli lice koje nije radilo niti jedan dan u 2019. godini, taj poslodavac ce za tog novozaposlenog ostvariti olaksice, ali ako novozaposleni radi samo 15 dana (do kraja aprila) da li ce u maju 2020. (ili do kraja 2020.) neki drugi poslodavac takodje ostvarivati olaksice za tog radnika? Koliko sam shvatila i nov posodavac može ostvarivati povlastice za tog radnika, jer je bitno da u 2019. nije bio zaposlen niti jedan dan, bez obzira sto je angažovan u periodu od 1.1.2020 do 30.04.2020.
Hvala unaped i srdačan pozdrav!

Odgovori

Admin sajta on 24.04.2020 05:14

@Sandra,
Da ste odgovarali na tabli, dali bismo vam sad odličnu ocenu.
Čista petica. Bravo !
Dodali bismo samo: nov poslodavac može takođe ostvariti olakšice za istog radnika, ako su zadovoljeni ostali uslovi objašnjeni u ovom tekstu. Npr. ne sme da dozvoli da mu padne broj zaposlenih na nivo ispod 31.12.19 uvećan za broj kvalifikovanih novozaposlenih lica koje koriste olakšice.

ZORICA on 23.04.2020 16:09

Otvorila sam frizerski salon i opredelila se na licnu zaradu, da li imam pravo na olaksice.Nisam bila zaposlena u 2019.Unapred hvala.

Odgovori

Admin sajta on 24.04.2020 05:17

@Zorica,
Na žalost, nemate pravo na olakšice. Olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica se daju samo u slučaju da zasnujete radni odnos, a preduzetnik koji isplaćuje ličnu zaradu (što je vaš slučaj) ne zasniva radni odnos sam sa sobom. Takva mogućnost ne postoji u zakonu.
Ali, imali biste pravo na olakšice za vaše zaposlene, ukoliko i oni nisu bili zaposleni tokom 2019. godine.

Marina on 23.04.2020 20:47

Poštovani,

Društvo je osnovano u martu 2020. Godine i zaposlilo sa 1.4.2020. 5 radnika kvalifikovanih novozaposlenih na osnovu kojih može koristiti olaksice. Do 30.4. Bi zaposlili još 2 kvalifikovanih. Dakle svi zaposleni su kvalifikovani i koriste olaksice. Kada bi jedan od zaposlenih sporazumno raskinuo radni odnos jer odlazi u inostranstvo u oktobru na primer da li poslodavac gubi pravo olakšica na nekog od ostalih zaposlenih? Realno poslodavac nije
Postojao u 2019 tako da je hej zaposlenih svakako i dalje veci od broja 31.12.2019.

Odgovori

Admin sajta on 24.04.2020 05:22

@Marina,
Kada bi jedan od zaposlenih raskinuo radni odnos, broj zaposlenih bi bio 6.
Na dan 31.12.2019, broj zaposlenih je 0.
Kvalifikovana novozaposlena lica: takođe 6.
Da li je 6 < 0 + 6 ? Nije.
Dakle, ne gubi se pravo na olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica otkazom nekog od kvalifikovanih novozaposlenih lica... samo otkazom nekog od "običnih" zaposlenih. Šta više, mogu svi kvalifikovani novozaposleni da odu (npr. u inostranstvo, kao vaš slučaj) i poslodavac opet ne bi izgubio pravo olakšica.

Milica Milojkovic on 23.04.2020 21:32

Poštovani,
od unuke sam tražila da izlista na internetu da li imam neke olaksice i saznala sa Vas. Nisam vična interenetom, pa mi unuka pise a ja diktiram.
Ja sam 1961 godište, u agenciji koja mi vodi knjigo.usluge ne znaju da li imam neke olaksice za nove preduzetnike po bilo kom osnovu, jer za ove mere Vlade RS nemam.
Zatvorila sam preduzetnicku radnju (STR) u martu 2019.godine posle 31 godine, veliki ugušili male, od tog period pa do 8.4.2020. bila sam prijavljena kod NSZ i primala novčanu naknadu.
Nakon isteka od godinu dana + mesec dana bolovanja, otvorili smo trgovinsku radnju( pekarska - prodaja smrznutog peciva ) sa datumom 8.4.2020.godine
Pitanje:
1. Da li imam ja pravo na tu vrstu olakšica ili neku bilo koju drugu?
2. Zelim da zaposlim još jednu ženu posle ove Corone, jer je objekat mali pa ne možemo da budemo u istom lokalu dva lica istovremno, a za sada nema druga smena, pa da li trebam da je prijavim do 30.4.2020. ako joj sleduju olaksice? Hvala Vam puno na razumevanju.

Odgovori

Admin sajta on 24.04.2020 05:29

@Milica Milojkovic,
1. Pošto ste otvorili trgovinsku radnju, pretpostavljamo da je to preduzetnička radnja. Pošto ste napisali da ste otvorili, nije jasno da liste vi preduzetnik ili neko drugi? Ako ste vi preduzetnik pekarske radnje, onda niste zasnovali radni odnos u svojoj radnji (kao preduzetnik, niste zaposleni u svojoj preduzetničkoj radnji, nego ste samo preduzetnik) i nemate pravo na olakšicu za kvalifikovano novozaposleno lice.
2. Ako je žena bila preduzetnik tokom 2019. godine, onda morate da je prijavite do 30.04.2020. godine. Ako nije bila zaposlena tokom cele 2019. godine, a nije bila ni preduzetnik nijedan dan tokom 2019. godine, onda je ona kvalifikovano novozaposleno lice i možete da je zaposlite bilo kad do 31.12.2020. godine, da bi ste ostvarili pravo na poreske olakšice po ovom osnovu.

Stana Ivanovic on 26.04.2020 16:58

Zanimalo me da se samo podsetim vezano za kvalifikovane radnikepa sa nasla vaš sajt.Mogu da Vas pohvalim .
Svi Vaši odgovori su apsolutno tačni za tacna pitanja.
Bravo majstori,odliccno ste objašnjavali.
Ja sam inače ovlašćeni racunovodja sa dudogodišnjim iskustvom.
Hval na dobrim objasnjenjima.
Srdacan pozdrav
Ostanite kod kuće!

