Olakšice za kvalifikovana nezaposlena lica od 01.01.2020. godine

11.01.2020

Još jedna vrsta olakšica za novozaposlene od 01.01.2020. godine


Pored postojećih olakšica za zapošljavanje i samozapošljavanje, od 01.01.2020. godine na snazi je novi tip olakšica po osnovu zapošljavanja. Radi se o licima koja se smatraju “kvalifikovanim novozaposlenim licima”. To su lica koja tokom cele 2019. godine nisu bila u radnom odnosu u smislu Zakona o radu niti jedan jedini dan.

 

Zamišljen opseg važnosti olakšice

 

Odredbe su stupile na snagu 27.12.2019. godine a primenjuju se od 01.01.2020. godine i trenutno se primenjuju na zarade obračunate u periodu do 31.12.2022. godine.
 

Novčana suština olakšice

 

Smisao poreskih olakšica je oslobođenje obračuna i plaćanja dela obaveza za obračunate zarade

 • tokom 2020. godine: 70% poreza i 100% PIO doprinosa
 • tokom 2021. godine: 65% poreza i 95% PIO doprinosa
 • tokom 2022. godine: 60% poreza i 90% PIO doprinosa

koje važe za kvalifikovana novozaposlena lica. Za PIO doprinose važi oslobođenje i na teret zaposlenog i na teret poslodavca.


Vrlo atraktivne olakšice za poslodavce

 

Ovo su vrlo atraktivne olakšice gledano na kratki i srednji rok zapošljavanja kvalifikovanih lica, jer čak i recimo 3 godine nakon isteka 2022. godine i pri obračunu punog obima poreza i doprinosa, ukupan iznos plaćenih poreza i doprinosa po kvalifikovanom licu će biti daleko niži od poreza i doprinosa za ostala lica: Tokom perioda olakšica ušteda je oko 65% na porezima i doprinosima. Dakle, poslodavac koji bi na 54000 dinara prosečne neto zarade u Srbiji platio još oko 33500 poreza i doprinosa, na ovaj način bi plaćao samo oko 12000.
Dakle, prosečna zarada poslodavcu štedi u idealnom slučaju 3 godine prosečno 200 evra, ukupno 7200 evra. Čak i kad bi zaposleni ostao još 3 godine kod istog poslodavca i poslodavac mu isplaćivao pune poreze i doprinose, akumulirana ušteda od 7200 evra za prvih 36 meseci i dalje je vredna ušteda u odnosu na pune doprinose koji slede nakon isteka roka 31.12.2022. godine. 

 

Za razliku od trenutno aktuelnih tipova olakšica, ove olakšice su tako osmišljene da poslodavci neće morati da obračunavaju i plaćaju pune poreze i doprinose pa da naknadno zahtevaju povrat sredstava od neke nacionalne institucije, već će zamišljeno da se odmah obračunavaju i plaćaju umanjeni porez i doprinosi (kao kod nekadašnjih olakšica koje su predviđale predaju NZS i NZD obrasce).
Uslov koji treba da ispuni poslodavac je još da zasnivanjem radnog odnosa sa kvalifikovanim novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih u svojoj firmi u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. decembra 2019. godine. Olakšice ostvaruju i novi poslodavci, tj. nove firme, tj. one koje započnu obavljanje delatnosti  nakon 31. decembra 2019. godine.
 

Dva perioda korišćenja olakšica

 

Da bi poslodavci mogli da koriste olakšice, potrebno je da u zakonski predviđenom roku zaposle kvalifikovano lice. Predviđena su dva perioda za zapošljavanje tih lica.

 1. 01.01.2020. godine – 30.04.2020. godine, za preduzetnike i ostale kategorije. 
  Ažurna informacija od 24.04.2020. godine: Rok 30.04.2020. godine je pomeren na datum koji nastupa 60 dana u odnosu na dan kad se ukine vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije. 
 2. 01.05.2020. godine – 31.12.2020. godine., samo za ostale kategorije (objašnjeno u pasosu niže)

U okviru ovih perioda poslodavac treba da učini samo 2 stvari:

 

 1. da zaključi sa kvalifikovanim novozaposlenim licem ugovor o radu
 2. da prijavi to lice na obavezno socijalno osiguranje. 

 

 

Ko se smatra kvalifikovanim novozaposlenim licem

 

Lice koje se zaposli pod navedenim uslovima, a koje pri tom nije imalo zasnovan radni odnos u periodu od 1. januara do 31. decembra 2019. godine, ni jedan dan. Kvalifikovanim novozaposlenim smatraju se oni koji su tokom 2019-te bili:

 

 1. Nezaposleni (nezavisno od statusa prijavljenosti na birou za zapošljavanje),
 2. Studenti koji su završili studiranje (nezavisno od godine završetka studija),
 3. Osnivači koji sa privrednim društvom nisu zasnovali radni odnos,
 4. Lica koja su bila angažovana po bilo kom ugovoru van radnog odnosa. Radi se o
 • Ugovoru o delu,
 • Ugovoru o pravima i obavezama direktora,
 • Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima,
 • Ugovoru o dopunskom radu,
 • Ugovoru o autorskom delu,
 • Ugovoru o stručnom osposobljavanju ili usavršavanju.

5. Posebna kategorija su preduzetnici: Ograničenje kod preduzetnika je što se zapošljavanjem preduzetnika može ostvariti olakšica samo u prvom periodu tj. do 60 dana nakon ukidanja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije (prvobitan zakonski rok je bio 30.04.2020. godine, ali je dana 24.04.2020. godine taj rok pomeren zbog vanrednog stanja). 

 

Paušalci i IT struka – OPREZ !


Ovo je jedini period za ostvarivanje prava na olakšicu za preduzetnke koji ne prođu Test samostalnosti i koji su u periodu tokom cele 2019. godine bili angažovani u vidu angažmana o poslovno tehničkoj saradnji od nalogodavca koji je faktički bio jedini poslodavac.

Prema trenutno važećim zakonskim odredbama, ne postoji tj. nije propisana nijedna procedura kojom će se dokazati da zaposleni niti jedan dan nije bio u radnom odnosu tokom 2019. Godine.
 

Ko se sigurno ne smatra kvalifikovanim novozaposlenim licem?

 

 1. Korisnici starosne, invalidske penzije i privremene starosne penzije
 2. Zaposleni u javnim preduzećima i institucijama, državnim organima i budžetski korisnici
 3. Ostala lica koja ne ispunjavaju gore navedene uslove

 

Zašto je značajan datum 01. mart 2020. godine za preduzetnike?

 

01. mart 2020. je rok propisan izmenama zakona kao krajnji rok da se završi poslovni odnos između nalogodavca i preduzetnika koji je faktički radio kod nalogodavca (kao da mu je taj nalogodavac ustvari poslodavac). Dakle, ovo je čest slučaj kod paušalaca koji su radili za samo jednog nalogodavca.  Do 1. marta 2020. godine takvi preduzetnici mogu da izdaju račun svom nalogodavcu i takav prihod će imati tretman poslovnog odnosa između dva subjekta: nalogodavca i preduzetnika.


Međutim, nakon tog roka, ako bi preduzetnik izdao račun nalogodavcu, na taj poreski događaj bi se primenilo načelo fakticiteta, što znači da bi poreski inspektor u procesu kontrole nalogodavca mogao da utvrdi drugu vrstu poreza i da naloži nalogodavcu da obračuna i plati porez po zakonu kao da je to "Drugi prihod" definisan zakonom. U ovom slučaju, to je porez 20% na naknadu i puni doprinosi, u zavisnosti od statusa zaposlenja preduzetnika. Ako preduzetnik još nije u radnom odnosu, onda je prema trenutnim propisima još 35.8% doprinosa.

 

 

Kako se prenosi pravo na ovu olakšicu?

 

Ove olakšice imaju još jednu pogodnost vezano za klimu zapošljavanja: olakšica je svojstvo zaposlenog, a ne poslodavca. Šta ovo znači: kvalifikovani zaposleni olakšicu nose sa sobom u slučaju da se zaposle kod novog poslodavca u navedenom periodu. Dakle olakšice neće biti privilegija samo za onog poslodavca koji prvi zaposle neko kvalifikovano lice, već će kvalifikovano lice pravo na olakšicu moći da prenesu do 31.12.2022. godine na svakog narednog poslodavca.
 

 

Kako se gubi pravo na ovu olakšicu?

 

Poslodavac gubi pravo na ovu olakšicu ako smanji broj zaposlenih koji ne koriste ovu olakšicu uvećanu za broj kvalifikovanih zaposlenih lica koji koriste ovu olakšicu, u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.12.2019. godine.

 

Na primer, poslodavac je na dan 31.12.2019. godine imao 7 zaposlenih. Tokom 2020. godine je zaposlio još 2 zaposlena bez olakšice i 3 zaposlena sa olakšicama. Poslodavac ima 12 zaposlenih lica, ali kritičan broj zaposlenih je 10, jer je to 7 (broj zaposlenih na dan 31.12.2019. godine) uvećan za 3 (broj zaposlenih koji koriste olakšice).
Ukoliko poslodavac raskine radni odnos sa jednim od 9 zaposlenih koji ne koriste olakšicu, sva 3 zaposlena imaju pravo na ove olašice, jer ostaje 11 zaposlenih, što je veće od 10.
Ukoliko poslodavac raskine radni odnos sa 2 od 7 starih zaposlenih, sva 3 zaposlena i dalje imaju pravo na ove olakšice, jer ostaje 10 zaposlenih, ali se broj zaposlenih u odnosu na 31.12.2019. godine (7), uvećan za broj kvalifikovanih lica koje koriste olakšicu (3) nije umanjio, nego je ostao isti.
Ukoliko poslodavac raskine radni odnos sa 3 od 10 zaposlenih koji ne koriste olakšicu, jedan od zaposlenih koji koristi olakšicu će izgubiti pravo na istu (i to onaj koji je najranije zaposlen).
Ukoliko poslodavac raskine radni odnos sa jednim od 3 novozaposlena koji koriste olakšicu, ukupan broj je 7 + 2 + 2 = 11, pa preostala 2 novozaposlena sa olaškicom ne gube pravo na istu, jer je kritičan broj 7 (broj zaposlenih na 31.12.2019. godine) + 2 (broj kvalifikovanih lica) = 9. Pošto je 11 > 9, kvalifikovanim licima ostaje pravo na olakšicu.
 

 

 

Zaključak

 

Poreski smisao ovih olakšica jeste delom da se faktički radni odnos dela preduzetnika sa nalogodavcima prevede na radni odnos, ali ova olakšica ima mnogo manja ograničenja u odnosu na ostale aktuelne olakšice:

 • Ne uslovljava postojanje dokaza od 6 meseci sa biroa za zapošljavanje
 • Ne zahteva dodanu papirologiju dokazivanja prava ostvarivanja na olakšicu već se porez i doprinosi umanjuju pri obračunu
 • Ne uslovljavaju poslodavca da zaposli nekoliko lica da bi se olakšica ostvarila: za jednog su olakšice kao i za 100 novozaposlenih
 • Ne postoji ograničenje u broju zaposlenih za koje se olakšice mogu ostvariti
 • Zaposleni imaju prava da "nose" olakšicu sa sobom u drugo pravno lice, tj. ne stvara se obaveza poslodavcu da vrati novac državi usled gubitka tog zaposlenog koji je otišao u drugo pravno lice,
 • Takođe, zaposleni ima priliku da bude atraktivniji na tržištu jer se nad njime i kod ostalih poslodavaca mogu primeniti olakšice
 • Atraktivne cifre umanjenja poreza i doprinosa po jednom zaposlenom omogućavaju značajnu uštedu poslodavcu i "računicu" srednjeročnog ili dugoročnog planiranja zapošljenja kvalifikovanog zaposlenog lica

 

 

Komentari (611)

Ivana Stamenkovic on 27.01.2020 09:09

Postovani, da li lice koje je prijavljeno pod sifrom za olaksice ima pravo na bolovanje, koji se iznos uzima za osnovicu za doprinose? Da li idu uredno u radni staz puni iznos poreza i doprinosa? Hvala unapred.

Odgovori

SVM SUPPORT on 12.02.2020 14:37

@Ivana Stamenkovic,
Nema smetnji da lice koje je prijavljeno sa šifrom za olakšice ide na bolovanje.
Ne prijavljuju se puni iznosi poreza i doprinosa u poreskoj prijavi za zarade, ali se vreme provedeno pod olakšicom računa u radni staž, to i jeste suština ove olakšice :) - da se poslodavci lakše odluče da nekog zaposle i da tom nekom teče radni staž.

Mihailo Marinkovic on 12.02.2020 20:04

Postovani,

Da li kao kvalifikovani novozaposleni (nameravam da se zaposlim u doo) moram da zatvorim preduzetnicku agenciju (pausalac sam od 2016) kako bih ostvario olaksice ili mogu samo da je stavim na mirovanje, za slucaj da mi povremeno iskrsne neki posao sa strane.

Hvala!

Odgovori

SVM SUPPORT on 14.02.2020 16:33

@Mihailo Marinkovic

Za državu (tj. po zakonu) je važno da se vi zaposlite i da poslodavac ubuduće plaća porez i doprinose na vašu zaradu. Uopšte nigde nije postavljen uslov da vi morate da zatvarate preduzetničku agenciju. Naš savet je da je privremeni prekid obavljanja delatnosti (status mirovanja).

Aca Martinovic on 14.02.2020 15:34

Da li se olaksice odnose samo na minimalac ili se odnosi na vece plate recimo 70000.

Odgovori

SVM SUPPORT on 14.02.2020 16:43

@Aca Martinovic,
Prema trenutno važećim propisima, ova vrsta olakšica za zapošljavanje nije ograničena iznosom zarade.

Svetlana Knezevic on 15.02.2020 11:27

Poštovani, da li pravo na olaksicu ostvaruje samo poslodavac ili i zaposleni?
Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 19.02.2020 11:30

@Svetlana Knezevic,
Pravo na olakšicu ostvaruje poslodavac, umanjujući porez i doprinose koji plaća državnim institucijama uz zaradu zaposlenog. Zaposlenom ostaje ista neto zarada kao kada ne bi koristio olakšicu.

Ana-Marija Antić on 15.02.2020 21:17

Kao potencijalni poslodavac, molim još jednom za dodatno objašnjenje - da li se kvalifikovanim novozaposlenim licem u 2020. može smatrati lice koje je jednim delom 2019.-e bilo preduzetnik, a zatim zatvorilo preduzetničku radnju i prijavilo se na evidenciju NSZ-a?

Takođe, kako se dokazuje status nezaposlenosti za lica koja tokom 2019.-e objektivno nisu radila ni jedan dan, ali se nisu ni redovno javljala savetniku NSZ-a?

Odgovori

SVM SUPPORT on 19.02.2020 11:50

@Ana-Marija Antić,
Kad pročitate pažljivo Zakon i izmene zakona, nigde se ne pominje da je za ovu olakšicu potrebna bilo kakva evidencija vezano za Nacionalnu službu za zapošljavanje (NZS).
Time je upitno (i to smo i naglasili u tekstu) kako će se dokazivati da kvalifikovana novozaposčena lica tokom 2019. godine nisu radila ni jedan dan. Jedan od predloga je da se izvadi listing u odgovarajućem fondu za period 01.01.2019. godine - 31.12.2019. godine.

Vera Hajduk-Veljkovic on 30.09.2021 12:38

Molim Vas jedno pitanje.Imam klijenta koji je otvorio svoju preduzetnicku radnju 13,08,2021,Da pi poslodavac obracunava svoju licnu zaradu ma pravo na bilo kakve olaksice.Trenutna sifra vrsta prihoda 103106000,Uradjeni doprinosi za period 13,08-31,08,2021 i placeni danas.
Pravo na olaksicu molim vas da mi objasnite.

Violeta Radenkovic on 17.02.2020 20:23

Postovani,
da li mogu biti u kategoriji kvalifikovanih novozaposlenih ukoliko nisam bila zaposljena tokom 2019. U 2019. obavljala sam volonterski pripravnicki staz radi polaganja strucnog ispita. Prijavljena sam na evidenciji NSZ u decembru 2019.god.
Hvala

Odgovori

SVM Support on 19.02.2020 11:58

@Violeta Radenkovic,
Volonterski staž se ne smatra radom iz radnog odnosa. Evidencija na NSZ nije od značaja za ovu olakšicu. Znači, vi ste u kategoriji kvalifikovanih novozaposlenih.

Snezana Andrejevic on 14.12.2022 13:51

Poštovani, od strane poreskog inspektora osporeno nam je pravo na korišćenje olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice koje je stupilo u radni odnos 02.03.2020. godine zato što tvrdi da nismo imali pravo na olakšicu zato što smo raskinuli ugovor o dopunskom radu sa jednim licem 11.02.2022 i na taj način smanjili broj zaposlenih u odnosu na 31.12.2019.godine. Da li je tačno da se ugovor o dopunskom radu i ugovor o delu jednako tretiraju kao da je raskinut radni odnos sa radnikom kome se redovno uplaćuju svi porezi i doprinosi? Inspektor se poziva na čl.11 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, gde dopunski rad i ugovor o delu ( iako je ta osoba osiguranik penzioner) tretiraju kao zaposleni.

Nikola on 18.02.2020 16:17

Poštovani,

Prilikom zaposlenja na ovaj način, sa ovim olakšicama, koji status je za kasnije eventualno trudničko bolovanje? Da li se računa u tom slučaju ceo iznos bez olakšica trudnici ili umanjen?

(Ukupan trošak neto, poreza i doprinosa bez olakšica je npr 100.000, sa olakšicama u prvoj godini umanjen za 70% poreza i 100% doprinosa - šta trudnica računa u osnovicu za bolovanje?)

Odgovori

SVM Support on 19.02.2020 12:09

@Nikola,
Po našem mišljenju: u izmenama zakona ne pominje se trudničko niti bilo kakvo drugo odsustvo kao izuzetak. Dakle, važe standardni uslovi za zasnivanje trudničkog bolovanja. Obračun prvih 30 dana odsutva se računa na teret poslodavca, i kod njega važe olakšice za umanjen porez i doprinose , a od 31. dana, kad se trudničko bolovanje isplaćuje na teret Fonda za zdravstveno osiguranje, obzirom da Fond nije poslodavac, ne važe pravila za okakšicu.
Trudnica i u jednom i u drugom slučaju (i kad je u radnom odnosu, i kad je na trudničkom bolovanju) ostvaruje otprilike isti neto iznos zarade. Olakšice se odnose na porez i doprinose koje poslodavac neće da isplati državnim institucijama.

Dzemil Dzamovic on 18.02.2020 19:59

Da li postoji oslobadjanje od doprinosa prve godine otvaranja firme za osobe koje su bile 6 meseci na zavoduu pa otvorile firmu?

Odgovori

SVM Support on 19.02.2020 12:13

@Dzemil Dzamovic,
Ako je osoba koja je bila 6 meseci na zavodu, pa otvorila firmu, i u radnom odnosu je u toj svojoj firmi, onda ne postoji pravo na olakšicu.
Ako je osoba koja je bila 6 meseci na zavodu, pa otvorila firmu, i nije u radnom odnosu u toj svojoj firmi, onda postoji pravo na olakšicu.

Svetlana Knezevic on 19.02.2020 12:31

Postovani, zahvaljujem na prethodno datom odgovoru da olaksicu ostvaruje samo poslodavac a da zaposlenom ostaje ista neto zarada. Medjutim, u Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje u clanu 45đ kaze sledece: "Poslodavac koji zasnuje radni odnos sa licem koje se u skladu sa odredbama ovog člana može smatrati kvalifikovanim novozaposlenim (u daljem tekstu: kvalifikovano novozaposleno lice), oslobađa se obaveze plaćanja doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog i na teret poslodavca, za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2022. godine."
Dakle zakon spominje oslobadjanje i na teret zaposlenog. Da li to i dalje znaci da neto zarada ostaje nepromenjena?
Hvala.

Odgovori

SVM SUPPORT on 19.02.2020 12:40

@Svetlana Knezevic,
Tako je. Zarada se obračunava sa i bez olakšice. Sa olakšicom se obračunava da bi se poslodavcu izračunao iznos olakšice, a bez olakšice da bi se zaposlenom isplatio neto iznos (kao i da nema olakšice).

Aleksandar on 19.02.2020 13:25

Postovani,

da li je tacno da je poslodavac duzan da refundira olaksice koje ostvari na konto zaposlenog, ako zaposleni da ili dobije otkaz u naredne ti godine. Naime nas nekoliko radi za jednu stranu firmu i sada prelazimo iz pausala u doo kako bi izbegli eventualni problem sa testom samostalnosti. Doo bi se vodio na nekoga od nas, ali ako bi neko dao otkaz posle godinu dana, da li to znaci da bi doo morao drzavi da nadoknadi njegove iskoriscene olaksice ostvarene za tih godinu dana. Nisam uspeo da nadjem gde to pise, ali evo sad cujem sa vise strana.

pozdrav
Aleksandar

Odgovori

SVM SUPPORT on 19.02.2020 15:35

@Aleksandar,

Po našem mišljenju, u zakonu je opisano samo da poslodavac GUBI pravo na olakšice u određenim uslovima. Ovo tumačimo kao da više nema pravo na olakšice u budućnosti, ali ne tumačimo tako da je poslodavac dužan da refundira državi olakšice koje je koristio.

Ana-Marija Antić on 20.02.2020 13:19

Poštovani,
Zahvaljujem za odgovor na moje pitanje o mogućnosti za dokazivanju statusa nezaposlenosti preko listinga Fonda (PIO, pretpostavljam) i molim Vas i za odgovor na prvi deo istog pitanja, koji mi je još bitniji - da li se kvalifikovanim novozaposlenim licem u 2020. može smatrati lice koje je jednim delom 2019.-e bilo preduzetnik (dakle, ne zaposleno kod drugoga), a zatim zatvorilo preduzetničku radnju i prijavilo se na evidenciju NSZ-a?
Ovo me interesuje zato što imam mogućnost da uposlim upravo takvo lice, a u jednom od prethodnih odgovora ste pomenuli da preduzetnik može da zasnuje radni odnos u doo-u i bez zatvaranja dosadašnje preduzetničke radnje i da se kao takav može smatrati kvalifikovanim novozaposlenim licem - dakle, iako je, pretpostavljavam, i tokom 2019. bio u radnom odnosu kao preduzetnik.
Unapred zahvaljujem na odgovoru.

Odgovori

SVM Support on 21.02.2020 12:27

@Ana-Marija Antić,
Preduzetnik koji je bio u radnom odnosu tokom 2019. godine (makar i jedan dan) smatra se Kvalifikovanim novozaposlenim licem samo do 30.04.2020. godine. Nakon toga se ne smatra kvalifikovanim novozaposlenim licem.
Smisao odredbe člana 21ž stav 3 i stav4 Zakona o porezu na dohodak građana i jeste bio da se preduzetnicima da 4 meseca da se zaposle kod nalogodavca, koji bi im činom zapošljavanja postao poslodavac.
To što je lice zatvorilo preduzetničku radnju, pa se prijavilo na evidenciju NSZ-a ne menja stvar u vašu korist.
Po našem mišljenju daklle, imate šansu da zaposlite to lice do 30.04.2020. godine.

Branislava Andjelkovic on 20.02.2020 16:26

Postovani,
Da li prilikom obracuna zarade radnika sa ranijim olaksicama od 65% povracaja dela doprinosa i za radnike bez olaksica, moze se predati jedan obracun ili se treba predati dva obracuna u 2020. godini? Napominjem da smo ranije podnosili samo jedan obracun zarade sa razlicitim siframa.

Odgovori

SVM SUPPORT on 21.02.2020 12:36

@Branislava Andjelkovic,

Iz izmena zakonske odredbe nigde ne piše eksplicitno da treba da se prave posebni obračuni za radnike sa novim olakšicama. Ovo će praksa pokazati, koliko obračuna treba da predajemo.

Danica on 20.02.2020 23:27

Postovani
Da li prava na poreske olaksice imaju poslodavci koji zaposljavaju lica najuze porodice?

Odgovori

SVM SUPPORT on 21.02.2020 12:40

@Danica,

U opštem slučaju, imaju. Bitno je da član najuže porodice ispunjava opšte uslove propisane izmenama zakona: one koje smo naveli u tekstu + da poslodavac nije javno preduzeće i slično, da član porodice ne koristi već neku olakšicu i da ne koristi starosnu ili invalidsku penziju.

Dusica Miljanovic on 21.02.2020 21:08

Postovani,
Da li se smatra kvalifikovanim novozaposlenim licem osoba koja je bila preduzetnik tokom cele 2019 godine, a privremeni prekid je napravila od 1.02.2020. Nije na birou bila nikada. Ako se zaposli u DOO u stalni radni odnos , naravno do kraja aprila u I fazi, da li se mogu dobiti olaksice? Pritom, radi se o tome da bi brat koji je direktor DOO, zaposlio sestru, a osnivac firme je njihov otac, koji je ostvario pravo na penziju .
Unapred zahvaljujem na odgovoru!

Odgovori

SVM SUPPORT on 24.02.2020 14:55

@Dusica Miljanovic,
Ako se taj preduzetnik zaposli u d.o.o. u stalni radni odnos do 30.04. mogu se dobiti olakšice, uz ostale uslove koji su nabrojani u tekstu.
Rodbinski odnosi u d.o.o. ne utiču na (ne)mogućnost ostvarivanja ove olakšice.

Jelena on 23.02.2020 00:41

Postovani,
Molim za misljenje vezano za zakonski uslov sticanja statusa kvalif.nezaposlenog lica.
Igrom slucaja, u 2019.god. sam zakljucila ugo.o radu u trajanju od samo 15 dana. Osim tog kratkog perioda, na evidenciji nezaposlenih lica NSZ-a sam gotovo 5 godina uz redovno javljanje.
Da li ima nacina za ostvarivanje poreskih olaksica za novozaposlene?
Hvala unapred.

Odgovori

SVM SUPPORT on 24.02.2020 15:04

@Jelena,
Na žalost, zakon je vrlo jasan: ne smete biti zaposleni niti jedan dan u radnom odnosu tokom 2019. godine, kao jedan od preduslova za ostvarivanje ovih olakšica.

Slobodan Djikanovic on 23.02.2020 15:42

Postovani,
ukoliko osnujem novo privredno drustvo (d.o.o.), odnosno ukoliko istovremeno postanem i osnivac i novozaposleni (direktor), da li mogu da ostvarim navedene poreske olaksice?

Odgovori

SVM SUPPORT on 24.02.2020 15:12

@Slobodan Djikanovic,
Možete, i to:
1. ako ste bili preduzetnik tokom 2019. godine, onda samo ako se zaposlite u vašem d.o.o. do 30.04.2020. godine
2. ako niste bili preduzetnik tokom 2019. godine, i nigde niste bili u radnom odnosu, onda ako se zaposlite u vašem d.o.o. do 31.12.2020. godine

Zeljko jovanovic on 23.02.2020 20:56

Da li lice koje je u 2019 bilo preduzetnikna licnoj zaradi moze da otvori doo zaposli sebe kao direktora i da imapravo na ove olaksice

Odgovori

SVM SUPPORT on 24.02.2020 15:15

@Zeljko Jovanovic,
Ako ste tokom 2019. godine bili bilo kakva vrsta preduzetnika (bilo paušalac, bilo na ličnoj zaradi ili sa samooporezivanjem) odgovor je da, može, samo ako se zaposlite u vašem d.o.o. do 30.04.2020. godine. Nakon tog roka nema više prava na olakšice.

Rade on 24.02.2020 10:44

Poštovani,

Šta se dešava ako je paušalna agencija u statusu mirovanja, ali se desi priliv za usluge koje su fakturisane dok je agencija bila aktivna? Da li je to prekršaj, kako poreska posmatra taj slučaj?

Odgovori

SVM SUPPORT on 24.02.2020 15:21

@Rade,
Poreska uprava posmatra vašu neaktivnost na osnovu podnetih obrazaca PPDG, a ne na osnovu aktivnosti u bankama. Tako bi bar trebalo da bude.
Što znači, ako ste vi u periodu dok je preduzetnik bio u statusu "Privremeni prekid obavljanja delatnosti" kako mu je službeni naziv, alias u statusu mirovanja, a neko vam uplatio novac, to se ne smatra da preduzetnik "nije mirovao". Uplate od klijenata su poslovni događaji na koje ne možete da utičete 100% niti je aktivan neki propis koji obavezuje kako da postupate u slučaju statusa mirovanja sa uplatama klijenata.

Ivana Antonić on 24.02.2020 21:51

Poštovanje,

Da li kao vlasnik DOO mogu da se zaposlim u svom preduzeću, do sada nisam bila zaposlena, bila sam samo vlasnik, i da na taj način ostvarim olakšice za novozaposleno lice?

Hvala...

Odgovori

SVM SUPPORT on 25.02.2020 10:34

@Ivana Antonić,

Evo male mozgalice :)
(rogobatna rečenica iz člana 21ž zakona koju treba rastaviti na delove a koja vam daje odgovor na vaše pitanje)

Kvalifikovanim zaposlenim se smatra lice koje nije imalo status osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član.

Ako vam ne bude jasan odgovor, raščlanićemo mi :)

Vladislav on 25.02.2020 00:02

Postovani,

Jedan knjigovodja mi je dao informaciju da zakljucno sa 29. februarom moram napraviti poslednju fakturu sa klijentom, da bih (isto najkasnije) u toku marta mogao da zasnujem radni odnos.
Ovde u clanku se, medutim, navodi 30. april kao poslednji rok za potpisivanje ugovora o radu.
Molim vas da mi objasnite znacaj rokova 1. Mart (datum koji se ranije cesto pominjao) odnosno 30. april.

Ukratko, da li mogu da radim kao pausalac za klijenta, recimo do 29. aprila, pa da tog dana stavim preduzetnicku radnju u status mirovanja i da 30. aprila zasnujem ugovor o radu?

Hvala unapred.

Odgovori

SVM SUPPORT on 25.02.2020 10:57

@Vladislav,

01. mart 2020. je rok propisan zakonom kao krajnji rok da se završi poslovni odnos između nalogodavca i preduzetnika koji je faktički radio kod nalogodavca (kao da mu je taj nalogodavac ustvari poslodavac).
Nakon tog roka, ako bi preduzetnik izdao račun nalogodavcu, na taj poreski događaj bi se primenilo načelo fakticiteta, što znači da bi poreski inspektor u procesu kontrole nalogodavca mogao da utvrdi drugu vrstu poreza.

Dakle, istina je, možete da budete preduzetnik do 30.04.2020 koji se nije zaposlio kod nalogodavca, ali ne smete više da izdajete račune nakon 01.03.2020. godine nalogodavcu, jer bi se u toku kontrole poreskog inspektora taj poslovni događaj mogao oceniti drugom vrstom prihoda.

Hvala na primedbi, i ovom informacijom ćemo pojasniti članak.

Vladimir on 25.02.2020 10:01

Postovani,
Imam pitanje u vezi gubljenja prava olaksica. Naime, ako je u firmi jedan direktor (poslodavac) i on zaposli (kvalifikovanog nezaposlenog) novog radnika i samim tim dobije olaksice za tog novog radnika (vreme februar 2020) i tada ih ima dvoje u firmi, ako taj prvi direktor da otkaz tj preda direktorstvo novozaposlenom i ostane zaposlen samo taj novozaposleni sa olaksicama, da li se u tom slucaju gube olaksice za tog novozaposlenog?
Posto kazu da se gubi ako se smanji broj u odnosu na 31.Decembar 2019, dakle do tada je bio jedan, na kratko bi bilo dva, pa opet jedan.
Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 25.02.2020 10:59

@Vladimir,

Prema našem mišljenju to je tačno. Novozaposleni bi gubio pravo na ovu olakšicu, jer se ukupan broj zaposlenih u odnosu na 31.12.2019. godine smanjio nakon što se zapošljavanjem njega privremeno povećao.

Vladimir on 25.02.2020 11:36

Ako dozvoljavate da se samo nadovezem na Vas predjasnji odgovor SVM SUPPORT on 25.02.2020 10:59 @Vladimir
Dakle, a kada bi taj novozaposleni, na kom bi u momentu zaposljavanja bila ostvarena olaksica, pa nakon toga izgubljena olaksica posto bi bio jedini zaposleni, kada bi se taj novi zaposleni nakon toga zaposlio u novu firmu da li bi u toj novoj firmi imao olaksicu do kraja 2022?
Posto se olaksica nastavlja i na sledeceg poslodavca, ali bi u ovoj prethodnoj firmi bi sa olaksicom, pa bez, pa da li bi mogao ponovo nastaviti olaksicu u sledecoj firmi?
Hvala puno

Odgovori

SVM SUPPORT on 25.02.2020 11:49

@Vladimir,
Odlično pitanje !
Prema izmenama zakona, gubitak olakšice je vezan za poslodavca. Dakle, ovaj poslodavac GUBI pravo na olakšicu, i to samo za tog zaposlenog.
Zaposleni svoju olakšicu "nosi" sa sobom i novi poslodavac ponovo stiče pravo da ostvari olakšicu. Ovo i jeste značajna povoljnost u odnosu na neke ranije olakšice.

Vladimir on 25.02.2020 14:15

Samo jos ovo ako dozvolite, da li bi postojao mozda odredjeni vremenski period koji bi morali oba zaposlena provesti zajedno u firmi, pa tek onda da taj prvi zaposleni (direktor) moze da izadje iz firme, ili bi to moglo brze tj ako danas zaposlite drugog sa povlasticama, a sutra vec direktor izadje, dakle nisu jos ni prve plate isplacene. Da li je i tada taj drugi zaposleni "nosilac" povlastica kod drugog poslodavca u drugu firmu?
Sve pohvale za Vas rad

SVM SUPPORT on 26.02.2020 23:09

@Vladimir,

Po našem mišljenju, ako danas zaposlite drugog zaposlenog sa ovom olašicom, sutra već direktor može da izađe iz firme.
Međutim, u praksi će se verovatno tražiti razni dokazi da bi se olakšice priznale, i vreme će pokazati da li će tako brzo biti moguće da se olakšice prenose iz firme u firmu.

Ivana Antonić on 25.02.2020 11:44

Poštovanje...

Hvala na odgovoru ali ipak molim za raščlanjenje, da ne bih napravila neku grešku.
"Kvalifikovanim zaposlenim se smatra lice koje nije imalo status osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član."

Najlepše hvala na strpljenju i odvojenom vremenu sa svima nama :)

Odgovori

SVM Support on 25.02.2020 11:58

Evo ukratko pitanja:
Da li vlasnik d.o.o. koji do sada NIJE bio zaposlen u tom d.o.o. može da se zaposli tokom 2020. godine u tom d.o.o. i da na taj način ostvari olakšice za novozaposleno lice?

Evo ukratko odgovora:
Da, ako nije bilo zaposleno nigde drugde tokom 2019. godine i nije bilo preduzetnik tokom 2019. godine.

Evo proširenog odgovora:
Obzirom da pravo na olakšicu ostvaruje ono lice koje je član društva koji u toku 2019. godine nije bio u radnom odnosu u tom društvu u kojem je član, ispunjen je uslov iz člana 21ž stav 3 ili 4 Zakona o porezu na dohodak građana, pa se takvo lice može smatrati kvalifikovanim novozaposlenim licem.

Ako je lice ipak bilo preduzetnik tokom 2019. godine, onda može da se zaposli samo do 30.04.2020. godine, a ako nije bilo preduzetnik niti bilo u radnom odnosu u nekoj drugoj firmi tokom 2019. godine, onda do 31.12.2020. godine.

Mirjana Agbaba on 25.02.2020 12:00

Poštovani,

Ukolik zaposlimo lice koje ima pravo na subvencije, a trenutan broj radnika u firmi je 186, da li će firma morati da vraća poreze doprinose ili od momenta kada je broj radnika manji od početnog mora da plaća pune poreze i doprinose?
Odnosno, da li postoje sankcije ukoliko se broj radnika smanji u odnosu na trenutak kada je zaposleno lice koje ima pravo na subvencije?

Odgovori

SVM SUPPORT on 26.02.2020 22:59

@Mirjana Agbaba,
Prema našem mišljenju, firma ne mora da vraća poreze i doprinose ako se broj radnika smanji u odnosu na 31.12.2019. godine, ali gubi pravo na olakšice za onaj broj lica za koji je smanjio broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.12.2019 + broj kvalifikovanih novozaposlenih.

Npr. ako ste imali 186 zaposlenih. Zaposlite 4 kvalifikovana novozaposlena lica, a posle otpustite jednog od tih 190 zaposlenih (koje uopšte ne mora biti jedan od kvalifikovanih novozaposlenih, nego npr. nekog starog radnika), onda gubite pravo za jednog zaposlenog da bude kvalifikovano novozaposleno lice, i to onog od četvoro kojeg ste prvog zaposlili.
Zakon ne precizira kojeg ćete radnika skinuti sa liste kvalifikovanih ako ste više kvalifikovanih zaposlenih lica zaposlili u istom danu.
Npr: ako su 2 kvalifikovana zaposlena počela da rade od 05.02.2020. godine (Pera i Mika), a još 2 od 25.02.2020. (Marko i Janko) i onda 11.03.2020. otpustite Stanka, onda ili Pera ili Mika gube status kvalifikovanog zaposlenog lica. Da je Pera bio zaposlen 05.02.2020, a Mika samo dan kasnije, npr. 06.02.2020. godine, onda bi Pera kao najstariji kvalifikovani zaposleni izgubio taj status.
Naravno, Pera bi ostao u radnom odnosu, ali poslodavac nema pravo na olakšicu za Peru.

Takođe, prema našem mišljenju, za olakšice koje su ostvarene za Perinu zaradu za februar i deo marta (dok nije otpušten Stanko), ne treba vraćati državi nikakav porez i doprinose.

Ivana Antonić on 25.02.2020 13:35

VI STE, STVARNO, DIVNI...

Odgovori

SVM Support on 27.02.2020 22:07

Hvala na fidbeku :) !

Ciric zoran on 25.02.2020 21:44

Otvorio bi pausalnu firmu,gde treba da se obratim za informaciju sta mi treba od papira da bi dobio subvencije

Odgovori

SVM SUPPORT on 26.02.2020 23:15

@Ciric Zoran,
I za otvaranje paušalne agencije i za dobijanje subvencija, dobar početak je da se obratite knjigovođi ili advokatu.