Odgovori

Admin sajta on 27.04.2020 08:13

@Stana,
Hvala na ovom komentaru :)
Naša vizija je da svako pitanje zaslužuje odgovor, pa onda na svaki komentar (pa evo i ovaj, koji nema pitanja) dajemo odgovor.

Biljana on 28.04.2020 17:08

Poštovani,

da li to znači da nije potrebno podnositi nikakvu dodatnu dokumentaciju ni prijavu, već će, ukoliko su uslovi ispunjeni, automatski biti obračunate olakšice prilikom prve plate?

Hvala na odgovoru!

Odgovori

Admin sajta on 03.05.2020 10:17

@Biljana,
Potrebno je na CROSO prijaviti zaposlenog sa posebnim osnovom. Takođe, potrebno je obračunati pune poreze i doprinose, ali na PD prijavi prijaviti samo deo, a dokaz da su to kvalifikovana novozaposlena lica sa novim olakšicama se podnosi tako što se upisuju određene šifre vrste primanja u PD prijavi za ta lica. Na osnovu tih šifara, portal poreske uprave smatra da su lica ispravno prijavljena.

Znači: poslodavac obračunava zaradu i samostalno prijavljuje PD prijavu na opisan način, te na taj način štedi sebi novce, a nadzor da li je poslodavac imao prava na olakšicu ili nije i da li je ispravno obračunao i isplatio zarade, porez i doprinose prema izmenama zakona je nad inspekcijama poreske uprave.

Matea Atlija on 30.04.2020 18:18

Postovani, preduzetnik je na dan 31.12 2019. imao jednog radnika na ugovoru o radu I jednog na privremenim I povremenim poslovima. Radniku na privremenim I povremenim poslovima istekao je ugovor 29.04.2020. Prijavljen je na ugovor o radu 30.04.2020. Da li moze za ovog radnika da se ostvari ova olaksica za kvalifikovane novozaposlene? Hvala unapred

Odgovori

Admin sajta on 03.05.2020 10:28

@Matea Atlija,
Kratak odgovor: Da !
Duže objašnjenje:
Obzirom da se nije smanjio trenutni broj zaposlenih (2) u odnosu na dan 31.12.2019. godine uvećan za broj novozaposlenih lica koje koriste olakšice (2), onda preduzetnik ostvaruje pravo na olakšicu za ovog radnika koji je bio na privremeno povremenim poslovima, a sad je prijalvjen na ugovor o radu.

M J on 01.05.2020 07:59

Postovani, nekoliko godina unazad nisam zaposlena i na evidenciji sam NSZ, nikada nisam bila prrduzetnik. Ako sam dobro razumela ako se zaposlim kod bilo kog poslodavca, koji ispunjava navedene uslove, do 31.12.2020. ja se smatram kvafikovanim novozaposlenim licem i on ima pravo na pomenute olaksice. Unapred Hvala.

Odgovori

Admin sajta on 03.05.2020 10:30

@M J,

Odlično ste shvatili :) !
To je suština zakonske promene, da se što više ljudi zaposli.

Marijana on 02.05.2020 21:20

Postovani, prijavili su me of 1.4. 2020. elektronskim putem zbog vandredne situacije. Da li je potrebno podneti zahtev za olaksice I kojoj ustanovi ili se olaksice automatski ostvaruju prilikom prijave?

Odgovori

Admin sajta on 03.05.2020 10:32

@Marijana,
Ne podnose se nikakvi zahtevi. Potrebno je da se ispravno obračuna vaša zarada i da se prijavi na ispravan način na PPP PD prijavi, što je posao u potpunosti vašeg poslodavca, a ne vaš (sem ako ste upravo vi referent za obračun zarada kod vašeg poslodavca :) !) .

Stefan on 03.05.2020 00:51

Postovani,
Ukoliko se osnuje doo, pre isteka 60 dana od ukinutog vanrednog stanja (npr. 1. juna), sa jedim zaposlenim osnivacem, da li se ostvaruju prava na olaksice za tog osnivaca/zaposlenog?
Pretpostavka je da su ispunjeni uslovi o nezaploslenosti pre 2020e.

Hvala na korisnim informacijama :)
Pozdrav

Odgovori

Admin sajta on 03.05.2020 10:35

Postovani,
Ukoliko se osnuje doo, pre isteka 60 dana od ukinutog vanrednog stanja (npr. 1. juna), sa jedim zaposlenim osnivacem, da li se ostvaruju prava na olaksice za tog osnivaca/zaposlenog? Pretpostavka je da su ispunjeni uslovi o nezaploslenosti pre 2020e. Hvala na korisnim informacijama :)

@Stefan,
ostvaruju se prava na olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica pod uslovima koje ste naveli i to:
1. i za one koji su bili preduzetnici tokom 2019. godine
2. i za one koji su bili nezaposleni tokom 2019. godine.

Razlog za tačku 1 je Uredba koja je stupila na snagu 24.04.2020. godine prema kojoj se rok za zapošljavanje preduzetnika pomera na rok koji nastupa 60 dana od ukidanja vanrednog stanja (ako ne bude i tu dodatnih pomeranja).

Tačka 2 nema veze sa ovim rokom. Kod nje je rok 31.12.2020. godine

Gaga on 04.05.2020 19:50

Postovani
U nasoj Ustanovi zaposleni su zasnovali stalni radnos pre vanrednog stanja
Na birou za nezaposlene bili su vise od 6 meseci stekli pravo na poreske olaksice kao novozaposlena lica
Da li kao takvi nemaju pravo na minimalne zarade koje drzava isplacuje?
Odgovori

Admin sajta on 06.05.2020 06:06

@Gaga,

Nema preciznih informacija koje su potrebne za odgovor na temu ovog teksta. Verovatno ste mislili na olakšice 65% do 75%, za koje jedan od uslova jeste tih 6 meseci kod Biroa za nezaposlene. U tom slučaju, ako ispunjavaju uslov za te vrste olakšica (a ne za kvalifikovana novozaposlena lica, što je tema ovog teksta), imaju pravo na 3 minimalca koje država isplaćuje.
Ako bi ostvarivali uslove da postanu kvalifikovana novozaposlena lica i pri tom već poslodavac ne koristi olakšice 65% do 75%, što je druga vrsta olakšica, onda bi i za njih važilo pravo na ta 3 minimalca.

Svetlana on 04.05.2020 21:12

Poštovani,
preduzetnik paušalac planira da zaposli kvalifikovano nezaposleno lice od 06.05.2020. godine, interesuje me prilikom podnošenja PPPD prijave koja se šifra upisuje za ove olakšice?

Odgovori

Admin sajta on 06.05.2020 06:13

@Svetlana,

Sedma i osma cifra u polju šifra vrste prihoda za PPP-PD prijavu za kvalifikovana novozaposlena lica su:
26 - za porez i doprinose obračunate do 31.12.2020. godine
27 - za porez i doprinose obračunate do 31.12.2021. godine
28 - za porez i doprinose obračunate do 31.12.2022. godine

Primer: Osnivač, novozaposleno lice u svom d.o.o., redovan rad, olakšica po zaradi za maj 2021. godine, bez beneficiranog staža
Šifra: 102 101 270

Admin sajta on 06.05.2020 06:13

@Svetlana,

Sedma i osma cifra u polju šifra vrste prihoda za PPP-PD prijavu za kvalifikovana novozaposlena lica su:
26 - za porez i doprinose obračunate do 31.12.2020. godine
27 - za porez i doprinose obračunate do 31.12.2021. godine
28 - za porez i doprinose obračunate do 31.12.2022. godine

Primer: Osnivač, novozaposleno lice u svom d.o.o., redovan rad, olakšica po zaradi za maj 2021. godine, bez beneficiranog staža
Šifra: 102 101 270

Biljana Stamatovic on 05.05.2020 20:50

Da li firme imaju olaksice ako zaposle lica preko 50 godina? U 2019.god su dobijale olaksice od ja mislim 200000 din, pa ne znam vazi li to jos

Odgovori

Admin sajta on 06.05.2020 06:16

@Biljana Stamatovic,
Imaju nevezano od starosti zaposlenog lica. Ograničenje je da ovu vrstu olakšice ne mogu dobiti korisnici penzije.

Biljana Stamatović on 06.05.2020 09:26

Gde mogu tacno to da proverim, da imam neki pismeni trag? Vrlo ste ljubazni

Odgovori

SVM Support on 06.05.2020 14:57

@Biljana Stamatović,
Pre svega, vodite računa da u ovom tekstu govorimo o olakšicama koje su na snazi od 01.01.2020. godine. Olakšice iz ranijih godina su i dalje na snazi, ali ne pod uslovima vezanim za kvalifikovana novozaposlena lica, koji su tema ovog teksta i komentara na tu temu.
Što se tiče zakonske regulative, pročitajte
1. Zakon o porezu na dohodak građana, član 21ž i
2. Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, član 45đ.

Videćete da se ni jednom rečju ne pominje starosna granica, sem što se isključuju penzioneri u radu. Samo iščitavanje zakona može da predstavlja malu konfuziju (takvi su zakoni svuda u svetu, pa i kod nas :) ), i zato pročitajte, pa ako i dalje imate nedoumica, predlažemo da postavite ovde još pitanja.

Dušica Stojanović on 06.05.2020 15:16

Poštovani, da li je potrebno da osoba koja je sa diplomom "ekonomista za carine i poreze" ima položen i državni ispit ili ne?
U pitanju je privatna firma.

Odgovori

Admin sajta on 06.05.2020 15:34

@Dušica Stojanović,
Ako govorite o uslovu da li državni ispit mora da se položi da bi se dobilo pravo na olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica, odgovor je ne. Nijednom rečju se ne pominje polaganje niti kakvih ispita kao preduslov za dobijanje olakšica.

Svjetlana Jokic on 06.05.2020 16:18

Pozdrav,
Interesuje nas sam obracun troskova plata,ako se koriste olaksice za kvalifikovano zaposleno lice,za 2020 godinu.
Ako bi ukupni trosak plate iznosio 200.000 ,to je i neto zarada i ukupni doprinosi?

Odgovori

Admin sajta on 06.05.2020 16:49

@Svjetlana Jokic,
Namera ovog članka nije obuka vezano za način obračuna zarada, to je ipak stvar knjigovođa. Izvinjavamo se na ovom stavu. Ako želite ovakve konsultacije, molim da nas kontaktirate u okviru stranice kontakt.

Dragana Jakšić on 12.05.2020 13:11

Poštovani,

Zanima me iz prakse, posle kog vremena, kreće refundacija novca firmi za novozaposleno lice.
Uplaćujemo pune poreze i doprinose već 4 meseca i uredno podnosimo Zahtev PU.

Hvala,

Odgovori

Admin sajta on 14.05.2020 16:33

@Dragana Jakšić,
Da li se radi o olakšicama za kvalifikovano novozaposleno lice ili o nekim drugim olakšicama ?

Edin on 14.05.2020 15:03

Pozdrav,
Da li lice koje je nezaposljeno a imalo je priliv iz inostranstva od pravnog lica ima pravo olaksice prilikom placanja poreza i doprinosa na prispeli iznos? novac je primljen u toku vanrednog stanja.

Odgovori

Admin sajta on 14.05.2020 17:04

@Edin,
Pot pretpostavkom da je to lice tokom cele 2019. godine bilo nezaposleno, lice ima pravo na olakšice. Činjenica da je tokom 2020. godine (za vreme vanrednog stanja) primilo neki novac iz inostranstva po bilo kakvom odnosu ne menja stvar, tj. lice se i dalje smatra kvalifikovanim licem za zapošljavanje prema olakšicama za kvalifikovano novozaposleno lice.

Lana on 17.05.2020 03:00

Ja sam radila kao pausalac od septembra 2018. do septembra 2019. Prvo sam zamrzla firmu a onda je i kompletno ugasila negde oktobra 2019. Od tada do danas nisam bila zaposlena nigde drugde (kao ni u periodu kada sam radila preko svoje pausalne agencije). Takodje, imala sam samo 1 klikenta za ceo period poslovanja.

Da li moj sledeci poslodavac pod uslovom da me prijavi pre isteka roka od 60 dana od kraja vanrednog stanja ima pravo na olaksice?

Takodje me interesuje da li se to pravo prenosi i na druge poslodavce ako npr promenim posao za godinu dana? Hvala unapred!