Dragana on 26.02.2020 15:41

Pozdrav,

Od 01.01.2019. do 30.09.2019. moja preduzetnicka agencija je bila u statusu mirovanja i pri tome nisam bila zaposlena. Od 01.10.2019. do danas agencija je aktivna i od 01.03.2020. cu stupiti u redovan radni odnos. Da li moj novi poslodavac ima pravo na olaksicu?

Odgovori

SVM SUPPORT on 26.02.2020 23:18

@Dragana,
Ne, zato što ste bili tokom perioda od 1. januara 2019. godine do 30. aprila 2020. u statusu preduzetnika. Čak i da je preduzetnička radnja bila u statusu "mirovanja" sve to vreme, poslodavac ne bi imao pravo na olakšicu.

VERICA ŽIVANOVIĆ on 27.02.2020 05:49

Poštovani, da li penzioner u prevremenoj penziji može imati status kvalifikovanog nezaposlenog lica?
Hvala.

Odgovori

SVM SUPPORT on 27.02.2020 10:13

@Verica,

Penzioner ne može, bez obzira da li je starosna, invalidska ili privremena starosna penzija.

Olivera on 27.02.2020 09:23

Poštovani,
koja je šifra vrste prihoda za ovu vrstu olakšica i koeficijenat za bruto zvog 70% poreza pravo na umanjenje ?
Pozdrav!!!

Odgovori

SVM SUPPORT on 27.02.2020 10:30

@Olivera,

Pod pretpostavkom da je u pitanju zaposleni, da nema beneficirani staž: biće 101 101 260
Ono što je srž je da je olakšica sa 70% obeležena sa 26 (7 i 8 cifra u Šifri vrste prihoda), olakšica sa 65% je obeležena sa 27, a olakšica sa 60% je obeležena sa 28.

Detalji su u novoj verziji Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku, koja je na snazi od 01.01.2020. godine

Vladimir on 27.02.2020 10:35

Poštovani,
da li se ova olakšica ostvaruje i kod zapošljavanja kada se potpiše ugovor o radu na nepuno radno vreme?

Odgovori

SVM SUPPORT on 27.02.2020 11:25

@Vladimir,
Po našem mišljenju, da.

Nemanja on 27.02.2020 13:04

Poštovani,
Da li prava na olakšice imaju studenti koji još nisu završili fakultet i vode se kao redovni studenti ali nisu bili zapošljavani u 2019?

Odgovori

SVM SUPPORT on 27.02.2020 21:40

@Nemanja,
Student nije vrsta statusa što se tiče statusa radnog odnosa. Ovo znači da student može biti kvalifikovano novozaposleno lice.

Vladislav on 27.02.2020 15:22

Citave prosle i ove godine sam radio kao preduzetnik pausalac za jednog klijenta.

1. Ako od kraja februara stavim preduzetnicku agenciju na mirovanje i od 1. marta napravim d.o.o., da li i dalje mogu da nastavim da poslujem sa istim klijentom preko doo, tj. bez obaveze testa samostalnosti?
2. Da li onda zadrzavam pravo na poreske olaksice?
3. Da li mi se najvise isplati da celokupne prihode od ovog klijenta isplacujem sebi kao bruto zaradu na kojoj bih dobio poreske olaksice? Tako ne bih placao porez na dobit?
4. Kolike troskove (jednokratne i mesecne) bih imao prelaskom na doo?
5. Da li je jednostavnije da budem doo van sistem pdv ili da budem u pdv. (predvidjeni prihodi ce mi biti manji od 8 miliona dinara). I sta odabir jednog ili drugog povlaci za sobom?

Hvala unapred :)

Odgovori

SVM SUPPORT on 27.02.2020 21:42

@Vladislav,
Ovoliko pitanja već prevazilazi obim informacija koje pružamo preko komentara na blogu. Možete se javiti u inbox na office@svmresenja.com i zatražiti ponudu za konsultacije.

Dragana on 27.02.2020 16:14

Da li mi mozete pojasniti primer iz teksta o olaksicama u Privrednom savetniku, januar 2020. :
Fizicko lice je registrovalo preduzetnicku delatnost u maju 2019. godine i odlucilo se za obracun licne zarade. S obzirom na to da u periodu cele 2019. godine to lice nije bilo zaposleno bilo kod drugog poslodavca, bilo u svom privrednom drustvu, steklo je status kvalifikovanog lica. U periodu od 01.01. do 30.04.2020. to lice moze da se zaposli kod poslodavca ili da u istom periodu osnuje privredno drustvo i u svom novoosnovanom drustvu osnuje radni odnos i time omoguci poreske olaksice za novozaposleno lice poslodavcu kod kojeg se zaposlio (nezavisno od toga sto i dalje posluje kao preduzetnik i nezavisno od toga sto ostvaruje licnu zaradu).

Meni se cini da je ovaj slucaj slican mom, jer nemam ni dan zaposlenja u toku 2019. godine u smislu redovne prijave.

Odgovori

SVM SUPPORT on 27.02.2020 21:48

@Dragana,
Ovde se misli da se preduzetnik može do 30.04.2020. godine:
1) zaposliti kod drugog poslodavca
2) zaposliti u svom d.o.o.
i da ostvari olakšice koje su predmet našeg članka.
Nezavisno od toga, to lice ne mora da gasi postojeću preduzetničku agenciju niti da je stavlja u mirovanje.

Još jednom napomena: ovo važi samo ako se lice zaposli do 30.04.2020. godine.

Marko on 27.02.2020 19:28

Poštovani,
šta u suštini predstavljaju te olakšce koje daje poreska uprava i zašto nema olakšica na zdravstveno osiguranje? Da li to znači da zbog umanjenja doprinosa za PIO kod izračunavanja visine iznosa moje penzije ova olakšica će mi umanjiti penziju?

Odgovori

SVM SUPPORT on 27.02.2020 22:00

@Marko,
Olakšice daje država, a Poreska uprava je samo organ koji ih sprovodi i ima nadzor nad istim.
Suština olakšica je ta da se podstakne zapošljavanje preduzetnika koji su bili u fiktivnom radnom odnosu kod svojih nalogodavaca, najčešće ljudi iz IT struke i drugi inženjeri, i zbog svojih visokih primanja koje ti stručnjaci imaju, nalogodavci su štedeli na porezu i doprinosima koje su obračunavali i plaćali u državnu kasu. Na taj način je državna kasa bila praznija za razliku između poreza koje bi obračunavali da su stručnjaci bili zaposleni i poreza koji su obračunavati dok su stručnjaci bili "paušalci", dakle nisu bili zaposleni radnici, nego su bili privredni subjekti.
Nema olakšica za zdravstveno osiguranje, jer je tako zakonski propisano.
Olakšica je zamišljena tako da se obračuna pun iznos, baš da bi se računala puna penzija, a da poslodavac plati manje.

Dragana on 28.02.2020 09:13

Da li mi mozete pojasniti sledeci deo iz Privrednog savetnika:
Fizicko lice je registrovalo preduzetnicku delatnost u maju 2019. godine i odlucilo se za obracun licne zarade. S obzirom na to da u periodu cele 2019. godine to lice nije bilo zaposleno bilo kod drugog poslodavca, bilo u svom privrednom drustvu, steklo je status kvalifikovanog lica.
Po ovom delu ispada da je moguce steci status kvalifikovanog lica ukoliko za deo 2019. ima preduzetnicka radnja ukoliko u ostatku godine nije bilo zaposlenja na prijavu.

Odgovori

SVM SUPPORT on 29.02.2020 18:47

@Dragana,

Sve je ok, napisano, ali obratite pažnju na tumačenje pojma "kvalifikovano lice". Precizno bi bilo napisati: Moguće je steći status kvalifikovanog lica, što znači da bi moralo da se zaposli do 30.04.2020. godine, obzirom da je tokom 2019. godine bilo bar jedan dan preduzetnik.

Ivana Antonić on 28.02.2020 10:00

Poštovanje...
Samo kratko pitanje :)
Ako radnik u DOO prestane sa radom, samoinicijativno (zbog odlaska u inostranstvo), 29,02,2020, a preduzeće u toku godine zaposli novog radnika koji ispunjava uslove kao novozaposleno lice, da li ima pravo na olakšicu po novom Zakonu?

Hvala,
Ivana

Odgovori

SVM SUPPORT on 29.02.2020 18:51

@Ivana,
A taj radnik što ide u inostranstvo, kada je on zaposlen u d.o.o.?
A da li je pretpostavka da u firmi nema više zaposlenih kvalifikovanih lica do zapošljenja?
Pod pretpostavkom da je dotični radnik zaposlen pre 2020. godine, i da nema drugih kvalifikovanih zaposlenih, onda nema smetnje da se tokom godine zaposli novi radnik koji ispunjava olakšicu po novom Zakonu.

TANJA MILOVANOVIC on 28.02.2020 13:24

Postovani molim za pomoc. Preduzetnik je imao na dan 31.12.2019, tri radnika. Sredinom februara je istekao ugovor jednom radniku i on je odjavljen a sada hoce da skopi ugovor sa novim kvalifikovanim radnikom. Dali ima pravo u ovom slucaju na olaksicu+

Odgovori

SVM SUPPORT on 29.02.2020 18:55

@Tanja Milovanovic,
Obzirom da ih je sad 2 radnika + 1 kvalifikovani, dakle ukupno 3, a 31.12.2019. ih je bilo 3, onda se nije smanjio broj radnika uvećan za broj kvalifikovanih radnika u odnosu na 31.12.19, (jer 3 nije manje od 3), što je dovoljno da se olakšice koriste.

SVM Support on 06.03.2020 07:35

Tatjana,
Korekcija: pošto je na dan 31.12.2019. bilo 3 radnika, a sad ih je novozapošljavanjem takođe 3, onda se broj radnika nije uvećao u odnosu na 31.12.2019. godine, pa se novozapolsleni ne smatra kvalifikovanim licem za olakšicu. Izvinite na prvom komentaru, a sad je to pojašnjeno i u samom tekstu.

Branislav Matijević on 28.02.2020 22:48

Poštovani,moje pitanje je da li starosni penzioner koji je u celoj 2019.godini imao privremeno odjavljenu preduzetničku radnju i koji istu nije aktivirao već ju je zatvorio u martu 2020.godine,ako otvori u aprilu 2020.godine novu preduzetničku radnju ima pravo na subvencije?

Odgovori

SVM SUPPORT on 29.02.2020 19:00

@Branislav Matijević,

Starosni penzioneri nemaju pravo na ove olakšice nevezano od statusa njihove preduzetničke radnje.

Marko on 28.02.2020 23:35

Postovanje, da li olaksice vaze i u slucaju kada pausalci zaposljavaju nove ljude, i da li posle nekog vremena (posle 30. aprila) moze da se osnuje doo i ti ljudi prebace u doo sa istim beneficijama? Hvala.

Odgovori

SVM SUPPORT on 29.02.2020 19:05

@Marko,

Pod pretpostavkom da ti novi ljudi jesu bili preduzetnici u 2019. godini, važno je da se sad do 30.04.2020. zaposle. Posle toga, mogu se ostvariti olakšice i nakon 30.04.2020. godine i kod d.o.o. i kod drugog poslodavca (i naravno pod pretpostavkom da su zadovoljeni svi ostali uslovi o kojima smo pričali u ovom članku).

Ako ti ljudi tokom 2019. godine nisu bili preduzetnici, onda nema žurbe do 30.04.2020. godine, jer je kako sad stoje stvari propisan rok za zapošljavanje do 31.12.2020. godine.

Andrijana on 29.02.2020 06:29

Da li prava na poreske olaksice imaju poslodavci koji zaposljavaju preduzetnike koja su u 2019 bili na isplati lične zarade i vodili dvojno knjigovodstvo?
Unapred hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 29.02.2020 19:07

@Andrijana,

Naravno, pod uslovom da poslodavci zaposle te preduzetnike do 30.04.2020. godine. Olakšice nisu ograničene samo na preduzetnike-paušalce, nego i na preduzetnike sa isplatom lične zarade, i na preduzetnike sa samooporezivanjem.

Dragana Mijajlovic on 29.02.2020 17:35

Postovani,
Da li Agencije za privremeno zaposljavanje imaju pravo da ostvare olaksice za lica koja zaposle kod sebe i ustupe drugom poslodavcu,posto se lica sa agencija u Crosu prijavljuju pod sifrom132 a ne pod sifrom101.,iako se radi o ugovoru o radu?

Odgovori

SVM SUPPORT on 29.02.2020 19:24

@Dragana Mijajlović,

Po našem mišljenju, da li je kvalifikovano zaposleno lice, zaposleno na određeno vreme ili neodređeno vreme nema uticaja na mogućnost ostvarivanja olakšice.
Takođe, da li ga je zaposlila agencija za privremeno zapošljavanje (lizing radne snage) ili stvarni poslodavac, takođe nije od značaja za mogućnost ostvarivanja olakšice.

Bitno je dakle, da se :
1. Zaključi ugovor o radu (ne kaže kakav, da li na neodređeno ili određeno vreme) sa zaposlenim
2. Prijavi zaposleni na CROSO (ne kaže pod kojom šifrom)

Ivana Antonić on 29.02.2020 19:14

Hvala na odgovoru na moje pitanje:

"Ako radnik u DOO prestane sa radom, samoinicijativno (zbog odlaska u inostranstvo), 29,02,2020, a preduzeće u toku godine zaposli novog radnika koji ispunjava uslove kao novozaposleno lice, da li ima pravo na olakšicu po novom Zakonu?"

Dodajem da je radnik zaposlen 2018.god i da je razlog prestanka radnog odnosa isključivo zbog preseljenja iz zemlje. Firma je imala samo jednog zaposlenog i od 01.03.2020. ostaje bez radnika.

Hvala :)

Odgovori

Biljana Krstic on 08.07.2020 21:27

Postovani, firma osnovana krajem 2019.god...na 31.12.2019 ima 0 radnika....u februaru zaposljava 1 kvalifikovanog radnika..i firma ima 1 radnika tog kvalifikovanog..i.koristimo olaksicu po clanu 21z...radnik ne zeli vise da radi...on prestaje sa radom...odmah zaposlavamo drugog radnika koji takodje nije radio u 2019 godini. Da li mozemo koristiti olaksice po clanu 21z za tog novog radnika

SVM Support on 06.09.2020 09:07

@Biljana Krstić,

Možete. Zato što niste smanjili broj zaposlenih u odnosu na 31.12.2019 uvećano za broj radnika koji koriste olakšicu.

Andrijana on 29.02.2020 19:21

Hvala Vam na odgovoru.
U kojim slučajevima poslodavac gubi pravo na olakšice?
Ako na dan 31.12.2019. ima 7 zaposlenih, u 2020. prijavi jednog zaposlenog za koga neće koristiti olakšice i 10 zaposlenih za koje će koristiti olakšice, u slučaju da jedan od zaposlenih prekine radni odnos (sve jedno koji zaposleni), kako će se to odraziti na olakšice?
Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 29.02.2020 19:29

@Andrijana,
Ako jedan zaposleni prekine radni odnos (nije bitno kvalifikoani ili nekvalifikovani), olakšice ostaju svim zaposlenima.
Ali prema postavci vašeg zadatka :) zaposlenih je na vrhuncu bilo 7 + 1 + 10 tj. ukupno 18, pa prema tome, već ako drugi zaposleni ode, onda će ih biti samo 16, što je manje od 7 + 10 = 17.

Olakšicu gubi onaj koji je najpre došao u firmu kao kvalifikovani. Ako ih je više došlo istog dana kao najstariji kvalifikovani zaposleni, onda nije precizirano koji od njih gubi olakšicu, pa je naše mišljenje da o tome poslodavac može sam da odluči.

Tomaja on 01.03.2020 03:23


Pozdrav. S obzirom na to da se u propisima porez na zaradu vodi kao doprinos na teret zaposlenog, a PIO se deli na teret zaposlenog (14% osnovice) i na teret poslodavca (10% bruto iznosa), nejasno je da li se olakšica za PIO doprinos odnosi na ukupan iznos doprinosa za PIO ili samo na onaj deo doprinosa za PIO koji je na teret poslodavca.
Hvala unapred!

Odgovori

SVM SUPPORT on 02.03.2020 12:19

@Tomaja,

U zakonu precizno piše da se poslodavac koji zaposli kvalifikovanog novozaposlenog oslobađa obaveze plaćanja PIO doprinosa i na teret zaposlenog i na teret poslodavca, za zarade isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2022. godine, po procentima navedenim u tekstu.

Gorana Novkov on 02.03.2020 12:15

Poštovani,

Kruži informacija da svaki prihod koji legne u martu, iako na fakturi piše zaključno sa 29. februarom, potpada pod kontrolu poreske, tj. da će se primenjivati načelo fakticiteta. Da li je ovo tačno?

Zbog čega bi nam dali do 30. aprila rok ako postoji rizik da prethodno budemo dodatno oporezivani?

Hvala!

Odgovori

SVM Support on 02.03.2020 12:31

@Gorana Novkov,

Po našem mišljenju, informacije koje kruže su opravdane. Naime, prema jednom članu zakona, Prihod ISPLAĆEN preduzetniku od profesionalnih i drugih intelektualnih usluga zaključno sa 1. martom 2020. godine, smatraće se prihodom od samostalne delatnosti bez obzira na prirodu njegovog odnosa sa nalogodavcem u smislu odredaba člana 85. Zakona, odnosno člana 9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Da prevedemo na srpski: od dana 02.03.2020. godine, sve što nalogodavac isplati preduzetniku, BEZ OBZIRA na to kad je račun preduzetnik izdao nalodogavcu, neće se smatrati prihodom od samostalne delatnosti PA PODLEŽE načelu fakticiteta, tj. načelu utvrđivanja prirode poslovnog odnosa između preduzetnika i nalogodavca i određivanju druge vrste poreza, ako se utvrdi tako u postupku poreske kontrole.

Marko Stjepic on 02.03.2020 14:30

Postovani, da li osoba koja je radila u inostranstvu prethodnih par godina, znaci nema evidencije da je radila u Srbiji cele prethodne godine ali nije ni prijavljena na biro rada kao nezaposleno lice, bi mogao da upadne u neku od grupa navedenih
o kvalifikovanim novozaposlenim licem?
Tj da li bi poslodavac zaposljavanjem nekog Srbina iz inostranstva mogao dobiti iste povlastice?

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 06:41

@Marko Stjepic,
U opštem slučaju - da. Uopšte se ne pominje kao uslov dobijanja olakšice da je lice prijavljeno na biro za nezaposlene.

Tatjana Savić on 03.03.2020 11:42

Poštovani, da li poreske olakšice važe ukoliko se radnik zaposli na pola radnog vremena?

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 06:43

@Tatjana Savić,
Prema našem mišljenju, važe. U zakonu se ne pominje uslov da se zaposleno lice mora zaposliti na puno radno vreme.

Jelena Milankov on 03.03.2020 11:51

Poštovani, otvorila sam knjigovodstvenu agenciju prošle godine i korisnik sam subvencija. Želim da zaposlim radnika koji nije bio zaposlen u 2019. godini. Da li imam pravo na poreske olakšice iako sam korisnik subvencija?

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 06:45

@Jelena Milankov,
Vi nemate pravo na ove poreske olakšice. Radnik kojeg zapošljavate ima pravo, ako zadovoljava ostale uslove navedene u ovom tekstu.

Mitrovic Jelena on 03.03.2020 13:32

Poštovani,

Da li mogu iskoristiti olaksice kvalifikovanih novozaposlenih kada otvaram firmu (preduzetnik) gde bi ja bila zaposlena? Nisam bila zaposlena godinu dana.

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 23:24

@Mitrovic Jelena,
Pardon, nije dovoljno jasno pitanje: Preduzetnik može da ima ličnu zaradu, ali nije kod sebe zaposlen - ne zasniva radni odnos. U tom smislu sami vi za sebe ne možete da ostvarite olakšicu ako osnujete preduzetničku agenciju. Ako osnujete d.o.o. u njemu se možete zaposliti i ostvariti olakšice. Međutim, čak i ako osnujete preduzetničku radnju, možete zapošljavati druga kvalifikovana novozaposlena lica, ako ispunjavaju uslove navedene u ovom tekstu.

Renata Djuric on 03.03.2020 15:36

Poštovani,
Hteli smo da zaposlio lice koje je na birou , nepunih 5 meseci, da li imamo olakšice ukoliko je zaposlimo

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 06:48

@Renata Djuric,

Činjenica da je osoba bila na birou 5 meseci nema uticaja na ovu vrstu olakšice. Važno je da osoba nije bila zaposlena tokom cele 2019. godine, a da li je bila na birou 1 dan ili svih 365 dana nema uticaja.

Mladen on 04.03.2020 11:40

Ako 31.12.2019. godine prestane radni odnos radniku zbog odlaska u penziju da li novozaposleni radnik u 2020 godini ima pravona olakšice ??

Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 06:49

@Mladen,
Pod pretpostavkom da je reč o istom radniku: starosni penzioneri ne mogu biti korisnici ove olakšice.

DRAGANA PETROVIĆ on 04.03.2020 15:35

Postovani, postoji li neki poseban nacin prijave za ovu kategoriju olaksica ili se prijave u CROS-u rade kao i za ostale.

Unapred hvala!

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 06:51

@Dragana Petrović,
Za sada nam nije poznato da se na CROSO platformi na poseban način prijavljuju ovakvi novozaposleni radnici.

Vesna Jankovic on 04.03.2020 17:44

Imam kvalifikovanog zaposlenog po članu 45dj, sa olaksicama. . Kako da prokjnizim zaradu. Na platnom listu je bruto na koji se obračunavaju socijalni doprinosi , a plaćam manje. Kako izgleda obrazac PPP PD ? Koja osnovica? Ona na koju se obračunavaju doprinosi ili umnjujem? Ništa mi nije jasno! Hvala!

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 06:52

@Vesna Jankovic,
Ovo su već knjigovodstvene konsultacije, a njih ne pružamo besplatno.

Svjetlana Jokic on 04.03.2020 22:41

Postovani,
Interesuje nas: tri preduzetnika pausalca,koji su u toku 2019 godine,i jos uvek imaju svoje preduzetnicke radnje,bi osnovalo novo privredno drustvo,kao troclano drustvo.Sca tri clana drustva bi se prijavilo u radni odnos.Sve bi to zavrsili do 30.4.2020.Da li ostvaruju olaksice za zaposlenje kvalifikovanog lica? I da li imaju ogranicenje po pitanju neto zarade?

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 06:58

@Svjetlana Jokic,
Ostvaruju pravo na olakšice, prema navedenom. Nemaju ograničenje po pitanju neto zarade po ovoj vrsti olakšice.

Snezana Vasic on 04.03.2020 23:58

Da li osoba koja je placala doprinose za PIO po cl. 15, ima pravo na olaksice ako sklopi radni odnos?

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 07:02

@Snezana Vasic,
Molimo za preciznije pitanje: po kom članu 15 ?

Tatjana on 05.03.2020 22:55

Da li olaksica moze da se iskoristi retroaktivno, i da li se uopste moze ostvariti ukoliko je kvalifikovani novozaposleni zasnovao radni odnos u januaru 2020., a za pravo na olaksicu saznao u martu,i da se od marta nastavi regularno sa olaksicom?

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 07:07

@Tatjana,
Ovo je zanimljivo pitanje! Po našem mišljenju, uz ispravku odgovarajuće PPP-PD prijave moglo bi se pokušati. Druga je stvar što je olakšica nova i službenicima u Poreskoj upravi, pa nismo sigurni kakav je njihov stav po ovom pitanju. Tako da za sada jedino možemo da kažemo: ako ne probate, nećete ni saznati, a po našem mišljenju, zakonski osnov postoji :) !

Mladen on 06.03.2020 07:23

Na radno mesto radnika koji je otišao u penziju 31.12.2019 godine prima se novi novozaposleni radnik ! Da li on ima pravo na olakšicu ??
Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 07:30

@Mladen,

Korekcija: Odgovor je ne. Uslov je da se činom zapošljavanja novog lica poveća broj zaposlenih u odnosu na dan 31.12.2019. godine. Pošto je kod vas isti broj zaposlenih (sem ako se nije u međuvremenu još neko zaposlio), onda taj uslov nije ispunjen.

Snezana Vasic on 06.03.2020 09:27

Postovani,
Ako je lice samostalno placalo doprinose za pio po cl 15 Zakona o penzisko invaludskom osiguranju, nije bilo u radnom odnodu i nije bilo prijavljeno kod nacionalne sluzbe za zaposljavanje.
Da li ispunjava pravo na olaksicu ako zasnuje radni odnos?

Odgovori

SVM SUPPORT on 06.03.2020 23:41

@Snežana Vasić,
Po našem mišljenju, da. U Zakonu o porezu na dohodak građana, član 21ž, stav 3 piše, razrešeno, ovako:
Kvalifikovanim novozaposlenim licem smatra se lice koje u periodu od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine nije imalo status osiguranika zaposlenog, odnosno osnivača koji je zasnovao radni odnos u svom društvu.

Nezaposleno lice koje je samostalno uplaćivalo doprinos, po nama nema status osiguranika zaposlenog u smislu člana 11 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, pa stoga ispunjava uslove da bude kvalifikovano novozaposleno lice.

Nebojša on 06.03.2020 19:13

Poštovani,
interesuje me sledeća situacija, ako otvorim doo, zaposlim se u njemu i iskoristim pravo na olakšice, nakon par meseci zaposlim radnika koji nema pravo na olakšice, da li bi ja izgubio pravo na olakšice ako bi taj radnik nakon godinu dana dobio otkaz?

Odgovori

SVM SUPPORT on 07.03.2020 00:02

@Nebojša,
Evo malo matematički zasnovanog odgovora.
Recimo da je broj zaposlenih na 31.12.2019. godine A. Dakle, A=0.
Recimo da je broj zaposlenih na dan otkaza je bio 2, a pada na 1. Dakle, B = 1.
Recimo dalje da je Ukupan broj zaposlenih na 31.12.2019. (A) uvećan za broj zaposlenih koji koriste olakšicu (1) je C. Dakle, C = 0 + 1.
Uslov za gubitak olakšice je da je B < C.

I šta kažete: Da li biste izgubili olakšicu ?

Canji željko on 07.03.2020 00:20

Postovani
Zaposlio bih 2 radnika starija od 50 god starosti
a oni su u 2019 god primali materijalnu pomoć. Dali na njih imam pravo na olakšice. Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 07.03.2020 06:36

Canji Željko,

Ako nisu penzioneri, imate pravo. Bitno je da nisu bili u radnom odnosu tokom 2019. godine ni jedan jedini dan.

Nada Mirkovic on 07.03.2020 19:32

Da li Privredno drustvo, koje je podnelo zahtev za odlaganje placanja poreskog duga, a poreski dug nije po osnovu poreza i doprinosa na zarade, moze da ima subvencije za prijem u radni odnos kvalifikovanog novozaposlenog lica koji nije bio u radnom odnosu tokom cele 2019.godine i njegovim prijemom se uvecava broj zaposlenih u odnosu na 31.12.2019.godine, odnosno ako ima pravo na subvencije na zaposljavanje kvalifikovanog novozaposlenog lica da li to, mozda, ima nekakav negativan odraz na zahtev za odlaganje placanja poreskog duga? Ako ima, sta je u pitanju? Zahvaljujem na odgovoru.

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 09:20

@Nada Mirkovic,
Nigde u zakonu se ne navodi da je uslov za zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih lica postojanje poreskog duga, niti nepodnošenje zahteva za odlaganje plaćanja poreskog duga. Ako su ispunjeni svi ostali zakonski preduslovi o kojima pišemo u tekstu, Privredno društvo o kojem govorite ima pravo na subvencije za zapošljavanje kvalifikovanog novozaposlenog lica. Po našem mišljenju, negativan odraz na zahtev za odlaganje poreskog duga ne bi smeo da postoji, međutim, podsećamo da postoji načelo fakticiteta po kojem je pravo poreskog službenika da ospori jednu vrstu poreza ako smatra da je trebalo da dođe do plaćanja druge vrste poreza.

Ivona on 08.03.2020 00:08

Postovani,

Nije mi jasna razlika izmedju olaksica iz clana 21ž 21e Zakona o porezu na dohodak, kada je rec o situaciji kada preduzetnik (nije bio u r.odnosu u 2019) osnuje svoj doo do 30.4.
Da li on potpada pod situaciju da je kvalifikovani novozaposleni i po tom osnovu ostvaruje olaksicu ili mora da vodi racuna da osnuje doo koji se bavi inovacionim tehnologijama i po tom osnovu ostvari olaksicu i da li ove olaksice iskljucuju jedna drugu (ako da, kada clan novog drustba bira koju zeli da ostvari) . Hvala!

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 09:30

@Ivona,
Olakšice isključuju jedna drugu. Po našem mišljenju, treba koristiti olakšicu po članu 21ž, jer je ona isplativija i manji je skup uslova tj. lakše ih je ostvariti. Jedino što je rok do 30.04.2020. godine, ali ima još vremena do tog datuma.

Miljan Kostic on 08.03.2020 11:57

Postovanje
Sin otvara ur tj brzu hranu tokom 2019 nije bio zaposlen niti osiguran. Dali ce kao vlasnik radnje imati pravo na olaksice, u pocetku bi radio sam. Redovno se javlja na biro

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 09:33

@Miljan Kostić,
Neće kao vlasnik radnje imati pravo na olakšice. Vlasnik UR ne može se zaposliti u svom UR, jer je to pojam preduzetnika, a on je fizičko lice. Ako bi sin otvorio d.o.o. i zaposlio se u istom, onda bi imao prava na olakšice po osnovu ovog teksta o kojem smo pisali, uz ostale ispunjene uslove.

Vladimir Maric on 10.03.2020 17:16

Postovani,preduzetnik sam ,zaposlio sam fizickog radnika -lice bez zanimanja i strucne spreme.Nema radnog staza od 2017 do 09.03.2020.(kada sam sklopio ugovor o radu sa njim)..Nisam znao za ovaj zakon da postoji u vezi olaksica pa.nisam naglasio u PIO da samo teba za zdrastvo da se prijavi,URADJEN JE NORMALAN UGOVOR I PRIJAVA.Da li mogu ostvariti olaksicu?

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 09:43

@Vladimir Maric,
Možete ostvariti olakšicu ako radnik i vi kao poslodavac zapošljavate sve ostale uslove koje smo naveli u tekstu.

Marko Aksentijević on 10.03.2020 20:01

Poštovani,
Koji ugovor o radu je potreban, da bi se ostvarile olakšice za kvalifikovana lica.
Unapred Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 09:45

@Marko Aksentijević,
Nikakvi posebni članovi ugovora o radu nisu potrebni da bi se ostvarila olakšica za kvalifikovana lica. Ukratko - mora postojati ugovor o radu, radnik se mora prijaviti u Fondu za obavezna osiguranja i ne sme biti zaposlen tokom 2019. godine.

Dušan Aksentijević on 10.03.2020 20:11

Poštovani,
naša firma je ortačko društvo sa jednim zapošljenim na kraju 2019. godine.
Zapošljeni krajem marta ide u penziju. Ako zaposlimo lice sa preko 50 godina života, koje u toku 2019. godine, nije bilo u radnom odnosu, da li ostvarujemo olakšice za kvlifikovano lice
Unapred Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 09:49

@Dušan Aksentijević,

Ako se zasnivanjem radnog odnosa sa kvalifikovanim novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. decembra 2019. , onda imate pravo na olakšice.
Vi ste 31.12.2019. imali 1 zaposlenog. Potom je u martu 2020. godine broj zaposlenih pao na nula, odlaskom u penziju tog jednog zaposlenog. Zapošljavanjem novog zaposlenog (bez obzira na godine života), ponovo ćete imati 1 zaposlenog, što znači da niste povećali ukupan broj zaposlenih u odnosu na 31.12.2019. godine. Znači, nemate pravo na olakšice.

Milena M. on 10.03.2020 21:50

Preduzetnicka radnja otvorena u novembru 2018. ali bez pocetka datuma poslovanja i nikad aktivirana (iako je status u APR-u aktivan).

Po kom kriterijumu ispunjavam uslov za olaksice - kao preduzetnik ili kao nezaposleno lice? Tj, ako otvorim doo kao suvlasnik sa drugim preduzetnikom kada se prijavljujem u radni odnos u tom doo? Do kraja aprila ili od maja?

Hvala na odgovoru

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 09:53

@Milena M.
Obzirom da ste bili preduzetnik tokom 2019. godine, morate otvoriti d.o.o. (bez obzira da li ste jedini vlasnik ili kao suvlasnik sa još nekim), zaposliti se u tom d.o.o. do 30.04.2020. godine da biste imali pravo na olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica.

Slobodan on 11.03.2020 17:06

Postovani,
da li imam status kvalifikovanog novozaposlenog lica ako sam osnovao agenciju (paušalno oporezivanje) iz radnog odnosa u oktobru 2018. godine, bio zapošljen do kraja februara 2019. godine , a zatim nastavio da radim samo kao paušalac cele 2019. godine? Hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 09:55

@Slobodan,

Na žalost nemate status kvalifikovanog novozaposlenog lica, jer ste bar jedan dan tokom 2019. godine bili u radnom odnosu. Činjenica da ste imali preduzetničku radnju tokom 2019. godine ne menja stvari.

Željko on 13.03.2020 11:44

Radnica je zatrudnela i otišla je na trudničko u 2018 god ...u međuvremenu je firma zatvorena u decembru 2018....primala je trudničko do januara 2019 zajedno sa januarom....nema ni jedan dan radnog staza u 2019 ...dali zbog tog trudničkog ima pravo na nove olakšice ......hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 10:07

@Željko,
Kako pišete: Pošto radnica tokom 2019. godine nije bila nijedan dan u radnom odnosu, ima pravo na nove olakšice.
Činjenica kad joj je isplaćeno bolovanje (tokom januara 2019. godine) ne utiče na kvalifikaciju za novozaposleno lice po ovom propisu.

Vesna on 14.03.2020 08:57

Postovani

Zanima me da li novozaposleni koji je u 2019.god bio na evidenciji NSZ i imao ugovor o strucnom usavrsavanju ima pravo na subvenciju ako je zaposlen u mojoj radnji od 01.02.2020.?Koju sifru prihoda u prijavi PPP-PD trebam da stavim da bi za zaposlenog ostvarila pravo na olaksice po novom propisu?

Odgovori

SVM SUPPORT on 28.03.2020 10:16

@Vesna,
Ima pravo, ako su ispunjeni ostali uslovi (povećao se broj zaposlenih u odnosu na 31.12.2019).
Šifra PPP PD je pitanje za vašeg knjigovođu.

Aleksandar on 19.03.2020 11:02

Nisam radio predhodnih godina. Na birou sam 3 meseca. Želim da budem paušalac. Da li stičem pravo na olakšice kao kvalifikovani nezaposleni?

Odgovori

SVM SUPPORT on 29.03.2020 07:38

@Aleksandar,
Ako osnujete paušalnu preduzetničku agenciju, ne stičete pravo da budete kvalifikovano novozaposleno lice, jer osnivanjem paušalne preduzetničke agencije se NE ZAPOŠLJAVATE u istoj. Morali biste da osnujete d.o.o., da se zaposlite u istom, ili da se zaposlite u nečijem tuđem d.o.o. da biste se stekli uslovi da se smatrate kvalifikovanim novozaposlenim licem.

Milena on 02.04.2020 16:11

Postovani, da li je uslov za olakšice zakvalifikovanog zaposlenog da se paušalna radnja tog lica zamrzne ili zatvori? Odnosno da li je zabranjeno da paušalna ostane otvorena ili može da se prebaci da bude "iz radnog odnosa"?

Odgovori

SVM SUPPORT on 16.04.2020 05:02

@Milena,
Nije uslov da se bilo šta uradi sa paušalnom radnjom. Šta više, državi će biti drago da joj paušalna radnja uplaćuje poreze i doprinose.

Milena on 02.04.2020 17:05

Postovani,

''Za razliku od trenutno aktuelnih tipova olakšica, ove olakšice su tako osmišljene da poslodavci neće morati da obračunavaju i plaćaju pune poreze i doprinose pa da naknadno zahtevaju povrat sredstava od neke nacionalne institucije, već će zamišljeno da se odmah obračunavaju i plaćaju umanjeni porez i doprinosi (kao kod nekadašnjih olakšica koje su predviđale predaju NZS i NZD obrasce).''
Da li to znaci da ce zaposleni sa olaksicama da primaju manji iznos poreza i doprinosa u odnosu na zaposlene sa istom platom bez olaksica?
Zar zakon ne kaze da se moraju obracuvati ali ne i placati doprinosi od kojih su oslobodjeni?

Hvala unapred

Odgovori

SVM SUPPORT on 16.04.2020 05:06

@Milena,
Obračunavaju se i puni porez i doprinosi, ali samo da bi se na osnovu njih mogli obračunati i umanjeni porez i doprinosi. U tome je bila poenta citirane rečenice. Ideja olakšice je da se zna koliko bi bili puni porez i doprinosi, koliko će umanjene poreze i doprinose da plati poslodavac, a koliko će biti ostatak koji će "trpeti" državna kasa.

Dragana Božović on 03.04.2020 12:34

Poštovani,
U svetlu novih mera vlade za pomoć poslodavcima i zaposlenima zbog vanrednog stanja COVID-19, nameće se pitanje da li poslodavac ima pravo na odlaganje plaćanja i ovako umanjenih doprinosa za novozaposlene (ako ih sada prijavi do 30.04.), a isto tako da li ti isti zaposleni ostvaruju pravo na pomoć vlade u iznosu 3 minimalne zarade, ako potpišu ugovor o radu nakon uvođenja ovih mera, a do 30.04.?

Odgovori

SVM SUPPORT on 16.04.2020 05:14

@Dragana Božović,
Prema našem mišljenju, olakšice za kvalifikovana lica nisu nijednim članom Uredbe Vlade pomenuti kao izuzetak. Takvi zaposleni se smatraju zaposlenima koji ostvaruju pravo na pomoć na osnovu Uredbe u punom obimu, pod uslovom da su zaposleni sa punim radnim vremenom.

Jovana Nesic on 06.04.2020 22:38

Poštovani,

Da li je poslodavac koji je zaposlio lice za koje ostvaruje olakšice, u obavezi da određeno vreme to lice i drži zaposlenim u smislu da ako je to lice kod njega zaposleno npr. prva tri meseca u 2020.g., da li je poslodavac u obavezi da iznose olaksica posle odlaska zaposlenog vrati ukoliko npr. zaposleni nije proveo godinu dana kod njega? Ili skraćeno - da li se olakšice u nekom slučaju vraćaju retroaktivno ili ne? Unapre hvala na odgovoru!

Odgovori

SVM SUPPORT on 16.04.2020 05:27

@Jovana Nesic,

Nigde nije ograničen rok u mesecima zapošljavanja kvalifikovanog novozaposlenog lica. To i jeste suština prednosti ove vrste olakšice. Zaposleni tu olakšicu nosi sa sobom i prenosi iz firme u firmu poslodavcu. On je taj koji drži poslodavcu "zlatno jaje". On je taj koji pruža dodatnu vrednost i zato će ovakve osobe biti konkurentnije na tržištu kadrova. U CV-ju bi mogle staviti etiketu "ispunjavam uslove da budem kvalifikovano novozaposleno lice".
Ovo treba da imaju na umu pre svega studenti i osobe koje nisu bile zaposlene tokom cele 2019. godine.

Ognjen on 09.04.2020 12:07

Hvala na tumacenju zakona, tesko je ispratiti u njemu sve.
Moja pitanja bi bila:

1. Za zaposljavanje novih ljudi od stane DOO-a, olaksice se primenjuju do 31.12.2020 za sve koji potpadaju pod taj kriterijum, npr bili su nezaposleni?

2. U zakonu nigde ne vidim ove olaksice za porez, samo za pio.
U kom ste to delu videli?

3. Oslobodjenje od PIO znaci da se ne plati odmah ili se podnosi pbrazac za povracaj kasnije?

4. Da li ovo vazi samo za platu do 150.000 dinara (tako pise u jednom delu zakona), tj to je max iznos na koji mogu da se dobiju povlastice/oslobodjenje?

Hvala!

Odgovori

SVM SUPPORT on 16.04.2020 05:36

@Ognjen,
1. Olakšice se primenjuju do kraja 2022. godine, dakle čak 3 godine. Ali moraju BITI zaposleni do kraja 2020. godine. Npr. ako bi jedan poslodavac zaposlio neko lice 15.01.2021. godine koje ima ove uslove, za njega ne bi ostvario pravo na olakšice.
2. Postoje dva zakona: 1 zakon definiše olakšice za porez, a drugi olakšice za doprinose.
3. Obračuna se odmah i pun i umanjen PIO, a plati se umanjen.
4. Ograničenje od 150.000 dinara se ne odnosi na ovu vrstu olakšice, nego na poslodavce koji obavljaju inovacionu delatnost. Dakle, kvalifikovana novozaposlena lica mogu dobiti oslobođenje za PIO nezavisno od visine ugovorene zarade.

MARJAN STOLEVSKI on 10.04.2020 21:05

Sa 31.12.2019 imao sa ukupno 5 zaposlenih radnika od toga su 4 radnika sa olaksicama za novozaposlene a jedan radnik sa redovnim doprinosima.Dana 15.01.20 sam otpustio radnika sa olaksicama i umesto njega zaposlio drugog radnika sa redovnim doprinosima.Zatim 01.02.20 zaposljavam dva nova radnika koja ispunjevaju sve uslove za olaksice za novozaposlene.Moje pitanje je sta se desava kada otpustim radnika koji je bio od ukupno 5 prijavljenih zakljucno sa 31.12.19 i bio je radnik sa olaksicama da li gubim neke povlastice za dva novozaposlena radnika prijavljena 01.02.20 na kojima sam ispunio uslove za olaksice prilikom placanje doprinosa ili ne jel i pored tog otpustenog radnika ja bi imao sest radnika za jednog radnika vise nego 31.12.2019.hvala

Odgovori

SVM SUPPORT on 16.04.2020 05:46

@Marjan Stolevski,
Treba uporediti broj zaposlenih trenutno (7) sa brojem zaposlenih na 31.12.2019 (5) uvećanim za broj lica koji koriste olakšice za novozaposlene (2), ukupno 7.
Ako u toku korišćenja olakšica za kvalifikovana novozaposlena lica (tj. za ovu dvojicu novih) padne broj zaposlenih ispod 5 + 2, tj. ispod 7, onda gubite pravo na olakšicu. Dakle, trenutno imate pravo na olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica.
Ako jedno lice (bilo koje staro lice) otpustite, a ne zaposlite drugo, onda padate ispod 5+2 i onda za jednog gubite pravo da koristite olakšice, jer je 5+2 > 6. Dakle, morate zaposliti novo lice da bi ova dvojica novih koristila olakšicu. Ako otpustite novo lice (nekog od ove dvojice), onda imate 5+1 = 6 i onda ne gubite pravo za ovog jednog preostalog. Onda ne morate zapošljavati novo lice.

Ukoliko ste zadovoljni kvalitetom odgovora, molimo vas da ostavite Google review.

Aleksandar Vijatov on 11.04.2020 19:46

Da li se smatra kvalifikovanim novozaposlenim licem ako sam bio preduzetnik tokom cele 2018 godine do 29.11.2019 kada je izvrsena odjava tj prestanak obavljanje delatnosti?

Odgovori

SVM SUPPORT on 16.04.2020 06:00

@Aleksandar Vijatov,
Da, ukoliko niste ušli u radni odnos nakon 29.11.2019. bar do 01.01.2020. godine.

Davor Popovic on 15.04.2020 10:52

Postovani, jel imate mozda informaciju hoce li se odlagati prava na olaksice koje su postavljene za 01.01.2020. godine – 30.04.2020. godine, za preduzetnike i ostale kategorije zbok situacije sa koronom...

Odgovori

SVM SUPPORT on 16.04.2020 07:09

@Darko Popovic,
Nema odlaganja. Požurite da se zaposlite ako ste paušalac. Imate članak na našem sajtu vezano za online osnivanje d.o.o. koje vam može pomoći.

https://www.knjigovodstveneusluge.rs/vesti/clanak/da-li-je-moguce-da-otvorim-d.o.o.-online-

Davor on 21.04.2020 11:05

Postovani... krenui sam da otvaram doo online medjutim sertifikat na licnoj karti mi je istekao a u mup-u ne mogu da ga produze... sta raditi sad?

SVM Support on 24.04.2020 04:41

@Davor,
1. Možete otvoriti novi digitalni sertifikat u Privrednoj komori Srbije online. Traje jedno 5 - 7 dana cela procedura.
2. Možete podneti dokumentaciju za otvaranje putem pošte, ali onda ovaj zahtev online stornirajte. Takođe, treba vam overa osnivačkog akta kod javnog beležnika.
3. Možete da nam se obratite za detalje na office@svmresenja.com

Ivona on 28.04.2020 14:38

Poštovani,

dana 24.4. Vlada RS je donela Uredbu kojom je odložen period za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog i ostvarivanje olakšica za 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja, Uredbu možete naći na sajtu Vlade RS na dan 24.4.

Ivona on 28.04.2020 14:45

Poštovani,

Ukoliko jedan zaposleni koji ima status kvalifikovanog novozaposlenog (bio je preduzetnik u 2019. i nije bio u radnom odnosu) i zaključio radni odnos kod dva poslodavca do dana 30.4.2020 (kod oba sa nepunim radnim vremnom), oba poslodavca ostvaruju pravo na olakšice? Hvala!

SVM Support on 03.05.2020 10:01

@Ivona,
Ovo je tačno. U trenutku pisanja našeg odgovora (16.04) nije bilo reči o odlaganju. U međuvremenu 24.04, Vlada je donela Uredbu kojom se rok pomera sa 30.04.2020. na 60 dana nakon ukidanja vanrednog stanja, što je u članku odmah i naglašeno plavim okvirom. Ali hvala što i po komentarima obaveštavate zainteresovane o toj promeni. Ima nekoliko komentara na tu temu, ali mi ih nećemo pojedinačno editovati.

SVM Support on 03.05.2020 10:11

@Ivona,
Pozivamo vas da dodatna pitanja ostavljate u posebnom komentaru, jer nemaju veze sa osnovnim pitanjem.
Odgovor na drugo pitanje: po našem mišljenju, da, ostvaruje pravo na srazmeran deo olakšice. Zakon ne propisuje uslov u smislu zaposlenja samo kod jednog poslodavca u isto vreme. Šta više, zaposleni se može zaposliti i kod 10 poslodavaca na po 10% i kod svih poslodavaca će biti uslova da se ostvari olakšica za kvalifikovana novozaposlena lica koja je predmet ovog članka.

Davor Popovic on 16.04.2020 08:49

Postovani... hvala puno na informaciji e sad jedino ja ne bi da otvaram d.o.o. vec bi nastavio kao preduzetnik a koliko god da citam razne tekstove vezano za te testove nije mi jasno zasto svi forsiraju prelazak u d.o.o. koje je ozbiljnije knjigovotstvo a ja nemam potrebe za tim. Imam par klijenata i po testu ne bi trebalo da padnem... zasto onda preci u d.o.o.?

Odgovori

Admin sajta on 18.04.2020 09:41

@Davor Popovic,
Ako smatrate da ne padate test samostalnosti, nema smisla da bilo šta menjate. Ostavite vaš status preduzetničke radnje i mirni ste. Sve je skroz ok.

Isabela on 16.04.2020 09:27

Dobar dan jel mozete molim vas da mi odgovorite na ova dva pitanja.

1. imam peduzetnicku radnju 5 godina jel mogu da zaposlim sebe kao preduzetnik i jel postoje neke olaksice i tada ili moram otvarati doo i sebe zaposliti... znaci da li uopste postoji opcija da ostanem preduzetnik a da dobijem olaksice

2. ako kojim slucajem ipak otvorim doo sada i zaposlim sebe da li imam prava na ovih 3 puta 30000? ili ako ostanem preduzetnik i ako postoji mogucnost da sebe zaposlim da li ostvarujem prava na dobijanje istih?

Odgovori

Admin sajta on 18.04.2020 10:19

@Isabela Kesic,

1. Ne možete sebe zaposliti u sopstvenoj preduzentičkoj radnji. Olakšice se odnose na zapošljavanje i u okviru preduzetničke radnje, ali ne sebe nego ostalih ljudi.

2. otvorite doo, požurite, do 30.04.2020. ako želite, dajte nam podatke i mi ćemo vam pomoći da to uradite u roku. Kako sad stoje stvari, imaćete pravao na ovih 3 x 30000 dinara. Ostvarujete pravo i kao preduzetnik na tih 3x30000 dinara, ako niste nigde u radnom odnosu i ako niste penzioner.

Isabela on 18.04.2020 11:02

Hvala puno na informacijama... moguce je da bi otvorila doo a zamrznula radnu ... onda znaci da tih 30000 ne dobijam kao preduzetnik vec samo kao doo... bojim se da ako zamrznem sad agenciju a otvorim doo ne dobijem uopste tu pomoc jer agencija je zamrznuta a za doo ne ispunjavam uslo... mada ja sam ubedjena da po testu ne bi trebala da padnem... mozda samo po jednoj tacki od svih... iako je agencija IT

Admin sajta on 19.04.2020 07:29

@Isabela,
Ovo je korekcija tj. pojašnjenje: Ako zamrznete preduzetničku agenciju, a zaposlite se u doo sigurno nemate pravo na minimalce, evo zašto:
1. Preduzetnici iz radnog odnosa (teko reći, oni koji su zaposleni u nekom d.o.o., pa i u svojem d.o.o.) i penzioneri u radu nemaju pravo na direktna davanja.
2. D.o.o. koji biste otvorili, otvarate ga nakon 15.03.2020. i nemate pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja.

Ali kako stvari stoje na dan pisanja odgovora, morate da se zaposlite (u nekom d.o.o., svojem ili tuđem) do 30.04.2020. da biste ostvarili pravo na olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica.

Preporuka, tj. rešenje: ostanite preduzetnik, da biste zadržali pravo na direktna davanja. Gledajte da ispunite što više kriterijuma kako ne biste pali test samostalnosti (ako ste uopšte kritičan slučaj).

Isabela on 21.04.2020 11:27

Samo jos jedno pitanje molim vas... ako se ja zaposlim u doo koji je otvoren u Aprilu mesecu ove godine... ja dobijam olaksice? i za mesec ili dva otvorim svoj doo i sebe onda tu zaposlim i prebacim iz doo u kome sam se zaposlila... jer ja onda nosim sa sobom olaksice iste?

SVM Support on 24.04.2020 04:44

@Isabela,
1. Tako je, vi dobijate olakšice kao kvalifikovano novozaposleno lice, bez obzira što je d.o.o. otvoren u aprilu ove godine.
2. Tako je, nosite sa sobom olakšicu za kalifikovano novozaposleno lice. Ona je svojstvo zaposlenog, a ne poslodavca. To je prvi put u istoriji olakšica za poslodavce tako smišljeno u zakonu i zato je tako "zgodna"

Nikola Šekarić on 16.04.2020 11:34

Poštovani,

da li možete da mi objasnite sledeću situaciju: ukoliko je DOO na dan 31.12.2019. imalo jednog zaposlenog u radnom odnosu i zaposli u 2020. godini jednog osnivača koji nije bio nikako u radnom odnosu u toku 2019. godine i još jedno lice koje takođe ima uslov za olakšice ( znači ima dva lica novozaposlena sa olakšicama), i krajem 2020. dodje do prekida radnog odnosa sa jednim od njih, da li za preostalog novozaposlenog važe olakšice.

Hvala puno

Odgovori

Admin sajta on 18.04.2020 10:26

@Nikola Šekarić,
broj zaposlenih u tom trenutku (tekući datum) bi bio 2. Broj zaposlenih na dan 31.12.19 je 1. Uvećanje za broj lica sa olakšicama na tekući datum je 1. Ukupno je to 2.
2 nije manje od 2, znači ima prava na olakšice za tog jednog.

Nikola on 16.04.2020 13:37

Ako sam zatvorio Agenciju u martu, ali trenutno nemam angazman (poslodavca koji bi me zaposlio na UoR), na koji nacin mogu ostvariti to pravo nakon 30.4.2020. i ako ne mogu da li bi Poslodavac koji bi me zaposlio na odredjeno (mesec dana, cime bih ja stekao pravo) nakon toga izgubio pravo na olaksece za jednog novog zaposlenog?

Odgovori

Admin sajta on 18.04.2020 10:29

@Nikola,
Morate naći nekog da vas zaposli do 30.04. Ako niko neće, otvorite vaš d.o.o.
Na našem sajtu imate poseban članak na tu temu, pod nazivom "Da li je moguće otvoriti d.o.o. online?"
Poslodavac bi izgubio pravo na olakšicu po osnovu vas, ako vi niste više u radnom odnosu. Ali ne bi izgubio ako bi zaposlio neko drugo lice koje bi se smatralo kvalifikovanim u skladu sa odredbama Zakona. Kvalifikovana lica nose tu osobinu "sa sobom" iz firme u firmu. Olakšica nije svojstvo poslodavca, nego samog lica.

Sasa on 21.04.2020 11:40

Pitanje jedno samo. Da li ja moram da osnujem doo ili mogu da se zaposlim kod druga koji ima otvoren doo jos od ranije. Znaci jel bitno da se doo sad otvori? i on dobija olaksice ako mene sad zaposli a ja zamrznem agenciju?

Odgovori

Admin sajta on 24.04.2020 04:49

@Sasa,
Možete da se zaposlite kod druga koji ima otvoren d.o.o. još ranije. Nije bitno da se otvori d.o.o. nego je bitno da se zaposlite: da li u d.o.o. ili kod preduzetnika.
I tačno, drug dobija olakšice ako vas zaposli, nezavisno od toga da li ćete vi da zamrznete preduzetničku agenciju ili ne, ali vam se isplati da je zamrznete, da ne biste tamo plaćali porez i doprinose svaki mesec.

Milena Lazarević on 21.04.2020 14:35

Poštovani,
imam plan da osnujem udruženje građana, znači ja bi bila jedan od osnivača.
To udruženje bi imalo i svoju privrednu delatnost gde bi se ja zaposlila.
Nisam radila cele prošle godine.
Da li bi mogla da se koristi ova olakšica?
Hvala!

Odgovori

Admin sajta on 24.04.2020 04:53

@Milena Lazarević,
Mogla bi da se koristi olakšica. Udruženje građana bi bilo vaš poslodavac. U zakonu stoji precizno da je poslodavac pravno ili fizičko lice. Pravna lica su d.o.o., udruženje građana, ortačka društva, komanditna društva i akcionarska društva. Fizička lica su preduzetnici.
Dakle, samo napred i srećno vam korišćenje olakšica :) !

Ivana on 21.04.2020 14:40

Postovani,

Da li je rok za olaksice za zaposljavanje preduzetnika pomeren zbog vanrednog stanja ili ostaje 30.april?

Hvala unapred!
Ivana

Odgovori

Admin sajta on 24.04.2020 04:55

@Ivana,
U toku pisanja odgovora na vaše pitanje, prema našim saznanjima, nije pomeren rok, niti se priča o tome. Znači, ako ste bili preduzetnik tokom 2019. godine, požurite !! imate rok do 30.04.2020. godine da se zaposlite ako želite da budete kvalifikovano novozaposleno lice i da se mogu nad vašom zaradom koristiti olakšice.

Dusko Jovanovic on 22.04.2020 01:00

Postovani,
Poslodavac je tokom 2019 .g. imao neprekidno 3 radnika I sa 31.12.2019. je raskinuo ugovor o radio. Da li je stanje broja radnika na dan 31.12. dva ili tri radnika? Da li se moze koristiti olaksica poreza i doprinosa pie, ako zaposli jednog radnika sa 01.05.2020. na odredjeno vreme do 15.06.2020.godine?
Hvala uz srdacan pozdrav

Odgovori

Admin sajta on 24.04.2020 05:02

@Dusko Jovanovic,
31.12.2019. je još uvek imao 3 radnika (do 17h :) verovatno).
Broj radnika na 31.12.19: 3
Broj radnika sa olakšicama : 1
Trenutni broj radnika: 3
Trenutnih 3 je manje od 3 (na 31.12.19) uvećan za 1 (broj olakšica).
3 < 3 + 1
3 < 4. Ispunjen uslov iz stav 7, član 21ž Zakona o porezu na dohodak građana za opoziv prava na olakšice.
Poslodavac nema prava na olakšice.

Sandra on 23.04.2020 12:54

Poštovani,
Samo da proverim da li sam dobro razumela "nošenje olaksice sa sobom": ako poslodavac u aprilu 2020. zaposli lice koje nije radilo niti jedan dan u 2019. godini, taj poslodavac ce za tog novozaposlenog ostvariti olaksice, ali ako novozaposleni radi samo 15 dana (do kraja aprila) da li ce u maju 2020. (ili do kraja 2020.) neki drugi poslodavac takodje ostvarivati olaksice za tog radnika? Koliko sam shvatila i nov posodavac može ostvarivati povlastice za tog radnika, jer je bitno da u 2019. nije bio zaposlen niti jedan dan, bez obzira sto je angažovan u periodu od 1.1.2020 do 30.04.2020.
Hvala unaped i srdačan pozdrav!

Odgovori

Admin sajta on 24.04.2020 05:14

@Sandra,
Da ste odgovarali na tabli, dali bismo vam sad odličnu ocenu.
Čista petica. Bravo !
Dodali bismo samo: nov poslodavac može takođe ostvariti olakšice za istog radnika, ako su zadovoljeni ostali uslovi objašnjeni u ovom tekstu. Npr. ne sme da dozvoli da mu padne broj zaposlenih na nivo ispod 31.12.19 uvećan za broj kvalifikovanih novozaposlenih lica koje koriste olakšice.

ZORICA on 23.04.2020 16:09

Otvorila sam frizerski salon i opredelila se na licnu zaradu, da li imam pravo na olaksice.Nisam bila zaposlena u 2019.Unapred hvala.

Odgovori

Admin sajta on 24.04.2020 05:17

@Zorica,
Na žalost, nemate pravo na olakšice. Olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica se daju samo u slučaju da zasnujete radni odnos, a preduzetnik koji isplaćuje ličnu zaradu (što je vaš slučaj) ne zasniva radni odnos sam sa sobom. Takva mogućnost ne postoji u zakonu.
Ali, imali biste pravo na olakšice za vaše zaposlene, ukoliko i oni nisu bili zaposleni tokom 2019. godine.

Marina on 23.04.2020 20:47

Poštovani,

Društvo je osnovano u martu 2020. Godine i zaposlilo sa 1.4.2020. 5 radnika kvalifikovanih novozaposlenih na osnovu kojih može koristiti olaksice. Do 30.4. Bi zaposlili još 2 kvalifikovanih. Dakle svi zaposleni su kvalifikovani i koriste olaksice. Kada bi jedan od zaposlenih sporazumno raskinuo radni odnos jer odlazi u inostranstvo u oktobru na primer da li poslodavac gubi pravo olakšica na nekog od ostalih zaposlenih? Realno poslodavac nije
Postojao u 2019 tako da je hej zaposlenih svakako i dalje veci od broja 31.12.2019.

Odgovori

Admin sajta on 24.04.2020 05:22

@Marina,
Kada bi jedan od zaposlenih raskinuo radni odnos, broj zaposlenih bi bio 6.
Na dan 31.12.2019, broj zaposlenih je 0.
Kvalifikovana novozaposlena lica: takođe 6.
Da li je 6 < 0 + 6 ? Nije.
Dakle, ne gubi se pravo na olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica otkazom nekog od kvalifikovanih novozaposlenih lica... samo otkazom nekog od "običnih" zaposlenih. Šta više, mogu svi kvalifikovani novozaposleni da odu (npr. u inostranstvo, kao vaš slučaj) i poslodavac opet ne bi izgubio pravo olakšica.

Milica Milojkovic on 23.04.2020 21:32

Poštovani,
od unuke sam tražila da izlista na internetu da li imam neke olaksice i saznala sa Vas. Nisam vična interenetom, pa mi unuka pise a ja diktiram.
Ja sam 1961 godište, u agenciji koja mi vodi knjigo.usluge ne znaju da li imam neke olaksice za nove preduzetnike po bilo kom osnovu, jer za ove mere Vlade RS nemam.
Zatvorila sam preduzetnicku radnju (STR) u martu 2019.godine posle 31 godine, veliki ugušili male, od tog period pa do 8.4.2020. bila sam prijavljena kod NSZ i primala novčanu naknadu.
Nakon isteka od godinu dana + mesec dana bolovanja, otvorili smo trgovinsku radnju( pekarska - prodaja smrznutog peciva ) sa datumom 8.4.2020.godine
Pitanje:
1. Da li imam ja pravo na tu vrstu olakšica ili neku bilo koju drugu?
2. Zelim da zaposlim još jednu ženu posle ove Corone, jer je objekat mali pa ne možemo da budemo u istom lokalu dva lica istovremno, a za sada nema druga smena, pa da li trebam da je prijavim do 30.4.2020. ako joj sleduju olaksice? Hvala Vam puno na razumevanju.

Odgovori

Admin sajta on 24.04.2020 05:29

@Milica Milojkovic,
1. Pošto ste otvorili trgovinsku radnju, pretpostavljamo da je to preduzetnička radnja. Pošto ste napisali da ste otvorili, nije jasno da liste vi preduzetnik ili neko drugi? Ako ste vi preduzetnik pekarske radnje, onda niste zasnovali radni odnos u svojoj radnji (kao preduzetnik, niste zaposleni u svojoj preduzetničkoj radnji, nego ste samo preduzetnik) i nemate pravo na olakšicu za kvalifikovano novozaposleno lice.
2. Ako je žena bila preduzetnik tokom 2019. godine, onda morate da je prijavite do 30.04.2020. godine. Ako nije bila zaposlena tokom cele 2019. godine, a nije bila ni preduzetnik nijedan dan tokom 2019. godine, onda je ona kvalifikovano novozaposleno lice i možete da je zaposlite bilo kad do 31.12.2020. godine, da bi ste ostvarili pravo na poreske olakšice po ovom osnovu.

Stana Ivanovic on 26.04.2020 16:58

Zanimalo me da se samo podsetim vezano za kvalifikovane radnikepa sa nasla vaš sajt.Mogu da Vas pohvalim .
Svi Vaši odgovori su apsolutno tačni za tacna pitanja.
Bravo majstori,odliccno ste objašnjavali.
Ja sam inače ovlašćeni racunovodja sa dudogodišnjim iskustvom.
Hval na dobrim objasnjenjima.
Srdacan pozdrav
Ostanite kod kuće!

Odgovori

Admin sajta on 27.04.2020 08:13

@Stana,
Hvala na ovom komentaru :)
Naša vizija je da svako pitanje zaslužuje odgovor, pa onda na svaki komentar (pa evo i ovaj, koji nema pitanja) dajemo odgovor.

Biljana on 28.04.2020 17:08

Poštovani,

da li to znači da nije potrebno podnositi nikakvu dodatnu dokumentaciju ni prijavu, već će, ukoliko su uslovi ispunjeni, automatski biti obračunate olakšice prilikom prve plate?

Hvala na odgovoru!

Odgovori

Admin sajta on 03.05.2020 10:17

@Biljana,
Potrebno je na CROSO prijaviti zaposlenog sa posebnim osnovom. Takođe, potrebno je obračunati pune poreze i doprinose, ali na PD prijavi prijaviti samo deo, a dokaz da su to kvalifikovana novozaposlena lica sa novim olakšicama se podnosi tako što se upisuju određene šifre vrste primanja u PD prijavi za ta lica. Na osnovu tih šifara, portal poreske uprave smatra da su lica ispravno prijavljena.

Znači: poslodavac obračunava zaradu i samostalno prijavljuje PD prijavu na opisan način, te na taj način štedi sebi novce, a nadzor da li je poslodavac imao prava na olakšicu ili nije i da li je ispravno obračunao i isplatio zarade, porez i doprinose prema izmenama zakona je nad inspekcijama poreske uprave.

Matea Atlija on 30.04.2020 18:18

Postovani, preduzetnik je na dan 31.12 2019. imao jednog radnika na ugovoru o radu I jednog na privremenim I povremenim poslovima. Radniku na privremenim I povremenim poslovima istekao je ugovor 29.04.2020. Prijavljen je na ugovor o radu 30.04.2020. Da li moze za ovog radnika da se ostvari ova olaksica za kvalifikovane novozaposlene? Hvala unapred

Odgovori

Admin sajta on 03.05.2020 10:28

@Matea Atlija,
Kratak odgovor: Da !
Duže objašnjenje:
Obzirom da se nije smanjio trenutni broj zaposlenih (2) u odnosu na dan 31.12.2019. godine uvećan za broj novozaposlenih lica koje koriste olakšice (2), onda preduzetnik ostvaruje pravo na olakšicu za ovog radnika koji je bio na privremeno povremenim poslovima, a sad je prijalvjen na ugovor o radu.

M J on 01.05.2020 07:59

Postovani, nekoliko godina unazad nisam zaposlena i na evidenciji sam NSZ, nikada nisam bila prrduzetnik. Ako sam dobro razumela ako se zaposlim kod bilo kog poslodavca, koji ispunjava navedene uslove, do 31.12.2020. ja se smatram kvafikovanim novozaposlenim licem i on ima pravo na pomenute olaksice. Unapred Hvala.

Odgovori

Admin sajta on 03.05.2020 10:30

@M J,

Odlično ste shvatili :) !
To je suština zakonske promene, da se što više ljudi zaposli.

Marijana on 02.05.2020 21:20

Postovani, prijavili su me of 1.4. 2020. elektronskim putem zbog vandredne situacije. Da li je potrebno podneti zahtev za olaksice I kojoj ustanovi ili se olaksice automatski ostvaruju prilikom prijave?

Odgovori

Admin sajta on 03.05.2020 10:32

@Marijana,
Ne podnose se nikakvi zahtevi. Potrebno je da se ispravno obračuna vaša zarada i da se prijavi na ispravan način na PPP PD prijavi, što je posao u potpunosti vašeg poslodavca, a ne vaš (sem ako ste upravo vi referent za obračun zarada kod vašeg poslodavca :) !) .

Stefan on 03.05.2020 00:51

Postovani,
Ukoliko se osnuje doo, pre isteka 60 dana od ukinutog vanrednog stanja (npr. 1. juna), sa jedim zaposlenim osnivacem, da li se ostvaruju prava na olaksice za tog osnivaca/zaposlenog?
Pretpostavka je da su ispunjeni uslovi o nezaploslenosti pre 2020e.

Hvala na korisnim informacijama :)
Pozdrav

Odgovori

Admin sajta on 03.05.2020 10:35

Postovani,
Ukoliko se osnuje doo, pre isteka 60 dana od ukinutog vanrednog stanja (npr. 1. juna), sa jedim zaposlenim osnivacem, da li se ostvaruju prava na olaksice za tog osnivaca/zaposlenog? Pretpostavka je da su ispunjeni uslovi o nezaploslenosti pre 2020e. Hvala na korisnim informacijama :)

@Stefan,
ostvaruju se prava na olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica pod uslovima koje ste naveli i to:
1. i za one koji su bili preduzetnici tokom 2019. godine
2. i za one koji su bili nezaposleni tokom 2019. godine.

Razlog za tačku 1 je Uredba koja je stupila na snagu 24.04.2020. godine prema kojoj se rok za zapošljavanje preduzetnika pomera na rok koji nastupa 60 dana od ukidanja vanrednog stanja (ako ne bude i tu dodatnih pomeranja).

Tačka 2 nema veze sa ovim rokom. Kod nje je rok 31.12.2020. godine

Gaga on 04.05.2020 19:50

Postovani
U nasoj Ustanovi zaposleni su zasnovali stalni radnos pre vanrednog stanja
Na birou za nezaposlene bili su vise od 6 meseci stekli pravo na poreske olaksice kao novozaposlena lica
Da li kao takvi nemaju pravo na minimalne zarade koje drzava isplacuje?
Odgovori

Admin sajta on 06.05.2020 06:06

@Gaga,

Nema preciznih informacija koje su potrebne za odgovor na temu ovog teksta. Verovatno ste mislili na olakšice 65% do 75%, za koje jedan od uslova jeste tih 6 meseci kod Biroa za nezaposlene. U tom slučaju, ako ispunjavaju uslov za te vrste olakšica (a ne za kvalifikovana novozaposlena lica, što je tema ovog teksta), imaju pravo na 3 minimalca koje država isplaćuje.
Ako bi ostvarivali uslove da postanu kvalifikovana novozaposlena lica i pri tom već poslodavac ne koristi olakšice 65% do 75%, što je druga vrsta olakšica, onda bi i za njih važilo pravo na ta 3 minimalca.

Svetlana on 04.05.2020 21:12

Poštovani,
preduzetnik paušalac planira da zaposli kvalifikovano nezaposleno lice od 06.05.2020. godine, interesuje me prilikom podnošenja PPPD prijave koja se šifra upisuje za ove olakšice?

Odgovori

Admin sajta on 06.05.2020 06:13

@Svetlana,

Sedma i osma cifra u polju šifra vrste prihoda za PPP-PD prijavu za kvalifikovana novozaposlena lica su:
26 - za porez i doprinose obračunate do 31.12.2020. godine
27 - za porez i doprinose obračunate do 31.12.2021. godine
28 - za porez i doprinose obračunate do 31.12.2022. godine

Primer: Osnivač, novozaposleno lice u svom d.o.o., redovan rad, olakšica po zaradi za maj 2021. godine, bez beneficiranog staža
Šifra: 102 101 270

Admin sajta on 06.05.2020 06:13

@Svetlana,

Sedma i osma cifra u polju šifra vrste prihoda za PPP-PD prijavu za kvalifikovana novozaposlena lica su:
26 - za porez i doprinose obračunate do 31.12.2020. godine
27 - za porez i doprinose obračunate do 31.12.2021. godine
28 - za porez i doprinose obračunate do 31.12.2022. godine

Primer: Osnivač, novozaposleno lice u svom d.o.o., redovan rad, olakšica po zaradi za maj 2021. godine, bez beneficiranog staža
Šifra: 102 101 270

Biljana Stamatovic on 05.05.2020 20:50

Da li firme imaju olaksice ako zaposle lica preko 50 godina? U 2019.god su dobijale olaksice od ja mislim 200000 din, pa ne znam vazi li to jos

Odgovori

Admin sajta on 06.05.2020 06:16

@Biljana Stamatovic,
Imaju nevezano od starosti zaposlenog lica. Ograničenje je da ovu vrstu olakšice ne mogu dobiti korisnici penzije.

Biljana Stamatović on 06.05.2020 09:26

Gde mogu tacno to da proverim, da imam neki pismeni trag? Vrlo ste ljubazni

Odgovori

SVM Support on 06.05.2020 14:57

@Biljana Stamatović,
Pre svega, vodite računa da u ovom tekstu govorimo o olakšicama koje su na snazi od 01.01.2020. godine. Olakšice iz ranijih godina su i dalje na snazi, ali ne pod uslovima vezanim za kvalifikovana novozaposlena lica, koji su tema ovog teksta i komentara na tu temu.
Što se tiče zakonske regulative, pročitajte
1. Zakon o porezu na dohodak građana, član 21ž i
2. Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, član 45đ.

Videćete da se ni jednom rečju ne pominje starosna granica, sem što se isključuju penzioneri u radu. Samo iščitavanje zakona može da predstavlja malu konfuziju (takvi su zakoni svuda u svetu, pa i kod nas :) ), i zato pročitajte, pa ako i dalje imate nedoumica, predlažemo da postavite ovde još pitanja.

Dušica Stojanović on 06.05.2020 15:16

Poštovani, da li je potrebno da osoba koja je sa diplomom "ekonomista za carine i poreze" ima položen i državni ispit ili ne?
U pitanju je privatna firma.

Odgovori

Admin sajta on 06.05.2020 15:34

@Dušica Stojanović,
Ako govorite o uslovu da li državni ispit mora da se položi da bi se dobilo pravo na olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica, odgovor je ne. Nijednom rečju se ne pominje polaganje niti kakvih ispita kao preduslov za dobijanje olakšica.

Svjetlana Jokic on 06.05.2020 16:18

Pozdrav,
Interesuje nas sam obracun troskova plata,ako se koriste olaksice za kvalifikovano zaposleno lice,za 2020 godinu.
Ako bi ukupni trosak plate iznosio 200.000 ,to je i neto zarada i ukupni doprinosi?

Odgovori

Admin sajta on 06.05.2020 16:49

@Svjetlana Jokic,
Namera ovog članka nije obuka vezano za način obračuna zarada, to je ipak stvar knjigovođa. Izvinjavamo se na ovom stavu. Ako želite ovakve konsultacije, molim da nas kontaktirate u okviru stranice kontakt.

Dragana Jakšić on 12.05.2020 13:11

Poštovani,

Zanima me iz prakse, posle kog vremena, kreće refundacija novca firmi za novozaposleno lice.
Uplaćujemo pune poreze i doprinose već 4 meseca i uredno podnosimo Zahtev PU.

Hvala,

Odgovori

Admin sajta on 14.05.2020 16:33

@Dragana Jakšić,
Da li se radi o olakšicama za kvalifikovano novozaposleno lice ili o nekim drugim olakšicama ?

Edin on 14.05.2020 15:03

Pozdrav,
Da li lice koje je nezaposljeno a imalo je priliv iz inostranstva od pravnog lica ima pravo olaksice prilikom placanja poreza i doprinosa na prispeli iznos? novac je primljen u toku vanrednog stanja.

Odgovori

Admin sajta on 14.05.2020 17:04

@Edin,
Pot pretpostavkom da je to lice tokom cele 2019. godine bilo nezaposleno, lice ima pravo na olakšice. Činjenica da je tokom 2020. godine (za vreme vanrednog stanja) primilo neki novac iz inostranstva po bilo kakvom odnosu ne menja stvar, tj. lice se i dalje smatra kvalifikovanim licem za zapošljavanje prema olakšicama za kvalifikovano novozaposleno lice.

Lana on 17.05.2020 03:00

Ja sam radila kao pausalac od septembra 2018. do septembra 2019. Prvo sam zamrzla firmu a onda je i kompletno ugasila negde oktobra 2019. Od tada do danas nisam bila zaposlena nigde drugde (kao ni u periodu kada sam radila preko svoje pausalne agencije). Takodje, imala sam samo 1 klikenta za ceo period poslovanja.

Da li moj sledeci poslodavac pod uslovom da me prijavi pre isteka roka od 60 dana od kraja vanrednog stanja ima pravo na olaksice?

Takodje me interesuje da li se to pravo prenosi i na druge poslodavce ako npr promenim posao za godinu dana? Hvala unapred!

Odgovori

Admin sajta on 23.05.2020 06:20

@Lana,
Poslodavac ima pravo na olakšice ako ispoštuje zapošljavanje u navedenom roku (5.jul 2020. godine).
Naravno, pravo se prenosi i na druge poslodavce, što smo naveli i u članku: Zaposleni "nosi" olakšicu sa sobom u svaku sledeću firmu u naredne 3 godine dok traju olakšice.

Aleksandar on 18.05.2020 09:23

Postovani,

ukoliko osnujem SZR, da li imam prava na ove povlastice kao vlasnik?

Hvala

Odgovori

Admin sajta on 23.05.2020 06:47

@Aleksandar,
Na žalost ne. Ako krenemo od toga da je SZR termin za preduzetničku radnju, treba da znate da se kao vlasnik preduzetničke radnje ne zapošljavate u istoj, tj. ne zasnivate radni odnos. A zasnivanje radnog odnosa je uslov za dobijanje olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice.

Bojana on 18.05.2020 11:21

Poštovani,

Ukoliko je lice napunilo 18 godina u aprilu 2019. godine, a ja bih je prijavila u radni odnos od 1.6.2020. godine, da li je ona kvalifikovano lice, uzimajući u obzor da je cele prošle godine bila nezaposlena, ali je 18 godina napunila tek u aprilu 2019?

Unapred hvala na odgovoru

Odgovori

Admin sajta on 23.05.2020 06:53

@Bojana,
Imate pravo na olakšice.
Činjenica da je lice napunilo 18 godina u aprilu 2019. godine ne menja stvar. Moglo je da napuni i 15 godina, i to ne u aprilu 2020. nego tek 01.06.2020 i moglo bi da se zaposli kod vas, uz saglasnost roditelja i lekarski pregled. Ali sa 18 godina (trenutno već i 19 godina) može bez ikakvih problema da se zaposli, i to kao kvalifikovano novozaposleno lice.

Jasmina Vancev on 18.05.2020 11:51

Poštovani,
lice je u 2019.godini primalo novčanu nadoknadu od Nacionalne službe za zapošljavanje.Da li se to lice smatra kvalifikovanim radnikom, odnosno da li mogu da se ostvare olakšice? Hvala

Odgovori

Admin sajta on 23.05.2020 06:56

@Jasmina Vancev,
Kratak odgovor: Da.