Odgovori

Admin sajta on 23.05.2020 06:20

@Lana,
Poslodavac ima pravo na olakšice ako ispoštuje zapošljavanje u navedenom roku (5.jul 2020. godine).
Naravno, pravo se prenosi i na druge poslodavce, što smo naveli i u članku: Zaposleni "nosi" olakšicu sa sobom u svaku sledeću firmu u naredne 3 godine dok traju olakšice.

Aleksandar on 18.05.2020 09:23

Postovani,

ukoliko osnujem SZR, da li imam prava na ove povlastice kao vlasnik?

Hvala

Odgovori

Admin sajta on 23.05.2020 06:47

@Aleksandar,
Na žalost ne. Ako krenemo od toga da je SZR termin za preduzetničku radnju, treba da znate da se kao vlasnik preduzetničke radnje ne zapošljavate u istoj, tj. ne zasnivate radni odnos. A zasnivanje radnog odnosa je uslov za dobijanje olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice.

Bojana on 18.05.2020 11:21

Poštovani,

Ukoliko je lice napunilo 18 godina u aprilu 2019. godine, a ja bih je prijavila u radni odnos od 1.6.2020. godine, da li je ona kvalifikovano lice, uzimajući u obzor da je cele prošle godine bila nezaposlena, ali je 18 godina napunila tek u aprilu 2019?

Unapred hvala na odgovoru

Odgovori

Admin sajta on 23.05.2020 06:53

@Bojana,
Imate pravo na olakšice.
Činjenica da je lice napunilo 18 godina u aprilu 2019. godine ne menja stvar. Moglo je da napuni i 15 godina, i to ne u aprilu 2020. nego tek 01.06.2020 i moglo bi da se zaposli kod vas, uz saglasnost roditelja i lekarski pregled. Ali sa 18 godina (trenutno već i 19 godina) može bez ikakvih problema da se zaposli, i to kao kvalifikovano novozaposleno lice.

Jasmina Vancev on 18.05.2020 11:51

Poštovani,
lice je u 2019.godini primalo novčanu nadoknadu od Nacionalne službe za zapošljavanje.Da li se to lice smatra kvalifikovanim radnikom, odnosno da li mogu da se ostvare olakšice? Hvala

Odgovori

Admin sajta on 23.05.2020 06:56

@Jasmina Vancev,
Kratak odgovor: Da.

Duži odgovor:
Kako lice koje je primalo novčanu naknadu od Nacionalne službe za zapošljavanje nema status osiguranika zaposlenog niti status osiguranika samostalnih delatnosti, i uz pretpostavku da tokom cele 2019. godine nije imalo taj status, to lice se smatra kvalifikovanim novozaposlenim licem za koje mogu da se ostvare olakšice koje su predmet ovog članka.

Blazo Bojic on 18.05.2020 23:17

Da li treba nekim uverenjem/dokumentom da dokažem da sam kvalifikovano novozaposleno lice?
Od 2013. do danas imam preduzetničku agenciju i tokom 2019. nisam ni jedan dan bio zaposlen po ugovoru o radu.

Odgovori

Admin sajta on 23.05.2020 07:01

@Blazo Bojic,
Zakon ne precizira dokument kojim bi trebalo dokazati da niste bili u radnom odnosu tokom 2019. godine.
Naša sugestija je da odete u PIO fond i da tražite listing prijava za vaš JMBG. To možete uraditi i sa kompjutera, ako se prijavite na servis PIO fonda na ovoj adresi:
https://servisi.pio.rs/gradjani/modules/login/

Danijela Milic on 22.05.2020 12:00

Postovani,
Ako poslodavac u aprilu 2020.godine primi dva radnika od kojih je jedan kvalifikovani i nije bio zaposlen u 2019.godini, da li poslodavac moze da koristi olaksice koje daje drzava, tj.minimalnu zaradu ako u prijavi ne stavi datum 04.01.2021.jer ne moze da koristi i odlaganje placanja doprinosa i olaksice za novozaposlenpg radnika. Ako se ne stavi datum 04.01.2021. da li ce drzava da uplati minimanu zaradu za tog radnika.
Unapred hvala

Odgovori

Admin sajta on 23.05.2020 07:08

@Danijela Milic,

Poslodavac MOŽE da koristi
1. i odlaganje plaćanja doprinosa
2. i olakšice za novozaposlenog radnika

Uslov je da se na PPP-PD prijavi u polju datum plaćanja unese podatak 04.01.2021. godine.

Činjenica da su lica zaposlena u aprilu 2020. godine ne menja stvar.

Tanja Dimitrijević on 23.05.2020 10:32

Poštovani, u jednom od prethodnih odgovora u vezi subvencija za novozaposlene kvalifikovane radnike, naveli ste da je potrebno na croso prijaviti zaposlenog sa posebnim osnovom. Šta to konkretno znaci? Da li ja kao preduzetnik mogu da zaposlim radnika sa trećim stepenom stručne spreme (proi.fine obrade drveta) kao pomoćnika metalostrugara,podrazumeva se da su ostali uslovi ispunjeni, i da li ja to mogu da učinim sa 01.06.2020.god. jer mi je u Poreskoj Upravi SM rečeno da ne može do isteka 60 dana od okončanja vanrednog stanja zbog pomeranja rokova što me je skroz zbunilo?
Unapred hvana

Odgovori

Admin sajta on 26.05.2020 23:28

@Tanja Dimitrijević,
Prijava zaposlenog na CROSO portalu koji je kvalifikovano novozaposleno lice radi se odabirom posebne šifre zaposlenja.
Možete da zaposlite radnika nevezano od stepena stručne spreme.
Nije nam jasno zašto su vam u Poreskoj upravi SM rekli da ne možete zaposliti radnika do isteka 60 dana od okončanja vnarednog stanja. Nadamo se da ste ih dobro razumeli šta su vam rekli. Taj rok jeste pomeren, ali se odnosi na datum dokle se preduzetnici iz 2019. godine mogu zaposliti tj. zasnovati radni odnos a da se smatraju kvalifikovanim novozaposlenim licima.

Danijela Milic on 23.05.2020 12:47

Postovani,
procitala sam Vas odgovor ali prilikom podnosenja poreske prijave PPP-PD kada sam stavila datum 04.01.2021. prijava je bila neispravna jer u opisu greske pisalo je da ne mogu da se koriste dve vrste olaksica moze samo jedna, pa je zato moje pitanje bilo ako ne stavim datum 04.01.2021. da li ce drzava uplatiti minimalnu zaradu a doprinose i porez da uplatim do 31.05.2020.
Pozdrav

Odgovori

Admin sajta on 26.05.2020 23:32

@Danijela Milić,
Postoji logička kontrola da se na jednoj PPP-PD prijavi mogu prijaviti samo zaposleni koji pripadaju jednoj vrsti olakšica: ili za kvalifikovana novozaposlena lica (nova uredba), ili Olakšice po ranijim uredbama.

Da biste dobili minimalce: MORATE staviti 04.01.2021 na svakoj PPP-PD prijavi za koju želite isplatu minimalca od države, nezavisno da li na PPP-PD prijavi ima ili nema radnika sa olakšicama (starim ili novim).
A poreze i doprinose plaćajte kad želite, ali ne morate do 04.01.2021. godine, a i tad ćete moći na maksimalno 24 rate da otegnete isplatu.

Lidija Stamenković on 23.05.2020 15:46

Da li lice koje tokom cele 2019 nije bilo zaposleno,a zatim februara 2020 otvorilo paušalno radnju koja je još uvek aktivna , ima pravo na poreske olakšice ako se zaposli u DOO do 06.07.2020

Odgovori

Admin sajta on 26.05.2020 23:35

@Lidija Stamenković,
Kratak odgovor: Da.
Duži odgovor: Činjenica da je lice zasnovalo radni odnos do 06.jula 2020. godine ga svrstava kao kvalifikovano novozaposleno lice, bez obzira kada je otvorilo paušalnu radnju (tokom 2019. godine ili tokom 2020. godine).

Oljga Jenko on 25.05.2020 00:30

Da li gube pravo na olaksice 2 novozaposlena lica, ako je u meduvremenu posle toga 1 radnik , koji je bio u stalnom radnom odnosu bez olaksica prestaje sa radom uz sporazuman raskid.

Odgovori

Admin sajta on 26.05.2020 23:39

@Oljga Jenko,
Način odlaska radnika nije od značaja (da li je otišao sporazumnim raskidom, odlaskom u starosnu ili invalidsku penziju ili dobijanjem otkaza od strane poslodavca).
Bitan je broj zaposlenih sada, nakon odlaska tog jednog radnika u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.12.2019. uvećan za sadašnji broj kvalifikovanih novozaposlenih lica.
Imate dosta opisanih primera u komentarima gde se detaljno ova tema razrađuje.
Pod pretpostavkom da je bilo X radnika na 31.12.19 a sad ih je X+2 - 1 (dva došla, jedan otišao).
Onda je X+1 (sadašnji broj) < X + 2 (31.12.19 + 2 kvalifikovana). Dakle, jedan od radnika i to onaj koji je stariji po stažu gubi pravo na olakšicu kao kvalifikovano novozaposleno lice.

Slavica Pavlovic on 25.05.2020 13:27

Postovani,
moje pitanje se odnosi na zaposlene koji kod jednog poslodavca zapocnu koriscenje olaksica u 2020-oj godini, i nakon izvesnog vremena raskinu ugovor o radu. Naime, jasno mi je da naredni poslodavac sa kojim zasnuju radni odnos ima pravo na koriscenje istih, ali da li zaposleni koji ima status kvalifikovanog nezaposlenog lica i nosi sa sobom navedene olaksice, moze da napravi prekid u radu ili je za koriscenje olaksica neophodno da odmah zasnuje radni odnos po novom ugovoru o radu, odnosno da prekid ne postoji?

Unapred hvala,

Odgovori

Admin sajta on 26.05.2020 23:45

@Slavica Pavlović,
Zaposleni ne mora da radi neprekidno, mogu postojati prekidi. Šta više, teoretski, kvalifikovano novozaposleno lice bi moglo da radi:
1. kod poslodavca X, od 01.01.2020-do 01.01.2020. godine
2. Kod poslodavca Y, od 31.12.2022-31.12.2022. godine
sa 2 godine i 353 dana pauze i u obe firme poslodavci bi ostvarivali pravo na olakšice kao kvalifikovanog novozaposlenog lica (ako nije bio zaposlen tokom 2019. godine).

Marijana on 25.05.2020 22:35

Postovani
Ukoliko zaposleni koji je zaposlen sa olaksicama podnese zahtev za otkaz nakon odredjenog perioda, da li poslodavac gubi pravo na olaksice za ostale zaposlene obzirom na to da ukoliko poslodavac da otkaz jednom u roku od tri godine svi ostali gube pravo na olaksice, kako je u slucaju da zaposleni koji je zaposljen kao kvalifikovano lice da samo otkaz?

Odgovori

Admin sajta on 26.05.2020 23:51

@Marijana,
Molimo vas da formulišete jasnije pitanje da bismo mogli odgovoriti jasnije.
Inače, poslodavac odlaskom jednog zaposlenog (nezavisno od načina odlaska) ne gubi pravo na olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica za SVE ostale zaposlene. Možda ne gubi ni za jednog, a možda za jedno lice. Zavisi od toga koliko je zaposlenih sada a koliko je bilo na dan 31.12.2019. godine uvećano za broj kvalifikovanih koji trenutno rade kod poslodavca.
Poslodavac može u istom mesecu zaposliti novo kvalifikovano novozaposleno lice i neće izgubiti pravo ni za jednog zaposlenog.

РАДОМИР ЗАГОРАЦ on 26.05.2020 12:22

Ако се оствари право на олакшицу за квалификовано новозапослено лице, ко у том случају плаћа доприносе за ПИО за запосленог?

Odgovori

Admin sajta on 26.05.2020 23:54

@РАДОМИР ЗАГОРАЦ,
poez i doprinosi se obračunavaju normalno, ali se ne plaćaju u potpunosti. Država se odriče tog neplaćenog dela poreza i doprinosa.
To je i suština ove mere zapošljavanja: zaposli kvalifikovano novozaposleno lice, manje plaćaj državi porez i doprinose naredne 3 godine i na taj način uštedi sebi novce, a iskoristi zaposlene da bi razvio posao.

Ivan Vučićević on 26.05.2020 21:50

Poštovani,

Dobio sam subvenciju od nacionalne službe za zapošljavanje za radnika koga sam primio sa biroa (dugo vremena bio na birou). Da li imam prava na poreske olakšice za poreze i doprinose, pošto nigde nisam našao da jedna olakšica isključuje drugu i ako može neki link gde mogu da pogledam datu problematiku.