Duži odgovor:
Kako lice koje je primalo novčanu naknadu od Nacionalne službe za zapošljavanje nema status osiguranika zaposlenog niti status osiguranika samostalnih delatnosti, i uz pretpostavku da tokom cele 2019. godine nije imalo taj status, to lice se smatra kvalifikovanim novozaposlenim licem za koje mogu da se ostvare olakšice koje su predmet ovog članka.

Blazo Bojic on 18.05.2020 23:17

Da li treba nekim uverenjem/dokumentom da dokažem da sam kvalifikovano novozaposleno lice?
Od 2013. do danas imam preduzetničku agenciju i tokom 2019. nisam ni jedan dan bio zaposlen po ugovoru o radu.

Odgovori

Admin sajta on 23.05.2020 07:01

@Blazo Bojic,
Zakon ne precizira dokument kojim bi trebalo dokazati da niste bili u radnom odnosu tokom 2019. godine.
Naša sugestija je da odete u PIO fond i da tražite listing prijava za vaš JMBG. To možete uraditi i sa kompjutera, ako se prijavite na servis PIO fonda na ovoj adresi:
https://servisi.pio.rs/gradjani/modules/login/

Danijela Milic on 22.05.2020 12:00

Postovani,
Ako poslodavac u aprilu 2020.godine primi dva radnika od kojih je jedan kvalifikovani i nije bio zaposlen u 2019.godini, da li poslodavac moze da koristi olaksice koje daje drzava, tj.minimalnu zaradu ako u prijavi ne stavi datum 04.01.2021.jer ne moze da koristi i odlaganje placanja doprinosa i olaksice za novozaposlenpg radnika. Ako se ne stavi datum 04.01.2021. da li ce drzava da uplati minimanu zaradu za tog radnika.
Unapred hvala

Odgovori

Admin sajta on 23.05.2020 07:08

@Danijela Milic,

Poslodavac MOŽE da koristi
1. i odlaganje plaćanja doprinosa
2. i olakšice za novozaposlenog radnika

Uslov je da se na PPP-PD prijavi u polju datum plaćanja unese podatak 04.01.2021. godine.

Činjenica da su lica zaposlena u aprilu 2020. godine ne menja stvar.

Tanja Dimitrijević on 23.05.2020 10:32

Poštovani, u jednom od prethodnih odgovora u vezi subvencija za novozaposlene kvalifikovane radnike, naveli ste da je potrebno na croso prijaviti zaposlenog sa posebnim osnovom. Šta to konkretno znaci? Da li ja kao preduzetnik mogu da zaposlim radnika sa trećim stepenom stručne spreme (proi.fine obrade drveta) kao pomoćnika metalostrugara,podrazumeva se da su ostali uslovi ispunjeni, i da li ja to mogu da učinim sa 01.06.2020.god. jer mi je u Poreskoj Upravi SM rečeno da ne može do isteka 60 dana od okončanja vanrednog stanja zbog pomeranja rokova što me je skroz zbunilo?
Unapred hvana

Odgovori

Admin sajta on 26.05.2020 23:28

@Tanja Dimitrijević,
Prijava zaposlenog na CROSO portalu koji je kvalifikovano novozaposleno lice radi se odabirom posebne šifre zaposlenja.
Možete da zaposlite radnika nevezano od stepena stručne spreme.
Nije nam jasno zašto su vam u Poreskoj upravi SM rekli da ne možete zaposliti radnika do isteka 60 dana od okončanja vnarednog stanja. Nadamo se da ste ih dobro razumeli šta su vam rekli. Taj rok jeste pomeren, ali se odnosi na datum dokle se preduzetnici iz 2019. godine mogu zaposliti tj. zasnovati radni odnos a da se smatraju kvalifikovanim novozaposlenim licima.

Danijela Milic on 23.05.2020 12:47

Postovani,
procitala sam Vas odgovor ali prilikom podnosenja poreske prijave PPP-PD kada sam stavila datum 04.01.2021. prijava je bila neispravna jer u opisu greske pisalo je da ne mogu da se koriste dve vrste olaksica moze samo jedna, pa je zato moje pitanje bilo ako ne stavim datum 04.01.2021. da li ce drzava uplatiti minimalnu zaradu a doprinose i porez da uplatim do 31.05.2020.
Pozdrav

Odgovori

Admin sajta on 26.05.2020 23:32

@Danijela Milić,
Postoji logička kontrola da se na jednoj PPP-PD prijavi mogu prijaviti samo zaposleni koji pripadaju jednoj vrsti olakšica: ili za kvalifikovana novozaposlena lica (nova uredba), ili Olakšice po ranijim uredbama.

Da biste dobili minimalce: MORATE staviti 04.01.2021 na svakoj PPP-PD prijavi za koju želite isplatu minimalca od države, nezavisno da li na PPP-PD prijavi ima ili nema radnika sa olakšicama (starim ili novim).
A poreze i doprinose plaćajte kad želite, ali ne morate do 04.01.2021. godine, a i tad ćete moći na maksimalno 24 rate da otegnete isplatu.

Lidija Stamenković on 23.05.2020 15:46

Da li lice koje tokom cele 2019 nije bilo zaposleno,a zatim februara 2020 otvorilo paušalno radnju koja je još uvek aktivna , ima pravo na poreske olakšice ako se zaposli u DOO do 06.07.2020

Odgovori

Admin sajta on 26.05.2020 23:35

@Lidija Stamenković,
Kratak odgovor: Da.
Duži odgovor: Činjenica da je lice zasnovalo radni odnos do 06.jula 2020. godine ga svrstava kao kvalifikovano novozaposleno lice, bez obzira kada je otvorilo paušalnu radnju (tokom 2019. godine ili tokom 2020. godine).

Oljga Jenko on 25.05.2020 00:30

Da li gube pravo na olaksice 2 novozaposlena lica, ako je u meduvremenu posle toga 1 radnik , koji je bio u stalnom radnom odnosu bez olaksica prestaje sa radom uz sporazuman raskid.

Odgovori

Admin sajta on 26.05.2020 23:39

@Oljga Jenko,
Način odlaska radnika nije od značaja (da li je otišao sporazumnim raskidom, odlaskom u starosnu ili invalidsku penziju ili dobijanjem otkaza od strane poslodavca).
Bitan je broj zaposlenih sada, nakon odlaska tog jednog radnika u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.12.2019. uvećan za sadašnji broj kvalifikovanih novozaposlenih lica.
Imate dosta opisanih primera u komentarima gde se detaljno ova tema razrađuje.
Pod pretpostavkom da je bilo X radnika na 31.12.19 a sad ih je X+2 - 1 (dva došla, jedan otišao).
Onda je X+1 (sadašnji broj) < X + 2 (31.12.19 + 2 kvalifikovana). Dakle, jedan od radnika i to onaj koji je stariji po stažu gubi pravo na olakšicu kao kvalifikovano novozaposleno lice.

Slavica Pavlovic on 25.05.2020 13:27

Postovani,
moje pitanje se odnosi na zaposlene koji kod jednog poslodavca zapocnu koriscenje olaksica u 2020-oj godini, i nakon izvesnog vremena raskinu ugovor o radu. Naime, jasno mi je da naredni poslodavac sa kojim zasnuju radni odnos ima pravo na koriscenje istih, ali da li zaposleni koji ima status kvalifikovanog nezaposlenog lica i nosi sa sobom navedene olaksice, moze da napravi prekid u radu ili je za koriscenje olaksica neophodno da odmah zasnuje radni odnos po novom ugovoru o radu, odnosno da prekid ne postoji?

Unapred hvala,

Odgovori

Admin sajta on 26.05.2020 23:45

@Slavica Pavlović,
Zaposleni ne mora da radi neprekidno, mogu postojati prekidi. Šta više, teoretski, kvalifikovano novozaposleno lice bi moglo da radi:
1. kod poslodavca X, od 01.01.2020-do 01.01.2020. godine
2. Kod poslodavca Y, od 31.12.2022-31.12.2022. godine
sa 2 godine i 353 dana pauze i u obe firme poslodavci bi ostvarivali pravo na olakšice kao kvalifikovanog novozaposlenog lica (ako nije bio zaposlen tokom 2019. godine).

Marijana on 25.05.2020 22:35

Postovani
Ukoliko zaposleni koji je zaposlen sa olaksicama podnese zahtev za otkaz nakon odredjenog perioda, da li poslodavac gubi pravo na olaksice za ostale zaposlene obzirom na to da ukoliko poslodavac da otkaz jednom u roku od tri godine svi ostali gube pravo na olaksice, kako je u slucaju da zaposleni koji je zaposljen kao kvalifikovano lice da samo otkaz?

Odgovori

Admin sajta on 26.05.2020 23:51

@Marijana,
Molimo vas da formulišete jasnije pitanje da bismo mogli odgovoriti jasnije.
Inače, poslodavac odlaskom jednog zaposlenog (nezavisno od načina odlaska) ne gubi pravo na olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica za SVE ostale zaposlene. Možda ne gubi ni za jednog, a možda za jedno lice. Zavisi od toga koliko je zaposlenih sada a koliko je bilo na dan 31.12.2019. godine uvećano za broj kvalifikovanih koji trenutno rade kod poslodavca.
Poslodavac može u istom mesecu zaposliti novo kvalifikovano novozaposleno lice i neće izgubiti pravo ni za jednog zaposlenog.

РАДОМИР ЗАГОРАЦ on 26.05.2020 12:22

Ако се оствари право на олакшицу за квалификовано новозапослено лице, ко у том случају плаћа доприносе за ПИО за запосленог?

Odgovori

Admin sajta on 26.05.2020 23:54

@РАДОМИР ЗАГОРАЦ,
poez i doprinosi se obračunavaju normalno, ali se ne plaćaju u potpunosti. Država se odriče tog neplaćenog dela poreza i doprinosa.
To je i suština ove mere zapošljavanja: zaposli kvalifikovano novozaposleno lice, manje plaćaj državi porez i doprinose naredne 3 godine i na taj način uštedi sebi novce, a iskoristi zaposlene da bi razvio posao.

Ivan Vučićević on 26.05.2020 21:50

Poštovani,

Dobio sam subvenciju od nacionalne službe za zapošljavanje za radnika koga sam primio sa biroa (dugo vremena bio na birou). Da li imam prava na poreske olakšice za poreze i doprinose, pošto nigde nisam našao da jedna olakšica isključuje drugu i ako može neki link gde mogu da pogledam datu problematiku.

Odgovori

Admin sajta on 27.05.2020 00:02

@Ivan Vučićević,
Kako da ne: poreske olakšice isključuju jedna drugu i to je jasno definisano u članu 21ž stav 10 Zakona o porezu na dohodak građana:

Poslodavac koji za određeno lice koristi BILO KOJU VRSTU PODSTICAJA koji su uređeni odgovarajućim zakonom, osim kada koristi oslobođenje u skladu sa odredbom zakona kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje koja se odnosi na istu vrstu olakšice, po osnovu zasnivanja radnog odnosa sa tim licem NEMA PRAVO da za to lice ostvari poresko oslobođenje iz ovog člana.

Dejan Stanojevic on 28.05.2020 06:20

Dali vaze jos uvek poreske olaksice za lice koje otvara preduzetnicku radnju?

Odgovori

Admin sajta on 01.06.2020 11:28

@Dejan Stanojević,

Na snazi je nekoliko vrsta olakšica: one koje su opisane u ovom članku, za kvalifikovana novozaposlena lica, kao i druge koje se odnose na neka druga lica koja ispunjavaju uslove. Jedna od tih olakšica ima jedan od uslova: da se osnuje preduzetnička radnja do 31.12.2020. godine. Ima još nekoliko uslova koji treba da budu ispunjeni.

Dejan Vidojević on 28.05.2020 11:06

Poštovani,
pokušavam da podnesem elektronsku prijavu PPP PD za mesec maj 2020. u kojoj se opredeljujem za subvenciju države od 30.367 din po radniku i u istoj prijavi unosim podatke za subvenciju za novozaposleno kvalifikovano lice (70% poreza i 100% PIO doprinosa) i prijava mi je odbijena uz šifru greške "L109-Privremena mera vlade RS zbog vanr.stanje 2020.odnosi se samo na prijave na kojima je deklarisana samo jedna vrsta olakšice". Da li to znači da jedna mera isključije drugu? Hvala

Odgovori

Admin sajta on 01.06.2020 11:30

@Dejan Vidojević,
Naš predlog je da pokušate da odvojite kvalifikovana novozaposlena lica od ostalih lica na 2 zasebna PPP-PD obrasca.
Nije nam poznato da jedna mera isključuje drugu, tj. i mi smo podnosili PPP-PD prijave na gore opisan način i prijave su uspešno potvrđene.

РАДОМИР ЗАГОРАЦ on 29.05.2020 11:15

Да ли то значи да ће за износ неуплаћеног доприноса за ПИО, бити умањена и основица за обрачун пензије? У том случају ће новозапослено квалификован лице бити на штети приликом одласка у пензиј.

Odgovori

Admin sajta on 01.06.2020 11:35

@РАДОМИР ЗАГОРАЦ,
Još jednom da pojasnimo svim čitaocima:
PIO se podnosi u punom iznosu, ali se isplaćuje manje od strane poslodavca. Ovo znači da PIO fond računa kao da je za vas uplaćen pun iznos za obračun penzije. Da li se ostatak isplaćuje iz nekog drugog budžeta (a ne od strane poslodavca) ili se ne isplaćuje po nama, nije od značaja.

Matea Atlija on 29.05.2020 22:59

Postovani kod ovih olaksica za kvalifikovane radnike koliko iznosi neto , da li se isto umanjuje bruto za sve poreze i doprinose kao kod zarada, ili se od bruta ne oduzima pio i samim tim zaposleni ce imati veci neto? Hvala unatred

Odgovori

Admin sajta on 01.06.2020 11:37

@Matea Atlija,

Zarada se obračunava potpuno isto kao i da nema olakšice, radniku se isplaćuje potpuno isti neto kao i da nema olakšica, ali se državi uplaćuje manje poreza i doprinosa. To je smisao: da radnik ne bude na šteti, a da poslodavac uštedi na porezima i doprinosima koje daje državi.

Željko Stanić on 01.06.2020 10:38

Poštovani,
preduzetnik je agenciju otvorio 2015-te, a zatvorio je 27.12.2020.g i od tada je na birou. Na ličnoj zaradi je bio zadnje dve godine. Da li bi imao pravo na subvencije (uz ostale uslove što se tiče broja radnika, rokova prijavljivanja...) kao kvalifikovano zaposleno lice u d.o.o. svoje supruge koja je bila prijavljena kod njega u agenciji do 30.11.2019 i (naravno) dobijala platu, dok je istovremeno bila osnivač u d.o.o. u koju bi sada i preduzetnik (njen suprug) trebao da bude prijavljen? Broj radnika na dan 31.12.2019. je bio 5, trenutno je 4. I drugo pitanje (ukoliko može), da li je neophodno da pre toga prijavi još jednog radnika kako bi bar za njega imali pravo (čime bi broj radnika bio povećan za 1)?

Odgovori

Admin sajta on 01.06.2020 11:43

@Željko Stanić,
hmmm. 27.12.2019. ste verovatno mislili (27.12.2020 je u trenutku pisanja odgovora na vaš komentar datum u budućnosti :) ).
U opštem slučaju, imao bi pravo na subvencije u d.o.o. svoje supruge, bez obzira što je supruga bila prijavljena kod njega u agenciji do 30.11.2019. godine.
Sad da objasnimo za broj radnika:
Broj radnika kod supruge na 31.12.2019 = 5, uvećan za 1 (suprug je taj 1) = 6.
Trenutni broj radnika 4, uz supruga = 5.
6 je manje od 5, dakle nema prava na ove olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice.
Ako bi se zaposlilo još jedno lice, onda bi bilo prava na olakšice (jer je 6 nije manje od 6) samo za 1 lice (npr. za supruga), ali ne bi bilo prava na drugo novozaposleno lice.
Ili bi bilo za njega, ali ne bi bilo za supruga.Magdalena Golubovic on 04.06.2020 16:42

Postovanje,imam jednu zaposlenu od 2014 sa olaksicom od 65% i ona je na porodiljskom,ona se nece vracati na posao po isteku porodiljskog koje istice u oktobru.Primila sam novog radnika sa olaksicom kvalifikovanog radnika.Da li gubim tu olaksicu kada prvi radnik da otkaz

Odgovori

Admin sajta on 15.06.2020 00:13

@Magdalena Golubović,
bitno je koliko ste zaposlenih imali na dan 31.12.2019 uvećan za broj kvalifikovanih radnika. Ako se trenutni broj zaposlenih (kad ode ta porodilja iz firme) smanji u odnosu na taj broj (dakle na broj zaposlenih na 31.12.2019 uvećan za broj kvalifikovanih novozaposlenih lica) onda gubite pravo na olakšicu.
Pod pretpostavkom da ste na 31.12.2019. imali 5 zaposlenih (uključujući i tu porodilju) i kvalifikovani novozaposleni je 6. zaposleni. Kad ode porodilja, biće 5 zaposlenih i broj zaposlenih će se smanjiti u odnosu na 5 + 1 te ćete izgubiti pravo na olakšicu.

Ruza on 09.06.2020 07:56

Radila sam kod poslodavca od 2007 do 2012 god, kada sam tu firmu napustila. Sada sam se vratila u istu od 01.05.20 god. Pre povratka u staru firmu bila sam na birou ( neprekidno ) 2 god. Ukljucujuci celu 2019. Dali poslodavac mize da koristi ove olaksice iako je povezano lice. Hvala.

Odgovori

Admin sajta on 15.06.2020 00:28

@Ruza,
Može, jer ste naveli da tokom cele 2019. godine niste bili zaposleni. Rad unazad ranijih godina od 2019. godine nije relevantan uslov shodno zakonu, kako je napisan.

Valerija Šinkovec on 09.06.2020 12:35

Poštovani,
gde mogu da nadjem ovaj konkur, ako može link.
Hvala

Odgovori

Admin sajta on 15.06.2020 00:29

@Valerija,
Ovo nije konkursom obezbeđena pogodnost, nego zakonom zagarantovano pravo. Pročitajte Zakon o porezu na dohodak građana, član 21ž.

Milica on 11.06.2020 20:49

Postovani,
poslodavac je koristio olaksicu za novozaposleno lice 4 meseca a na to nije imao pravo (lose protumacen zakon). Da li u tom slucaju snosi neke sankcije ili je dovoljno samo da se isprave poreske prijave i doplati razlika.
Hvala

Odgovori

Admin sajta on 15.06.2020 00:40

@Milica,
Po zakonu o porezu na dohodak građana nisu predviđene kazne za ovaj prekršaj, ali jesu po Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, no po našem mišljenju, u ovom slučaju, ako vi samoinicijativno promenite prijave i doplatite razliku, ne slede sankcije. Sledile bi ako bi došlo do otkrivanja greške od strane poreskog inspektora u toku postupka poreske inspekcije.
Zato požurite, doplatite razliku, i pazite na eventualnu kamatu.

Valentina Dimić on 13.06.2020 19:26

Poštovanje
Interesuje me da li moj poslodavac može ponovo da ostvari olakšice s’obzirom da mu je to prekinuto jer me je sa početkom vandrednog stanja odjavio ali me je ponovo prijavio nakon para dana?

Odgovori

Admin sajta on 15.06.2020 00:42

@Valentina Dimić,
Olakšica o kojoj govorimo u tekstu: olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica su svojstvo zaposlenog (i on to svojstvo nosi od firme do firme) a ne svojstvo poslodavca. Dakle, vi ste se ponovo zaposlili (pa makar i kod istog poslodavca), poslodavac ima pravo na olakšice za period kad ste se ponovo zaposlili kod njega (pod uslovima da mu trenutni broj zaposlenih nije manji od broja zaposlenih na 31.12.2019. uvećan za broj kvalifikovanih novozaposlenih lica).

Marko on 17.06.2020 08:18

Postovani, da li na lice koje je bilo na birou od marta 2019 imam pravo na povlastice?
Hvala.

Odgovori

Admin sajta on 31.07.2020 15:56

@Marko,
Nije važno da li je lice bilo na birou ili nije. Važno je da li je bilo makar jedan dan tokom 2019. godine u radnom odnosu. U tom slučaju, nema pravo na olakšice. Ako nije bilo u radnom odnosu ni jedan dan tokom 2019. godine, nebitno je da li je bilo na birou ili ne od marta, imaće pravo na olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica koja su predmet našeg teksta.

Jelena Radulovic on 17.06.2020 11:03

Postovanje. Da li prilikom prijave zaposlenog na CROSO kao vrstu zaposlenja stavljamo sifru 101- redovan rad? A olaksice prikazujemo kroz prijave....

Hvala unapred.

Odgovori

Admin sajta on 31.07.2020 15:58

@Jelena Radulović,
Šifra vrste prihoda je npr: 101 101 260
Ono što je srž je da je
1) olakšica sa 70% obeležena sa 26 (7. i 8. cifra u Šifri vrste prihoda),
2) olakšica sa 65% je obeležena sa 27,
3) a olakšica sa 60% je obeležena sa 28.

DUSANKA RAKIC on 17.06.2020 13:21

Postovani ,da li ove olaksice vaze i za preduzetnike pausalce iz IT sektora ,ako zasnuju radni odnos ,a svoju radnju stave u mirovanje i do kog perioda mogu da se zaposle da bi poslodavac ostvari olaksice ako imaju pravo.
I da li novozaposleni do kraja 2020 godine koji nisu u radnom odnosu moraju imati dokaz o kvalifikaciji.
Hvala

Odgovori

Admin sajta on 31.07.2020 16:03

@Dušanka Rakić,
važe i za preduzetnike i paušalce iz IT sektora. Morali su da se zaposle prvobitno do 30.04.2020. godine, a zbog epidemije su morali do 07.06.2020. godine.
Ovo pitanje oko novozaposlenih ne razumemo. Ako možete ponovo da postavite pitanje ali jasnije.

Blažo Vešković on 17.06.2020 20:36

Želeo bi da podnesem molbu da zaposlim, samohranu majkiu I da koristim oklakšice za novozaposlene.
Ona je bila prijavljena kod nas na osam dana u 2019. godini, kada smo koristili godišnji odmor.

Zanima me da li bi mogao da je prijavim na ovaj program,a takođe je prijavljena na biro rada više od šest meseci? I ispunjavam sve uslove sem ovih 8 dana.Da li se može podneti molba na ovaj program i na koju adresu
.

Odgovori

Admin sajta on 31.07.2020 16:08

@Blažo Vešković,
Na žalost, nemate prava da prijavite samohranu majku na ovaj program olakšica za novozaposlena lica. Razlog: bila je tokom 2019. godine prijavljena na tih 8 dana u radni odnos (nebitno da li je u vašoj ili nekoj drugoj firmi).

Dragoljub on 18.06.2020 15:58

Da li osnivač i jedini zaposleni odnosno direktor u svom novoosnovanom doo a prethodno nekoliko godina unazad samostalni preduzetnik pausalac ima pravo na poreske olaksice i to bez gasenja ili stavljanja u mirovanje svoje preduzetnicke radnje vec samo prebacivanje iste u preduzetnicku radnju iz radnog odnosa? I ako da, do kada ima rok za osnivanje svog doo kako bi imao poreske olaksice, da li je to 06.07.2020 (60 dana nakon ukidanja vanrednog stanja) ili 31.12.2020?

Odgovori

Admin sajta on 31.07.2020 16:11

@Dragoljub,
Samostalni preduzetnik (nebitno da li je paušalac ili knjigaš) je imao pravo na poreske olakšice bez gašenja ili stavljanja u mirovanje svoje preduzetničke radnje, da se zaposlio u svom novoosnovanom doo (ili bilo kojem drugom doo) do 06.07.2020. godine.

Aleksija on 19.06.2020 11:06

Postovani, na dan 31.12.2019 imaloi smo 6 radnika. 9.04.2020 zaposlili smo jos jednog na ovu olaksicu za kvalifikovane zaposlene. Jedna radnica je 7.05. dala otkaz? Da li smo izgubili pravo da koristimo ovu olaksicu ? Hvala puno unapred.

Odgovori

Admin sajta on 31.07.2020 16:16

@Aleksija,

Imate već nekoliko primera na ovu temu u gornjim komentarima.
Suština je da se upoređuje broj zaposlenih na dan 31.12.2019 (6) uvećan za broj ljudi koji koriste olakšicu (1), ukupno 7, sa brojem trenutno zaposlenih (6).
Pošto je 6 manje od 7, izgubili ste pravo na olakšicu.

Mina on 20.06.2020 15:32

Dobar dan,

Izvinjavam se ako ste nekome već odgovorili na slično pitanje ali u nedostaku vremena ne mogu nikako da iščitam sve.
Zanima me sledeće: da li kao preduzetnik paušalac mogu i dalje to da budem čak i ako me zaposli moj dosadašnji nalogodavac? Šta je potrebno da uradim i da li i dalje moram da plaćam sve doprinose ili samo porez?

Unapred hvala na odgovoru!

Odgovori

Admin sajta on 31.07.2020 16:18

@Mina,
Možete da budete paušalac i dalje.
Potrebno je da se javite Poreskoj upravi i da im dostavite dokaz o zaposlenju. Sačekajte novo rešenje poreske uprave i po tom rešenju, plaćaćete samo porez i PIO doprinos kao paušalac iz radnog odnosa.

Pantic Zivota on 20.06.2020 18:16

Postovani
Krajem maja sam otvorio preduzetnicku radnju,tj pet shop,u 2019 godini nisam bio zaposlen nigde,interesuje me imam li ja prava na olaksice?

Odgovori

Admin sajta on 31.07.2020 16:19

@Pantic Zivota,

Kao preduzetnik nemate pravo na olakšicu. Ako otvorite d.o.o. i zaposlite se u njemu, onda ćete imati pravo.

Rade on 21.06.2020 15:29

Poštovani,
doo je osnovan 10.05.2020.godine i zaposlio je od 17.06.2020.godine 6 radnika od kojih četvoro ima status kvalifikovanog novozaposlenog lica. Medjutim prilikom prijave u CROSO popunjen je osnov osiguranja 101, da li ima pravo na olakšice?

Odgovori

Admin sajta on 31.07.2020 16:23

@Rade,
Ovo je dobro pitanje.
CROSO je samo dokaz da je radnik prijavljen. Nigde u Zakonu se ne pominje uslov pod kojom šifrom na CROSO treba da se prijavi radnik, ali piše da je uslov da se radnik prijavi na CROSO.
Prema tome, po našem mišljenju, radnici su prijavljeni na CROSO, pa makar i sa nepredviđenom šifrom, pa ako su sklopljeni ugovori o radu i obe strane potpisale, doo ima pravo na olakšice.

Irena Kovacevic on 22.06.2020 08:58

Postovani, moze li pausalac koji do sada nije imao zaposlene I sad je zaposlio jednog radnika na ugovor o radu, da koristi ovu olaksicu za tog radnika? Hvala unapred

Odgovori

Admin sajta on 31.07.2020 16:24

@Irena Kovačević,
Paušalac može da koristi olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica za tog radnika, ali naravno, ne može za sebe.

Snezana Kiselovski on 22.06.2020 10:03

Prijavili bi u knjigovodstvenoj agenciji novozaposleno lice, devojku za zavrsenom ekonomskom skolom, nigde nikad nije radila, imamo li pravo na olaksice i koju sifru bi koristili u PPP-pd a i prilikom prijave u centralni registar koju sifru bi stavili za osnov osiguranja. da li imamo pravo na olaksice ako bi je prijavili od 01.07.

Odgovori

Admin sajta on 31.07.2020 16:28

@Snežana Kiselovski,
Pa koleginice ... :)

Pročitajte Zakon o porezu na dohodak građana, član 21ž.
kao i
Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, član 45đ.

ili pročitajte komentare i tekst detaljno, jer ćete tu sigurno naći sve odgovore na vaša pitanja.

Borka Jovanovic on 10.08.2020 18:09

Postovani,
Sta zapravo znaci status kvalifikovanog lica? Preduzetnik zeli da zaposli novog radnika u radni odnos kojim ispunjavam uslov
da povecava broj radnika u odnosu na 31.12.2019.god. Zeli da koristi za novozaposlenog radnika olaksice po clanu 21z. Ranik nije bio u radnom odnosu u 2019.godini. Da li ispunjava uslov za to i koja je sifra za prijavu u Croso i koja je sifra prihoda za PPPD? Hvala unapred!
S postovanjem,

SVM Support on 07.09.2020 15:32

Kvalifikovano novozaposleno lice je ono koje je bilo nezaposleno do 31.12.2019 (odnosno do 30.04.2020) i koje se zaposli tokom 2020. godine.
U navedenom slučaju, preduzetnik ispunjava uslov za to novozaposleno lice za olakšicu koja je predmet ovog teksta.
Šifra vrste prihoda u PPP PD je 101 101 260 za isplaćene zarade za 2020. godinu.

Radosavljevic Bozidar on 23.06.2020 11:59

Postovani
Interesuje me da li pravo na ovu olaksicu imaju pravo radnici koji rade u verskim zajednicama a nisu svestena lica npr prodavac, blagajnik

Odgovori

Admin sajta on 31.07.2020 16:34

@Radosavljevic Bozidar,

Svi radnici koji zasnuju radni odnos (dakle imaju ugovor o radu i prijavu na CROSO) imaju pravo na olakšice.
Ukoliko rade u verskim zajednicama van radnog odnosa, onda nemaju pravo.

Jovana Jovanovic on 26.06.2020 22:33

Poštovani, na dan 31.12.2019. godine imala sam tri zaposlena lica bez prava na olakšice. Jedno od tih zaposlenih lica je dalo otkaz i poslednji radni dan je 29.06.2020. godine. Ja bih zaposlila drugo,kvalifikovano lice na taj isti datum, dakle 29.06.2020. godine. Da li bih mogla da ostvarim olakšice za to lice?
Hvala na odgovoru.

Odgovori

Admin sajta on 03.09.2020 18:27

@Jelena Jovanovic,
Ima već dosta primera u prethodnim komentarima na ovu temu. Pogledajte neke od njih.
Ukratko: sad je 3 zaposlena od kojih jedno bi koristilo olakšice (ako ima prava). Na 31.12.2019 je bilo 3 zaposlena + 1 kvalifikovani, a sad je ukupno 3 zaposlena. 3 (trenutna) < 4 (3 na 31.12.19 + 1 kvalifikovani), znači nemate prava na olakšice za tog jednog radnika.
Na sledećeg, četvrtog, biste već imali prava.

Marija Misic on 30.06.2020 15:25

Postovani ,bio je prijavljen radnik od16.09.2018 do 16.03,2020 i nakon isteka ugovora dao je otkaz a koristile su se olaksice za zaposleno lice.Ukoliko bi se sada zaposlila osoba koja je sada prijavljena na biro bez iskustva i bez naravno prijave u 2019 da li bi imali na nju olaksicu i jos jedno pitanje ukoliko bi se zaposlila jos jedna osoba koja je bila zaposlena u 2019,god a sada je na birou 4 meseca ?Hvala

Odgovori

Admin sajta on 03.09.2020 18:32

@Marija Misic,
na prvu osobu ne biste imali prava na olakšicu, jer na 31.12.19 ste imali X zaposlenih + 1 za koji želite da koristite olakšicu je više nego X - 1 (koji je dao otkaz) + 1 (koji se sad zapošljava kao kandidat za novozaposleno lice).
Međutim, ako bi se prvo zaposlila još jedna osoba koja je bila zaposlena u 2019. godini, onda bi ste na ovo lice koje nije bilo zaposleno tokom 2019. godine imali prava na olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica.

Petar Jankovic on 30.06.2020 15:33

Postovani, da li mogu da se ostvare olaksice za porez i pio za Novo osnovanu ordinaciju , osnivac je penzioner.
Unapred Hvala.

Odgovori

Admin sajta on 03.09.2020 18:33

@Petar Janković,
Ako je ordinacija preduzetnička radnja, onda ništa od olakšica za kvalifikovano novozaposleno lice.
Ako je ordinacija d.o.o., i penzioner zasnuje radni odnos u toj ordinaciji, onda bi bilo prava na olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice.

Milan Jovanovic on 30.06.2020 18:28

Pozdrav,
Sta se desava u situaciji kada preduzetnik ostvari pravo na olaksicu za jedno zaposleno lice, ali posle par dana pošto izvrsi prijavu tog lica, od drugog zaposlenog dobije zahtev za prestankom ugovora o radu? Dakle, radi se o licu kome je prestao radni odnos njegovom voljnom u vreme vandrednog stanja?

Odgovori

Admin sajta on 03.09.2020 18:36

@Milan Jovanović,
Na žalost, preduzetnik gubi pravno na olakšicu za ovog novozaposlenog, za period od kad taj drugi zaposleni prestane da radi, bez obzira što je taj drugi zaposleni svojom voljom prestao da radi.

Bojan on 01.07.2020 14:24

Molim vas za info:
Pausalac sam od jula 2019 i planiram da ugasim radnju u julu 2020.Prelazim kao novozaposleni u doo.Da li moj novi poslodavac ima pravo na olaksice?

Odgovori

Admin sajta on 03.09.2020 18:38

@Bojan,
Vaš poslodavac ima pravo na olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice, ako niste tokom cele 2019. godine bili zaposleni, ali je morao da vas zaposli do 05.07.2020. godine.
I naravno, da ne smanji broj zaposlenih u odnosu na 31.12.2019. godine tokom trajanja olakšice.

Neda M on 01.07.2020 21:23

Poštovani, do kada traje ovaj program za zapošljavanje, odnosno, do kada najkasnije može da se prijavi radnik da bi se koristile olakšice? I da li olakšice važe samo za prijave na neodređeno ili se mogu koristiti i za ugovore na određeni rok? Hvala unapred.

Odgovori

Admin sajta on 03.09.2020 18:40

@Neda M,
piše lepo u tekstu: do 31.12.2020. godine mora najkasnije da se prijavi radnik.
Olakšice važe i za ugovor o radu na određeno vreme i za ugovor o radu na neodređano vreme.

Marina on 04.07.2020 16:44

Poštovani da li preduZetnik kao poslodavac koji je osnovan ove godine može koristiti olaksice za kvalifikovane novozaposlene koje će prijaviti u julu a cele 2019 godine nisu bili u radnom odnosu?

Odgovori

Admin sajta on 03.09.2020 19:01

@Marina,
Može. To što je preduzetnik osnovan tokom 2020. godine nema uticaja na mogućnost dobijanja olakšica za kvalifikovano novozaposleno lice.

Marko Trivunovic on 04.07.2020 21:15

Poštovani ,
Tokom 2019-te godine nisam bio prijavljen nigde . Takodje nisam bio prijavljen ni na tržiste rada ( Biro ) . Da li imam pravo na ovu vrstu olakšice kao i moj eventualni budući poslodavac . Završio sam fakultet u martu iste 2019-te godine . I da li je tačno da moram biti prijavljen 6. meseci na tržište rada kako bih stekao pravo na ovakvu vrstu olakšice . Jer ako bih se prijavio 06.07.2020 godine , ne bi stiglo da prodje 6.meseci do kraja 2020 godine do kada i važi
ova vrsta olakšice ?
Srdačan pozdrav !

Odgovori

Admin sajta on 06.09.2020 08:55

@Marko Trivunović,
Vaš budući poslodavac ima pravo na OVU vrstu olakšice, nezavisno od toga da li ste bili prijavljeni na tržištu rada ili ne.
Postoje druge vrste olakšica za poslodavca, kod kojih postoji uslov da ste bili prijavljeni na birou, ali to nisu ove olakšice.
Ovde je važno da vas poslodavac prijavi do 31.12.2020. godine.

Jelena P on 06.07.2020 14:42

Poštovani,
Molim vas za pomoć i izvinite ukoliko se pitanje ponavlja.

Poslodavac je zaposlio radnika i koristi olaksice za njega kao kvalifikovanog radnika (21ž Zakona o porezu i 45đ Zakona o doprinosima).
Ukoliko radnik otvori svoju paušalnu radnju (iz radnog odnosa), da li poslodavac zbog toga gubi pravo na olakšicu?

Hvala unapred.

Odgovori

Admin sajta on 06.09.2020 08:59

@Jelena P,
Poslodavac ne gubi pravo na olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice.
Obratite pažnju na uslove u članu zakona koji ste naveli:
1. Da nije zaposlen tokom 2019. godine
2. Da se zaposli kod poslodavca
3. Da se prijavi na CROSO

Nigde se ne pominje da ne sme da ima svoju preduzetničku radnju. Cilj ove olakšice je bio da se pozapošljavaju u radni odnos svi koji su radili kao preduzetnici za svog nalogodavca, i da se pozapošljavaju oni koji nisu dugo imali posla. Ako oni povrh svega imaju posao sa strane, pa otvore preduzetničku radnju, to državu ne interesuje.

Dragan Filipović on 06.07.2020 19:15

Poštovani,
Nisam bio zaposlen 2019, niti sam sad. Ako bih se zaposlio kod paušalca, da li bi on dobio olakšice za kvalifikovanog nezaposlenog, jer, kako sam shvatio, rok ( produženi) do početka jula je vsžio za preduzetnike?

Odgovori

Admin sajta on 06.09.2020 09:01

@Dragan Filipović,
Paušalac bi dobio olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice, jer vi ste to lice.
Rok za vas je 31.12.2020. godine.
Rok za same paušalce je bio da se zaposle u nekoj drugoj firmi (dakle da se sami paušalci zaposle) do 06.07.2020. godine.

Milena Lecic on 09.07.2020 16:19

Postovani,

kakva je procedura kada se zaposljava lice koje je radilo u inostranstvu dve godine .

Da li vaze olaksice od 70 % na poreze i doprinose ?

Hvala unapred.

Odgovori

Admin sajta on 06.09.2020 09:12

@Milena Lecic,
Rad u inostranstvu ne utiče na mogućnost zapošljenja po ovom zakonu.
Obratite pažnju na zakonski termin:
Kvalifikovanim novozaposlenim licem smatra se lice koji nije imalo status osiguranika zaposlenog ....
Status osiguranika zaposlenog se razmatra samo u republici Srbiji.
Da li je neko imao status "zaposleni" u npr. Francuskoj nema veze - nije bitno za primenu ovog zakona.

LUKAJIĆ ANĐELKA on 10.07.2020 12:39

Odlični ste!
Još jedno pitanje:
Firma je 31.12.2019 god imala 7 zaposlenih. 01.04.2020 god je primljen 1 kvalifikovani novozaposleni radnik.
Da li imam pravo na olakšice za juni/2020 za ovog novog radnika ako je 1 stari otišao u penziju 10.06.2020 god.
Da li se računa br. radnika po poreskim prijavama za taj mesec ili na kraju meseca i CRSO-a

Odgovori

Admin sajta on 06.09.2020 09:19

@Lujakić Anđelka,
Hvala na komplimentu :)

Još jedan odgovor: Obratite sad pažnju na rečenicu iz zakona: Ako U TOKU KORIŠĆENJA poreskog oslobođenja za kvalifikovano novozaposleno lice poslodavac smanji broj zaposlenih u odnosu na dan 31. decembar 2019. godine uvećan za broj kvalifikovanih novozaposlenih lica, gubi pravo da koristi poresko oslobođenje...

Po našem mišljenju, olakšica se može koristiti do dana dok se broj radnika nije smanjio, tj. u vašem slučaju do 10.06.2020. godine.

Smiljana Lalic on 14.07.2020 08:43

Molim Vas da mi odgovorite na pitanje, jako mi je bitno
Preduzetnik, pausalac je radnju zatvorio i otvorio DOO gde je kao vlasnik i zaposlen. Da li on u DOO ima pravo da koristi olasksicu kao kvalifikovano novozaposleno lice

Hvala. Smilja

Odgovori

Admin sajta on 06.09.2020 09:21

@Smiljana Lalić,
Ima, ako se zaposlio do 06.07.2020. godine u svom d.o.o.
Ako se zaposlio nakon toga, onda nema pravo na olakšice po ovom osnovu - kao kvalifikovano novozaposleno lice.

Boban Vucicevic on 14.07.2020 14:13

Poštovani, zanima me imamo li pravo na olaksicu ako smo 31.05. imali 5 zaposlenih i na 31.05 jedan radnik nas je napustio na svoj zahtev. Preduzece je osnovano ove godine u januaru 2020. Sa 4 zaposlena napravljeni ugovori o radu 10.februara a 11.marta sa jos jedniim zaposlenim (petim) koji je u penziji i za njega placamo doprinose za Pio i porez.. 01. juna smo zakljucili ugovor o radu sa licem koje je nezaposleno od 2013 godine. Da li za to lice imako pravo na poreske olaksice? Na dan 31.12. firma nije postojala tako da je broj zaposlenih na 31.12. iznosio 0..

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 09:05

@Boban Vucicevic,
Na vašu firmu se odnosi stav 8 člana 21ž Zakona, koji je kontradiktoran sa stavom 4.
To znači da ne smete da smanjite broj zaposlenih u odnosu na datum 31.12.2020. godine, koji još nije nastupio (a ne u odnosu na datum 31.12.2019. godine, koji se pominje u stavu 4).
Prema tome, ostaje diskutabilno da li imate pravo na olakšice za to lice koje je nezaposleno od 2013. godine, jer po našem mišljenju, ne možete upoređivati trenutni broj zaposlenih sa brojem zaposlenih u odnosu na 31.12.2020. koji nije nastupio.

Admin sajta on 07.09.2020 09:18

@Boban Vucicevic,
Samo još jedan dodatak: prema našem mišljenju, možete da koristite olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice tek za zarade isplaćene nakon 31.12.2020. godine

Gorana Terzic Milutinovic on 16.07.2020 00:20

Postovani,
Planiram da otvorim firmu kao preduzetnik, za dve nedelje. Zelim da zaposlim lice koje je tokom cele 2019.god na birou. Da li cu imati navedene olaksice ili ne s obzirom da je drugi period u pitanju.

Unaprer zahvaljujem na odgovoru

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 09:22

@Gorana Terzic Milutinovic,
Vi kao poslodavac ćete imati pravo na olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice - za to lice koje želite da zaposlite, ako ga zaposlite tokom 2020. godine i to od isplata za 2021. godinu, jer se osnivate nakon 31.12.2019. godine. Za vas nećete imati olakšice.

Milica on 18.07.2020 22:54

Postovani molim vas za stručnu pomoć.Naime,imam firmu sa 15 zaposlenih radnika,od kojih su 10 "pod subvenciju".Zbog novonastale situacije pandemije posao se dosta smanjio,samim tim i prihodi, tako da obaveze poreza i doprinosa rastu..Moje je pitanje da li gubim pravo na subvencije za radnike ako "stavim" firmu u fazi mirovanja tri meseca?

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 09:24

@Milica,
Ako je firma d.o.o., ne možete da je stavite u mirovanje. Ako je preduzetnička radnja, onda možete.
Ne gubi se pravo na olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice tokom perioda mirovanja preduzetničke radnje.

Aleks Sanja on 20.07.2020 11:55

Postovani,
imam pitanje vezano za subvenciju po clanu 21z, naime greskom knjigovodje prvih 6 meseci nije izvrsen obracun po tom clanu iako je receno, radjena je plata po normalnom obracunu. Uvidom u obracune primetili smo taj propust pa da li mozemo da koristimo tu subvenciju od ovog meseca prilikom obracuna plate za jul?i nadalje ili moramo da izmenimo plate? Napominjem da u periodu od 01.01.2019-31.12.2019 radnik nije bio u radnom odnosu. Takodje su koriscenja direktna davanja za tog radnika.

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 09:38

@Aleks Sanja,
možete, ako ispunjavate uslove, da koristite olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice prilikom narednih obračuna.
Možete i da izmenite obračune zarada unazad pa ako ste plaćali doprinose i porez više nego što je trebalo da vršite preknjiženja na neke naredne obračune.
Činjenica da su se za zaposlenog koristila direktna davanja ne uskraćuje mogućnost da se za njega koriste olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica.

Mentor on 20.07.2020 12:55

Postovani, tokom 2019 god bio sam kao nezaposleno lice, a sada od ove godine osnivam preduzetnicku radnju, dal imam pravo na poresku olaksicu.

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 09:41

@Mentor,
Ako osnivate preduzetničku radnju, nemate prava na ovu vrstu olakšice.
Ako osnujete d.o.o. i zaposlite se u istom do 31.12.2020. godine, onda imate pravo.

Sanja Jezdovic on 25.07.2020 14:48

Postovan,
Ukoliko postoje tri osnivaca istovremeno zaposlena u svom DOO a jedan od njih je i zakonski zastupnik ,(osnovano
22.06.2020.,prethodno bili preduzetnici pausalci i ispunjavaju uslove da se smatraju kvalifikovanim novozaposlenim licima)
da li kod obracuna zarada za sva tri lica koristiti šifre vrste prihoda 102 101 206 posto su sva tri osnivaca sa skoro istim udelom

Hvala

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 10:00

@Sanja Jezdović,
Kod sva tri 102 101 260 (a ne 206).
Procenat udela nema sa ovim veze.
Činjenica da je samo jedan zakonski zastupnik takođe nema veze.
Sva trojica su zaposleni u d.o.o. i ispunjavaju uslov za olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice.

Violeta on 28.07.2020 18:23

Poštovani,
Molim za info, kako se utvrđuje broj lica na koje imamo prava na olakšice.? Ako je broj na 31.12.2019. 425, u periodu od Jan-jula zaposlimo 20 kval.zaposlenih. Na kraju jula imamo 442, pitanje je da li imamo na 17 lica prava na olakšice?
Još jedno pitanje, ako može, za ta lica nismo koristili olakšice u periodu Jan-jun, da li možemo sada od julske zarade?

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 14:44

@Violeta,
Da, imate pravo na olakšice za 17 lica.
Ako niste koristili olakšice do juna, možete da krenete sad od julske zarade, nema smetnji, sem da lica ispunjavaju uslov da su kvalifikovana novozaposlena lica.

Miloš on 29.07.2020 11:47

Poštovana,

Da li tadnik koji nije bio prijavljen u Srbiji u celoj 2019. godini (bio prijavljen u inostranstvu deo 2019 godine) ima pravo na poreske olakšice prilikom zapošljavanja u Srbiji?

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 14:47

@Miloš,
Kratak odgovor: Da.
Duži odgovor.
Zakon kaže ovako: Radnik je kvalifikovano novozaposleno lice ako nije imao status osiguranika zaposlenog (po našem mišljenju, gleda se po domaćim zakonima). Znači, nije važno za dobijanje olakšice to što je radio u inostranstvu.

Vera Petrovic on 30.07.2020 00:56

Postovanje,
Zanima me da li je rok za koriscenje olaksice za kvalifikovana novozaposlena lica istekao? Ili jos uvek vazi, i poslodavac i sada moze da koristi olaksice ukoliko zaposli osobu sa NSZ?

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 14:48

@Vera Petrovic,
Istekao je za one koji su tokom prošle godine odnosno do 30.04.2020 bili preduzetnici.
Nije istekao za one koji tokom 2019. godine nisu bili zaposleni.

Dragan Filipović on 31.07.2020 11:18

Poštovani,
pročitao sam zakon i komentare o zapošljavanju kvalifikovanih novozaposlenih, i nigde nema obaveznog prijavljivanja na NSZ šest meseci. Nisam bio NIGDE od 1.1.19. do 30.4.20.
Osobi koja bi me zaposlila rekao je neko iz poreske da je obavezno 6 meseci na NSZ.
Tražio sam tumačenje od Poreske i poslali su mi c/p člana 21 ž Zakona....

Važno mi je, curi mi vreme!

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 14:55

@Dragan Filipović,
Postoje nekoliko vrsta olakšica za zapošljavanje koje su aktuelne.
Za ove koje su tema ovog teksta važi član 21ž Zakona o porezu na dohodak građana, i po njemu, nigde se kao uslov ne pominje prijava na NSZ na 6 meseci.
Postoji još olakšica, za opisanih u Zakonu o porezu na dohodak građana, koji propisuju obaveznu prijavu i boravak na NSZ na tri odnosno šest meseci neprekidno.

Radomir Lazić on 31.07.2020 15:11

Poštovani,
Na dan 31.12.2019.godine imali smo 10 radnika.U Januaru prijavljujemo 1 novokvalifikovanog radnika i za njega koristimo olakšice pošto smo uvećali broj zaposlenih u odnosu na 31.12.2019.godine.
10.07.2020.godine prijavljujemo još 1 novokvalifikovanog radnika,a 11.07.2020.godine otpuštamo 1radnika (bez olakšica).
Da li imamo pravo da koristimo i dalje poreske olakšice za radnika koji je zaposlen u Januaru kao prvi novokvalifikovani radnik ?
Da li imamo pravo da koristimo poreske olakšice za novokvalifikovanog radnika prijavljenog 10.07.2020.godine ?

S poštovanjem

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 14:59

@Radomir Lazić,
Kako ste napisali sled događaja, nemate pravo da koristite olakšice za radnika koji je zaposlen u januaru. Ali imate pravo da koristite olakšice za onog radnika kojeg ste zaposlili u julu.

Marijana Bodor on 04.08.2020 19:30

Poštovani,
naša firma je zaposlila novog radnika 22.juna ove godine i to kao kvalifikovano novozaposleno lice. Da li imamo pravo na isplatu od države 60% od minimalne zarade za ovog radnik tj. da li imamo pravo na NOVE MERE za ovog radnika? Koji datum se upisuje u PPP PD za njega, ako uopšte imamo pravo? Kako prijaviti ovog radnika za ostvarivanje novih mera Vlade?
Hvala

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 15:10

@Marijana Bodor,
Po našem mišljenju, nove mere Vlade ne isključuju olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice.
Dakle, imate pravo na isplatu 60% minimalne zarade zbog Zaključka Vlade (o novim merama pomoći usled COVID19). Ne upisuje se poseban datum za njega na PPP PD.
Šifra vrste prihoda je kao za svako drugo kvalifikovano novozaposleno lice 101 101 260.

MILO LAZIĆ on 07.08.2020 08:50

Postovani, na dan 31.12.2019. imao sam zaposlena 3 radnika, jedan na neodredjeno vreme a dva do 31.01.2020. godine. Od 01.02.2020. Imam zaposlena 2 radnika (jedan sto je bio na odredjeno vreme nije hteo da produzi ugovor), jedan i dalje na neodredjeno vreme , a drugi do 31.12.2020. godine. Radi se o preduzetniku pausalcu. Interesuje me da li mogu da ostvarim olaksicu ako bi zaposlio jos jednog ili dva radnika. Hvala

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 15:16

@Milo Lazić,
Ako biste zaposlili još jednog radnika, ne biste imali pravo na ovu olakšicu: za kvalifikovano novozaposleno lice.
Ako biste zaposlili još 2 radnika, imali biste olakšicu za to drugo kvalifikovano novozaposleno lice.

Snezana Boskovic on 11.08.2020 09:42

Postovani interesuje me koja je sifra placanja za novozaposlenog preduzetnika sa olaksicom oslobodjenja 70% poreza i 100 % PIO po oba osnova.

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 15:39

@Snežana Bošković,

Šifra plaćanja, ako mislite za PPP PD je 254.
Ako mislite na neto zaradu je 240.
Ako mislite na šifru vrste prihoda u okviru PPP PD, onda je 101 101 260, za zarade isplaćene tokom 2020. godine.

miroslav Rajić on 17.08.2020 18:08

Poštovani,
zaposlo bih novog radnika koji kako tvrdi nije bio zaposlen cele 2019.Kako ja kao poslodavac da znam da je ta osoba kvalifikovan nezaposleni radnik da bi koristili olakšice(kako se to proverava)?
Izinjavam se ako je možda slično pitanje postavljeno.
S počtovanjem Miroslav

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 16:00

@Miroslav Rajić,
Jedino što možete da tražite "listing" iz službe PIO fonda.

Vera Vidojevic on 18.08.2020 14:49

Postovani, pozdravljam vase strpljenje.
Imam pitanje: u DOO je novozaposleno lice od 09.06.2020.do 28.07.2020.
Moze li ova DOO ponovo da zaposli ovo lice kao novozaposleno?
Unapred hvala

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 16:04

@Vera Vidojevic,
Ako je pitanje Da li je ovo lice kvalifikovano novozaposleno lice, odgovor je : Da!
Lice koje ima status kvalifikovanog novozaposlenog lica nosi tu kvalifikaciju od poslodavca do poslodavca, pa čak iako se zaposli kod istog poslodavca 20 puta.

ILIJA CABARKAPA on 26.08.2020 13:06

postovani,
osnivac DOO koji je osnivan 05.08.2020.godine zaposlice se u firmi kao direktor pocev od 05.08.2020.godine . U 2019.godini nije bio zaposlen.da li ima pravo na koriscenje ovih olaksica_

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 16:12

@Ilija Cabarkapa,
Po našem mišljenju, da, ali od 2020. godine, obzirom da se upoređuje broj zaposlenih na dan 31.12.2020. godine, koji još nije nastupio.

Nenad Todorović on 29.08.2020 19:53

Zaposleni, koji je bio prijavljen sa statusom kvalifikovanog novozaposlenog (čl 21ž Zakona o porezu na dohodak građana), upućen je na privremeni rad u inostranstvo (USA).
Izvršili smo odjavu pa prijavu sa osnovom osiguranja: upućeni na rad u inostranstvo.
Probali smo podnošenje PPP-PD u testnom okruženju sa šifrom vrste prihoda 101 102 (zarada zaposlenog upućenog u inostranstvo) 260 (Zarada iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona kvalifikovanog novozaposlenog lica, sa pravom poslodavca na oslobođenje od plaćanja 70% poreza na zaradu i 100% doprinosa za PIO po članu 21ž Zakona i članu 45đ Zakona o doprinosima), međutim nije nam dozvolio unos i izašao je komentar: pogrešna šifra vrste prihoda.
Kako podneti PPP-PD u ovom slučaju?

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 16:29

@Nenad Todorović,
Ovo je pitanje za podršku poreske uprave.
Prema pomenutim zakonima, ne definiše se nikakav uslov koji eliminiše mogućnost prijave zarade kao kvalifikovano novozaposleno lice ukoliko je osiguranik prijavljen kao upućen na rad u inostranstvo, ali po našem mišljenju, tu je diskutabilan deo, jer se u članu 321ž akona o porezu na dohodak građana kao Kvalifikovano novozaposleno lice pominje koje ima status osiguranika zaposlenog.
Jedino što nam pada na pamet je da možda program poreske uprave ima ograničenje da radnik upućen na privremeni rad u inostranstvo prema programu nema status osiguranika zaposlenog, pa otud javlja tu grešku.

PERKOVSKI LJILJANA on 03.09.2020 02:05

Poštovani,
Otvorila sam preduzetničku radnju u avgustu sa paušalnim oporezivanjem i nisam se opredelila za ličnu zaradu.Zaposlila sam lice sa evidencije nsz koje je više od 2 god.nezaposleno pre nedelju dana.Da li imam pravo na olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice ili neke druge olakšice i ako imam koju šifru koristim u ppp-pd prijavi.Inače sam bila preduzetnik više godina unazad a zatvorila sam radnju u vreme vanrednog stanja.Hvala

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 16:36

@Perkovski Ljiljana,
Prema našem mišlenju, imate pravo na olakšicu za kvalifikovano novozaposleno lice od zarade koju isplaćujete tokom 2021. godine.
Šifra koju koristite je 101 101 270 od 2021. godine.

olga s on 04.09.2020 07:34

Poštovani,

Na dan 31.12.2019 DOO nema zaposlene. U maju zapošljava lice koje je bilo pošetkom prošle godine u radnom odnosu i od tada prijavljeno u NSZ a drugo lice zapošljava u avgustu koje je kvalifikovano. Što znači da za prvo ima stare olakšice, 65% povrćaja PID a za drugo olakčice za kvalifikovano lice.
Da li sam u pravu?

Hvala

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 16:39

@Olga S,
Ako je sve tako kako ste naveli, u pravu ste.

Daniela Dimic on 04.09.2020 11:35

Postovani,

da li zaposleni (pausalac do 29.02.2020), a bio u radni odnos od 01.03.2020.-08.08.2020.kog jednog poslodavca,
a od 10.08.2020. kod drugog poslodavca ima pravo na prenos olaksice.

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 16:40

@Daniela Dimic,

Naravno. To je jedna od glavnih prednosti olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice: mogućnost da se olakšica prebaci kod drugog poslodavca.

Marija Obrenovic on 04.09.2020 11:54

Poštovani,

Ukoliko je lice bilo zaposleno preko omladinske u 2019. u periodu feb-mart na Ugovor o privremenim i povremenim poslovima da li ostvaruje pravo na olakšice pri zapošljavanju u 2020. ?

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 16:42

@Marija Obrenovic,
Ostvaruje pravo na olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice. Nije važno u kojoj vrsti odnosa je bilo, dokle god nije zasnovala radni odnos ugovorom o radu tokom 2019. godine.

biljana ćurdić on 04.09.2020 12:23

Hvala vam na korisnim i preciznim odgovorima. Od velike pomoći ste i nama, knjigovođama. Sa vama brže dolazimo do korisnih informacija u tumačenju propisa. Velika "ušteda" vremena !

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 16:43

@Biljana Ćurdić,

Drago nam je da se pomažemo, kolege :) !

Miljan Kostic on 06.09.2020 19:02

Postovani,
lice ispunjava uslov da bude kvalifikovano novozaposleno lice (u 2019. godini nije radilo). U januaru 2020. godine je zasnovalo radni odnos i bilo u radnom odnosu da 31.07.2020. godine ali firma za to lice nije koristila nikakve olaksice. Preslo je u nasu firmu 01.08.2020. godine. Da li mi sada mozemo koristiti olaksicu kvalifikovano nezaposleno lice za njega?

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 16:48

@Miljan Kostic,
Naravno ! To je glavna prednost olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice.
Pročitajte samo tekst iznad, to je baš naglašeno - da zaposleni "nosi" olakšicu sa sobom iz firme u firmu.

Dušan Stevanovic on 07.09.2020 15:55

Poštovani,
Da li ima smetnji da paušalac zaposli lice u radni odnos sa punim radnim vremenom nakon isteka roka od 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Odgovori

Admin sajta on 07.09.2020 17:01

@Dušan Stevanović,
Nema smetnji.

Dušan Stevanovic on 07.09.2020 17:10

Poštovani,

Možda nisam dobro formulisao. Da li paušalac ima pravo na poreske olakšice u slučaju da zaposli lice u radni odnos nakon isteka roka od 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja ili gubi pravo istekom tog roka.
Hvala još jednom

Odgovori

Admin sajta on 08.09.2020 13:01

@Dušan Stevanović,
Paušalac je vrsta preduzetnika. Ova olakšica je namenjena zaposlenima, a ne preduzetnicima. Preduzetnik ne može ni pod kakvim uslovima da dobije olakšice za sebe, jer se ne zapošljava tj. ne ulazi u radni odnos u svojoj radnji.

Sa druge strane, preduzetnik ima pravo na olakšice za svako kvalifikovano novozaposleno lice, nezavisno od toga da li je to lice zaposleno u radni odnos sa punim radnim vremenom ili ne. Takođe, nezavisno od toga da li je isteklo 60 dana od prestanka vanrednog stanja (što se desilo 06.07.2020. godine).

Tih 60 dana od isteka vanrednog stanja su bili
uslov, kao rok za zapošljavanje onima koji su bili ranije preduzetnici (od 01.01.2019 do tog datuma makar jedan dan, a možda i ceo taj period) da sa preduzetničkog odnosa (sa svojim nalogodavcem) pređu u radni odnos u neki pravni subjekt (ili u svom novoosnovanom d.o.o. ili kod nekog drugog poslodavca koji može biti preduzetnik ili d.o.o.).

Pošto ste vi paušalac, zapošljavate radno sposobno lice kao kvalifikovano novozaposleno lice, nezavisno od toga što je prošlo 60 dana od isteka vanrednog stanja, imaćete pravo na olakšice za njega.

Sanja on 08.09.2020 12:13

Poštovani,
Da li ove olakšice za novozaposlene radnike važe i za doo firmu koja je osnovana 2018. godine? Drugo pitanje se odnosi na datum zaposlenja novih radnika i prelazak radnika iz preduzetničke radnje u doo firmu, gde su osnivači povezana lica. Naime, od 01.09.2020. godine imamo dvoje novozaposlenih na određeno vreme od 3 meseca u preduzetničkoj radnji, ali bismo ih od trenutka isteka ugovora na određeno tj. od 01.12.2020. prebacili u firmu doo na neodređeno. Novozaposleni u periodu 01.01.2019.-31.12.2019. nisu bili nigde zaposleni- bili su studenti. Da li u ovom slučaju kada zaposleni pređu u doo firmu na ugovor na neodređeno imamo pravo da koristimo poreske olakšice?

Odgovori

Admin sajta on 08.09.2020 13:06

@Sanja,
1. Ove olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica važe i za d.o.o. koji je osnovan 2018. godine.
2. u slučaju prelaska to dvoje od jednog na drugog poslodavca (u vašem slučaju, iz preduzetničke radnje u d.o.o.) imate prava na olakšice i kod drugog poslodavca. Nevezano što su oni u preduzetničkoj radnji bili zaposleni na određeno vreme, a u d.o.o planirate da ih zaposlite na neodređeno vreme.

Pročitajte sam tekst još jednom, malo pažljivije: jedna od odličnih prednosti ove olakšice je to što je radnik "nosi" sa sobom od poslodavca do poslodavca.

Sanja on 08.09.2020 13:21

Nadovezujem se na malopređašnje pitanje. Olakšice za novozaposlene NISU uzete u preduzetničkoj radnji, u trenutku njihovog zaposlenja, a to je datum: 01.09.2020., nego bismo ih uzeli od datuma prelaska u doo firmu na neodređeno. Važno mi je bilo da li zbog povezanosti osnivača ima neka prepreka i to što će radnici biti prvi put zaposleni od 01.09.2020. do 01.12.2020 u pr radnji (pre tog perioda nisu nigde bili zaposleni), a od 01.12.2020. bismo želeli koristiti poreske olakšice. Hvala vam puno na strpljenju i odgovoru!

Odgovori

Admin sajta on 10.09.2020 08:43

@Sanja,
Period koji ih kvalifikuje za olaškice za novozaposleno lice je od 01.01.2019 do 31.12.2019, a maksimalno do 06.07.2020 ako su bili preduzetnici.
Pošto nisu, to što su nakon tog perioda bili zaposleni kod preduzetnika nije smetnja da d.o.o. ostvari olakšice od 01.12.2020. godine za to dvoje.

Nenad Todorović on 08.09.2020 21:05

Poštovani,

u avgustu smo primili u radni odnos lica koja tokom 2019 nisu bila u radnom odnosu, tj studirala su (nisu bili preduzetnici). Međutim, pri obračunu zarade za juli i za avgust ih nismo tretirali kao kvalifikovane novozaposlene, tj za njih nismo koristili olakšicu 70%% poreza na dohodak i 100% doprinosa za PIO.
Da li pri obračunu narednih zarada možemo za njih koristiti olakšice? Da li možemo imati problem sa Poreskom s obzirom da smo ih kroz PPP-PD za avgust prikazali bez olakšica?

Hvala unapred i srdačan pozdrav,

Odgovori

Admin sajta on 10.09.2020 08:46

@Nenad Todorović,
Možete, nema smetnji.
Ne biste smeli da imate problema ni sa kime (ni sa poreskom upravom).
OVa olakšica je mogućnost za poslodavca pri zapošljavanju radnika da plaća manje poreza i doprinosa, ali nije uslovljena time da se koristi od prvog dana zapošljenja.

Daliborka Ajder on 10.09.2020 12:49

Poatovani,
Posto sam privatni preduzetnik i vlasnik prodavnice. U septembru ove godine sam prijavila radnika, koji je stariji od 50 godina i jasan mi je ovaj deo da prijavom sam oslobodjena 70 posto poreza i 100 posto PIO za prijavljenog. Na Birou su mi rekli da osoba koju sam zaposlila moze imati oslobadjanje 100 posto poreza, pozivaju se na čl.45đ. Da li je to moguce? Moj radnik u 2019.godini nije bio u radnom odnosu i ima tacno 60 godina. Da budem iskrena, cilj mi je da bude prijavljena(zensko je u pitanju) kod mene godinu dana, a posle tog vremena stice uslov za materijalno koje bi primala, jer je to njena zelja.
Unapred hvala!!!

Odgovori

Admin sajta on 11.09.2020 08:04

@Daliborka Ajder,
Po članu 45đ Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje nije moguće oslobađanje 100% od poreza. Taj zakon govori o oslobađanju od plaćanja doprinosa (a ne poreza!), i tačno je, oslobođeni ste tokom 2020. godine 100% plaćanja PIO doprinosa.
Verovatno su službenici sa biroa mislili na doprinos, a ne na porez.
Da dodamo samo da nema veze koliko radnik ima godina. To uopšte nije uslov za ostvarenje ove olakšice.

Daliborka Ajder on 11.09.2020 08:13

Izvinite pogresno sam se izrazila, Mislila sam na doprinose. I ako sam dobro razumela moj radnik je oslobodjen 100 posto PIO a doprinosi 100 ili 70? Jos jednom hvala!!!

Odgovori

Admin sajta on 11.09.2020 08:54

@Daliborka Ajder,
iz ovog odgovora, razumevamo da treba pojasniti šta je to PIO. Postoje 3 doprinosa, i to:
1. Za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO)
2. Za zdravstveno osiguranje
3. Za slučaj nezaposlenosti
Ova olakšica za kvalifikovano novozaposleno lice podrazumeva da poslodavac za takvo lice ne treba da plati 100% od doprinosa za PIO, kao i 70% od poreza, tokom 2020. godine.
Ostatak oslobođenja za naredne godine pročitajte u gornjem članku.

Bojana on 14.09.2020 13:19

Poštovani,

Na dan 31.12.2019. godine, imao sa 9 zaposlenih lica. U međuvremenu, 1 radnik je stekao pravo na penziju i samim tim imam smanjenje broja zaposlenih u odnosu na 31.12.2019. godine.
U ovom trenutku imam 8 zaposlenih lica.
Da li ja mogu da steknem pravo na olakšice ukoliko sada zaposlim još jedno lcie koje je bez ikakvog radnog iskustva?

Unapred hvala na odgovoru.

Odgovori

Admin sajta on 15.09.2020 09:47

@Bojana,
Na žalost, ne.
Poresko oslobođenje može da se ostvari samo ako poveća broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. decembra 2019. godine.
I naravno, taj zaposleni mora biti kvalifikovano novozaposleno lice, što je kod vas ispunjeno.
Ako biste pored ovog zaposlili makar još jedno, bilo koje lice, na ovo lice biste imali pravo na olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice.

Borka Jovanovic on 15.09.2020 14:22

Postovani,
Da li preduzetnik moze da koristi olaksice po cl.21z, za novozaposleno kvalifikovano lice, koje nije bilo u radnom odnosu u
2019.godini, ali je bilo u radnom odnosu u februaru 2020.godine, ako ga prijavi u radni odnos u septembru 2020.god. i ako
time ispunjava uslov da povecava broj radnika u odnosu na 31.12.2019.godine?
Zbunjuje datum koji se pominje do 30.04.2020. Da li se to odnosi na preduzetnike ili se odnosi i na novo zaposlena kvalifikovana lica ili i jedno i drugo? Drugo pitanje da li pausalac autoprevoznik, moze da koristi neke olaksice ako se registuje u septembru 2020.god.? Trece pitanje da li preduzetnik moze da koristi olaksice i koje, na novo zaposlavana lica sa invaliditetom i koje, po kom clanu i koja je sifra prihoda u PPP PD prijavi? Hvala unapred!
S postovanjem,

Odgovori

Admin sajta on 15.09.2020 14:56

@Borka Jovanović,
Po našem mišljenju, preduzetnik može da koristi olakšice pod navedenim uslovima. Ne dajte se zbuniti, datum 30.04.2020. je uveden da bi se ograničila mogućnost za ona lica koja su bili preduzetnici tokom 2020. godine, i da im se da mogućnost da se zaposle do 30.04.2020 (kasnije preinačeno u 06.07.2020. godine).

Paušalac ne može da koristi olakšice za sebe, kao ni jedan drugi preduzetnik, ali može za lica koja su kvalifikovana novozaposlena lica koje bi radila kod tog paušalca (imala ugovor o radu i bila prijavljena na CROSO).
Treće pitanje: sve olakšice se nalaze opisane u članu 21-21ž Zakona o porezu na dohodak građana, pa pogledajte tamo širi spisak uslova, pa se javite sa konkretnijim pitanjem ili se najavite za konsultacije, pošto je odgovor na ovo pitanje već prevazilazi obim ove teme: blog je napisan samo za olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica.

Ivanka Oparnica on 17.09.2020 11:22

Poštovani,
Nije mi jasno da li mogu da zaposlim lice kao kvalifikovano novozaposleno lice počev od 01.01.2021. godine.
Unapred hvala.

Odgovori

Admin sajta on 12.10.2020 11:24

@Ivanka Oparnica,
Može, pod uslovom
1. da lice nije bilo zaposleno tokom 2019. godine
2. da se lice zaposlilo tokom 2020. godine u nekoj drugoj firmi.
Ako lice nije bilo nigde zaposleno (ugovorom o radu) ni tokom 2020. godine, onda, kako sad kažu propisi, više ne postoje uslovi da se takvo lice smatra kvalifikovanim novozaposlenim licem zapošljavanjem tokom 2021. godine.

Aleksandar on 17.09.2020 15:10

Postovani,
Svaka cast na tekstu i svim ovim odgovorima.
Mozete li mi reci da li se krajnji datum 6.7.2020. odnosi na zaposljavanje nekog ko je bio preduzetnik ili se odnosi na preduzetnicke radnje koje hoce nekog da zaposle? Nisam bas dobro razumeo ona dva uslova u tekstu
"1. 01.01.2020. godine – 30.04.2020. godine, za preduzetnike i ostale kategorije. "
Ako se to odnosi na lica koja su bila preduzetnici to znaci da ja kao osnivac PR imam pravo da zaposlim sve do kraja godine nekog sa ovim olaksicama a potrebno je samo da nije radio celu 2019. godinu. I mozete li mi reci da li postoji vremenski peroid koliko novozaposleni mora biti u radnom odnosu ili moze da da otkaz i posle mesec dana a da ja ne moram da imam bilo kakvu obavezu?
Koliko izadju porezi za minimalac za 2020,21,22 godinu?
Hvala najlepse, Aleksandar

Odgovori

Admin sajta on 23.09.2020 11:27

@Aleksandar,
Idemo redom po pitanjima:
1. 06.07.2020 je bio rok za zapošljavanje onog koje bio preduzetnik a sad hoće da se zaposli. Preduzetnička radnja i dalje može da zapošljava kvalifikovano novozaposleno lice.
2. Sve do kraja 2020. godine i d.o.o. i PR mogu da zapošljavaju radnike koji nisu bili zaposleni tokom 2019. godine.
3. Kvalifikovano novozaposleno lice može da bude zaposleno i samo nedelju dana, može da da otkaz posle tih nedelju dana i poslodavac nema nikakvu obavezu.
4. Bruto zarada za minimaac je trenutno za 184 sata je 42964 din pa za 2020. godinu porez + doprinosi izađu 18370, od čega su olakšice 12822 din, pa su porezi koje plaća poslodavac samo 5548 din.
Za ostale godine iznosi su nešto veći.

Aleksandar on 23.09.2020 21:59

@Administrator
Postovani,
Hvala na odgovoru. Kad sam zvao biro kazu da je koriscenje ovih olaksica gotovo tj zavrseno sa datumom 6.7.2020.
Da li prilikom zaposljavanja radnika treba da se obratim nekome ili knjigovodja treba da elektronskom prijavom oznaci koriscenje ovih olaksica?
Hvala unapred.

SVM Support on 24.09.2020 12:22

@Aleksandar,
Biro nije zakonodavno telo i informacije koje oni daju ne mogu biti relevantne. Možete i sami da se uverite čitanjem Zakona da osobe koje se zaposle zaključno sa 31.12.2020. godine se smatraju kvalifikovanim novozaposlenim licem.

Prilikom zapošljavanja radnika koje je kvalifikovano novozaposleno lice za ove olakšice treba jasno da naznačite knjigovođi, da bi se ispravno obračunale zarade i predala ispravno poreska prijava. Poreska prijava označava da vi treba manje da platite poreza i doprinosa za kvalifikovano novozaposleno lice.

Aleksandar on 24.09.2020 21:32

Hvala jos jednom na brzim odgovorima. Provericu sa knjigovodjom oko prijave. Mozete li mi reci jos da li se prilikom predavanja poreske prijave treba nesto posebno oznaciti konkretno za ovu olaksicu? Pozdrav

SVM Support on 01.10.2020 10:25

@Aleksandar,

Potrebno je predati PPP PD prijavu obeležavanjem posebne šifre vrste prihoda za olakšice 101 101 260 ako je u pitanju zaposleno lice, a 102 101 260 ako je u pitanju osnivač društva.

Dragana Popadic on 21.09.2020 12:54

Poštovani,
Ako sam kao novozaposleno kvalifikovano lice primljena u radni odnos sa zaradom od 50.000,00 dinara, da li sme da mi se poveća zarada, s obzirom jer je moj Poslodavac oslobođen doprinosa PIO do 31.12.2020?
Unapred hvala

Odgovori

Admin sajta on 23.09.2020 11:32

@Dragana Popadić,

Sme da vam se poveća i da vam s smanji zarada ako govorimo o olakšicama za kvalifikovano novozaposleno lice.
Inače, ako ste kvalifikovano novozaposleno lice, vaš poslodavac je oslobođen plaćanja doprinosa PIO do 31.12.2022. godine.

Tatjana on 24.09.2020 00:13

Poštovani, sportski klub je u radni odnos 01.06.2020. godine primio administrativnog radnika koji je nezaposlen već 10 godina, nije bio prijavljen na biro. Računovodja uporno tvrdi da klub nema pravo na olakšice . Možete li mi pojasniti zašto?

Odgovori

Admin sajta on 24.09.2020 12:40

@Tatjana,

Sportski klub se može organizovati kao
1) sportsko udruženje
2) sportsko privredno društvo.
Kvaka je u tome što sportsko udruženje status pravnog lica stiče tek upisom u registar udruženja, a upis u taj registar je dobrovoljan (nije obavezan).

Znači, verujemo da knjigovođa smatra da ako niste upisani kao sportsko udruženje u registar niste ni pravno lice ni fizičko lice, i onda se ne smatrate poslodavcem.
Ako ste osnovani kao sportsko privredno društvo, onda ste pravno lice, jer ste registrovani kao privredno društvo, imate svoj matični broj.

Drugim rečima, ako kao sportska organizacija imate matični broj, možete da koristite ove olakšice.

Minja Golubovic on 24.09.2020 10:41

Postovani, bila sam zaposlena sve do 31.10.2019 godine. Ukoliko se zaposlim 01.10.2020.godine da li ce moj poslodavac moci da ostvari neke olaksice?

Odgovori

Admin sajta on 24.09.2020 12:43

@Minja Golubović,
Ove olakšice ne može, jer ste bili zaposleni tokom 2019. godine.

Postoje druge olakšice propisane zakonom, za koje možda ispunjavate uslove, ali to zavisi sad od mnogo drugih faktora. Jedan od čestih je da ste prijavljeni na birou Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje 6 meseci neprekidno kao nezaposleno lice.

Tatjana on 24.09.2020 13:44

@Drugim rečima, ako kao sportska organizacija imate matični broj, možete da koristite ove olakšice.
Naravno da smo upisani u privredni registar kao sportsko udruženje i imamo svoj matični. Radniku smo isplatili deo zarade za prethodna dva meseca i državi platili pune doprinose za dva minimalca, ali nam sada drzava 21.09.2020 nije prebacila 2x po 18220 din. Moje pitanje je kome možemo da se obratimo? Hvala unapred, ako se zbunite pitanje se nadovezuje na našu prepisku ranije ovog dana. Srdačan pozdrav.

Odgovori

Admin sajta on 01.10.2020 10:22

@Tatjana,
Po našem mišljenju, imate pravo na olakšice. Možete se obratiti lokalnoj poreskoj upravi na opštini sedišta sportske organizacije.
Oni mogu da vas upute u centralu poreske uprave u Beogradu, jer po našim saznanjima, oni kažu da oni sami nemaju uticaja na ove transakcije.