Odgovori

Admin sajta on 27.05.2020 00:02

@Ivan Vučićević,
Kako da ne: poreske olakšice isključuju jedna drugu i to je jasno definisano u članu 21ž stav 10 Zakona o porezu na dohodak građana:

Poslodavac koji za određeno lice koristi BILO KOJU VRSTU PODSTICAJA koji su uređeni odgovarajućim zakonom, osim kada koristi oslobođenje u skladu sa odredbom zakona kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje koja se odnosi na istu vrstu olakšice, po osnovu zasnivanja radnog odnosa sa tim licem NEMA PRAVO da za to lice ostvari poresko oslobođenje iz ovog člana.

Dejan Stanojevic on 28.05.2020 06:20

Dali vaze jos uvek poreske olaksice za lice koje otvara preduzetnicku radnju?

Odgovori

Admin sajta on 01.06.2020 11:28

@Dejan Stanojević,

Na snazi je nekoliko vrsta olakšica: one koje su opisane u ovom članku, za kvalifikovana novozaposlena lica, kao i druge koje se odnose na neka druga lica koja ispunjavaju uslove. Jedna od tih olakšica ima jedan od uslova: da se osnuje preduzetnička radnja do 31.12.2020. godine. Ima još nekoliko uslova koji treba da budu ispunjeni.

Dejan Vidojević on 28.05.2020 11:06

Poštovani,
pokušavam da podnesem elektronsku prijavu PPP PD za mesec maj 2020. u kojoj se opredeljujem za subvenciju države od 30.367 din po radniku i u istoj prijavi unosim podatke za subvenciju za novozaposleno kvalifikovano lice (70% poreza i 100% PIO doprinosa) i prijava mi je odbijena uz šifru greške "L109-Privremena mera vlade RS zbog vanr.stanje 2020.odnosi se samo na prijave na kojima je deklarisana samo jedna vrsta olakšice". Da li to znači da jedna mera isključije drugu? Hvala

Odgovori

Admin sajta on 01.06.2020 11:30

@Dejan Vidojević,
Naš predlog je da pokušate da odvojite kvalifikovana novozaposlena lica od ostalih lica na 2 zasebna PPP-PD obrasca.
Nije nam poznato da jedna mera isključuje drugu, tj. i mi smo podnosili PPP-PD prijave na gore opisan način i prijave su uspešno potvrđene.

РАДОМИР ЗАГОРАЦ on 29.05.2020 11:15

Да ли то значи да ће за износ неуплаћеног доприноса за ПИО, бити умањена и основица за обрачун пензије? У том случају ће новозапослено квалификован лице бити на штети приликом одласка у пензиј.

Odgovori

Admin sajta on 01.06.2020 11:35

@РАДОМИР ЗАГОРАЦ,
Još jednom da pojasnimo svim čitaocima:
PIO se podnosi u punom iznosu, ali se isplaćuje manje od strane poslodavca. Ovo znači da PIO fond računa kao da je za vas uplaćen pun iznos za obračun penzije. Da li se ostatak isplaćuje iz nekog drugog budžeta (a ne od strane poslodavca) ili se ne isplaćuje po nama, nije od značaja.

Matea Atlija on 29.05.2020 22:59

Postovani kod ovih olaksica za kvalifikovane radnike koliko iznosi neto , da li se isto umanjuje bruto za sve poreze i doprinose kao kod zarada, ili se od bruta ne oduzima pio i samim tim zaposleni ce imati veci neto? Hvala unatred

Odgovori

Admin sajta on 01.06.2020 11:37

@Matea Atlija,

Zarada se obračunava potpuno isto kao i da nema olakšice, radniku se isplaćuje potpuno isti neto kao i da nema olakšica, ali se državi uplaćuje manje poreza i doprinosa. To je smisao: da radnik ne bude na šteti, a da poslodavac uštedi na porezima i doprinosima koje daje državi.

Željko Stanić on 01.06.2020 10:38

Poštovani,
preduzetnik je agenciju otvorio 2015-te, a zatvorio je 27.12.2020.g i od tada je na birou. Na ličnoj zaradi je bio zadnje dve godine. Da li bi imao pravo na subvencije (uz ostale uslove što se tiče broja radnika, rokova prijavljivanja...) kao kvalifikovano zaposleno lice u d.o.o. svoje supruge koja je bila prijavljena kod njega u agenciji do 30.11.2019 i (naravno) dobijala platu, dok je istovremeno bila osnivač u d.o.o. u koju bi sada i preduzetnik (njen suprug) trebao da bude prijavljen? Broj radnika na dan 31.12.2019. je bio 5, trenutno je 4. I drugo pitanje (ukoliko može), da li je neophodno da pre toga prijavi još jednog radnika kako bi bar za njega imali pravo (čime bi broj radnika bio povećan za 1)?

Odgovori

Admin sajta on 01.06.2020 11:43

@Željko Stanić,
hmmm. 27.12.2019. ste verovatno mislili (27.12.2020 je u trenutku pisanja odgovora na vaš komentar datum u budućnosti :) ).
U opštem slučaju, imao bi pravo na subvencije u d.o.o. svoje supruge, bez obzira što je supruga bila prijavljena kod njega u agenciji do 30.11.2019. godine.
Sad da objasnimo za broj radnika:
Broj radnika kod supruge na 31.12.2019 = 5, uvećan za 1 (suprug je taj 1) = 6.
Trenutni broj radnika 4, uz supruga = 5.
6 je manje od 5, dakle nema prava na ove olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice.
Ako bi se zaposlilo još jedno lice, onda bi bilo prava na olakšice (jer je 6 nije manje od 6) samo za 1 lice (npr. za supruga), ali ne bi bilo prava na drugo novozaposleno lice.
Ili bi bilo za njega, ali ne bi bilo za supruga.Magdalena Golubovic on 04.06.2020 16:42

Postovanje,imam jednu zaposlenu od 2014 sa olaksicom od 65% i ona je na porodiljskom,ona se nece vracati na posao po isteku porodiljskog koje istice u oktobru.Primila sam novog radnika sa olaksicom kvalifikovanog radnika.Da li gubim tu olaksicu kada prvi radnik da otkaz

Odgovori

Admin sajta on 15.06.2020 00:13

@Magdalena Golubović,
bitno je koliko ste zaposlenih imali na dan 31.12.2019 uvećan za broj kvalifikovanih radnika. Ako se trenutni broj zaposlenih (kad ode ta porodilja iz firme) smanji u odnosu na taj broj (dakle na broj zaposlenih na 31.12.2019 uvećan za broj kvalifikovanih novozaposlenih lica) onda gubite pravo na olakšicu.
Pod pretpostavkom da ste na 31.12.2019. imali 5 zaposlenih (uključujući i tu porodilju) i kvalifikovani novozaposleni je 6. zaposleni. Kad ode porodilja, biće 5 zaposlenih i broj zaposlenih će se smanjiti u odnosu na 5 + 1 te ćete izgubiti pravo na olakšicu.