Mane on 28.09.2020 10:27

Postovani,

Interesuje me ukoliko sam bio osnivac doo firme do marta 2019. bez zasnivanja radnog odnosa, a posle tog perioda do danas nezaposlen i neprijavljen na birou, da li je moguce da poslodavac koji je u formi preduzetnika dobije date olaksice ukoliko me zaposli u narednom periodu.

Hvala.

Odgovori

Admin sajta on 01.10.2020 10:29

@Mane,
Poslodavac (nema veze da li je preduzetnik ili d.o.o.) ima pravo da dobije olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice, jer je jedan od uslova da biste to postali da niste radili nijedan dan tokom 2019. godine. Ako ste bili samo osnivač, BEZ zasnivanja radnog odnosa, onda je taj uslov ispunjen.

Vesna Radovic on 28.09.2020 14:22

Postovani, suprug se zaposlio u jednoj firmi 26. 5.2020.i ostvario ovo pravo za olakšice, jer je u 2019.bio na birou rada, tj. nezaposlen. Sada bi hteo da prestane da radi u toj firmi jer mu se ukazala bolja prilika u firmi u inostranstvu, i kada je to rekao poslodavcu, on mu je rekao da mora da ga drzi u radnom odnosu minimum 6 meseci, (a on je sada tamo 4 meseca, sto znaci jos 2 meseca, a do tada ga ovaj posao u inostranstvu nece čekati). Pa me interesuje koja su njegova prava, da li moze da napusti tu firmu i pre isteka tog roka od 6 meseci, jer očigledno da se to samo poslodavcu ne isplati jer on mozda tu nesto gubi zbog tog broja zaposlenih onda ili ne znam vec o cemu je rec, zbog cega bi morao da ga drzi jos 2 meseca i time ga sprecava da iskoristi drugu povoljniju priliku koja mu se pružila? Unapred hvala na odgovoru

Odgovori

Admin sajta on 01.10.2020 10:35

@Vesna Radovic,
Nije nam poznat propis po kojem poslodavac mora da drži u radnom odnosu zaposlenog 6 meseci, da ne bi izgubio pravo na olakšice. 6 meseci se pominje u zakonu, ali samo kao uslov neprekidnog broja meseci prijavljenog na Nacionalnoj službi za zapošljavanje, u svrhu zapošljavanja po nekim drugim olakšicama predviđenim zakonom, a koje nisu olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice (o kojima piše ovaj članak).
Dakle, po našem mišljenju, treba videti sem zakona i ugovor koji je potpisao vaš suprug, i opšta akta poslodavca, pa onda sagledati koja su prava vašeg supruga. Ali, gledamo sa aspekta zakona, nije nam poznat taj uslov koji pominjete.
Savetujemo da angažujete pravnika po ovom pitanju, ako vam je pitanje važno.

Jovana Draganovic on 30.09.2020 14:16

Postovani,

Hocu od 01.01.2021. da zaposlim lice koje celu 2020 nije bilo u radnom odnosu, a u 2019 ima jedan mesec prijavu (jul mesec).
Da li imam pravo na ove olaksice ukoliko sa njim zasnujem radni odnos 01.01.2021.

Hvala puno na odgovoru.

Odgovori

Admin sajta on 01.10.2020 10:46

@Jovana Draganovic,
Na žalost, nemate. To lice zapošljavanjem (bez obzira na datum zapošljavanja kod vas, pa makar i od 01.01.2021. godine) ne postaje kvalifikovano novozaposleno lice.
Razlog: bilo je zaposleno makar jedan dan tokom 2019. godine.

Šteta za vas i za to lice, ali na žalost, u ovom slučaju, nemate pravo na olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice.

Ana Ratkovic on 02.10.2020 12:20

Preduzetnik na dan 31.12.2019. ima dva zaposlena lica i sada bi zaposlio kvalifikovano novozaposleno lice. Ako sam dobro razumela ukoliko bi neko od radnika za koje se ne koriste olaksice otisao u tom slucaju bi smo izgubili pravo za kvalifikovano novozaposleno lice, osim naravno ako odmah ne nadjemo novog radnika bez olaksica?

Odgovori

Admin sajta on 12.10.2020 11:02

@Ana Ratkovic,
Ukoliko bi neko od radnika za koje se ne koriste olakšice otišao, trenutni broj bi bio 2, a to je manje nego 3 i da, tačno, izgubili biste pravo na olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice, osim ako uspete da nađete novo lice koje neće koristiti olakšice.

Goran Milinković on 02.10.2020 12:59

Poštovani,
da li ove olakšice mogu ostvariti i tek osnovane preduzetničke radnje koje u radni odnos prime kvalifikovano nezaposleno lice?

hvala

pozdrav

Odgovori

Admin sajta on 12.10.2020 11:03

@Goran Milinković,
Olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice može da koristi i novoosnovana preduzetnička radnja, za svoje zaposlene (ne može preduzetnik za sebe samog).

Danijela Crnogorac on 06.10.2020 20:51

Radnja je osnovana 04,.08,2020 hoću da zaposlim dva lica od 07.10.2020,nisu radila oba 2019 i 2020 imam li pravo da koristim poreske olakšice u 2020,pa na dalje

Odgovori

Admin sajta on 12.10.2020 11:14

@Danijela Crnogorac,
Imate pravo na olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice ako ih prijavite na CROSO i potpišete ugovor o radu sa ta dva lica.
Da, olakšice možete koristiti tokom 2020. godine ali ne smete da smanjite broj zaposlenih u odnosu na dan koji će tek biti u budućnosti (u trenutku pisanja ovog članka) a to je 31.12.2020. godine.

Slavica Pavlovic on 07.10.2020 15:50

Postovani,
ukoliko poslodavac recimo 10.oktobra raskine ugovor o radu sa licem za koje koristi olaksice za kvalifikovano novozaposleno lice od aprila 2020. godine, ima li pravo ukoliko istog dana sklopi ugovor o radu sa drugim licem, da za novog zaposlenog koristi i dalje iste olaksice. Pri tom taj novozaposleni nije bio u radnom odnosu citave 2019-e godine, ali je u januaru 2020. godine bio prijavljen na jedan dan.
Hvala,

Odgovori

Admin sajta on 12.10.2020 11:17

@Slavica Pavlović,
1) Da, ima pravo, ako to drugo lice ispunjava uslov da se bude kvalifikovano novozaposleno lice, a ako nije bio preduzetnik tokom 2019 i 2020. godine, to drugo lice ispunjava uslov da bude kvalifikovano novozaposleno lice. Bitno je da tokom 2019. godine nije radilo, a da li je radilo tokom 2020. godine već nije važno, sem ako je bilo preduzetnik u tom periodu.

GAGA on 11.10.2020 12:07

Poštovani,

poslodavac želi da me primi u radni odnos. Ja sam prethodnih 7 meseci na birou,a pre toga sam imala radni odnos na određeno vreme,i to od 01.11.2019-31.01.2020 god. Napominjem i da imam 47 godina života. Kakav je moj status kod budućeg poslodavca,da li će moći da ostvari neke subvencije kada me zaposli i da li bi plaćao umanjene doprinose ako me prijavi na platu od 55.000 din?
Hvala i pozdrav!

Odgovori

Admin sajta on 12.10.2020 11:18

@GAGA,
Olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice neće moći da ostvari.
Za neku od ostalih olakšica možda i postoje uslovi, ali to zavisi od dodatnih faktora.

Jelena Radulović on 11.10.2020 23:17

Poštovanje,

Firma ima 4 zaposlena radnika za koja koristi olaksice jer nisu bili zaposleni u 2019oj.Ukoliko se ta 4 radnika zaposle u drugoj firmi npr od 1.novembra koja je povezano lice da li ti radnici "nose" sa sobom te olakšice?
Hvala najlepše.

Odgovori

Admin sajta on 12.10.2020 11:21

@Jelena Radulović,
Kao što i piše u članku, radnici koji su kvalifikovano novozaposleno lice "nose" olakšicu sa sobom od poslodavca do poslodavca (nezavisno od činjenice da je novi poslodavac povezano lice ili nije).
Bitno je
1) da nisu bili zaposleni tokom 2019. godine (a mogli su da budu zaposleni tokom ranijih godina)
2) i da su prvi put zaposleni nakon te pauze tokom 2020. godine

MARTINA PRSIC on 15.10.2020 17:54

Postovani,
1. Da li kvalifikovano lice moze biti zaposleno u dve firme ,po 50% u svakoj (ili neki dr.odnos ),i da li poslodavci mogu koristiti olaksice koje ga sleduju za taj procenat posto to lice nema puno radno vreme u svakoj od firmi pojedinacno,ali ukupno ima ?
2, Ukoliko firma ima zaposleno 1 kvalifikovano lice u 2020. pa pritom zaposli jos jedno kvalif.lice,da li ta firma gubi pravo na olaksice za drugozaposleno kvalif. lice ukoliko prvo kvalifikovano lice ode iz firme do kraja 2020. ili u toku 2021.god.Na kraju 2019. bila su dva zaposlena bez ikakvih olaksica.
Do kada mora da se zaposli kvalif. lice da bi poslodavac mogao da koristi olaksice,mora li do kraja 2020. ili moze i u 2021.?
Hvala !

Odgovori

Admin sajta on 16.10.2020 15:05

@Martina Prsic,
1) Nigde ne piše niti proizilazi da ne može, dakle može.
2) Ako jedno kvalifikovano lice ode, a zadrži se ostali broj zaposlenih, onda se gubi pravo na prvo kvalifikovano lice kad god ono otišlo iz firme.
3) Kvalifikovano lice se mora zaposliti u BILO KOJOJ firmi do 31.12.2020, pa onda tim činom stiče zvanje kvalifikovanog novozaposlenog lica. Naknadno može da se zaposli u 15 firmi, a sve vreme će se smatrati kvalifikovanim novozaposlenim licem.


Snezana Bozilovic on 19.10.2020 23:52

Postovani,na dan 31.12.2019 god.sam imala pet zaposlenih i januara 2020 god.primila dva radnika koji su kvalifikovana nezaposlena lica.Krajem februara je jedan stari radnik napustio firmu,pa je samim tim za jednog kvalifikovanog nezaposlenog izgubljeno pravo za olaksicu.U trenutku kada sam juna meseca primila novog radnika koji nije kvalifikovano nezaposleno lice,da li sam ponovo stekla pravo na olaksice za radnika za kog sam februara izgubila pravo ali on jos uvek radi.
Srdacan pozdrav

Odgovori

Admin sajta on 20.10.2020 06:51

@Snezana Bozilovic,

Broj trenutno zaposlenih je 7.
Broj zaposlenih na 31.12.2019. je 5.
Broj koji bi da koriste olakšicu je 2.
7 nije manje od 5 + 2 . Znači, niste umanjili broj zaposlenih u odnosu na dan 31.12.2019 uvećan za broj lica koje koriste (ili bi koristile, u vašem slučaju) olakšicu.

Znači, imate pravo na olakšice za tog drugog radnika koji je kvalifikovano novozaposleno lice :) !!

Vladimir Francuz on 30.10.2020 13:40

Poštovani, u istoj smo situaciji kao gospođa Snežana Bozilović. Naime, usled smanjenja broja zaposlenih pojedini kvalifikovani novozaposleni su izgubili subvencije. Sada smo povećali broj zaposlenih i želeli bismo da vratimo izgubljene olakšice ali niko ne zna kako se vraćaju jednonom izgubljene olakšice. Konsultovali smo nekoliko poreskih konsultantskih kuća i svi su stanovišta da jednom izgubljene olakšice nije moguće povratiti.

Na koji način se vraćaju olakšice? Da li negde postoju uputstvo i objašnjenje?

Hvala unapred na odgovoru.

SVM Support on 31.10.2020 09:53

@Vladimir Francuz,
Da definišemo prvo šta želite da vratite:
1. Da li želite da retroaktivno vratite olakšice za mesece dok niste ispunjavali uslove za sva kvalifikovana novozaposlena lica, znači za ranije mesece? Odgovor na ovo pitanje je : nemate pravo to da uradite, ako je zaista broj zaposlenih u tim mesecima, bio niži u odnosu na broj zaposlenih na 31.12.2019 uvećan za broj lica za koji ste želeli da koristite olakšicu kao kvalifikovano novozaposleno lice. Ako imate broj zaposlenih u tim mesecima i broj kvalifikovano novozaposlenih lica, možemo napraviti primer kao po gornjem modelu.
2. Da li želite da krenete ponovo da koristite olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica od tekućeg meseca kad su ponovo ispunjeni uslovi ? Odgovor na ovo pitanje je: da, samo izvolite, za to postoji zakonski okvir i nema smetnji da ih koristite.

Boban Stankovic on 24.10.2020 16:09

Postovani
Interesuje me da li ce ove olaksice vaziti i sledece 2021 godine odnosno da li ce poslodavac imatii ove olaksice ako me zaposli sledece godine jer po ovim izmenama ovo vazi za novozaposlene do 31. 12 2020 godine.Ja bih trebao da se zaposlim pocetkom sledece godine pa me interesuje po Vasem misljenju i iskustvu da li ce se vazenje ovih izmena zakona nastaviti i sledece godine.Nisam bio u radnom odnosu ni jedan dan 2019 i 2020 godine.Hvala

Odgovori

Admin sajta on 31.10.2020 09:03

@Boban Stankovic,
Prema našim saznanjima, nisu najavljene izmene zakona (u trenutku dok pišemo odgovor na ovo pitanje).

Kvalifikovano novozaposleno lice se postaje tako što
1) Niste bili zaposleni tokom 2019. godine
2) Morate da se zaposlite do kraja 2020. godine KOD NEKOG poslodavca.
Onda posle toga možete da se zaposlite kod još šesnaest poslodavaca do kraja 2022. godine, i svaki od tih šesnaest poslodavaca će imati pravo da koristi olakšicu za vas, jer pravo na olakšicu za kvalifikovano novozaposleno lice prenosite vi sa poslodavca na poslodavca. Bitno je da se prvi put u tom nizu zaposlite do 31.12.2020. godine.
Predlažemo da zamolite poslodavca da vas zaposli bar jedan radni dan do 31.12.2020. godine. To se i njemu isplati.
U suprotnom, nađite nekog drugog poslodavca ko bi vas zaposlio bar na jedan radni dan tokom 2020. godine, pa onda možete kod vašeg ciljanog poslodavca da se zaposlite na miru od januara 2021. godine.

Violeta on 25.10.2020 14:01

Poštovani,

ako smo na dan 31.12.2019. imali 425 zaposlenih, na kraju oktobra 444. Trenutno imamo 32 lica kojai ispunajvaju pravo za KV zaposlene. Moje je pitanje na koliko lica imamo pravo da koristimo olaksicu sa oktobarskom zaradom, da li na svih 32 ili samo na 19 ?

Odgovori

Admin sajta on 31.10.2020 09:07

@Violeta,
Samo na 19. I to ne na bilo kojih 19, nego na poslednje zaposlenih 19 koji ispunjavaju uslov da su kvalifikovana novozaposlena lica.

Andjela on 25.10.2020 22:52

Postovani,
Od skoro sam pocela da radim kod advokata koji je voljan da me prijavi. Da li i dalje moze da me prijavi uz navedene olaksice?
Hvala

Odgovori

Admin sajta on 31.10.2020 09:08

@Andjela,
Može, ukoliko niste bili u radnom odnosu (imali potpisan ugovor o radu sa nekim poslodavcem) tokom bar jednog dana 2019. godine.
Požurite, mora da vas prijavi do 31.12.2020. godine.

Sasa Kostadinovic on 28.10.2020 09:22

Postovani, imam jedno pitanje.
Suprug je dugi niz godina bio nezaposleno lice, redovno se javljao NSZ.
Sada je prijavljen u jednoj firmi, ali sam da uplacuje doprinose, takav je dogovor.
Odneo je potvrdu sa biroa da nije bio zaposlen duze od 6 meseci da bi neke olaksice dobio poslodavac, samim tim i on sebi manje uplacivao doprinose. Interesuje me gde mozemo proveriti da li je poslodavac dobio te olaksice?
Hvala.

Odgovori

Admin sajta on 31.10.2020 10:04

@Sasa Kostadinovic,
Kod knjigovodstvene službe poslodavca najpre.
Naknadno, po upisu staža (npr naredne godine od maja meseca), možete proveriti i u PIO fondu, da li je vašem suprugu upisan staž.

Zorica Janković on 29.10.2020 11:45

Poštovani,

molim vas za potvrdu ovoga što sam pročitao u delu "Ko se smatra kvalifikovanim novozaposlenim licem".

Da li se kvalifikovanim novozaposlenim licem smatra lice koje je tokom 2019 god. bilo zaposleno kod drugog poslodavca na osnovu Ugovora o privremenim i povremenim poslovima", tj. da li bi ja prilikom zapošljavanja takvog radnika mogla da računam na olakšice.

Srdačan pozdrav.

Odgovori

Admin sajta on 31.10.2020 10:08

@Zorica Janković,
Apsolutno, onaj ko je bio angažovan tokom 2019. kod nekog poslodavca po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, a ne po ugovoru o radu, smatra se da ispunjava uslov da bude kvalifikovano novozaposleno lice, jer nije imalo status osiguranika zaposlenog. Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima ne stiče se status osiguranika zaposlenog. Osobe koje imaju ugovor o privremenim i povremenim poslovima nemaju ni prava a ni obaveze kao što ih imaju zaposleni.
To je u ovom slučaju pozitivna okolnost, jer omogućava zapošljavanje takvih radnika kao kvalifikovano novozaposleno lice.

Jelena Radulovic on 30.10.2020 13:05

Postovani,

da li za lice koje je Clan Udruzenja Manekena (bilo i u 2019oj god) mogu da se koriste navedene olaksice ?

Odgovori

Admin sajta on 31.10.2020 10:12

@Jelena Radulovic,
Ako to lice nije bilo zaposleno u Udruženju manekena tokom 2019. godine (nije imalo potpisan ugovor o radu i bilo prijavljeno na centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja), onda mogu.
To što je lice samo bilo član udruženja ne brani mu da se za njega koriste olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice. Važno je da nije bilo zaposleno tokom 2019. godine i da se zaposli do 31.12.2020. godine.

slavica jovanovic on 31.10.2020 10:37

Postovani,

Preduzece doo je osnovano ove godine u julu mesecu. Osnivac je tada bio u radnom odnosu u drugom preduzecu. Prestaje da radi 31.10.2020. u tom preduzecu. Zeli da zaposli kvalaifikovano nezaposleno lice koje nije radilo u 2019 godini. Kasnije zbog potrebe posla ce morati da zaposli jos min. dva radnika. Moja pitanja su:
1) da li osnivac moze da koristi olaksice na placanje poreza i doprinosa za sebe ako se prijavi u svom preduzecu.
2) da li moze da se prijavi za Subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima, sobzirom da ce jedan radnik biti iz te kategorije. ( 57 god. neradi od 2012)
3) da li ce preduzece izgubiti olaksice ukoliko u 2021 dodje do smanjenja broja radnika recimo sa 3 (31.12.2020) na 2 (posle 01.01.2021) za radnika za koga je dobio olaksice ako jedan od radnika koji nema olaksice da otkaz.
4)i da li preduzece moze istovremeno da konkurise za gore navedene subvencije i ujedno da koristi olaksice za kvalifikovano nezaposleno lice.
5) Kakve su posledice ukoliko posle godinu ili godinu ipo preduzece odluci da zatvori firmu odnosno radnju, inace je u pitanju pekara.
Ovo sve pitam da bi preduzece znalo za sta da se opredeli .

Hvala unapred na datim odgovorima

Odgovori

Admin sajta on 31.10.2020 10:49

@Slavica Jovanovic,
Ovoliko pitanja ipak zahteva poreske konsultacije, koje nismo u mogućnosti da pružimo odgovorom na vaš komentar upućen preko sajta. Možete nam se obratiti na naše kontakte na stranici kontakt, ukoliko želite da zakažete konsultacije.

Marjan Stolevski on 01.11.2020 00:29

zaposlio bi osobu koja je starija od 50god kakve su povlastice za poslodavca.hvala

Odgovori

Admin sajta on 13.11.2020 16:50

@Marjan Stolevski,
Ovaj tekst ne govori o toj vrsti olakšice. U ovom tekstu se govori samo o olakšici za kvalifikovano novozaposleno lice, a u skladu sa njom, nema veze da li je lice starije od 50 godina ili nije. Potpuno su isti uslovi za zapošljavanje nevezano za starost kvalifikovanog novozaposlenog lica.

Andjela on 01.11.2020 20:28

Postovani, da li je prijava kvalifikovanog nezaposlenog moguca online ili postoji neka druga procedura?
Hvala

Odgovori

Admin sajta on 13.11.2020 16:51

@Andjela,
Prijava kvalifikovanog novozaposlenog lica se može izvršiti online preko portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO).

Dobrivoje Vidojevic on 05.11.2020 17:36

Lice koje zelim da zaposlim ima srednju stručnun spremu i nije radilo ni jedan dan u 2019 godini. U 2020 godini je radilo od 30.01.-05.02.2020.godine kod drugog poslodavca pri čemu nisu korišćene povlastice. Mogu li da ga zaposlim u mojoj firmi i da koristim olaksice za njega u ovoj i narednim godinama?

Odgovori

Admin sajta on 13.11.2020 22:55

@Dobrivoje Vidojevic,

Možete da ga zaposlite u vašoj firmi i da koristite olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice za tog radnika u narednim godinama, pod uslovom da je u tom periodu 30.01.2020 - 05.02.2020 bio prijavljen na CROSO.
Nevezano od toga da li su olakšice korišćene ili nisu. On je činom zapošljavanja u tom periodu stekao status kvalifikovanog novozaposlenog lica, a sada olakšicu nosi sa sobom kod vas.

Zorica Miloicic on 10.11.2020 09:23

Postovanje,
molim da mi odgovorite na dilemu da li bih imala pravo na olaksice ukoliko otvorim preduzetnicku radnju do 31.12.2020. , misleci pritom na olaksicevkoje se ticu mene kao zaposlenog i obaveze eventualno jos dva radnika. I da li je kvalifikovano lice ono koje je obavljalo poslove pomocnog kucnog osoblja, prijavljeno od strane fizickog lica, a koje se vodi kao da je radnom odnosu po ugovoru o delu - porezi i doprinosi potpuno identicni kao kod zaposlenog lica.
Unapred hvala na odgovoru

Odgovori

Admin sajta on 13.11.2020 23:34

@Zorica Miloicic,
Ako vi otvorite preduzetničku radnju do 31.12.2020. godine, nećete imati pravo na olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice za sebe. Ali ako otvorite d.o.o., hoćete, i to naravno, pod uslovom da tokom 2019. godine niste bili zaposleni.
Ako otvorite bilo preduzetničku radnju, bilo d.o.o. do kraja 31.12.2020. godine i zaposlite ta 2 radnika koji takođe nisu bila zaposlena tokom 2019. godine, ostvarićete olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice i za njih.

Lice koje je tokom 2019. godine nije bilo u radnom odnosu (zaposleno), nego je radilo po ugovoru o delu, takođe se može zaposliti kao kvalifikovano novozaposleno lice.
Samo jedna korekcija: ne može se reći "u radnom odnosu po ugovoru o delu". Radni odnos je samo za zaposlene, a ugovor o delu je ugovor van radnog odnosa.

Jovan Grbović on 11.12.2020 14:13

Treba napomenuti da imate pravo da ako registrujete preduzetničku radnju do 31.12.2020.g. i ako se prijavite na ličnu zaradu imate pravo na umanjenje poreza i doprinosa 100% na zaradu za neto 37000 u skladu sa članom 21đ. Zakona o porezu na dohodak građana
"Poslodavac – novoosnovano privredno društvo, novoosnovani preduzetnik i novoosnovani preduzetnik poljoprivrednik, koji je upisan u registar nadležnog organa, odnosno organizacije, može da ostvari pravo na oslobođenje od plaćanja poreza po osnovu zarade osnivača koji su zaposleni u tom privrednom društvu, odnosno po osnovu lične zarade preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika u skladu sa članom 21đ. Zakona o porezu na dohodak građana.

Biljana Ivosevic on 13.11.2020 11:21

Poštovani,
Potreban nam je HITAN odgovor:
Firma je na dan 31.12.2019. imala 4 zaposlena. Jedan je raskinuo radni odnos 03.04.2020. Primljen je radnik 07.09.2020., a nakon njega 01.10.2020. sklopljen ugovor o radu sa kvalifikovanim nezaposlenim licem. Smatrali smo da imamo pravo da koristimo olakšice za to lice.
Međutim, sada u novembru odlaze 3 stara radnika. Ako do kraja novembra primimo 3 radnika (koji neće biti iz kategorije kvalifikovanih nezaposlenih lica, da li je time moguće sprečiti gubitak olakšice za ono jedino kvalifikovano lice?
Unapred se zahvaljujemo na odgovoru

Odgovori

Admin sajta on 13.11.2020 16:44

@Biljana Ivošević,
31.12.2019. ste imali 4 radnika. Morate imati ukupno 5 radnika, ako je to jedno lice kvalifikovano novozaposleno lice.

Vojislav Radosavljevic on 18.11.2020 16:09

Postovana/i,

da li udruženje gradjana može da koristi ovu poresku olakšicu.

Unapred hvala

Odgovori

Admin sajta on 19.11.2020 09:56

@Vojislav Radosavljević,
Po našem mišljenju, može, ako zaposli lice koje ispunjava uslove da bude kvalifikovano novozaposleno lice.

Sanja on 19.11.2020 12:36

Poštovani,
želim da vas pitam za pojašnjenje oko zapošljavanja studenata. Da li se osoba koja je trenutno student može tretirati kao kvalifikovano novozaposleno lice, ako još nije diplomirao, a zaposlen je od 01.09.2020. (pre tog datuma nije nikad bio zaposlen ni kom osnovu) ? To lice je bilo primaoc porodične penzije do trenutka zapošljavanja. Da li za ovo lice imamo mogućnost ostvarivanja olakšica?

Odgovori

Admin sajta on 23.11.2020 18:26

@Sanja,
imate pravo. To što je student, nema nikakve veze u ovoj vrsti olakšice. Student je postao kvalifikovano novozaposleno lice činom zapošljavanja 01.09.2020. godine.
I sad "nosi" olakšicu sa sobom kod svih narednih poslodavaca kod kojih bude radio u narednom periodu do 31.12.2022. godine.

Napomena: i po našem mišljenju, izgubio je pravo na porodičnu penziju činom zapošljavanja.

Vera on 28.11.2020 23:23

Poštovani,
Iščitala sam sve i sjajno ste objasnili uslov za zapošljavanje kvalifikovanog radnika. :)
Nisam uspela da pronadjem/shvatim deo oko gubljenja prava na olakšice:
1. “U zakonu je opisano samo da poslodavac GUBI pravo na olakšice u određenim uslovima. Ovo tumačimo kao da više nema pravo na olakšice u budućnosti, ali ne tumačimo tako da je poslodavac dužan da refundira državi olakšice koje je koristio.”
Pitanje: Šta se dešava ako poslodavac zaposli npr 15.12.2020. kvalifikovanog radnika i da mu otkaz (ili radnik sam ode) na dan 31.12.2022. (do kad inače važe olakšice)...a da ne zaposli ponovo radnika koji je kvalifikovan tj da se smanji br radnika? Uslov je da se 3 godine ne smanji br zaposlenih i da bude isti radnik ili u zamenu novo kvalifikovano lice i da se u 2023. plaćaju kompletni porezi i doprinosi. Da li poslodavac ni tad ne mora ništa da refundira državi? Koje su moguće sankcije i da li postoje?

2. Da li iznos neto zarade u 2020/2021/2022 može da bude veći nego što bi bio u 2023., kada se obračunavaju kompletni porezi i doprinosi?

Hvala :)

Odgovori

Admin sajta on 01.12.2020 23:23

@Vera,
Hvala na ovim interesantnim pitanjima :) !
1. Poslodavac definitivno nije dužan da refundira državi olakšice koje je koristio.
2. ako radnik ode 31.12.2022. godine, poslodavac gubi pravo na olakšice za naredne obračune, ali pošto narednih obračuna nema, nikom ništa.
3. Uslov za korišćenje olakšice je da se trenutni broj zaposlenih ne umanji za broj zaposlenih na dan 31.12.2019 uvećan za broj kvalifiovanih novozaposlenih lica
4. U 2023. godini poslodavac ne mora ništa da refundira državi
5. Moguće sankcije su u slućaju poreske inspekcijske kontrole, ukoliko se utvrde nepravilnosti u korišćenju olakšica, tj. koristile su se olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica, a nisu postojali osnovi za to
6. Iznos neto zarade takođe nije ograničen tokom 2020-2021-2022. godine. Može da bude veći i onda od 01.01.2023. godine može da se smanji neto zarada (ako već nije minimalna).

Jednom rečju, milina od olakšica, zar ne :) ?

Nikola Dragicevic on 03.12.2020 19:52

Postovani,

Firma u kojoj trenutno radim je dobila olaksice vezane za doprinose, jer prethodno nisam bio zaposlen. Prijavljen sam od 20.jula 2020.godine. Zanima me ukoliko ja zelim da postanem preduzetnik da li sa sobom nosim pravo neplacanja doprinosa za naredni period.

Unaprer hvala na odgovoru.

Odgovori

Admin sajta on 08.01.2021 08:48

@Nikola Dragičević

Status kvalifikovanog nezaposlenog se prenosi zajedno sa zaposlenim, znači ako ste imali status kvalifikovanog nezaposlenog u firmi u kojoj ste radili, to pravo prenosite sa sobom prilikom zapošljavanja u svojoj ili u nekoj drugoj firmi.

Mirko Subotic on 10.12.2020 13:20

Poštovani kako se utvrdjuje kritican broj zaposlenih?Primer,ako sam DOO firma i na dan 31.12.2019. imao sam 5 zaposlenih,u januaru sam tokom 10 dana imao 3 zaposlena,a od februara koristi,olaksice i od tada do novembra imam fluktuirajuci broj zaposlenih sa olaksicama.U oktobru sam imao u proseku 8 sa olaksicama i 5-6,bez olaksica,kako utvrditi koji je kritican broj zaposlenih za oke mogu da koristim olaksice?

Odgovori

Admin sajta on 20.01.2021 16:21

@Marko Subotić
Utvrđivanje broja zaposlenih je po formuli:
31.12.2019. = 5
31.12.2020. = 8 od kojih je 4 lica sa statusom kvalifikovanih nezaposlenih

5 + 4 = 9 zaposlenih bi trebalo biti na kraju 2020 ako na kraju godine imate 8 zaposlenih, gubite pravo na olakšicu za jednog kvalifikovanog nezaposlenog.
detalje vezane za ovo pitanje možete videti na našem sajtu u članku objavljenom 11.01.2020. ili da pročitate Član 21ž Zakona o porezu na dohodak građana. https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-porezu-na-dohodak-gradjana.html

Milos Stanisavljevic on 13.12.2020 16:10

Poštovani,
zanima me da li olakšice postoje ako sam promenio vlasnika i direktora firme ,pritom je sadasnji vlasnik i direktor bio na birou 2019 kao i 2020 godine.
Hvala unapred na odgovoru

Odgovori

Admin sajta on 08.01.2021 09:39

@Miloš Stanisavljević

Ukoliko je novi direktor cele 2019 bio nezaposlen, imate pravo na korišćenje olakšice za kvalifikovana nezaposlena lica.

Milos Stanisavljevic on 14.12.2020 16:16

Poštovani, promenio sam vlasnika i direktora firme upitanju je DOO da li trenutni vlasnik tj direktor ima uslova za olakšice ako uzmemo u obzir da je bio na birou 2019 god ???

Odgovori

Admin sajta on 08.01.2021 09:43

@Miloš Stanisavljević Ukoliko je novi direktor cele 2019 bio nezaposlen, imate pravo na korišćenje olakšice za kvalifikovana nezaposlena lica.

Danijela Crnogorac on 16.12.2020 19:31

OSNOVANA RADNJA U 08/2020 U 10 MESECU PRIMLJENA DVA KVALIFIKOVANA NOVOZAPOSLENA RADNIKA, PRE TOGA NIJE BILO PRIJAVLJENIH RADNIKA,10.12.2020 JEDAN RADNIK DAJE OTKAZ.
UKOLIKO ZAPOSLIMO NOVO LICE U 12. MESECU OVE GODINE BEZ OLAKŠICA IMAMO LI PRAVO DA I DALJE KORISTIMO OLAKŠICE ZA PREOSTALOG KVALIFIKOVANOG.

Odgovori

Odgovori

Admin sajta on 20.01.2021 16:53

@Danijela Crnogorac
Prema našem mišljenju i mišljenju poreske uprave, u vašem slučaju je bitno koji kvalifikovani novozaposleni je napustio firmu. Ako je to kvalifikovani nezaposleni koji je prvi prijavljen gubite pravo na olakšice za drugog zaposlenog ali ćete imati pravo na olakšice za novozaposlenog u decembru.
Ukoliko je firmu napustio zaposleni koji je drugi po redu prijavljen kao kvalifikovani novozaposleni, onda imate pravo korišćenja olakšica i za zaposlenog koji je prvi prijavljen i za novozaposlenog u decembru.

Snezana Zivkovic Vujovic on 22.12.2020 10:34

Da li lice koje je bilo zaposljeno u preduzetnickoj radnji kao kvlaifikovano novozaposleno lice, moze tu
olaksicu da ponese sa sobom ako promeni poslodavca i da li je potrebno da ispuni neke uslove za to?

Odgovori

Admin sajta on 08.01.2021 09:55

@Snežana Živković Vujović

Da status kvalifikovanog novozaposlenog se prenosi sa osobom koja ima taj status u novu firmu i može nova firma da koristi olakšicu.

Tamara Rankovic on 22.12.2020 17:31

Poštovani,

Zaposlena je prijavljena od 01.03.2020.kao kvalifikovana, u julu mesecu je otišla na porodiljsko bolovanje. Poslodavac je odlučio da joj isplaćuje dodatan iznos pored sredstava koje država isplaćuje. Prilikom prijave obracuna na poreskoj upravi ne dozvoljava mi se da stavim sifru kvalifikovanog zaposlenog jer u obracunu imam 0 dana na radu (prosto tako mora da se radi jer se isplacuje bonus na zaradu, nema neiporezivog iznosa). Da li ce osoba izgubiti pravo na kvalifikaciju s obzirom da joj se podnosi obična poreska prijava dok je na porodiljskom bolovanju?

Hvala

Odgovori

Admin sajta on 20.01.2021 17:20

@Tamara Ranković

U skladu sa Članom 21.ž Zakona o porezu na dohodak građana i Članom 41.ž Zakona o socijalnom osiguranju porodilja gubi pravo na kvalifikaciju jer postaje korisnik drugog državnog davanja_za porodiljsko odsustvo.

Dragana on 22.12.2020 21:58

Sve pohvale za odgovore na pitanja.
Moje pitanje
Da li se kvalifikovani novozaposleni koji je primljen na četiri sata i onaj koji je primljen na osam sati
tretiraju kao isti broj prilikom otpuštanja.Mi imamo četiri zaposlena 31.12.2019.U 2020 godini jedan radnik napušta firmu ali isti dan mi zapošljavamo drugog radnika . Sada bi zaposlili dva kvalifikovana
jednog na četiri sata i jednog na osam sati Da li imamo pravo olakšica za oba radnika Ako u toku 2021 firmu napusti jedan od starih radnika da li onda gubmo olakšicu samo za onog radnika sa četiri sata-njega bi prvo zaposlili ili za oba. Kako se tretirtaju radnici sa četiri sata prilkom napuštanja
Hvala unapred

Odgovori

Admin sajta on 27.01.2021 19:39

@Dragana
Kvalifikovani nezaposleni ima taj status bez obzira na to da li je prijavljen na pola ili na puno radno vreme.
Što se tiče gubitka prava na korišćenje olakšica u zakonu o porezu na dohodak građana, Član 21ž stoji sledeće:
Ako u toku korišćenja poreskog oslobođenja za kvalifikovano novozaposleno lice poslodavac smanji broj zaposlenih u odnosu na dan 31. decembar 2019. godine uvećan za broj kvalifikovanih novozaposlenih lica, gubi pravo da koristi poresko oslobođenje za onaj broj kvalifikovanih novozaposlenih lica za koliko je smanjen broj zaposlenih u odnosu na dan 31. decembar 2019. godine uvećan za broj kvalifikovanih novozaposlenih lica, pri čemu, u slučaju kada je poresko oslobođenje ostvareno za​​ više kvalifikovanih novozaposlenih lica, prvo gubi oslobođenje za ono kvalifikovano novozaposleno lice sa kojim je ranije zasnovao radni odnos.

Draganа Đaković on 22.12.2020 22:02

Da li studenti koji su na prvoj godini studija na buđetu mogu da se zaposle kao kvalifikovani novozaposleni. U 2019 godini su bili na redovnom školovanju.

Odgovori

Admin sajta on 20.01.2021 17:24

@Dragana

Studenti na redovnom školovanju ne mogu da se zaposle kao kvalifikovani nezaposleni.

Sladjan on 23.12.2020 09:45

Postovani,
nigde u tekstu niti u pitanjima i odgovorima nisam uspeo da pronadjem nista vezano za bonuse.

Kako se racuna bonus za zaposlenog koji vec koristi olaksice?
Recimo ako je neto plata 50,000 i poslodavac odluci da zaposlenom isplati bonus u visini od 50,000 kako se obracunavaju porez i doprinosi na bonus u tom slucaju ?
Da li je sve isto kao i da je plata 100,000 sa olaksicama ili se pak na iznos bonusa od 50,000 ne primenjuju olaksice.

Odgovori

Admin sajta on 08.01.2021 10:01

@Slađan

Obzirom da je i bonus oblik zarade, olakšica se primenjuje na celokupan iznos primanja zaposlenog.

Sonja Jovanovic on 23.12.2020 10:03

Postovana,
Da li ove olaksice vaze ako si nezaposlen u 2020.godini. ? Mozda mogu da se zaposlim u 2021.oj kao novozaposleni. U 2020.sam zavrsila fakultet i na birou sam od novembra.

Odgovori

Admin sajta on 08.01.2021 10:11

@Sonja Jovanović
Status kvalifikovanog novozaposlenig imaju samo lica koja su bila nezaposlena tokom cele 2019 godine. Tako da u vašem slučaju ova olakšica za poslodavca nije primenjiva.

Sonja Jovanovic on 24.12.2020 13:31

Postovani,
Hitno mi je jer ima malo dana do 31.12.. Interesuje me da li ja u razgovoru za posao mogu da iskorostim to sto nisam bila zaposlena u 2019. A od novembra 2020.sam na birou.

Odgovori

Admin sajta on 08.01.2021 10:06

@Sonja

Ukoliko ste cele 2019 godine bili nezaposleni, imate status kvalifikovanog nezaposlenog i olakšica se može koristiti u 2021.

Milica on 25.12.2020 20:08

Postovani, da li se radnik koji je prijavljen posle 01.01.2021. smatra kvalifikovanim novozapolsenim licem ? Ili postaje to samo ako se prijavi do 31.12.2020? Hvala

Odgovori

Admin sajta on 20.01.2021 17:33

@Milica
Radnik koji ispunjava uslove za status kvalifikovanog nezaposlenog, može imati taj status i u 2021 iako je prijavljen u 2021. tačnije olakšica se može koristiti do kraja 2022 godine bez obzira kada je radnik prijavljen.

Todor Blagojević on 13.01.2021 16:00

Poštovani,dobar dan. Zaposlio sam se u 2020toj godini bez dana radnog staža u 2019-oj i moj trenutni gazda ima olakšice na meni i jos 5 radnika koji takođe spadaju u tu grupu,a u firmi nas trenutno ima 13 zaposlenih. Iz određenih razloga njemu znanih gazda ima dug prema meni i svim ostalim radnicima,i većina planira da ne radi do daljnjeg.E sad mene zanima da li postoji opcija u kojoj ja ne radim više za tog gazdu ali me on ne odjavljuje a doprinose država i dalje nastavi da mi uplaćuje do isteka tog roka, a ja bih se u međuvremenu bavio nekim drugim poslovima pošto živim na selu.I da pitam još jednu stvar da li gazda može da otpusti nas radnike pre isteka roka a da ne zaposli druge radnike na naše mesto.

Odgovori

Admin sajta on 27.01.2021 21:39

@Todor Blagojević
Prema Zakonu o radu, ukoliko neopravdano izostanete sa posla smatra se da ste izvršili povredu radnih obaveza i poslodavac ima osnov za raskid ugovora sa vama i samim tim vas odjavljuje i sa osiguranja. Ukoliko možete postići dogovor sa poslodavcem da vas oslobodi radne obaveze a da vas pri tom ne odjavljuje, onda je moguća opcija koju ste naveli. Zabrana otpuštanja zaposlenih ako ste to mislili pod "istekom roka" po pitanju pomoći po osnovu Uredbe i Zaključka Vlade o odlaganju poreza i doprinosa na zarade, je istekla 31.12.2020. tako da poslodavac može sve zaposlene otpustiti i ne primati nikog drugog na njihovo mesto.

Marko on 16.01.2021 09:19

Poštovani,
Radio sam 4 godine (2016, 2017, 2018, 2019) u IT firmi kao paušalac. Početkom 2020. godine ugasio sam preduzetničku radnju i sklopio ugovor o radu sa tom firmom pre 30.04.2020. i stekao pravo na poreske olakšice koje se u ovom tekstu spominju. Međutim sada želim da pređem u drugu firmu i zanima me da li se to pravo prenosi na svakog sledećeg poslodavca kao što je to navedenu u tekstu do 31.12.2022. godine? Malo mi je besmisleno ako se to pravo ne prenosi na sledeće poslodavce, jer onda znači da sve tri godine moram da radim u istoj firmi da bih imao olakšice. Hvala!

Odgovori

Admin sajta on 27.01.2021 21:50

@Marko
Status kvalifikovanog nezaposlenog se prenosi sa osobom koja ima taj status kod sledećeg poslodavca, tako da ne morate 3 godine da radite kod istog poslodavca.

Aleksandra Marinković on 27.01.2021 08:56

Poštovani ,
da li imam pravo na olašicu kao poslodavac i kad otvaram firmu i u tom momentu zaposlim kvalifikovano lice?

Odgovori

Admin sajta on 27.01.2021 23:02

@Aleksandra Marinković

Da-imate pravo na olakšicu

Zeljko Jovanovic on 02.02.2021 18:03

Postovani

da li mozete da resite nedoumicu
31.12.2019 zaposlena 4 radnika sa punim doprinosima
tokom 2020 god zaposljava 1 radnika sa punim doprinosima i 4 radnika sa olaksicama novokvalifikovanog
isto tokom godine raskinut radni odnos sa jednim kvalifikovanim i jednim sa punim doprinosima
31.12.2020 ima 7 radnika tj 4 sa punim doprinosima i 3 sa olaksicama
da li jedan od ta 3 radnikasa olaksicama gubi pravo na olaksice

S Postovanjem

Odgovori

Admin sajta on 05.02.2021 15:09

@Željko Jovanović
Na primer, poslodavac je na dan 31.12.2019. godine imao 7 zaposlenih. Tokom 2020. godine je zaposlio još 2 zaposlena bez olakšice i 3 zaposlena sa olakšicama. Poslodavac ima 12 zaposlenih lica, ali kritičan broj zaposlenih je 10, jer je to 7 (broj zaposlenih na dan 31.12.2019. godine) uvećan za 3 (broj zaposlenih koji koriste olakšice).
Ukoliko poslodavac raskine radni odnos sa jednim od 9 zaposlenih koji ne koriste olakšicu, sva 3 zaposlena imaju pravo na ove olašice, jer ostaje 11 zaposlenih, što je veće od 10.
Ukoliko poslodavac raskine radni odnos sa 2 od 7 starih zaposlenih, sva 3 zaposlena i dalje imaju pravo na ove olakšice, jer ostaje 10 zaposlenih, ali se broj zaposlenih u odnosu na 31.12.2019. godine (7), uvećan za broj kvalifikovanih lica koje koriste olakšicu (3) nije umanjio, nego je ostao isti.
Ukoliko poslodavac raskine radni odnos sa 3 od 10 zaposlenih koji ne koriste olakšicu, jedan od zaposlenih koji koristi olakšicu će izgubiti pravo na istu (i to onaj koji je najranije zaposlen).
Ukoliko poslodavac raskine radni odnos sa jednim od 3 novozaposlena koji koriste olakšicu, ukupan broj je 7 + 2 + 2 = 11, pa preostala 2 novozaposlena sa olaškicom ne gube pravo na istu, jer je kritičan broj 7 (broj zaposlenih na 31.12.2019. godine) + 2 (broj kvalifikovanih lica) = 9. Pošto je 11 > 9, kvalifikovanim licima ostaje pravo na olakšicu.

U vašem slučaju:
31.12.2019. 4 zaposlena + 4 kvalifikovana = 8 je kritični broj. pošto na kraju perioda ima 7 zaposlenih ukupno što je za 1 manje od kritičnog broja, gubi pravo na olakšicu za 1 zaposlenog koji je prvi prijavljen.

Stevan Damjanovic on 02.02.2021 18:38

Ako je 14.09 2020 zaposleno 2 kvalifiovana radnika
05.10 2020 jos jedna
i 20.10.2020 jos jedan kvakifikovani
02.12.2020 raskinut radni odnos sa kvalifikovanim koji je zaposlen 14.09
Da li samo za ovog drugog koji je 14.09 zaposlen on treba da se prijavi na pune doprinose ili i ova 2 radnika koji su zaposleni 05.10 i 20.10 gube pravo na status kvalifikovanog

Odgovori

Admin sajta on 05.02.2021 15:19

@Stevan Damjanović
Gubi pravo samo onaj drugi koji je prijavljen 14.09. preostala dva zaposlena zadržavaju olakšice. S tim da morate proveriti kritičan broj zaposlenih a evo i primera:
Na primer, poslodavac je na dan 31.12.2019. godine imao 7 zaposlenih. Tokom 2020. godine je zaposlio još 2 zaposlena bez olakšice i 3 zaposlena sa olakšicama. Poslodavac ima 12 zaposlenih lica, ali kritičan broj zaposlenih je 10, jer je to 7 (broj zaposlenih na dan 31.12.2019. godine) uvećan za 3 (broj zaposlenih koji koriste olakšice).
Ukoliko poslodavac raskine radni odnos sa jednim od 9 zaposlenih koji ne koriste olakšicu, sva 3 zaposlena imaju pravo na ove olašice, jer ostaje 11 zaposlenih, što je veće od 10.
Ukoliko poslodavac raskine radni odnos sa 2 od 7 starih zaposlenih, sva 3 zaposlena i dalje imaju pravo na ove olakšice, jer ostaje 10 zaposlenih, ali se broj zaposlenih u odnosu na 31.12.2019. godine (7), uvećan za broj kvalifikovanih lica koje koriste olakšicu (3) nije umanjio, nego je ostao isti.
Ukoliko poslodavac raskine radni odnos sa 3 od 10 zaposlenih koji ne koriste olakšicu, jedan od zaposlenih koji koristi olakšicu će izgubiti pravo na istu (i to onaj koji je najranije zaposlen).
Ukoliko poslodavac raskine radni odnos sa jednim od 3 novozaposlena koji koriste olakšicu, ukupan broj je 7 + 2 + 2 = 11, pa preostala 2 novozaposlena sa olaškicom ne gube pravo na istu, jer je kritičan broj 7 (broj zaposlenih na 31.12.2019. godine) + 2 (broj kvalifikovanih lica) = 9. Pošto je 11 > 9, kvalifikovanim licima ostaje pravo na olakšicu.

Boban Stankovic on 07.02.2021 15:40

Postovani
Nalazim se na zavodu za zaposljavanje,upravo sam napunio 62 godine i zeleo bih da se zaposlim kod rodjaka koji ima preduzece narednih 12 meseci da bih ostvario pravo na novcanu naknadu na zavodu za zaposljavanje u trajanju od 2 godine pre odlaska u penziju kada napunim 65 godina(imam 32 godine radnog staza).Moja pitanja su:
1.koliki bi otprilike bili troskovi poslodavca na minimalnu zaradu sa ovim olaksicama ( period 1.03 2021 - 1.03 2022 )
2.da li poslodavac ima neke obaveze vracanja u slucaju da me posle 12 meseci npr. proglasi tehnoloskim viskom da bih ja mogao na zavodu da ostvarim novcanu naknadu
Hvala

Odgovori

Admin sajta on 15.02.2021 09:21

@Boban Stanković
1. Minimalna cena po času je u 2021 183,93 dinara. tako da bi se za poslodavca troškovi zarade u zavisnosti od fonda sati u mesecu kretali u rasponu od:minimalne zarade za 168 sati: neto 29.428,80 + porez i doprinosi 16.496,50= ukupno 45.924,50, do maximuma za 184 sati mesečno: neto 33.843,12+porez i doprinosi 19.428,28 = ukupno 53.271,28 dinara.
2. Ukoliko vas poslodavac proglasi tehnološkim viškom nakon 12 meseci rada, on ima obavezu isplate otpremine u skladu sa opštim aktom poslodavca ali ne manje od 1/3 mesečne zarade zaposlenog po svakoj navršenoj godini koju je radio kod tog poslodavca.

Verica on 08.02.2021 10:22

Poštovani,

Ako je na dan 31.12.2019. firma imala 10 zaposlenih a u 2020 je zaposlila još 2 kvalifikovana radnika sa olakšicama, ukupno ih ima 12.
Sad u 2021. jedan od starih zaposlenih daje otkaz tako da ostaje 9 starih. Pošto se gubi pravo na olakšicu za jednog kvalifikovanog (jer se broj smanjio) šta se dešava ako takodje jedan od ta dva novozaposlena želi da raskine ugovor o radu, pritom je to Pera koji je počeo da radi 20.12.2020 a Mika koji je zaposlen ranije tj 10.12.2020. bi ostao?
Taj stari zaposleni, kao i Pera, raskinuli bi svojevoljno radni odnos istog dana npr u martu 2021. Šta se dešava sa Mikom, da li se koriste i dalje olakšice za njega, budući da je zaposlen pre Pere koji raskida radni odnos?
Hvala puno.

Odgovori

Admin sajta on 15.02.2021 09:33

@ Verica
Obzirom da se smanjio broj zaposlenih u odnosu na 31.12.20 za 1 starog zaposlenog Mika automatski gubi pravo na olakšicu a Pera svakako jer odlazi iz firme. Jedino ako zaposlite na mesto starog zaposlenog i umesto Pere nekog novog, Miki ostaje pravo na olakšice jer faktički niste smanjili broj zaposlenih.

Nikola on 08.02.2021 14:00

Prvo, svaka čast na trudu da dajete tako potpune i tačne odgovore na naša pitanja.

Postavljeno je ovo pitanje više puta i verovatno je odgovor isti, ali hajde da pokušam ponovo: primljem sam kao kvalifikovano novozaposleno lice u porodičnu firmu roditelja koje je u trenutku mog dolaska imalo jednog zaposlenog (direktor d.o.o). Taj zaposleni u martu ispunjava uslog za starosnu penziju i odlazi u penziju, ostaje direktor bez naknade. Da li firma i u tom slučaju treba umesto tog zaposlenog da zaposli neko lice da bi se olakšice koje se odnose na mene nastavile?

Odgovori

Admin sajta on 15.02.2021 09:35

@Nikola
Odgovor je DA, treba da zaposli nekog da bi nastavio da koristi olakšice za vas.

Sladjana Nikolic on 10.02.2021 14:52

Otvorila bih krojacku radnju kao preduzetnik pausalac.Na zavodu sam prijavljena poslednje 3 godine.Da li imam pravo na ove olaksice kao pausalac ili moram da budem u sistemu PDV.Napominjem da bih ja bila jedina zaposljena i prijavljena.

Odgovori

Admin sajta on 15.02.2021 09:55

@Slađana Nikolić

Da, imate pravo na olakšicu.

Milena Obradović on 11.02.2021 12:17

Pozdrav, da li se pravo na olakšice za nekog radnika gubi odmah nakon smanjenja potrebnog broja radnika, ili se to sabira tek na kraju godine za sledeću?

Odgovori

Admin sajta on 15.02.2021 10:05

@Milena Obradović
Pravo se gubi odmah ukoliko se ne zaposli potreban broj ljudi umesto onih koji su prekinuli radni odnos.

Aja Jung on 18.02.2021 14:04

Poštovani,

da li i dalje važi poreska olakšica za preduzetnike koji prvi put pokreću posao. Ako sam dobro razumela oni su bili 100% oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa, a u obavezi da isplate, sebi, platu?

Odgovori

Admin sajta on 03.03.2021 17:55

@Aja Jung
Oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje primenjuje se za novoosnovane privredne subjekte koji su osnovani počev od 1. oktobra 2018. godine. odnosno registrovan zaključno sa 31. decembrom 2020. godine.
Prema našem saznanju, važnost ove olakšice nije produžena na 2021 godinu.

Jelena Radulovic on 19.02.2021 12:14

Postovani,

zaposlena za koju koristimo olaksice , prelazi iz jednog drustva u drugo sad u ovoj godini- u pitanju su povezana lica i ona je jedina zaposlena . Da li je prepreka da se koriste olaksice i dalje za nju?

Hvala najlepse,

Odgovori

Admin sajta on 03.03.2021 16:36

@Jelena Radulović
Nema prepreka, možete koristiti olakšicu.

Verica on 24.02.2021 22:23

Poštovani,

1. Ako poslodavac smanji broj “starih” radnika za 1, da li može umesto tog jednog da zaposli penzionera po Ugovoru o privremeno povremenim poslovima ili mora Ugovor o radu...da ne bi izgubio pravo na olakšicu za 1 zaposlenog?

2. Pošto poslodavac odmah uplaćuje umanjenje poreze i doprinose, kako se to odražava na obračun penzije zaposlenog (nekad u budućnosti, naravno)? Da li se smanjuje prosek iznosa za penziju?

Hvala puno

Odgovori

Admin sajta on 03.03.2021 17:05

@Verica
1. Privremeno povremeni poslovi nemaju status radnog odnosa, tako da bi izgubili pravo na olakšice. Trebalo bi da se zasnuje Radni odnos sa penzionerom da bi ovo pravo ostalo.
2. Olakšica ne umanjuje osnovicu, ona služi kao fiskalna pomoć preduzeću, a u obračunu zarade ostaje iskazan pun iznos socijalnih davanja.

Zorica Pešti on 27.02.2021 20:47

Da li imamo pravo na poreske olakšice ukoliko početkom marta 2021.zaposlimo lice koje tokom 2019. i 2020. nije nigde bilo zaposleno?
Spominje se u prethodnim pitanjima datum 31.12.2020. Da li lice stiče poresko oslobađanje ako se zaposli i posle tog perioda (31.12.2020) kao što je slučaj kod nas?
Firma je otvorena u maju 2019.i kao paušalac bez plate je prijavljen samo vlasnik firme. Paušalac je u toku 2019. do maja bio zaposlen u jednoj firmi koju je napustio i osnovao svoju krajem maja 2019. Da li on ima pravo na neke povlastice?
Pozdrav.

Odgovori

Admin sajta on 03.03.2021 18:06

@Zorica Pešti
Za lice koje planirate da zaposlite početkom marta a koje nije bilo u radnom odnosu tokom cele 2019 godine(Zakon definiše kvalifikovanog nezaposlenog samo za nezaposlenost u 2019 godini) imate pravo na olakšicu. S druge strane osnivač nema pravo jer je bio u radnom odnosu do maja 2019.

Nikola on 01.03.2021 20:40

Poštovani,

Hvala Vam puno na jako korisnim informacijama. Pokušao sam da pročitam većinu komentara i nisam uspeo da nađem informacije za moj slučaj. Zbog toga Vas molim za stručni savet.

Naime, zaposlen sam kao direktor i manjinski sam vlasnik doo-a. Pored mene zaposlena je i kolegenica kao kvalifikovano novozaposleno lice (od marta 2020. godine). Zbog neslaganja sa većinskim vlasnikom, kolegenica i ja želimo da otvorimo novi doo i time dobijemo potpunu kontrolu nad poslom. Iz Vašeg članka jasno mi je da kolegegnica nosi status kvalifikovanog zaposlenog lica sa sobom na novo radno mesto. Ali interesuje me da li će ona taj status zadržati i u slučaju da ja otvorim doo na moje ime i budem jedini vlasnik i direktor, a ona bude zaposlena od strane tog doo-a? U slučaju da ovo nije moguće, zamolio bih Vas za neki savet kako da napustimo trenutnu firmu i zadržimo poreske povlastice. Hvala puno.

Srdačno,
Nikola

Odgovori

Admin sajta on 03.03.2021 17:01

@Nikola
Vaša koleginica svakako zadržava status kvalifikovanog nezaposlenog u slučaju da otvorite novo preduzeće i nju zaposlite u tom novom preduzeću.

Ivana on 12.03.2021 10:26

Poštovani, da li moj sledeći poslodavac ostvaruje pravo na subvencije ukoliko imam pauzu od mesec dana između dva radna odnosa? U prethodnoj firmi (gde je poslodavac ostvario prava na subvencije) radni odnos je završen 2. marta 2021. a u drugoj firmi radni odnos će biti uspostavljen 1.aprila 2021. Hvala unapred na odgovoru!

Odgovori

Admin sajta on 17.03.2021 06:09

@Ivana
Vi sa sobom nosite status kvalifikovanog nezaposlenog i pauza između dva radna odnosa nema veze sa vašim statusom, tako da novi poslodavac ima pravo na subvenciju kad vas zaposli.

AZRA ROVCANIN on 24.03.2021 15:57

Postovani, preduzetnik je u toku 2020.god.zaposlio jedno kvalifikovano nezaposleno lice. 31.12.2019.god, nije imao zaposlenih pa je time povecao brioj za jedno novozaposleno lice. 28.02.2021.god.to lice daje otkaz, a preduzetnik zapošljava 01.03.2021.drugo lice koje ispunjava uslove da bude kvalifikovano nezaposleno lice(NIJE BILO PRIJAVLJENO NA OSIGURANJE U 2019,2020.i u 2021.do dana 01.03.).Da li preduzetnik ima pravo da koristi olaksicu za ovo novozaposleno lice.
Koja sifra osiguranja teba da se upise prilikom prijave na croso za kvalifikovano novozaposleno lice.
Hvala puno,

Odgovori

Admin sajta on 29.03.2021 15:27

@Azra Rovčanin
Da imate pravo na korišćenje olakšice za novozaposleno lice a šifra je 101

Irena Kovacevic on 24.03.2021 17:55

Postovani, da li preduzetnik koji ima jednog radnika zaposlenog na olaksici za kvalifikovane radnike od maja 2020, moze sad da zaposli novog radnika na istoj olaksici. Odnosno da li I dalje postoji ova olaksica prilikom zaposljavanja ili je to bilo samo za zaposljavanja u 2020 godini? Mislim na radnike koji nigde nisu radili, ne na one koji su vec nosioci ove olaksice. Hvala unapred

Odgovori

Admin sajta on 29.03.2021 15:30

@Irena Kovačević
Da imate pravo da koristite olakšice za novog zaposlenog ako taj zaposleni nije nigde bio u radnom odnosu tokom 2019. ova olakšica se može koristiti do 31.12.2022. prema uslovima koji su propisani Zakonom.

Mila on 25.03.2021 10:09

Postovani, preduzetnik nije imao zaposlene 31.12.2019.godine. U 2020.godini je zaposlio 3 kvalifikovana novozaposlena radnika, 29.04.2020 je zaposlio dvoje na odredjeno, a 30.04.2020 jos jednog na neodredjeno. Dana 31.12.2020 jedan od 2 radnika koji su zaposleni 29.04.2020. daje otkaz (igrom slucaja onaj koji je 2.prijavljen na CROSO). Da li je time izgubio pravo da koristi olaksice za jos jednog novozaposlenog, i kog? Hvala na odgovoru!

Odgovori

Admin sajta on 29.03.2021 16:27

@Mila
Po našem mišljenju nema razloga da gubi pravo za još jednog zaposlenog pravo na olakšicu, obzirom da u svakom slučaju ima veći broj zaposlenih u momentu odlaska kvalifikovanog nezaposlenog odnosu na 31.12.19. i pritom kao što ste rekli, zaposleni koji je otišao je drugi po redu prijavljen.

boban on 26.03.2021 13:54

Postovani.
Planiram da otvorim pausalnu radnju u kojoj bih bio jedini zaposleni.Da li imam pravo na ,,olaksice za novozaposlena lica,, kao poslodavac -preduzetnik pausalac kao jedini zaposleni ili to pravo imam samo na novozaposlene radnika.Radnica na salteru u poreskoj upravi mi je dosta nejasno objasnila da ja kao poslodavac nemam to pravo vec samo na radnike koje bih eventualno zaposlio.Nalazim se na zavodu poslednjih 10 godina.

Odgovori

Admin sajta on 29.03.2021 16:14

@Boban
Kvalifikovano novozaposleno lice koje zasniva radni odnos u periodu od 1. maja do 31. decembra 2020. godine

Po ovom drugom osnovu, kvalifikovanim novozaposlenim licem smatra se osoba koja tokom 2019. godine, kao ni do 30.04.2020. nije bila u radnom odnosu. Drugim rečima, uslov da lice dobije status kvalifikovanog novozaposlenog radnika jeste da u periodu od 1. januara 2019. godine do 30. aprila 2020. godine nije imalo status zaposlenog. Status osiguranika kalifikovanog novozaposlenog i pravo na olakšice može da stekne ako zasnuje radni odnos u periodu od 01.05.2020. do 31.12.2020. godine (kod poslodavaca, u svom društvu).

Kvalifikovana lica za koja se može koristiti poreska olakšica za zapošljavanje (na određeno ili na neodređeno vreme) smatraju se samo ona koja su u periodu od 01.01.2019. do 30.04.2020. godine imala sledeći status:

nezaposleni – osobe koje nisu bile u radnom odnosu,
osnivači ili članovi privrednog društva koji nisu bili u radnom odnosu u svojoj firmi (nezvisno od toga da li su tokom 2019. godine bili zakonski zastupnici i plaćali doprinose, ili su bili samo osnivači ili članovi društva u kojem nisu bili zakonski zastupnici niti plaćali obavezno socijalno osiguranje),
lica koja su bila angažovana po osnovu drugih ugovora, van radnog odnosa (ugovor o delu, ugovor o pravima i obavezama direktora, ugovor o autorskom delu, ugovor o stručnom osposobljavanju i stručnom usavršavanju, ugovor o privremenim i povremenim poslovima i drugi).
Pravo na korišćenje poreskih olakšica za zapošljavanje kvalifikovanih lica za period od 01.05.2020.-31.12.2020. godine ne može da se ostvariti za:

nezaposlene osobe koje su imale status zaposlenog u radnom odnosu od 01.01.2019. do 30.04.2020. godine,
osnivača ili člana privrednog društva koji je bio zaposlen u svom privrednom društvu (takođe u periodu od 01.01.2019.-30.04.2020.),
preduzetnika (preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, preduzetnik drugo lice),
korisnika starosne, prevremene starosne ili invalidske penzije (u periodu od 01.01.2019.-30.04.2020.).
Za razliku od prethodno opisanog vremenskog intervala, u drugom vremenskom periodu se poreske olakšice ne mogu ostvariti za preduzetnike.2.3 Da li preduzetnici mogu imati status kalifikovanih nezaposlenih lica


Preduzetnici koji su u toku 2019. godine obavljali registrovanu delatnost i bili osigurani po osnovu samostalne delatnosti, mogu da koriste poreske olakšice. Ukoliko preduzetnik zasnuje radni odnos u periodu od 01. januara do 30. aprila 2020. godine može da ostvari pravo na olakšice.

Iz ugla poslodavca, ukoliko firma zaposli lice koje je bilo preduzetnik tokom 2019. i sa njim zasnuje radni odnos (u prvom periodu od 01.01.do 30.04.2020. godine) može da iskoristi poreske olakšice za zapošljavanje preduzetnika. U prvom periodu preduzetnici se smatraju kvalifikovanim licima, ali u drugom vremenskom intervalu to nije slučaj.

Napomenućemo da ovo važi samo za preduzetnike koji se zaposle u periodu januar-april 2020. godine, koji su prethodno imali status osiguranika samostalnih delatnosti, ne status zaposlenog. Međutim, ipak postoje određena ograničenja, pa u pojedinim slučajevima preduzetnici ne ispunjavaju kriterijume za kvalifikovana lica.

Poslodavci ne mogu zaposliti preduzetnike koji su imali:

status zaposlenih,
status osiguranog osnivača ili člana DOO koji je bio u radnom odnosu u svom društvu.
Izmene Zakona i nove olakšice značajne su za preduzetnike i paušalce koje očekuje Test samostalnosti, a posebno za paušalno oporezovane preduzetnike koji ne prođu Test samostalnosti. Preduzetnici koji ne prođu uspešno Test imaće prilike da se zaposle u firmi sa kojom su do tad većinski radili (kod nalogodavca koji ih je većinski angažovao).

Boban on 26.03.2021 14:22

Postovani.
Zeleo bih da dopunim i pojasnim prethodno pitanje.Naziv tj sifra delatnosti pausalne radnje je ,,4782 Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама,, i po kalkulatoru sa sajta poreske uprave pausalni mesecni iznos poreza u 2021 godini bi bio 12.429 dinara.Da li to znaci da ako bih imao umanjenje kao poslodavac da se ovaj iznos umanjuje za otprilike 65%.Hvala

Odgovori

Admin sajta on 29.03.2021 16:19

@Boban
U prethodnom odgovoru smo vam objasnili ko ima a ko nema pravo korišćenja olakšice, u vašem slučaju, nažalost, ne možete koristiti olakšicu kao preduzetnik u radnom odnosu u svojoj firmi, samo ako zaposlite nekog ko je stekao status kvalifikovanog nezaposlenog lica tokom 2020.

Jasmina Jovanovic on 02.04.2021 14:05

Postovani,
imam nedoumicu kod zaposljavanja novozapolsenog kvalifikovanog radnika. Citajuci sva pitanjaupucena vama kao i vase odgovore nasla sam ono sto me zanima, ali moram jos jednom i sebe da proverim.
Ako bih sa 05.04.2021. godine kao preduzetnik pausalac zaposlila radnika koji ima status "novoyaposleno kvaligikovano lice"
da li bih imala olaksice koje vaze za ovaj vidi zaposlenih do kraja 2022. godine.

S postovanjem

Odgovori

Admin sajta on 19.04.2021 15:51

@Jasmina Jovanović

Po našem mišljenju, Da, imate pravo korišćenja olakšice do 31.12.2022.

Maja T. on 07.04.2021 11:27

Postovani,

ne znam da li je u redu ovde postaviti ovakvo pitanje, ali poslodavci su me zaposlili prosle godine (2020.) u maju mesecu i ostvarili su pravo na olaksice, medjutim jos uvek nisu poceli da im uplacuju novac na osnovu te olaksice, nikakav povracaj jos uvek nije uplacen. Zanima me da li je to do drzave ili mozda neko iz knjigovodjstva nije uradio nesto kako treba ili nesto trece? Hvala na odgovoru u svakom slucaju.
Pozdrav.

Odgovori

Admin sajta on 19.04.2021 13:55

@Maja T
Olakšica za kvalifikovana nezaposlena lica se ostvaruju direktno, odmah kod obračuna zarade porezi i doprinosi se umanjuju u skladu sa propisima i uplaćuje se umanjen iznos. Za ovu vrstu olakšice se predaje zahtev za refundaciju.

sladja on 07.04.2021 16:44

Postovani
Da li sam kao preduzetnik pausalac sa sifrom delatnosti 4782 oslobodjena koriscenja fiskalne kase.Hvala

Odgovori

Admin sajta on 19.04.2021 14:06

@Sladja

Prema klasifikaciji delatnosti šifra 4782 nije oslobođena fiskalne kase. U nastavku vam dajem link na sajtu poreske uprave gde su navedene delatnosti kod kojih postoji oslobođenje od fiskalne kase:

https://www.purs.gov.rs/sr/pravna-lica/pregled-propisa/uredbe/1429/uredba-o-odredjivanju-delatnosti-kod-cijeg-obavljanja-ne-postoji-obaveza-evidentiranja-prometa-preko-fiskalne-kase.html

Marija on 13.04.2021 17:23

Poštovani,
Pročitala sam sve vaše prethodne odgovore i zaista se potrudila da vam ne postavljam nepotrebno pitanje, ako već ima odgovora, ali i dalje nisam sigurna na čemu smo, pa vas molim za pojašnjenje. Imali smo 2 zaposlena na dan 31.12.2019 (Peru i Miku). Onda smo od 01.03.2020. zaposlili dva kvalifikovana novozaposlena (Marka i Janka) i to daje magični broj 4. Od 01.07.2020. smo zaposlili još jednog običnog zaposlenog (Stanko).
Jedan kvalifikovani novozaposleni (Marko) je dao otkaz u oktobru 2020, i još jedan stari zaposleni je dao otkaz sa 15. aprilom 2021. (Pera), tako da sada ostajemo sa ukupno tri zaposlena, od kojih su dva obični (Mika i Stanko), a jedan je kvalifikovani novozaposleni (Janko).
1. Da li sadašnjim odlaskom starog zaposlenog Pere, gubimo pravo na povlastice za Janka (i pored toga što je drugi kvalifikovani zaposleni, Marko, već otišao i za njega već 5 meseci ne koristimo povlastice – drugim rečima, da li se Marko računa u ukupno potreban broj zaposlenih)?
2. Takođe, ako je vaš odgovor da odlaskom Pere ipak gubimo povlastice za Janka, šta se dešava ako je Pera otišao u sred meseca aprila, da li za Janka ostvarujemo povlastice samo za pola aprila ili za ceo mesec? Hvala najlepše!

Odgovori

Admin sajta on 19.04.2021 16:02

@Marija
Odlaskom Pere, gubite pravo na olakšicu jer se računa broj zaposlenih 31.12.19. 2 + novozaposleni kvalifikovani 2, što rekoste magični broj 4. na kraju meseca aprila odlaskom Pere ostajete sa 3 zaposlena, tako da pravo na olakšicu gubite za a celu aprilsku zaradu osim ako do kraja meseca ne zaposlite nekog da se održi magični broj 4.

MARIJA on 27.04.2021 18:55

Puno hvala na odgovoru, zaista ste sjajni i puno nam pomažete!

Ivana on 22.06.2021 07:39

Poštovani,

Dve koleginice i ja smo od maja prosle godine u stalnom radnom odnosu, a kako smo skoro doznale i na ovom programu olakšica koje država nudi,prilkom provere broja dana radnog staža u Nacionalnoj službi za zapošljavanje piše da imamo 0 dana. Zanima nas da li je ovo normalna pojava predviđena zakonom i ko je nadležan za vođenje evidencije o radnom stažu i plaćenim doprinosima. Imamo neproverenu informaciju da država može izvršiti uplatu doprinosa nakon 3, 4 ili čak narednih 5 godina. Zapravo značilo bi nam pojašnjenje ove situacije, jer nailazimo na probleme kao što su podizanje stambenog kredita gde banka očekuje dokaz o godinama radnog staža.

Srdačan pozdrav!

Odgovori

Admin sajta on 30.06.2021 08:34

@Ivana
Staž ne proveravate u Nacionalnoj službi za zapošljavanje nego u PIO fondu u Nemanjinoj ako ste iz Beograda a ako ste iz drugog grada u PIO fondu te opštine. Možete uzeti listing kod njih ili ako imate elektronski sertifikat možete sami proveriti staž na CROSO portalu. Po zakonu, svako preduzeće je dužno da poreze i doprinose na zarade uplati do kraja meseca za prethodni mesec.

Svjetlana Krčo on 01.08.2021 14:10

Dobar dan,
molim da proverite odgovor koji ste dali na pitanje MARIJA on 13.04.2021 17:23 jer mi se čini da ste pogrešno rekli da je magični broj 4 u njihovom slučaju. Mislim da njihov magični broj postaje 3 jer je otišao jedan kvalifikovani i onda se poredi sa 2 (na kraju 2019.) + 1 (kvalifikovani).

Takođe, molim za mene odgovor na pitanje kako se računa broj zaposlenih - glave ili procenat radnog vremena?
Konkretno, ako ode jedan zaposleni na 100%, a dođe jedan 50% da li mi se menja broj zaposlenih?

Hvala!

Odgovori

Admin sajta on 30.08.2021 08:28

@Svjetlana Krčo
Odgovor za Mariju jeste 4, jer su imali dva kvalifikovana od kojih je jedan otišao, tako da nikako ne može biti magičnih 3, jer moraju nadomestiti tog kvalilifikovanog koji je otišao.

Odgovor na vaše pitanje je da se broje glave a ne radno vreme.

Vladislava Jocic on 22.09.2021 10:37

Postovani,
Da li firma moze da koristi olaksice u 2021/2022 za nove zaposlene ako su negde bili prijavljeni tokom 2020?
I kako se gube olaksice za firme koje su osnovane 2020?

Hvala!

Odgovori

Admin sajta on 24.09.2021 07:44

@Vladislava Jocić
Da-možete zaposliti lice koje je steklo status kvalifikovanog novozaposlenog u 2020 godini i tokom 2021 i 2022. Olakšica se koristi za isplaze zarada do 31.12.2022. Gubitak prava za preduzeća osnovana 2020 je ako se smanji broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih 31.12.2020+broj kvalifikovanih novozaposlenih u 2021. na primer 31.12.2020 imate 3 zaposlena u 2021 zaposlite 1 kvalifikovanog i jednog bez olakšice, vi ne smete da smanjite broj zaposlenih ispod 4. 3 sa karaja goine + 1 kvalifikovani.

Persida Sevkic on 29.09.2021 07:17

Poštovani imam đaka koji je zavrsio skolovanje ( 4 razred srednje skole) u junu, da li on stice status kvalifikovanog novozaposlenog u 2021 jer nigde nije radio u predhodnim godinama 2019,2020, sad se prijavio na NSZ. gazdinstvo nema smanjenje broja zaposlenih ,da li ispunjavamo uslov za ovu olaksicu ili je trebo raditi u 2020 god. da bi imali pravo na ovu olaksicu.

Odgovori

Admin sajta on 21.10.2021 06:57

@Persida Sevkić Odgovor na vaše pitanje je NE. Uslov za sticanje statusa kvalifikovanog nezaposlenog je bio da 1. Osoba nije bila u radnom odnosu ni jedan dan tokom 2019 godine 2. Da je zasnovao radni odnos tokom 2020. najkasnije do31.12. Obzirom da vaše dete nije zasnovalo radni odnos u 2020, ne može imati status kvalifikovanog nezaposlenog.

Nebojsa Neskovic on 13.10.2021 12:39

Postovani
da li lice koje ima status kvalifikovanog lica i bilo u jednoj firmi a onda preslo u drugu, moze da se ponovo vrati u prvu firmi i tu ponese sa sobom status kvalifikovanog lica koji ima do kraja 2022. Citajuci clan 21z ne vidim smetnju jer je uvek svaka sledeca firma za to lice nova.
Unapred hvala na odgovoru
Srdacan pozdrav

Odgovori

Admin sajta on 21.10.2021 07:53

@Nebojša Nešković
Odgovor je DA, može preneti status prilikom povratka u prethodnu firmu.

Vera Pudarević on 28.10.2021 20:51

Molim Vas za mišljenje...
Preduzetnik sam , nisam imala zaposlenih, a onda sam iskoristila program i zaposlila devojku plaćajući umanjene doprinose... Devojka je posle deset meseci napustila posao zatražila raskid ugovora o radu. Kakve su sada prosledice po mene, da li treba da platim deo doprinosa koje nis plaćala ili ne?

Odgovori

Admin sajta on 22.11.2021 07:34

@Vera Pudarević
Niste naveli koju vrstu olakšice ste koristili.
Ako ste koristili olakšicu za kvalifikovanog zaposlenog, onda samim odlaskom zaposlene ste izgubili pravo za dalje korišćenje ove olakšice ali nemate obavezu da državi vraćate bilo šta od ostvarene olakšice po ovom osnovu.