Ruza on 09.06.2020 07:56

Radila sam kod poslodavca od 2007 do 2012 god, kada sam tu firmu napustila. Sada sam se vratila u istu od 01.05.20 god. Pre povratka u staru firmu bila sam na birou ( neprekidno ) 2 god. Ukljucujuci celu 2019. Dali poslodavac mize da koristi ove olaksice iako je povezano lice. Hvala.

Odgovori

Admin sajta on 15.06.2020 00:28

@Ruza,
Može, jer ste naveli da tokom cele 2019. godine niste bili zaposleni. Rad unazad ranijih godina od 2019. godine nije relevantan uslov shodno zakonu, kako je napisan.

Valerija Šinkovec on 09.06.2020 12:35

Poštovani,
gde mogu da nadjem ovaj konkur, ako može link.
Hvala

Odgovori

Admin sajta on 15.06.2020 00:29

@Valerija,
Ovo nije konkursom obezbeđena pogodnost, nego zakonom zagarantovano pravo. Pročitajte Zakon o porezu na dohodak građana, član 21ž.

Milica on 11.06.2020 20:49

Postovani,
poslodavac je koristio olaksicu za novozaposleno lice 4 meseca a na to nije imao pravo (lose protumacen zakon). Da li u tom slucaju snosi neke sankcije ili je dovoljno samo da se isprave poreske prijave i doplati razlika.
Hvala

Odgovori

Admin sajta on 15.06.2020 00:40

@Milica,
Po zakonu o porezu na dohodak građana nisu predviđene kazne za ovaj prekršaj, ali jesu po Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, no po našem mišljenju, u ovom slučaju, ako vi samoinicijativno promenite prijave i doplatite razliku, ne slede sankcije. Sledile bi ako bi došlo do otkrivanja greške od strane poreskog inspektora u toku postupka poreske inspekcije.
Zato požurite, doplatite razliku, i pazite na eventualnu kamatu.

Valentina Dimić on 13.06.2020 19:26

Poštovanje
Interesuje me da li moj poslodavac može ponovo da ostvari olakšice s’obzirom da mu je to prekinuto jer me je sa početkom vandrednog stanja odjavio ali me je ponovo prijavio nakon para dana?

Odgovori

Admin sajta on 15.06.2020 00:42

@Valentina Dimić,
Olakšica o kojoj govorimo u tekstu: olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica su svojstvo zaposlenog (i on to svojstvo nosi od firme do firme) a ne svojstvo poslodavca. Dakle, vi ste se ponovo zaposlili (pa makar i kod istog poslodavca), poslodavac ima pravo na olakšice za period kad ste se ponovo zaposlili kod njega (pod uslovima da mu trenutni broj zaposlenih nije manji od broja zaposlenih na 31.12.2019. uvećan za broj kvalifikovanih novozaposlenih lica).

Marko on 17.06.2020 08:18

Postovani, da li na lice koje je bilo na birou od marta 2019 imam pravo na povlastice?
Hvala.

Odgovori

Admin sajta on 31.07.2020 15:56

@Marko,
Nije važno da li je lice bilo na birou ili nije. Važno je da li je bilo makar jedan dan tokom 2019. godine u radnom odnosu. U tom slučaju, nema pravo na olakšice. Ako nije bilo u radnom odnosu ni jedan dan tokom 2019. godine, nebitno je da li je bilo na birou ili ne od marta, imaće pravo na olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica koja su predmet našeg teksta.

Jelena Radulovic on 17.06.2020 11:03

Postovanje. Da li prilikom prijave zaposlenog na CROSO kao vrstu zaposlenja stavljamo sifru 101- redovan rad? A olaksice prikazujemo kroz prijave....

Hvala unapred.

Odgovori

Admin sajta on 31.07.2020 15:58

@Jelena Radulović,
Šifra vrste prihoda je npr: 101 101 260
Ono što je srž je da je
1) olakšica sa 70% obeležena sa 26 (7. i 8. cifra u Šifri vrste prihoda),
2) olakšica sa 65% je obeležena sa 27,
3) a olakšica sa 60% je obeležena sa 28.

DUSANKA RAKIC on 17.06.2020 13:21

Postovani ,da li ove olaksice vaze i za preduzetnike pausalce iz IT sektora ,ako zasnuju radni odnos ,a svoju radnju stave u mirovanje i do kog perioda mogu da se zaposle da bi poslodavac ostvari olaksice ako imaju pravo.
I da li novozaposleni do kraja 2020 godine koji nisu u radnom odnosu moraju imati dokaz o kvalifikaciji.
Hvala

Odgovori

Admin sajta on 31.07.2020 16:03

@Dušanka Rakić,
važe i za preduzetnike i paušalce iz IT sektora. Morali su da se zaposle prvobitno do 30.04.2020. godine, a zbog epidemije su morali do 07.06.2020. godine.
Ovo pitanje oko novozaposlenih ne razumemo. Ako možete ponovo da postavite pitanje ali jasnije.

Blažo Vešković on 17.06.2020 20:36

Želeo bi da podnesem molbu da zaposlim, samohranu majkiu I da koristim oklakšice za novozaposlene.
Ona je bila prijavljena kod nas na osam dana u 2019. godini, kada smo koristili godišnji odmor.

Zanima me da li bi mogao da je prijavim na ovaj program,a takođe je prijavljena na biro rada više od šest meseci? I ispunjavam sve uslove sem ovih 8 dana.Da li se može podneti molba na ovaj program i na koju adresu
.

Odgovori

Admin sajta on 31.07.2020 16:08

@Blažo Vešković,
Na žalost, nemate prava da prijavite samohranu majku na ovaj program olakšica za novozaposlena lica. Razlog: bila je tokom 2019. godine prijavljena na tih 8 dana u radni odnos (nebitno da li je u vašoj ili nekoj drugoj firmi).

Dragoljub on 18.06.2020 15:58

Da li osnivač i jedini zaposleni odnosno direktor u svom novoosnovanom doo a prethodno nekoliko godina unazad samostalni preduzetnik pausalac ima pravo na poreske olaksice i to bez gasenja ili stavljanja u mirovanje svoje preduzetnicke radnje vec samo prebacivanje iste u preduzetnicku radnju iz radnog odnosa? I ako da, do kada ima rok za osnivanje svog doo kako bi imao poreske olaksice, da li je to 06.07.2020 (60 dana nakon ukidanja vanrednog stanja) ili 31.12.2020?

Odgovori

Admin sajta on 31.07.2020 16:11

@Dragoljub,
Samostalni preduzetnik (nebitno da li je paušalac ili knjigaš) je imao pravo na poreske olakšice bez gašenja ili stavljanja u mirovanje svoje preduzetničke radnje, da se zaposlio u svom novoosnovanom doo (ili bilo kojem drugom doo) do 06.07.2020. godine.

Aleksija on 19.06.2020 11:06

Postovani, na dan 31.12.2019 imaloi smo 6 radnika. 9.04.2020 zaposlili smo jos jednog na ovu olaksicu za kvalifikovane zaposlene. Jedna radnica je 7.05. dala otkaz? Da li smo izgubili pravo da koristimo ovu olaksicu ? Hvala puno unapred.

Odgovori

Admin sajta on 31.07.2020 16:16

@Aleksija,

Imate već nekoliko primera na ovu temu u gornjim komentarima.
Suština je da se upoređuje broj zaposlenih na dan 31.12.2019 (6) uvećan za broj ljudi koji koriste olakšicu (1), ukupno 7, sa brojem trenutno zaposlenih (6).
Pošto je 6 manje od 7, izgubili ste pravo na olakšicu.

Mina on 20.06.2020 15:32

Dobar dan,

Izvinjavam se ako ste nekome već odgovorili na slično pitanje ali u nedostaku vremena ne mogu nikako da iščitam sve.
Zanima me sledeće: da li kao preduzetnik paušalac mogu i dalje to da budem čak i ako me zaposli moj dosadašnji nalogodavac? Šta je potrebno da uradim i da li i dalje moram da plaćam sve doprinose ili samo porez?

Unapred hvala na odgovoru!

Odgovori

Admin sajta on 31.07.2020 16:18

@Mina,
Možete da budete paušalac i dalje.
Potrebno je da se javite Poreskoj upravi i da im dostavite dokaz o zaposlenju. Sačekajte novo rešenje poreske uprave i po tom rešenju, plaćaćete samo porez i PIO doprinos kao paušalac iz radnog odnosa.

Pantic Zivota on 20.06.2020 18:16

Postovani
Krajem maja sam otvorio preduzetnicku radnju,tj pet shop,u 2019 godini nisam bio zaposlen nigde,interesuje me imam li ja prava na olaksice?

Odgovori

Admin sajta on 31.07.2020 16:19

@Pantic Zivota,

Kao preduzetnik nemate pravo na olakšicu. Ako otvorite d.o.o. i zaposlite se u njemu, onda ćete imati pravo.

Rade on 21.06.2020 15:29

Poštovani,
doo je osnovan 10.05.2020.godine i zaposlio je od 17.06.2020.godine 6 radnika od kojih četvoro ima status kvalifikovanog novozaposlenog lica. Medjutim prilikom prijave u CROSO popunjen je osnov osiguranja 101, da li ima pravo na olakšice?

Odgovori

Admin sajta on 31.07.2020 16:23

@Rade,
Ovo je dobro pitanje.
CROSO je samo dokaz da je radnik prijavljen. Nigde u Zakonu se ne pominje uslov pod kojom šifrom na CROSO treba da se prijavi radnik, ali piše da je uslov da se radnik prijavi na CROSO.
Prema tome, po našem mišljenju, radnici su prijavljeni na CROSO, pa makar i sa nepredviđenom šifrom, pa ako su sklopljeni ugovori o radu i obe strane potpisale, doo ima pravo na olakšice.

Irena Kovacevic on 22.06.2020 08:58

Postovani, moze li pausalac koji do sada nije imao zaposlene I sad je zaposlio jednog radnika na ugovor o radu, da koristi ovu olaksicu za tog radnika? Hvala unapred

Odgovori

Admin sajta on 31.07.2020 16:24

@Irena Kovačević,
Paušalac može da koristi olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica za tog radnika, ali naravno, ne može za sebe.

Snezana Kiselovski on 22.06.2020 10:03

Prijavili bi u knjigovodstvenoj agenciji novozaposleno lice, devojku za zavrsenom ekonomskom skolom, nigde nikad nije radila, imamo li pravo na olaksice i koju sifru bi koristili u PPP-pd a i prilikom prijave u centralni registar koju sifru bi stavili za osnov osiguranja. da li imamo pravo na olaksice ako bi je prijavili od 01.07.

Odgovori

Admin sajta on 31.07.2020 16:28

@Snežana Kiselovski,
Pa koleginice ... :)

Pročitajte Zakon o porezu na dohodak građana, član 21ž.
kao i
Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, član 45đ.

ili pročitajte komentare i tekst detaljno, jer ćete tu sigurno naći sve odgovore na vaša pitanja.

Radosavljevic Bozidar on 23.06.2020 11:59

Postovani
Interesuje me da li pravo na ovu olaksicu imaju pravo radnici koji rade u verskim zajednicama a nisu svestena lica npr prodavac, blagajnik

Odgovori

Admin sajta on 31.07.2020 16:34

@Radosavljevic Bozidar,

Svi radnici koji zasnuju radni odnos (dakle imaju ugovor o radu i prijavu na CROSO) imaju pravo na olakšice.
Ukoliko rade u verskim zajednicama van radnog odnosa, onda nemaju pravo.

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.