Milan Borkovic on 31.10.2021 16:44

Postovani, registrovali smo D.O.O krajem Okt 2021 i pronasli buduceg zaposlenog koji nema kontinuiranu prijavu nezaposlenosti od 6 meseci zbog neodazivanja na individualni razgovor kod NSZ-a(konkretno, ima 2 meseca i 29 dana). Dakle, u ovom slucaju, otpada mogucnost umanjenja poreza na zarade i doprinosa za PIO. Medjutim, dotakali bi se olaksica koje poslodavac ostvaruje prilikom zaposljavanja tzv kvalifikovanih lica:

• https://www.msfinance.rs/sr/blog/item/13-olaksice-koje-poslodavac-ostvaruje-prilikom-zaposljavanja-tzv-kvalifikovanih-novozaposlenih-lica
• https://www.knjigovodstveneusluge.rs/vesti/clanak/olaksice-za-kvalifikovana-nezaposlena-lica-od-01.01.2020.-godine
• https://sigmasolution.rs/olaksice-za-zaposljavanje-u-2020/

Koliko sam shvatili, nosioc ove olaksice nije poslodavac vec zaposleno lice i ova mera je aktivna do 31.12.2022 (https://www.screencast.com/t/BawbgdfXzYc)? Buduci zaposleni je diplomirani ekonomista (Ekonomski fakultet, datum diplomiranja jesen 2020). Ono sto bi trebalo proveriti jeste https://www.screencast.com/t/D9ftauPreES Naime, buduci zaposleni je bio nosioc penzije pokojnog oca do pocetka ove godine. Da li postoji mogucnost koriscenja ove olaksice u ovo slucaju?

Odgovori

Admin sajta on 22.11.2021 07:40

@Milan Borković
Status kvalifikovanog zaposlenog prenosi zaposleni, ali samo pod uslovom propisanim Zakonom. U vašem slučaju budući zaposleni ne može da ima status kvalifikovanog zaposlenog.
U nastavku vam dajem tekst sa našeg Bloga:
Ko se smatra kvalifikovanim novozaposlenim licem


Lice koje se zaposli pod navedenim uslovima, a koje pri tom nije imalo zasnovan radni odnos u periodu od 1. januara do 31. decembra 2019. godine, ni jedan dan. Kvalifikovanim novozaposlenim smatraju se oni koji su tokom 2019-te bili:Nezaposleni (nezavisno od statusa prijavljenosti na birou za zapošljavanje),
Studenti koji su završili studiranje (nezavisno od godine završetka studija),
Osnivači koji sa privrednim društvom nisu zasnovali radni odnos,
Lica koja su bila angažovana po bilo kom ugovoru van radnog odnosa. Radi se o
Ugovoru o delu,
Ugovoru o pravima i obavezama direktora,
Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima,
Ugovoru o dopunskom radu,
Ugovoru o autorskom delu,
Ugovoru o stručnom osposobljavanju ili usavršavanju.
5. Posebna kategorija su preduzetnici: Ograničenje kod preduzetnika je što se zapošljavanjem preduzetnika može ostvariti olakšica samo u prvom periodu tj. do 60 dana nakon ukidanja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije (prvobitan zakonski rok je bio 30.04.2020. godine, ali je dana 24.04.2020. godine taj rok pomeren zbog vanrednog stanja).
Paušalci i IT struka – OPREZ !

Ovo je jedini period za ostvarivanje prava na olakšicu za preduzetnke koji ne prođu Test samostalnosti i koji su u periodu tokom cele 2019. godine bili angažovani u vidu angažmana o poslovno tehničkoj saradnji od nalogodavca koji je faktički bio jedini poslodavac.

Prema trenutno važećim zakonskim odredbama, ne postoji tj. nije propisana nijedna procedura kojom će se dokazati da zaposleni niti jedan dan nije bio u radnom odnosu tokom 2019. Godine.


Ko se sigurno ne smatra kvalifikovanim novozaposlenim licem?


Korisnici starosne, invalidske penzije i privremene starosne penzije
Zaposleni u javnim preduzećima i institucijama, državnim organima i budžetski korisnici
Ostala lica koja ne ispunjavaju gore navedene uslove

Ivana on 11.11.2021 21:42

Poštovani,
Korisnik sam ovih olakšica kao zaposleni i trenutno sam u procesu promene firme. U okviru ponude nove firme data mi je bruto godišnja cifra. Zanima me da li ima smisla da u mom slučaju neto zapravo bude veći od ponuđenog, ukoliko se uzme u obzir da će firma plaćati manje poreze zbog poreskih olakšica koje i dalje nosim na svom statusu kao zaposleni? Veliko hvala unapred!

Odgovori

Admin sajta on 22.11.2021 08:02

@Ivana
Odgovor je ne. Olakšicu vi prenosite sledećem poslodavcu kao kvalifikovani zaposleni, ali nemate pravo na veći neto jer tada olakšica ne bi imala smisao za poslodavca. Vama se obračunavaju porez i doprinosi na bruto ugovorenu zaradu i vama se upisuje u osnovicu za penziono i zdravstveno osiguranje ukupan obračunat iznos a poslodavac predajom poreske prijave ostvaruje pravo na olakšicu za deo poreza i doprinosa.

Slavica on 23.11.2021 09:30

Poštovani,
Zanima me da li za kfalifikovane novozaposlene evidentiraju pune zarade, pa se olakšice prihoduju ili se knjigovodstveno evidentira samo razlika?

Odgovori

Admin sajta on 24.11.2021 10:13

@Slavica
Evidentiraju se pune zarade kao trošak i obaveza. Olakšica se oprihoduje.

Sreten Milić on 01.12.2021 11:13

Da li sam izgubio status kvalifikovanog novozapošljenog lica, ako bi se sad zaposlio a 2019 te nisam bio u radnom odnosu, a u 2020 toj dva dana za koje nije tražena olakšica, već je samo zavedeno u CROSO kod istog poslodavca.

Odgovori

Admin sajta on 15.12.2021 09:05

@Sreten Milić
Ukoliko ste bili prijavljeni makar i ta dva dana u 2020 i ispunili ste uslove za kvalifikovanog zaposlenog nema razloga da gubite status u 2021.

Maja on 13.12.2021 10:28

Postovani,
Moja majka ima problem da dobije potvrdu o stazu da bi ostvarila naknadu preko biroa jer se vide mali iznosi PIO doprinosa za odredjene mesece zbog olaksica. Ko vrsi uplatu dopuna PIO doprinosa kojima je poslodavac oslobodjen i gde moze da se proveri da li su ili kada ce biti uplaceni.
Hvala!

Odgovori

Admin sajta on 15.12.2021 09:30

@Maja
Država subvencioniše razliku. Ne razumemo u čemu je problem što se tiče potvrde. U svakom slučaju vaša majka može priložiti birou i obračunske listiće koje je dobila od firme za isplaćene zarade gde se vide ukupni porez i doprinosi i koliki je iznos subvencije.

Obrad Stanenkovic on 13.12.2021 19:50

Postovani,kada bih januara 2022 godine zaposlio kvalifikovano nezaposleno lice koje je trenutno zaposljeno kod drugog poslodavca,koji se datum o broju zaposljenih radnika uzima kao bitan za proveru,da li 31.12.2019 ili mozda 31.12.2021.Unapred zahvalan

Odgovori

Admin sajta on 15.12.2021 09:31

@Obrad Stanenković
31.12.2019.

Jelena Radulović on 21.01.2022 20:15

Poštovani,

Firma na 31.12.2021 ima dva zaposlena radnika- jedan sa olakšicama a drugi bez.
Ukoliko radnik bez olakšica prestane da radi sa 31.12.2021 kakva je situacija tj da li firma gubi pravo na olakšice u 2022oj za prvog radnika?
Ukoliko je odgovor DA,da li bi pomoglo da prijavimo uz svojstvo osiguranika opet nekog drugog sa datumom 1.1.2022?
Hvala

Odgovori

Admin sajta on 22.02.2022 10:26

@Jelena
Da gubi pravo na olakšicu i Da zapošljavanjem drugog lica ostaje pravo.

Snezana Bozilovic on 21.01.2022 20:31

Postovani,kako sam sredinom januara 2022 godine smanjila broj radnika u odnosu na 31.12.2019 godine,da li kod isplate plata za decembar 2021 godine imam pravo na subvenciju za 2 kvalifikovana nezaposljena lica kao u periodu do kraja 2021 godine?Platu za decembar 2021 isplacujem krajem januara ove godine.Knjigovodja kaze da sam za decembar izgubila pravo bez obzira na dovoljan broj radnika,jer se racuna u odnosu na datum uplate.Unapred zahvalna j stdacan pozdravtgv6f8

Odgovori

Snezana bozilovic on 21.01.2022 21:05

Kako sam sredinom januara ove godine smanjila broj radnika u odnosu na 31.12.2019 godine,da li za mesec decembar 2021.gubim subvenciju doprinosa za 2 kvalifikovano nezaposlena radnika jer platu za decembar isplacujem krajem januara?Na dan 31.12.2021 nisam imala smanjenje radnika.Srdacan pozdrav

Odgovori

Admin sajta on 22.02.2022 10:33

@Snežana Božilović

Vaš knjigovođa je u pravu. Gubite pravo na subvenciju jer je isplata u Januaru. Da ste izvršili uplatu poreza i doprinosa na dan 31.12.21 imali bi pravo da koristite subvenciju.

Milena Obradovic on 02.02.2022 12:22

Postovani,
Zaposlena sam u privatnoj firmi kao lice sa olaksicama za kvalifikovana nezaposlena lica od 01.01.2020. Radim u firmi punih 20meseci. Nakon tih 20meseci otvorila sam trudnicko bolovanje i nastao je problem oko toga. Firma se plasi da ce imati dodatne troskove nakon zavrsetka perioda mog trudnickog bolovanja i porodiljskog odsustva i da ce posle toga morati da plati,odnosno nadoknadi sve benefite koje su imali za vreme mog rada. U olaksicama naravno pise da drzava ne uzima nikakav refund za iskoriscene olaksice, kao ni da je firma duzna da plati iste u slucaju mog pretanka rada,ali to svakako nije dovoljna garancija firmi.
Potreban mi je strucan savet i clan zakona na koji moze firma da se osloni, kao garanciju da do dodatnih troskova nece doci.

Srdacan pozdrav!

Odgovori

Admin sajta on 22.02.2022 10:36

@Milena Obradović
Na sledećem linku imate informacije koje su vam potrebne vezano za kvalifikovana lica, pa prosledite svom poslodavcu.
https://aktivasistem.com/news/olaksice-za-kvalifikovano-novozaposleno-lice/

Slavko on 19.03.2022 19:46

Postovani,

Tokom 2019. god. sam bio pausalac (Racunarsko programiranje). U martu 2020. god. otvorio sam svoj DOO i koristio povlastice za kvalifikovana nezaposlena lica 2 godine do sada. U fabruaru mi prestaje radni odnos u svom DOO-u i pokrecem likvidaciju DOO-a. U martu 2022. god otvaram ponovo novi pausal.
Zanima me da li gubim sada povlasatice ako bi hteo posle nekog vremena ponovo da se zaposlim u nekom DOO-u?
Hvala,
Srdacan pozdrav.

Odgovori

Admin sajta on 25.03.2022 10:04

@Slavko
Malo nam je nejasno vaše pitanje, ako smo vas dobro razumeli, vi ste za sebe koristili povlastice u svom doo kao kvalifikovani nezaposleni. Ovaj status vi kao lice možete preneti u sledeće preduzeće u kom se zapošljavate ukoliko preduzeće gde počinjete da radite ispunjava ostale zakonske uslove za korišćenje ove povlastice.

Milica on 29.03.2022 11:57

Koleginica koja je otisla na porodiljsko je dobila resenje o pravu na nadokandu zarade. Ona je do marta 2020 radila kao pausalac preduzetnik kod nas, od tada je stalni zaposleni. Mi smo dobili olaksice za obracun njene plate. Na resenju o pravu na nadoknadu zarade stoje isti bruto iznosi za prethodnih 18 meseci koje su u skladu sa olaksicama njoj bili obracunavani. Nas sada interesuje da li ce neto plata biti obracunata u skladu sa bruto iznosom koji je umanjen zbog olaksica ili ce se prilikom obracuna isplate nadokande koristiti isti princip, pa ce koleginica dobiti punu nadokandu odnosno neto iznos koji bi inace dobila?

Odgovori

Admin sajta on 31.03.2022 10:56

@Milica
Vaša koleginica bi trebala da dobije nadoknadu kao da olakšice nije ni bilo, tačnije na pun bruto/neto iznos.

Milica on 21.04.2022 07:50

I kao sto je i ocekivano, koleginica iz price iznad nije dobila ispravno obracunatu platu. Da li znate kome sada mozemo da se zalimo mi, a kome ona, kako bi se ovaj propust ispravio?

Odgovori

Admin sajta on 26.04.2022 12:32

@Milica
Za sve ispravke se morate obratiti RFZO-u na opštini porodilje. Oni mogu jedino ispraviti osnovicu i dati novo rešenje.

Svetlana Seleš on 17.05.2022 10:13

Da li je lice koje je bilo preduzetnik paušalac u 2019.godini i nakon gašenja iste primalo novčanu naknadu od NSZ, prilikom zapošljavanja 02.03.2020. moglo kod poslodavca da se smatra kvalifikovanim radnikom ili ne?

Odgovori

Admin sajta on 25.05.2022 08:20

@Svetlana Seles
Nije nam jasno pitanje...ako je preduzetnik zatvorio preduzece pre 2019 i cele 2019 nije bio u radnom odnosu onda on jeste kvalifikovani. Ako je makar 1 dan bio prijavljen kao zaposlen tokom 2019 onda nije kvalifikovan. Ako je tokom 2019 primao naknadu od NSZ to nema uticaja na status.

Milena Živković on 02.06.2022 10:58

Poštovani, ako je poslodavac imao lice prijavljeno na odredjeno 3 meseca i to lice je svo vreme bilo na bolovanju, pa je istekao ugovor o radu koji poslodavac nije hteo da produzi u 2020 godini da li to znaci da ne moze da koristi olaksice i ako novo lice ispunjaca sve uslove.

Odgovori

Admin sajta on 08.06.2022 07:29

@Milena Živković
Status kvalifikovanog lica prenosi sam zaposleni. Ako zapošljavate novog radnika koji ima status kvalifikovanog i ispunjavate sve zakonske uslove za korišćenje olakšica (broj zaposlenih 31.12.19 + kvalifikovani) nema razloga da ne koristite olakšicu.

Sofija on 14.06.2022 13:22

Potreban nam je savet oko koriscenja olaksica za kvalifikovane radnike.
Imamo 7 zaposlenih, od toga 3 kvalifikovana po olaksicama(po clanu zakona 21z).
Jedan od zaposlenih, koji nije kvalifikovan, je dao otkaz, i samim tim nam se smanjuje broj zaposlenih.
Da li gubimo pravo na olaksice, zbog smanjenja zaposlenih?
Da li je potrebno nekoga da zaposlimo i u kom vremenskom periodu, kako ne bi izgubili pravo na olaksice?
I kako se gleda broj zaposlenih, da li na poslednji dan prethodne godine, ili sa poslednjim danom u mesecu, po isplatnim listama-tj zaradama, u slucaju gubljenja prava na olaksice?
napomena:
31.12.2020-3 zaposlena(2 kvalifikovana-1 regularni)
31.12.2021- 6 zaposlena (2 kvalifikovana - 4 regularna)
31.05.2022- 7 zaposlenih ( 3 kvalifikovana -4 regularna)
i sada nam odlazi jedan od regularnih-sto znaci da se broj smanjuje na 6.
Hvala

Odgovori

Admin sajta on 11.07.2022 05:56

@Sofija

Upoređuje se broj zaposlenih na dan 31.12.2019 + zaposleni kvalifikovani....ako ste osnovani 2020 onda se gleda broj zaposlenih na dan 31.12.2020 + novi kvalifikovani zaposleni u 2021. U ovom drugom slučaju, ako ste osnovani 2020 Prema našem mišljenju vi ne gubite pravo na olakšicu obyirom da imate više od 3 zaposlena.

Luka Radovanovic on 28.06.2022 19:23

Postovani,
SItuacija je sledeca: nisam bio zaposlen sve do jula 2021. i sada, prilikom potpisivanja novog ugovora, naglaseno je da poslodavac ima pravo na ovu vrstu olaksica. Otisao sam u PIO, izvadio nesto sto ima naslov Uverenje da bih dokazao da nisam bio zaposlen.
Medjutim, tu stojim kao korisnik osiguranja (na osnovu ocevog posla - MUP) prakticno od rodjenja i iz tog razloga poslodavac ne moze da ostvari pravo na olaksicu. Moje pitanje je - sta ciniti?
Hvala.

Odgovori

Admin sajta on 11.07.2022 06:17

@Luka Radovanović

To što ste korisnik osiguranja na osnovu očevog osiguranja, ne znači da ste i vi zaposleni, već ste samo zdravstveno osigurani tako da poslodavac ima pravo da koristi olakšice. Kada vas poslodavac prijavi vi tek tad dobijate status zaposlenog.

Andjela Ivanovic on 11.07.2022 11:46

Postovana, da li pravo na ostvarivanje ove subvencije ima lice koje nije bilo u radnom odnosu u 2019.g ali je u srodstvu sa vlasnikom preduzetnicke radnje (povezana lica)?

Odgovori

Admin sajta on 09.08.2022 10:11

@Andjela Ivanović

Da ima pravo.

Zoran Nikolic on 26.07.2022 23:15

Postovani imamo problem sa gubitkom prava na olaksice od strane poreskog inspektora a razlog je jer nije isplacena neto zarada kada i doprinosi (tekuci mesec za predhodni mesec) vec sa zakasnjenjem. Hvala na odgovoru.

Odgovori

Admin sajta on 09.08.2022 10:38

@Zoran Nikolić
Prema našem mišljenju inspektor nije imao pravo da vam ukine olakšicu jer u propisanim uslovima nigde ne piše da je istovremeno uplaćivanje poreza i doprinosa i neto zarade uslov...prema tome, trebalo bi da priložite prigovor na zaposnik inspektora.

Rade Marić on 01.08.2022 15:04

Poštovanje.
Imam pitanje a to je prijavljen sam u porodičnoj preduzetničkoj radnji od 01.04.2020 na olakšice i uplaćeni su doprinosi ,međutim nisu plate isplaćivane preko banke na moj račun to jest nisam podizo plate.Kako se to može rešiti dali uplatom retkoaktivno ili na neke rate i sledi li neka kazna.

Odgovori

Admin sajta on 09.08.2022 11:00

@Rade Marić
Prema našem mišljenju bolje što pre uplatite sve retroaktivno. Po Zakonu porezi i doprinosi prijavljuju poreskoj upravi i uplaćuju se kao i neto zarada do kraja meseca za prethodni mesec. Postoje u zakonu kaznene odredbe za nepoštovanje pravila. Zakonom o radu je predviđena ozbiljna novčana kazna - od 800.000 do milliona dinara u slučaju da poslodavci izbegavaju ili ne ispunjavaju obaveze po osnovu zarada za zaposlene.

Nebojsa Neskovic on 19.08.2022 12:42

Postovani,
Potreban nam je savet oko koriscenja olaksica za kvalifikovane radnike.
Imamo jednog kvalifikovanog po olaksicama(po clanu zakona 21z).
Dana 14.08. nam se smanjio broj zaposlenih za jednog radnika ali vec 28.08. ,sto znaci u istom mesecu, smo ga nadoknadili zaposlenjem takodje jednog radnika.
Da li gubimo pravo na olaksice, zbog smanjenja zaposlenih u datom trenutku ili se posmatra broj zaposlenih na kraju meseca
Konkretno, da li se trajno gubi pravo za koriscenje ove olaksice za konkretnog kvalifikovanog radnika ukoliko se u toku koriscenja programa smanji broj radnika, bez obzira sto je o roku od nekoliko dana novim zaposlenjem taj broj nadoknadi.

Odgovori

Admin sajta on 25.08.2022 08:02

@Nebojsa Neskovic
Ne gubite pravo jer se posmatra broj zaposlenih na kraju meseca.

Aleksa on 02.12.2022 18:44

Postovani,
Prijavljen sam po ovim olaksicama kod poslodavca od sredine 2020 godine. Kada sam pre par dana proverio u pio fondu da li su mu uplacivana sredstva stoji samo da sam prijavljen i 0 uplata. Koliko sma razumeo poslodavac bi trebal ida je 2021 uplacivao 5% za pio a meni stoji da nema bas nista. U firmi sam se raspitao sta se desava i oni tvrde da ce drzava da proknjizi kad prodje decemabr tj sledeci mesec retroaktivno za prethodne 3 godine i da ce mi onda sve biti upisano. Ponavljam meni nije uplqceno ni tih 5% od poslodavca za 2021 godinu. Da li ovo stvarno tako funkcionise?

Odgovori

Admin sajta on 08.12.2022 08:09

@Aleksa
Prema informacijama koje imamo, to je tačno, jer PIO fond čeka da se olakšica ukine, da bi bili sigurni da su poslodavci ispunili sve uslove za ostvarenje olakšica, jer ako nisu, retroaktivno moraju da uplate ukupan iznos poreza i doprinosa i ako bi PIO fond upisao sada podatke onda bi morali da menjaju naknadno podatke za zaposlene za koje su korišćene olakšice a poslodavci nisu imali pravo da koriste.

Aleksa on 02.12.2022 19:21

Postovani, poceo sam da radim u firmi sredinom 2020 u firmi. Pred kraj 2022 sam otisao do pio fonda i izvadio potvrde i primetio sam da nema uplata za pio i ako sam prijavljen. Ja sam proverio sa firmom i rekli su mi da sam na olaksicama za novozaposlene i da ce drzava u decemrbu/januaru da proknjizi sve uplate retroaktivno za prethodne 3 godine. Ono sto mene buni je sto su olaksice za 2021 godinu 95% a moja firma nije uplatila nista po evidenciji pio ni tih 5% nisu upoaceni. Da li je istina da to funkcionise tako sto ce drzava sada da proknjizi 3 godine od jednom i da li je procedura isla tako sto bas ne postoji nikakva uplata na pio u prethodnom periodu?

Odgovori

Зоран on 14.12.2022 16:31

Poštovani,
Objavili ste da lica stiču status kvalifikovanog novozaposlenog ako su Kvalifikovanim novozaposlenim smatraju se oni koji su tokom 2019-te bili:
Nezaposleni (nezavisno od statusa prijavljenosti na birou za zapošljavanje),
Studenti koji su završili studiranje (nezavisno od godine završetka studija),
Osnivači koji sa privrednim društvom nisu zasnovali radni odnos,
Lica koja su bila angažovana po bilo kom ugovoru van radnog odnosa. Radi se o
Ugovoru o delu,
Ugovoru o pravima i obavezama direktora,
Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima,
Ugovoru o dopunskom radu,
Ugovoru o autorskom delu,
Ugovoru o stručnom osposobljavanju ili usavršavanju.ž
Međutim, poreski inspektor ne priznaje vaše tumačenje i kaže da po njihovom uputstvu lica koja su bila na PP poslovima nemaju pravo na status kvalifikovanog novozaposlenog, i da ćemo morati da nadoknadimo sva sredstva koja smo koristili za duži preriod. Poziva se na član 11 Zakona o PIO
Molim za pomoć.

Odgovori

Admin sajta on 20.12.2022 08:02

@Zoran

Ugovor o delu se ne smatra radnim odnosom vec ovo lice ima status osiguranika po osnovu samostalne delatnosti i to pod uslovom da lice već nije osigurano po drugom prioritetnom osnovu. Privremeno povremeni poslovi mogu imati status zaposlenja pod uslovom da lice nije vec osigurano po drugomm prioritetnom osnovu. Status penzioner ima prioritet u odnosu na status PP posla. Prema nasem misljenju prema informacijama koje ste nam dali, inspektor nije u pravu. U nastavku Clan 11 i Clan 12 Zakona o osiguranju, proverite još jednom sami, da li ste ispunili sve uslove propisane Zakonom.
Član 11

Osiguranici zaposleni jesu:

1) lica u radnom odnosu, odnosno zaposlena u preduzeću, drugom pravnom licu, državnom organu, organu jedinice lokalne samouprave ili kod fizičkih lica (u daljem tekstu: poslodavac), izuzev lica iz člana 12. stav 1. tačka 2) ovog zakona;

2) civilna lica na službi u Vojsci Srbije;

2a) profesionalna vojna lica prema propisima o Vojsci Srbije;

3) izabrana ili postavljena lica, ako za obavljanje funkcije ostvaruju zaradu, odnosno naknadu zarade;

4) lica koja su u skladu sa propisima o radu, u radnom odnosu odnosno zaposlena van prostorija poslodavca;

5) lica u radnom odnosu, odnosno zaposleni upućeni na rad u inostranstvo, odnosno zaposleni u preduzeću koje obavlja delatnost ili usluge u inostranstvu, ako nisu obavezno osigurana po propisima te zemlje, ili ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno;

6) domaći državljani koji su na teritoriji Republike Srbije zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava ili kod stranih pravnih ili fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno;

7) (brisana)

8) strani državljani i lica bez državljanstva koji su na teritoriji Republike Srbije zaposleni kod stranih pravnih ili fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, kao i kod međunarodnih organizacija i ustanova i stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom;

9) lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove, ako nisu osigurani po drugom osnovu;

10) lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinskih zadruga, koje se u smislu ovog zakona smatraju poslodavcem, a imaju navršenih 26 godina života, odnosno bez obzira na godine života ako nisu na školovanju;

11) lica za čijim je radom prestala potreba, kao i lica kojima je prestalo zaposlenje zbog stečaja, likvidacije, odnosno u svim slučajevima prestanka rada poslodavca, dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju.

Član 12

Osiguranici samostalnih delatnosti jesu:

1) lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, ako nisu obavezno osigurana po osnovu zaposlenja;

2) lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednih društava u skladu sa zakonom, koji u njima rade, bez obzira da li su u radnom odnosu u privrednom društvu čiji su osnivač odnosno član;

3) lica koja obavljaju poslove po osnovu ugovora o delu odnosno poslove po osnovu autorskog ugovora, kao i poslove po osnovu drugih ugovora, kod kojih za izvršen posao ostvaruju naknadu (u daljem tekstu: ugovorena naknada), a nisu osigurani po drugom osnovu;

3a) lica koja rade na teritoriji Republike Srbije za stranog poslodavca, koji nema registrovano predstavništvo u Republici Srbiji, kod koga za obavljen posao ostvaruju naknadu (u daljem tekstu: ugovorena naknada), a nisu osigurani po drugom osnovu;

4) sveštenici i verski službenici ako nisu obavezno osigurani po osnovu zaposlenja;

4a) lica koja, u skladu sa zakonom, obavljaju poljoprivrednu delatnost u svojstvu preduzetnika, ako nisu obavezno osigurani po osnovu zaposlenja;

5) lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost, dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju.

Radom u smislu stava 1. tačka 2) ovog člana smatra se i predstavljanje i zastupanje privrednih društava od strane njihovih osnivača, odnosno članova na osnovu upisa u registar nadležne organizacije.

Clan zakona 21Ž kojim su regulisani uslovi korišćenja subvencije:
Član 21ž

Poslodavac koji zasnuje radni odnos sa licem koje se u skladu sa odredbama st. 5. i 6. ovog člana može smatrati kvalifikovanim novozaposlenim (u daljem tekstu: kvalifikovano novozaposleno lice), oslobađa se obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade kvalifikovanog novozaposlenog lica, za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2022. godine.

Poslodavac iz stava 1. ovog člana je poslodavac koji u bilo kom trenutku u periodu od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2022. godine sa kvalifikovanim novozaposlenim licem iz st. 5. i 6. ovog člana zaključi ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi i koji je kvalifikovano novozaposleno lice prijavio na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, poslodavac koji je na dan 31. decembra 2020. godine imao najviše 30 zaposlenih i koji u bilo kom trenutku u periodu od 1. januara 2020. godine zaključno sa 31. decembrom 2021. godine je zaključio, odnosno od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2025. godine zaključi sa kvalifikovanim novozaposlenim licem ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi i koji to lice prijavi na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, oslobađa se obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade kvalifikovanog novozaposlenog lica, za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2025. godine.

Poslodavac iz stava 3. ovog člana ne može da ostvari poresko oslobođenje po osnovu zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2025. godine za kvalifikovano novozaposleno lice iz st. 5. i 6. ovog člana, sa kojim je zaključio ugovor o radu posle 30. juna 2021. godine, a koje je prethodno u bilo kom trenutku posle 1. januara 2020. godine bilo zaposleno kod poslodavca koji je prema redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2020. godinu imao prosečno više od 30 zaposlenih.

Kvalifikovanim novozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana smatra se lice koje u periodu od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine nije imalo status osiguranika zaposlenog, odnosno osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član, a koje je status osiguranika zaposlenog, odnosno osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član steklo u periodu od 1. januara 2020. godine do 30. aprila 2020. godine zasnivanjem radnog odnosa kod poslodavca iz stava 1. ovog člana ili kod drugog poslodavca.

Kvalifikovanim novozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana smatra se i lice koje u periodu od 1. januara 2019. godine do 30. aprila 2020. godine nije imalo status osiguranika zaposlenog, osiguranika samostalnih delatnosti kao preduzetnik, odnosno osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član, a koje je status osiguranika zaposlenog, odnosno status osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član steklo u periodu od 1. maja 2020. godine do 31. decembra 2020. godine zasnivanjem radnog odnosa kod poslodavca iz stava 1. ovog člana ili kod drugog poslodavca.

Kvalifikovanim novozaposlenim licem smatra se i lice koje u periodu od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2021. godine nije imalo status osiguranika zaposlenog, odnosno osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač, odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač, odnosno član, a koje je u tom periodu imalo status osiguranika samostalnih delatnosti kao preduzetnik, ukoliko status osiguranika zaposlenog, odnosno osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač, odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač, odnosno član stekne u periodu od 1. januara 2022. godine do 30. aprila 2022. godine zasnivanjem radnog odnosa kod poslodavca iz stava 3. ovog člana ili kod drugog poslodavca koji je na dan 31. decembra 2020. godine imao najviše 30 zaposlenih.

Poresko oslobođenje iz st. 1. i 3. ovog člana može da ostvari poslodavac ako se zasnivanjem radnog odnosa sa kvalifikovanim novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. decembra 2019. godine.

Poresko oslobođenje iz stava 1. ovog člana može da ostvari i poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31. decembra 2019. godine.

Poresko oslobođenje iz stava 3. ovog člana može da ostvari i poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31. decembra 2021. godine ukoliko u periodu korišćenja oslobođenja nema povezana pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, a ukoliko u bilo kom momentu u tom periodu bude imao povezana lica počev od tog momenta za naredni period gubi pravo na poresko oslobođenje.

Ako u toku korišćenja poreskog oslobođenja poslodavac smanji broj zaposlenih u odnosu na dan 31. decembar 2019. godine, prestankom radnog odnosa lica koje se ne smatra kvalifikovanim novozaposlenim licem, gubi pravo da koristi poresko oslobođenje za onaj broj kvalifikovanih novozaposlenih lica za koliko je smanjen broj zaposlenih u odnosu na dan 31. decembar 2019. godine, pri čemu, u slučaju kada je poresko oslobođenje ostvareno za više kvalifikovanih novozaposlenih lica, prvo gubi oslobođenje za ono kvalifikovano novozaposleno lice sa kojim je ranije zasnovao radni odnos.

Izuzetno od stava 11. ovog člana, ako u toku korišćenja poreskog oslobođenja poslodavac iz stava 9. ili stava 10. ovog člana smanji broj zaposlenih u odnosu na dan 31. decembar godine u kojoj je započeo obavljanje delatnosti, prestankom radnog odnosa lica koje se ne smatra kvalifikovanim novozaposlenim licem, gubi pravo da koristi poresko oslobođenje za onaj broj kvalifikovanih novozaposlenih lica za koliko je smanjen broj zaposlenih u odnosu na dan 31. decembar godine u kojoj je započeo obavljanje delatnosti, pri čemu, u slučaju kada je poresko oslobođenje ostvareno za više kvalifikovanih novozaposlenih lica, prvo gubi oslobođenje za ono kvalifikovano novozaposleno lice sa kojim je ranije zasnovao radni odnos.

Poslodavac iz stava 1. ovog člana oslobađa se obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade iz stava 1. ovog člana, na sledeći način:

1) 70% poreza - za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine;

2) 65% poreza - za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine;

3) 60% poreza - za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine.

Poslodavac iz stava 3. ovog člana oslobađa se obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade, na sledeći način:

1) 60% poreza - za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine;

2) 50% poreza - za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine;

3) 40% poreza - za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2024. godine do 31. decembra 2024. godine;

4) 30% poreza - za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2025. godine do 31. decembra 2025. godine.

Poslodavac iz st. 1, 2. ili 3. ovog člana, u periodu od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine može za isto kvalifikovano novozaposleno lice da koristi oslobođenje iz stava 13. tačka 3) ovog člana ili oslobođenje iz stava 14. tačka 1) ovog člana.

Izuzetno od stava 14. ovog člana, poslodavac iz stava 3. ovog člana koji koristi oslobođenje za kvalifikovano novozaposleno lice iz stava 7. ovog člana primenjuje oslobođenje iz stava 14. ovog člana umanjeno za tri procentna poena za svaku godinu primene.

Poslodavac koji za određeno lice koristi bilo koju vrstu podsticaja koji su uređeni odgovarajućim zakonom, osim kada koristi oslobođenje u skladu sa odredbom zakona kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje koja se odnosi na istu vrstu olakšice, po osnovu zasnivanja radnog odnosa sa tim licem nema pravo da za to lice ostvari poresko oslobođenje iz ovog člana.

Kvalifikovanim novozaposlenim licem u smislu st. 5. i 6. ovog člana ne smatra se lice koje je u periodu od 1. januara 2019. godine do 30. aprila 2020. godine imalo status korisnika starosne, prevremene starosne ili invalidske penzije.

Kvalifikovanim novozaposlenim licem u smislu stava 7. ovog člana ne smatra se lice koje je u periodu od 1. januara 2019. godine do 30. aprila 2022. godine imalo status korisnika starosne, prevremene starosne ili invalidske penzije.

Oslobođenje iz ovog člana ne mogu ostvariti državni organi i organizacije, javne agencije, javna preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici, odnosno korisnici javnih sredstava.

Poslodavcem u smislu st. 1. i 3. ovog člana smatra se pravno lice, preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, predstavništvo, ogranak stranog pravnog lica i fizičko lice.

Ana Šapkin on 08.01.2023 21:29

Poštovani,

Prijavljena sam 2020. godine preko ovih subvencija. U nekom trenutku sam primetila da nemam dana radnog staža u PIO fondu, ali sam pročitala neki od vaših prethodnih komentara da će krajem godine izaći prikaz za prethodne 3 godine. Kod mene se stanje i dalje nije promenilo. Da li se zna neki određeni datum kada se to objavljuje ili treba da se zabrinem?

Molim za pomoć.

Odgovori

Admin sajta on 07.02.2023 15:17

@Ana Sapkin
Obzirom da je subvencija produzena jos godinu dana, moguce je da su i za upisivanje ovog staza produzili rok. Vi svakako bolje proverite sa PIO fondom da li postoje uplate doprinosa, oni tu informaciju svakako imaju.

Ruza Peovic on 14.02.2023 06:53

Postovani,
Stupila sam u radni odnos 01.05.20 god i po osnovu subvencija za kvalifikovane novozaposlene zakljucno sa 31.12.22 god. Interesuje me, da li imam pravo na produzetak za jednu god. odnosno do kraja 2023 god, poslodavac nije menjao broj zaposlenih tj.broj zaposlenih je isti u proteklom periodu i manji je od 30.Ja sam celu 2019 bila u NSZ i sve do 30.04.2020.
Hvala!

Odgovori

Admin sajta on 20.02.2023 06:31

@ Ruza Pejovic

Da imate pravo da koristite status do kraja 2023.

Admin sajta on 20.02.2023 06:33

@ Mima Aleksic

Od 1. januara 2019. godine poslodavci više nemaju obavezu popunjavanja i dostavljanja obrazaca M–UN i M–4. Drugim rečima, više ne postoji obaveza predaje Obrasca M-4 do 30. 4. 2019. godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Milos N. on 22.02.2023 09:45

Pozdrav imam pitanje u privatnoj sam firmi obezbedjenja predao sam papir da sam duze od 6 meseci na biro ugovor mi je na mesec pa na dva meseca pa opet na jedan mesec,pet meseci sam tu ukupno u tu firmu uskoro mi opet istice ugovor necu da ga produzim jel bi imao nekakvih problema mozda?

Odgovori

Admin sajta on 20.03.2023 06:20

@Milos M
Nije nam jasno vaše pitanje. Molimo da preciznije postavite pitanja.

Husamesin ahmatovic on 06.03.2023 22:59

Postovani... za vreme korone moj sef me je prijavio uredno u firmu bez mog znanja...godinu i nesto sam bio prijavljen a da nisam znao.. ima li nacina da saznam koliko je novca uzeo od drzave tako sto me je prijavio, skinuo sa biroa za zaposlhavanje,u tom vremenu drzava je davala minimalac 3 puta po 30 000 din..hvala ...

Odgovori

Admin sajta on 20.03.2023 07:18

@Husamesin Ahmatovic

Maksimalan iznos covid davanja koje je vas poslodavac mogao dobiti od drzave je 137.452.08 dinara po jednom zaposlenom.

Dusan Strbac on 01.04.2023 11:27

Pozdrav
Imam problem sto se tice ove olaksice
Prijavio sam radnika 2020 na ovu olaksicu
Radnik mi je doneo papir sa biroa da nije prijavljivan sa biroa od 2016
I sad su oni kontrolisali to i pojavilo im se da je radnik radio preko omladinske zadruge u januaru 2019
I traze da im se isplate svi doprinosi nazad jer gubim tu pogodnost
Sta da radim?

Odgovori

Admin sajta on 03.04.2023 05:37

@Dusan Strbac
Nazalost, niste jedini kome se to desilo. Problem je u tome sto nikom nije bilo jasno objasnjeno na koji nacin treba dokazati da je neko kvalifikovani nezaposleni....prosle godine u avgustu su inspektori dobili instrukciju kako da postupe vezano za ovu olaksicu....tako da je kvalifikovani nezaposleni samo onaj koji nije imao nikakvu uplatu poreya i doprinosa po bilo kom osnovu tokom 2019 a bio je prijavljen na birou. Svako ko je imao uplatu poreza i doprinosa po bilo kom osnovu tokom 2019 pa makar to bilo i za jedan dan rada nema status kvalifikovanog nezaposlenog. Ne mozete nista da ucinite povodom ove situacije osim da platite razliku + kamatu koju vam poreska uprava bude zaracunala.

Ostavi komentar

Molimo vas da pravilno unesete prikazanu reč.